UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 6 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết địnhsố 210/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiếnlược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,

Ủy ban nhân dân tỉnh TuyênQuang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đẩy mạnh công tác văn hóađối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người; những nét vănhóa đặc sắc của tỉnh Tuyên Quang đến bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng hợp tác vớicác địa phương thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hút đầu tư,thúc đẩy thương mại, du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa góp phần tăng cườngphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhânloại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnhTuyên Quang.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức triển khaicác hoạt động văn hóa đối ngoại phải đảm bảo đúng chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, có trọng tâm, trọng điểm,hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Lồng ghép các hoạt độngvăn hóa đối ngoại với các hoạt động nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đấtnước và các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh; gắn kết chặtchẽ giữa văn hóa đối ngoại với chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại, gópphần tăng cường đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế, đẩy mạnhphát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Quảng bá, giới thiệucác giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Tuyên Quang ra thế giới,làm cho thế giới hiểu biết hơn về con người, văn hóa Tuyên Quang, tạo dựng lòngtin và sự yêu mến đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng, gópphần thúc đẩy việc triển khai quan hệ hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

- Tiếp thu tinh hoavăn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nền vănhóa con người Tuyên Quang phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấmnhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dânchủ và khoa học.

- Phát triển các ngànhcông nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp và đồng bộ, khuyến khích xuất khẩusản phẩm văn hóa ra các thị trường nước ngoài.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Đến năm 2020:

- Phát triển nhữngloại hình, mô hình, phương thức hoạt động văn hóađối ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo củacác dân tộc tỉnh Tuyên Quang ra thế giới thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, tham gia các Ngày Văn hóa, TuầnVăn hóa Việt Nam, các Lễ hội Văn hóa - Dulịch, các hoạt động xúc tiến, quảng bá vănhóa - du lịch với các tổ chức, địa phương nước ngoài trong khu vực và trên thếgiới, đặc biệt là các địa phương đã thiết lập quan hệ với tỉnh, như: tỉnh XiêngKhoảng (Lào), thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), thành phố Babruisk,tỉnh Mogilov (Belarus)… nhằm thúc đẩy các quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu,hiệu quả. Từng bước mở rộng các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh với cácnước khác trong khu vực ASEAN, Đông Bắc Á và Châu Âu.

- Phát triển các ngànhcông nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh, xây dựngbiểu tượng văn hóa và một số sản phẩm văn hóa của tỉnh mang thương hiệu quốcgia.

- Đẩy mạnh các hoạtđộng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại. Hợp tácvới các nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn hóa, nghệ thuật; đào tạo cán bộ chuyên môntrình độ cao.

- Tạo điều kiện thuận lợiđể các tổ chức, địa phương của các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan vănhóa, du lịch nước ngoài giới thiệu về hình ảnh miền đất, con người, văn hóa, du lịch tại Tuyên Quang.

- Thu hút các nguồnlực hỗ trợ cho phát triển văn hóa nghệ thuật, góp phần thực hiện chính sách xãhội hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại theo hình thức xã hội hóa vớisự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2.2. Đến năm 2030:

- Tiếp tục duy trì,đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đãđược thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định. Mở rộng quan hệ với các địa phươngcủa các quốc gia, vùng lãnh thổ; các tổ chức văn hóaquốc tế, các tập đoàn kinh tế, các cơ quan văn hóa trong khu vực và trên thế giới,hướng đến triển khai các chương trình hợp tác thực chất, hiệu quả.

- Thúc đẩy các ngành côngnghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh phát triển, xâydựng biểu tượng văn hóa và một số sản phẩm văn hóa của tỉnh mang thương hiệuquốc tế.

III. NHIỆM VỤ VÀGIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục xâydựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại:

- Gắn công tác văn hóađối ngoại với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh phù hợp với Chiến lược Phát triển văn hóa, Chiến lược Phát triển du lịch,Chiến lược Ngoại giao văn hóa của Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch tổng thểphát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 nhằmphát huy toàn diện, tối đa hiệu quả thực hiện các chiến lược, chương trình, kếhoạch trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát điều chỉnh,bổ sung cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại cho phù hợp với thực tiễn phát triểncủa tỉnh và cam kết quốc tế.

- Xây dựng cơ chế phốihợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và linh hoạt giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân các huyện, thành phố. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơnvị trong việc duy trì, phối hợp tổ chức, quản lý các chương trình, hoạt độngvăn hóa có yếu tố nước ngoài ở trong và ngoài nước.

