BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 462/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2010

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIÁO DỤC AN TOÀNGIAO THÔNG TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM 2010

Thực hiện Kế hoạch số 67/GDTrH ngày 09 tháng 4 năm 2010 vềtriển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2010; Căncứ vào công văn số 310/CTHSSV ngày 11 tháng 6 năm 2010 về thông báo điều chỉnhdự toán thực hiện công tác Giáo dục ATGT trong trường học năm 2010, nguồn kinhphí hỗ trợ từ Ủy ban ATGT Quốc gia. Vụ Giáo dục Trung học xây dựng dự thảo kếhoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu ATGT cho học sinh THPT và Biên soạn tài liệugiáo dục tích hợp nội dung ATGT vào môn GDCD cấp THCS như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng vai trò tầm quan trọng củacông tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông, nhất là luậtgiao thông đường bộ; là một bước đổi mới về hình thức tuyên truyền nhằm nângcao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biền giáo dục pháp luật; xây dựngtrường học thân thiện học sinh tích cực;

- Góp phần giúp học sinh tiếp nhận và tìm hiểu những kiếnthức về giáo dục pháp luật Giao thông nói chung và xử lí các tình huống thườnggặp khi tham gia giao thông; chia sẻ các kĩ năng sống, những cách ứng xử"Văn hoá giao thông", góp phần nâng cao nhận thức và kĩ năng cầnthiết về ATGT khi tham gia giao thông của cho học sinh THPT.

- Rà soát, biên soạn tài liệu thí điểm về giáo dục tích hợpnội dung ATGT vào môn giáo dục công dân, cấp học THCS.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

A. Hội thi tìm hiểu ATGT

1. Nội dung

Tìm hiểu các kiến thức và kĩ năng cần thiết về ATGT khi thamgia giao thông, gồm 3 nội dung:

- Phần 1. Học sinh thi tiểu phẩm ngắn có nội dung về giáodục ATGT (màn giới thiệu đội thi).

- Phần 2. Thi tìm hiểu về luật ATGT.

- Phần 3. Thi xử lí các tình huống giao thông.

- Phần 4. Thi vẽ tranh cổ động, tuyên truyền chủ đề ATGT (cóthể lựa chọn nội dung thi cổ động tuyên truyền khác).

2. Hình thức thi

- Học sinh thi các tiểu phẩm ngắn của đội mình về thơ, ca,hát, hò, vè,... có nội dung giáo dục ATGT.

- Thi vấn đáp các kiến thức về ATGT (đã được học và có trongluật ATGT năm 2008).

- Thi xử lí các tình huống giao thông.

- Thi vẽ tranh theo đề tài giáo dục ATGT (hoặc một hình thứccổ động tuyên truyền nào đó).

3. Số lượng tham gia

Thông qua tổ chức thi vòng 1 tại các trường THPT, Sở GD&ĐTtuyển chọn những đội xuất sắc từ các trường trong tỉnh, thành phố về tổ chứcthi chung kết của tỉnh.

4. Địa điểm: Tổ chức thi tại các tỉnh: Hưng Yên, Nghệ An, BàRịa-Vũng Tàu. Địa điểm đặt Hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh lựa chọn.

5. Thời gian thi: 01 ngày (các Sở chọn thời gian thích hợptrong tuần cuối của tháng 9 hoặc tuần I, II tháng 10).

6. Kinh phí hỗ trợ cho mỗi tỉnh là 70.000.000đ (nguồn kinhphí hỗ trợ từ UBATGT Quốc gia).

B. Biên soạn tài liệu

- Rà soát và biên soạn tài liệu giáo dục tích hợp nội dungATGT trong trường học vào môn GDCD cấp THCS.

- Kinh phí do UBATGT cấp.

Nhận được kế hoạch này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạođược lựa chọn tổ chức Hội thi lập kế hoạch chi tiết, gửi về Bộ Giáo dục và Đàotạo qua địa chỉ Vụ Giáo dục Trung học-Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt-HàNội và địa chỉ email: [email protected] Trong quá trình thực hiện nếu có khókhăn, vướng mắc liên hệ với ông Đỗ Anh Dũng, số điện thoại 0912697871.

Nơi nhận:
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để bc);
- TT Trần Quang Quý (để bc);
- UBATGT Quốc gia;
- Sở GDĐT Hưng Yên, Nghệ An, Bà Rịa-Vũng Tàu (để thực hiện);
- Vụ CTHSSV (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Vũ Đình Chuẩn