2. Đẩy mạnh quảngbá hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh thông qua các hoạt động giao lưuvăn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa vănhóa nhân loại:

- Tăng cường các hoạt độngvăn hóa đối ngoại, kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa như: biểu diễn giao lưunghệ thuật, triển lãm tranh ảnh, hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, tổchức các hội thảo, hội nghị về các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh có sự thamgia của bạn bè quốc tế, đặc biệt là với các địa phương có mối quan hệ truyềnthống với tỉnh Tuyên Quang và các đối tác mới thiết lập quan hệ, như: tỉnhXiêng Khoảng (Lào), thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), thành phố Babruisk,tỉnh Mogilov (Belarus)… Đồng thời, gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại vớivận động thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế, tăng cườngtrao đổi thương mại, tạo điều kiện mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ giữatỉnh Tuyên Quang với quốc tế.

- Hướng dẫn, tạo điềukiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài được cấp phép tác nghiệp tạitỉnh theo quy định, qua đó giới thiệu đến các nước trên thế giới về văn hóa đặctrưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia các hoạtđộng văn hóa, lễ hội của các địa phương trên thế giới, nhất là các địa phươngcó mối quan hệ truyền thống với tỉnh, qua đó giới thiệu đến bạn bè quốc tế vềhình ảnh, con người và văn hóa đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang; tiếp thu có chọnlọc tinh hoa văn hóa, tri thức, kinh nghiệm hay, khoa học tiên tiến của các địaphương trên thế giới để hoàn thiện và làm phong phú hơn nền văn hóa của tỉnh.

- Lập hồ sơ di sản vănhóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sảnvăn hóa phi vật thể quốc gia (Hát Soọng cô của dân tộc Sán Dìu, Hát Sình ca củadân tộc Cao Lan, Kéo co truyền thống, Lễ rước mẫu, Lễ hội Thành Tuyên…); hoàn thiệnhồ sơ đề cử quốc gia "Then Tày, Nùng, Thái" đề nghị UNESCO đưa vàoDanh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; phục dựng lễ hộitruyền thống, các phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc: Tày, Dao, Cao Lan...Đầu tư, hỗ trợ xây dựng, bảo tồn làng văn hóa truyền thống gắn với phát triểndu lịch, xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống dệt thổcẩm, trang phục một số dân tộc thiểu số nhằm phát huy giá trị các di sản vănhóa vật thể và phi vật thể, phù hợp với Quy hoạch phát triển văn hóa của tỉnhđến năm 2020, tạo cơ sở cho sự phát triển về văn hóa đối ngoại.

- Tăng cường quảng bágiới thiệu văn hóa, con người Tuyên Quang trên Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh, Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin điện tử củacác cơ quan, đơn vị…; trên các kênh truyền hình trung ương, nhất là kênh VTV4(Đài Truyền hình Việt Nam), VTC10 (Đài truyền hình kỹ thuật số VTC); các báocủa thế giới và Việt Nam… phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nướcngoài tuyên truyền, quảng bá về Tuyên Quang, đồng thời nâng cao chất lượng cácấn phẩm, sách báo giới thiệu về văn hóa, du lịch của tỉnh Tuyên Quang bằng nhiềungôn ngữ để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế.

- Đấu tranh chống lạinhững sản phẩm văn hóa không lành mạnh xâm nhập từ bên ngoài; đấu tranh, phảnbác kịp thời và có hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc; nội dung tuyêntruyền không đúng sự thật về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam của cácthế lực thù địch.

3. Tuyên truyền nângcao lý luận và nhận thức về văn hóa đối ngoại:

- Đẩy mạnh công táctuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vànhân dân về chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnhTuyên Quang về văn hóa đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầmquan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa vàhội nhập quốc tế.

- Tổ chức các lớp tập huấnchuyên đề nâng cao lý luận, nhận thức và chuyên môn về văn hóa đối ngoại cholãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng liên quan trực tiếp đến côngtác văn hóa đối ngoại.

4. Đẩy mạnh cáchoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại:

Xây dựng đội ngũ cánbộ chuyên trách về công tác văn hóa đối ngoại đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; tăngcường các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về văn hóa và văn hóa đối ngoại cho cáccán bộ đầu mối làm công tác đối ngoại, cán bộ làm công tác văn hóa tại các huyện,thành phố và các sở, ban, ngành; hằng năm, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa đối ngoại và tập huấn việc tổchức các sự kiện văn hóa đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức các cơquan, đơn vị trong tỉnh.

5. Gắn kết văn hóađối ngoại với các hoạt động đối ngoại về kinh tế, chính trị:

- Triển khai Kế hoạch thựchiện Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh trên cơ sở gắn kết chặt chẽcác hoạt động văn hóa đối ngoại với chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoạiphục vụ mục tiêu phát triển và hội nhập; tiếp tục tăng cường quảng bá hình ảnhđất nước và con người Việt Nam nói chung, Tuyên Quang nói riêng đến bạn bè quốctế.

- Xây dựng chươngtrình, kế hoạch và nội dung xúc tiến quảng bá du lịch phù hợp với kế hoạch xúctiến du lịch Việt Nam, với những dấu ấn riêng, độc đáo của tỉnh; tập trung chocác thị trường nước ngoài có tiềm năng như thị trường Đông Bắc Á, ASEAN và ChâuÂu.

- Tổ chức vàtham gia các hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại nhân dịp lễ, tết và các sựkiện chính trị trọng đại khác của các nước, các địa phương, tổ chức nước ngoàivà nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại giữaViệt Nam với các nước.

6. Gắn kết các hoạtđộng văn hóa đối ngoại với công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài:

- Tiếp tụcthực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tácđối với người Việt Nam ở nước ngoài; các chủ trương của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo sự chuyểnbiến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, ban, ngành và địaphương.

- Đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, vận động cộng đồng kiều bào người Việt Nam nhất là ngườiTuyên Quang hướng về quê hương; phát huy tài năng, tâm huyết của lực lượng tríthức và nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài trong tham gia phát triển văn hóa,văn học, nghệ thuật của tỉnh. Từng bước tạo điều kiện cung cấp thông tin và sảnphẩm văn hóa Tuyên Quang cho kiều bào ở nước ngoài, góp phần gìn giữ và pháthuy truyền thống văn hóa của quê hương, đồng thời thông qua người Tuyên Quangđang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, quảng bá giới thiệu văn hóa,con người Tuyên Quang đến bạn bè quốc tế.

- Xây dựngchương trình, kế hoạch triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoàihàng năm; thực hiện thống kê, theo dõi người Tuyên Quang đang làm việc, sinhsống ở nước ngoài, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về người Tuyên Quang ở nướcngoài.

- Tổ chức tiếpxúc, gặp mặt kiều bào Tuyên Quang ở nước ngoài nhân các dịp lễ, tết nhằm thắtchặt tình cảm, gắn kết với quê hương, qua đó nắm tình hình và tâm tư, nguyệnvọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để từ đó đề xuất các chính sách cụthể.

7. Bảo đảmnguồn lực kinh phí cho công tác văn hóa đối ngoại:

- Kinh phíthực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnhTuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được cấp từ ngân sách nhà nướctheo phân cấp của Luật Ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quyđịnh của pháp luật.

- Hằng năm,căn cứ nội dung Kế hoạch văn hóa đối ngoại của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách.

- Đẩy mạnhviệc xã hội hóa, thu hút các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp cho các hoạtđộng Văn hóa đối ngoại phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. PHÂNCÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quanđầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnhtổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàntỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; theo dõi, đôn đốc, hướngdẫn, tổng hợp kết quả và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Đầu tư dàndựng các chương trình nghệ thuật, văn nghệ dân gian truyền thống, các ấn phẩmvăn hóa mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc phục vụ các hoạt động văn hóa đốingoại; nâng cao hiệu quả công tác trưng bày, triển lãm giới thiệu văn hóatruyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tiếp tục lập hồ sơ di sản văn hóaphi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản vănhóa phi vật thể quốc gia; đẩy mạnh đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa đốingoại của trung ương tại tỉnh.

- Chủ trì,phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện các chương trình giới thiệu các di sản, danhlam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của tỉnh Tuyên Quang với bạn bè quốc tếkhi đến thăm tỉnh; hoạt động văn hóa đối ngoại của các địa phương, tổ chức nướcngoài tại tỉnh, các chương trình đón các đoàn văn hóa, nghệ thuật của nướcngoài.

- Chủ trì,phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí xây dựng các chương trình văn hóa, nghệthuật, lễ hội... để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông địa phươngvà quốc gia nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh và conngười Tuyên Quang với bạn bè quốc tế.

- Đề xuất cácgiải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vậtthể của các dân tộc, các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàntỉnh Tuyên Quang; đầu tư, hỗ trợ xây dựng, bảo tồn làng văn hóa truyền thốnggắn với phát triển du lịch.

- Xây dựng nộidung xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của từngđịa bàn quốc tế. Tổ chức các đợt xúc tiến, quảng bá du lịch Tuyên Quang ở nướcngoài.

- Tổ chức cáclớp tập huấn chuyên đề nâng cao lý luận, nhận thức và chuyên môn về văn hóa đốingoại cho lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng liên quan trựctiếp đến công tác văn hóa đối ngoại.

- Phối hợp vớicác sở, ban, ngành liên quan tổ chức và cử các đoàn cán bộ, diễn viên, vận độngviên, nghệ nhân tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu về văn hóa, thể thaovà du lịch với các tổ chức, địa phương nước ngoài mà tỉnh đã thiết lập quan hệhữu nghị hoặc do bộ, ngành Trung ương tổ chức.

- Phối hợp vớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa đốingoại và tập huấn việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại cho cán bộ, côngchức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

2. Sở Ngoạivụ:

- Phối hợp vớicác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thựchiện Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh TuyênQuang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan,đơn vị liên quan trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động văn hóa đốingoại của tỉnh; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên báochí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; tranh thủ sự quan tâm của giới báo chínước ngoài về những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh để quảng bá các danh lam,thắng cảnh, cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch nhằm kêu gọi vậnđộng đầu tư cho tỉnh.

- Phát hànhBản tin Đối ngoại, trong đó đăng tải các nội dung triển khai Kế hoạch Chiếnlược văn hóa đối ngoại của tỉnh.

- Tham mưu, đềxuất Ủy ban nhân dân tỉnh gửi thư, thiệp chúc mừngtới các cơ quan đại diệnViệt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam, các tổ chứcquốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, các địa phương củanước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh nhân dịp ngày Quốc khánh, ngàythiết lập quan hệ ngoại giao, lễ, tết của các nước.

- Xây dựngchương trình, kế hoạch triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoàihàng năm; thực hiện thống kê, theo dõi người Tuyên Quang đang làm việc, sinhsống ở nước ngoài, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về người Tuyên Quang ở nướcngoài.

3. Sở Thôngtin và Truyền thông:

- Chủ trì,phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan thông tấn báo chíTrung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh vềmiền đất và người Tuyên Quang; những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nétvăn hoá đặc sắc của các dân tộc; thế mạnh, tiềm năng hợp tác và phát triển,những thành tựu phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh Tuyên Quang ra thế giớitrên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử. Đồngthời, thường xuyên theo dõi, cập nhật để đưa tin, bài, hình ảnh trên các phươngtiện thông tin đại chúng để quảng bá các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh.

- Chỉ đạo Cổngthông tin điện tử tỉnh cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin cơ bản về tỉnh TuyênQuang; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về văn hóa đối ngoại của tỉnh, trongđó thường xuyên đổi mới nội dung và cập nhật tin bài về lĩnh vực văn hóa, dulịch của tỉnh.

4. Sở Kếhoạch và Đầu tư; Sở Công thương:

- Căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quanxây dựng Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và các hoạt động xúc tiếnthương mại và đầu tư khác, tham gia Hội chợ, triển lãm có lồng ghép các chươngtrình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa trongnước và quốc tế.

- Xây dựng cơchế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo sản phẩm vănhóa đặc trưng của Tuyên Quang.

5. Sở Tàichính:

Chủ trì, phốihợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hằng năm tham mưu với Ủy ban nhân dântỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch văn hóa đốingoại của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách, các văn bản hướng dẫn của bộ,ngành Trung ương. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinhphí đúng theo quy định hiện hành.

6. BáoTuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

- Phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tăngcường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật củanhà nước về Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam.

- Xâydựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường tin, bài phản ánh kịp thời cáchoạt động văn hóa đối ngoại tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnhvề miền đất, con người Tuyên Quang đến với bạn bè quốc tế, thu hút khách dulịch và các nhà đầu tư.

7. Các sở, ban, ngành,Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại trênđịa bàn theo thẩm quyền; xây dựng và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch văn hóa đốingoại hàng năm phù hợp với Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoạitrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

8. Đề nghị các tổ chức, đoàn thể, tổ chức chínhtrị - xã hội trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lồng ghépcác hoạt động văn hóa đối ngoại trong quá trình triển khai các hoạt động Ngoạigiao nhân dân.

Các sở, ban,ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị cóliên quan nghiêm túc tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại đảm bảotính chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, phù hợp với tình hìnhthực tế của địa phương; định kỳ gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 15 tháng 11 hằng năm để tổng hợp, báo cáoChính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương có liên quan.

Trong quátrình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơnvị phản ánh bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTT&DL; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX (Th)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh