ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM 2016

Thực hiện: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; văn bản số 112/BCT-TCNL ngày 06/01/2016 của Bộ Công Thương vviệc xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2020; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2016, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Nâng cao kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng của Thủ đô Hà Nội, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 2% - 3% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.

2. Thúc đẩy các cơ sở, dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng ứng dụng rộng rãi trang thiết bị hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ tiết kiệm năng lượng và quản lý dự án đu tư sử dụng nhiều năng lượng. Nâng cao hiệu suất, giảm mức tiêu hao năng lượng ít nhất 3% đối với một số nhóm ngành sử dụng nhiu năng lượng.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vn đng cng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trưng

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo viết, các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chương trình truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Nâng cao năng lực quản lý năng lượng: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu thụ năng lượng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, duy trì trang thông tin điện tử sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các cơ sở sử dụng nhiều năng lượng.

- Kiện toàn Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phHà Nội.

2. Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lưng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp

- Phát triển, phổ biến trang thiết bị hiệu suất cao về năng lượng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ xanh, sạch thông qua tổ chức hội chợ trin lãm quốc tế “Công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội” (ENTECH HANOI).

- Phổ biến các giải pháp, công nghệ, kinh nghiệm về hiệu suất năng lượng thông qua hội nghị, din đàn và các ấn phẩm thông tin, tờ rơi, tờ dán, sổ tay hướng dn kỹ thuật...; htrợ thí đim Chợ loại II các giải pháp tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.

- Phát triển Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, xây dựng thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả; Phổ biến, phát triển mô hình sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong các cơ sở sử dụng năng lượng, trong quy mô hộ gia đình (như hầm biogas, thiết bị đun nước nóng bình năng lượng mặt trời…).

- Thực hiện lồng ghép Chương trình ng phó biến đổi khí hậu và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp để thúc đẩy các cơ sở sử dụng năng lượng đổi mới trang thiết bị, công nghệ hiệu sut cao, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát trin kinh tế Thủ đô Hà Nội theo mô hình tăng trưởng xanh, bền vững.

3. Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hóa nguồn sản xuất, phân phối điện năng

- Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Khu Công nghiệp Nội Bài; Cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung và Trường An, huyện Hoài Đức.

- Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng các trạm bơm tưới tiêu trên địa bàn thành phHà Nội; vận hành hệ thống đóng mở cống lấy nước, cống điều tiết đảm bảo tiết kiệm điện, hiện đại hóa công trình thủy lợi.

- Hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp ngành dệt may trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp cơ khí phục vụ quốc phòng trên địa bàn Thành phố, xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa quá trình sản xuất.

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực tòa nhà và chiếu sáng công cộng

- Thực hiện Quy chuẩn Việt Nam “QCVN 09: 2013/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”; giám sát việc áp dụng, tuân thủ quy chun xây dựng cho các tòa nhà xây dựng mới, quy mô lớn.

- Thực hiện việc đổi mới công nghệ; ứng dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị dán nhãn năng lượng, vật liệu tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường cho các tòa nhà trụ sở. Htrợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho các trường học trên địa bàn Thành phố.

- Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phổ biến công cụ quản lý năng lượng cho các khách sạn trên địa bàn Thành phố.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng. Hướng dẫn, giám sát công tác đầu tư xây dng, quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng.

- Tổ chức thay thế toàn bộ các bộ đèn trang trí hiện có trên địa bàn Thành phố bằng các đèn LED để nâng cao hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm điện năng.

- Hoàn thành việc lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS); tăng số lượng trạm đèn được lắp đặt các bộ điều khiển đóng ct, giám sát bng công nghệ truyn thông qua mạng (GSM/GPRS).

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vn tải

- Đầu tư hạ tầng giao thông vận tải theo kế hoạch được phê duyệt. Phát triển các loại hình vận tải hành khách công cộng đảm bảo thuận tiện, cht lượng. ng dụng nhiên liệu sạch trong hoạt động giao thông vận tải. Phát triển phương thức vận tải khối lượng lớn (đường sắt đô thị, BRT).

- Thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức giao thông, công tác duy tu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo hướng văn minh, hiện đại góp phn giảm ùn tắc giao thông, giảm tiêu hao nhiên liệu và ô nhiễm môi trường.

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và công tác kiểm định tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện giao thông. Xây dựng định mức tiêu thụ năng lượng đối với một sloại phương tiện giao thông vận tải. Ứng dụng công nghệ mới, năng lượng tái tạo trong giao thông vận tải.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về huy động và sử dụng kinh phí

Huy động các nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, trong đó nguồn vốn ngân sách có tác dụng hỗ trợ, kích thích các nguồn vốn khác. Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư của mọi thành phần kinh tế.

Nguồn ngân sách Thành phố: Tập trung vào Tuyên truyền sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường; Phổ biến các công nghệ, trang thiết bị hiệu sut cao, tiết kiệm năng lượng; Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hóa nguồn sản xuất điện năng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực tòa nhà và chiếu sáng công cộng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Cơ chế tài chính: áp dụng mức chi quy định tại Thông tư Liên tịch số 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT ngày 28/11/2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vsử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015.

2. Giải pháp về đầu tư khoa học công nghệ và đào tạo

- Thực hiện tăng cường năng lực cho các tổ chức tư vấn thiết kế, thử nghiệm, kiểm toán năng lượng. Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, đặc biệt cho các địa phương và doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng. Xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Giải pháp về quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hin sử dng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tăng cường kiểm soát, quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhim môi trường và bảo vệ môi trường; Tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dng của dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Kim tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; Kim tra, đánh giá, tng hợp thông tin của các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng tại địa phương theo Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Giải pháp về hợp tác quốc tế

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và các tổ chức tư vấn. Tổ chức đoàn cán bộ đi đào tạo, tham dự hội thảo tại nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước trong hợp tác quốc tế thực hiện chuyn giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực về tiết kiệm năng lượng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phHà Nội, năm 2016 được chi tnguồn chi thường xuyên của ngân sách Thành phlà 8.000 triệu đồng (Tám tỷ đồng), theo phụ lục Danh mục các nhiệm vụ thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 đính kèm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố; chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Chương trình; điều phối, giám sát, kiểm tra hoạt động và kết quả của từng nhiệm vụ triển khai; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện toàn bộ hoạt động của Chương trình; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu về triển khai Chương trình với UBND Thành phố, Bộ Công Thương; chủ trì, phi hợp Tng cục Năng lượng, tham mưu UBND Thành ph, Bộ Công Thương tham gia chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2016; Tham mưu UBND Thành phố tổ chức tổng kết, xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016.

- Tham mưu UBND Thành phố triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ vviệc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiu năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường đối với các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã.

- Kim tra, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp đã có quy đnh v quy mô công sut, công nghệ và tiêu chun môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương. Kim tra, đánh giá tình hình thực hiện Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 ca Chính phủ.

- Ban hành các Kế hoạch: triển khai phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016; tổ chức hội chợ trin lãm quc tế “Công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội” năm 2016 (ENTECH HANOI 2016); kim tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Chỉ đạo Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội tổ chức thực hiện Chương trình, trao đi kinh nghiệm với các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng trong và ngoài nước; lập dự toán và quản lý kinh phí hàng năm hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố theo quy định.

- Xây dựng dự toán chi tiết các hạng mục của Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năm 2016 gửi Sở Tài chính thẩm tra theo quy định; Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, đúng đối tượng và quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản liên quan.

2. SXây dựng:

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, quản lý đầu tư phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố; rà soát Quy hoạch phát trin vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố phù hợp Quy hoạch tổng thể phát trin vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật vtiết kiệm năng lượng trong xây dựng mới và cải tạo lại các tòa nhà có quy mô lớn, chiếu sáng công cộng; trin khai áp dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà, chiếu sáng đô thị:

+ Hướng dẫn, thông tin xây dựng tòa nhà tiết kiệm năng lượng cho các đơn vị tư vn và các đơn vị quản lý tòa nhà (cung cấp tài liệu, khảo sát, phổ biến các mô hình tòa nhà tiết kiệm đã thành công trong và ngoài nước...). Tập huấn quy chun, giới thiệu các giải pháp trong xây dựng tòa nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

+ Xây dựng kế hoạch, biện pháp, thực hiện tiết kiệm điện trong hệ thống chiếu sáng đô thị. Tổ chức thay thế các bộ đèn trang trí bằng các đèn LED. Lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS).

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại b và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

- Chủ trì, phối hp các Sở, ban, ngành tổ chức nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp Sở Công Thương trong việc giới thiệu các mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bố trí kinh phí cho các chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Khoản 2 Điều 42 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác kim tra, giám sát hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, việc tuân thủ thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Cấp phép hoạt động khoáng sản các dự án phù hp tiến độ, giai đoạn sản xuất; yêu cầu các đơn vị khai thác mỏ áp dụng, tuân thủ kỹ thuật khai thác tiên tiến, tận thu tài nguyên khoáng sản, an toàn và bảo vệ môi trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các giải pháp môi trường liên quan đến sử dụng tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Thành phố.

5. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn về suất tiêu hao nhiên liệu tối thiểu đối với một số loại phương tiện giao thông vận tải theo điều kiện và khả năng áp dụng từng giai đoạn; nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thay thế nguyên liệu truyền thống (CNG, LPG, LNG, nhiên liệu sinh học, năng lượng điện, năng lượng có tiềm năng khác) đối với phương tiện, thiết bị giao thông vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

- Nghiên cứu, hp lý hóa mạng lưới giao thông Thành phố nhằm tối ưu hóa năng lực giao thông vận tải, hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng; nhanh chóng phát trin phương thức vận tải khi lượng lớn (đường sắt đô thị, BRT).

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hp Sở Tài chính, Sở Công Thương tham mưu UBND Thành phố cơ chế, giải pháp huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tạo điều kiện cho các cơ sở, tổ chức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố; kêu gọi nguồn tài trợ từ các dự án nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhim môi trường.

- Phối hp các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng và các cơ quan liên quan giám sát, kim tra việc tuân thủ thực hiện tiêu chí v quy mô công sut, tiêu hao năng lượng, công nghệ và thiết bị sản xut công nghiệp của các doanh nghiệp, nhà đu tư.

7. Sở Tài chính:

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định của pháp luật và Thành ph.

8. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hp các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã các tổ chức liên quan trin khai sử dụng hầm biogas tại các hộ gia đình.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai phổ biến, phát trin các mô hình sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong ngành sản xuất nông nghiệp.

9. S Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở lưu trú.

- Thực hiện các dịch vụ du lịch “xanh” trong mô hình cơ sở lưu trú, khách sạn; thực hiện biện pháp tiết kiệm năng lượng trong công trình tòa nhà.

10. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, tổ chức liên quan thực hiện thông tin, truyền thông về tiết kiệm năng lượng.

11. Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội

Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương hỗ trợ thực hiện tiết kiệm năng lượng cho các cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp và Chế xuất.

12. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội:

Phối hợp các Sở, ngành, tổ chức liên quan thực hiện phân phối, bán lẻ và sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đáp ứng đầy đủ và hiệu quả điện năng cho sản xut, kinh doanh. Hướng dn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu, tiết kiệm điện để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

- Tchức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng giải pháp...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện.

- Tham gia vận động các hộ gia đình; xây dựng tuyến phố thương mại, trường học thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Hỗ trợ thông tin cho người tiêu dùng nhận biết thiết bị điện hiệu suất cao.

13. Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội:

Đnghị Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên cộng sản HChí Minh thành phố Hà Nội phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cấp trực thuộc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phbiến nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu: Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức liên quan căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện các chương trình, đán, dự án gn với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tưng Chính phủ; Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã định kỳ 6 tháng, năm gửi báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

14. Trách nhiệm các quan truyền thông:

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị chủ động phi hợp Sở Công Thương xây dựng các chuyên đề giới thiệu biện pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chuyên mục thông tin trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

15. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn năm 2016, giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung nhiệm vụ tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình; tuyến phố thương mại; trường học; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Phối hợp triển khai chiến dịch Giờ trái đất thành phố Hà Nội năm 2016.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ vviệc tăng cường kim soát quản lý dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị kịp thời phản ánh gửi Sở Công Thương tổng hp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Ch
tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- T
ng công ty Điện lực TP Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã:
- Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội;
- Đoàn TNCS HCM thành phố Hà Nội;
- VPUB: CVP, các PCVP; CT, KT, XDGT, TNMT, VX, TH;
- Lưu: VT, CT (Liêm,vân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số
47/KH-UBND ngày 01/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội)

Danh mục đề xuất

Nội dung

Chỉ tiêu kế hoch

Đơn vị thực hiện

Kinh phí (triu đồng)

I

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kim và hiu quả, bảo vmôi trường

650

1

Tuyên truyền phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng

- Phát clip tuyên truyền tiết kiệm năng lượng.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên báo chí.

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bằng phóng sự, tin bài;

- Tuyên truyền bằng tờ rơi.

- 700 lượt phát clip giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng điển hình tại khu vực công cộng, trung tâm thương mại trên bảng quảng cáo đèn Led tấm lớn.

- 20 bài viết trên báo giấy và báo điện tử.

- 12 phóng sự, tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

- 8.000 tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong trường học.

- Tổ chức hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan truyền thông; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Các trường học, tòa nhà trụ sở; UBND 30 quận/huyện, thị xã.

250

2

Tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng quy chun kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

- Tuyên truyền bằng tờ rơi về quy chun kỹ thuật quc gia vcác công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền Quy chun kỹ thuật quc gia về các công trình xây dng sử dng năng lưng hiệu quả

- Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

- Phát hành 6.000 tờ rơi tuyên truyền sdụng năng lượng hiệu quả trong các công trình xây dng.

- Đơn vị chủ trì: SCông Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các tòa nhà; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

250

3

Hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình năm 2016

- Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016; Chương trình phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phHà Nội, giai đoạn 2016 - 2030.

Triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng, dự án đầu tư nhiều năng lượng thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tham dự hội nghị, hội thảo, hội chợ về tiết kiệm năng lượng tại thành phố H Chí Minh và thành ph Đà Nng.

- Hội nghị xây dựng tiêu chí về cơ sở sử dụng năng lượng hiệu quả trong công nghiệp và tòa nhà tiêu thụ năng lượng trọng điểm.

- Hội nghị Ban Chủ nhiệm, tổ công tác.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 35 cơ sở sử dụng năng lượng; thanh tra 05 cơ sở sử dụng năng lượng, dự án đầu tư nhiều năng lượng trên địa bàn Thành phố.

- 01 đoàn đi thành phố HCM tham dự hội nghị, hội chợ về tiết kiệm năng lượng.

- 01 đoàn đi thành phố Đà Nng tham dự Hội nghị tiết kiệm năng lượng.

- Tchức hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Thành viên Ban chủ nhiệm và Tcông tác giúp việc Ban chủ nhiệm chương trình; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

150

II

Nhiệm vụ 2: Phát trin, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loi bỏ các trang thiết bhiu suất thấp

3.500

4

Hỗ trợ thí điểm chợ loại II nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phổ biến trang thiết bị hiệu suất cao, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các chợ loại II.

- Xây dựng phóng sự phổ biến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

- Tổ chức hội nghị phổ biến nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các chợ loại II.

- Kiểm toán năng lưng 02 ch loi II.

- Xây dựng biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các chợ loại II.

- 01 phóng sự phổ biến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

- Hội nghị phổ biến nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các chợ loại II.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các chợ loại II; Tng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

200

5

Phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.

- Vận động các hộ gia đình tham gia phong trào Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Phổ biến về kỹ năng lựa chọn, sdụng các trang thiết bị tiết kiệm điện, năng lượng tái tạo và các sản phẩm dán nhãn năng lượng tại các tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội.

- Phát hành Sổ tay kỹ năng tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình và cẩm nang nhận diện nhãn năng lượng.

- Phổ biến tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình trên báo mạng, báo giấy.

- Phổ biến kỹ năng tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và nhận diện nhãn năng lượng trong hộ gia đình cho đội ngũ tuyên truyền viên.

- 8.500 cuốn sổ tay tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình.

- 8.500 cẩm nang nhận diện nhãn năng lượng.

- 600 sản phẩm ô truyền thông.

- 600 hộ gia đình đạt Gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tiêu biu.

- Tổ chức hội nghị, tập huấn.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; UBND 30 quận/huyện, thị xã.

500

6

Tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế Công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2016 (ENTECH HANOI 2016)

- Trưng bày các sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ “xanh” trong và ngoài nước.

- Giới thiệu, quảng cáo về hội chợ trên các báo, clip và quảng cáo, các ấn phm.

- Khu truyền thông trong hội chợ: Giới thiệu thành tựu tiêu biểu thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu công nghệ, sản phẩm điển hình tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường.

- Tổ chức cuộc thi Sản phẩm, công nghệ Xanh.

- Hội nghị xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ trang thiết bị hiệu suất cao.

- Trên 160 gian hàng trưng bày các sản phm, công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ “xanh” trong và ngoài nước.

- Đưa 15 tin tuyên truyền trên các báo giấy, báo điện tử; Quảng cáo trên các báo điện tử.

- Xây dựng clip và quảng cáo trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

- Tuyên truyền bằng ấn phẩm: In ấn form mời, kỷ yếu hội chợ, in tờ rơi, gửi thư Form mời.

- Tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ.

- Tổ chức cuộc thi Sản phẩm, công nghệ Xanh.

- Hội thảo, hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị tư vấn; Hội KHCN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam; Cơ quan truyền thông; Doanh nghiệp; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

2.800

III

Nhiệm vụ 3: Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghip và xanh hóa nguồn sản xuất, phân phối đin năng

2.400

7

Thúc đẩy bảo tồn năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp cơ khí phục vụ quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hà Ni

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho đơn vị được lựa chọn.

- Thúc đẩy bảo tồn năng lượng thông qua hội nghị.

- Kiểm toán năng lượng 03 đơn vị.

- Xây dựng 01 hệ thống quản lý năng lượng cho đơn vị được lựa chọn.

- Tổ chức hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp cơ khí phục vụ quốc phòng; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

450

8

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội.

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho đơn vị được lựa chọn.

- Thúc đẩy bảo tồn năng lượng thông qua hội nghị

- Kiểm toán năng lượng 03 đơn vị.

- Xây dựng 01 hệ thống quản lý năng lượng cho đơn vị được lựa chọn.

- Tổ chức hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín.

400

9

Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Khu công nghiệp Nội Bài

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho đơn vị được lựa chọn.

- Hội nghị phổ biến hệ thống quản lý năng lượng và giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Kiểm toán năng lượng 03 đơn vị.

- Xây dựng 01 mô hình quản lý năng lượng cho đơn vị được lựa chọn

- Phổ biến giải pháp, thiết bị hiệu sut cao trong công nghiệp thông qua hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Nội Bài.

450

10

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các trạm bơm tưới tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng thí điểm hệ thống quản lý năng lượng.

- Kiểm toán năng lượng 04 trạm bơm tưới tiêu.

- Xây dựng thí điểm hệ thống quản lý năng lượng cho 01 đơn vị quản lý các trạm bơm tưới tiêu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Các trạm bơm tưới tiêu.

250

11

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các doanh nghiệp thuộc hai cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung và Trường An, huyện Hoài Đức.

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Thúc đẩy bảo tồn năng lượng thông qua hội nghị.

- Kiểm toán năng lượng 06 đơn vị.

- Tổ chức hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp Lai Xá - Kim Chung và Trường An, huyện Hoài Đức; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Ni.

450

12

Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Hội nghị thúc đẩy bảo tồn năng lượng cho các doanh nghip ngành dt may.

- Kiểm toán năng lượng 03 đơn vị.

- Bộ cơ sở dữ liệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tổ chức hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp ngành dệt may; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

400

IV

Nhiệm vụ 4: Sử dng năng lưng tiết kiệm hiệu quả trong khu vc tòa nhà và chiếu sáng công cộng

1.100

13

Xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Ứng dụng phương pháp Benchmarking trong xây dựng suất tiêu hao năng lượng cho nhóm tòa nhà trường học.

- Xây dựng biện pháp bảo tồn năng lượng cho các trường học.

- Kiểm toán năng lượng 03 trường học.

- Ứng dụng phương pháp Benchmarking trong xây dựng sut tiêu hao năng lượng cho nhóm tòa nhà trường học.

- Xây dựng biện pháp bảo tồn năng lượng cho các trường học.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các trường THCS; Tổng công ty Điện lực thành phHà Nội.

400

14

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho tòa nhà trụ sở làm việc.

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thiết bị dán nhãn năng lượng cho các tòa nhà trụ sở.

- Kiểm toán năng lượng 05 tòa nhà trụ sở.

- Bardrol, áp phích cổ động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà.

- 10.000 poster giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng và thiết bị dán nhãn năng lưng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các tòa nhà trụ sở; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

350

15

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phổ biến công cụ quản lý năng lượng cho các khách sạn.

- Kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thng quản lý năng lượng.

- Phổ biến công cụ quản lý năng lượng cho khách sạn nhằm trang bị thiết bị hiệu suất cao.

- Kiểm toán năng lượng 02 khách sạn.

- Hỗ trợ 02 đơn vị xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- Phổ biến công cụ quản lý năng lượng cho khách sạn thông qua hội nghị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các khách sạn; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

350

V

Nhiệm vụ 5: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vn tải

350

16

Xây dựng tiêu hao nhiên liệu tối thiểu đối với một số loại phương tiện giao thông vận tải

- Đánh giá hiện trạng tiêu thụ năng lượng, xây dựng các giải pháp vận hành, đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng định mức kinh tế kĩ thuật cho quá trình vận hành phương tiện giao thông vận tải công cộng.

- Tuyên truyền tiết kiệm năng lượng cho phương tiện giao thông công cộng.

- Kiểm toán 02 tuyến xe vận tải hành khách công cộng.

- Xây dựng định mức kinh tế kĩ thuật cho quá trình vận hành phương tiện giao thông vận tải công cộng tại 02 tuyến theo cung đường cp 1 (cung đường tiêu chuẩn).

- In 5.000 Poster phát cho các đơn vị ngành giao thông vận tải công cộng.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị hoạt động trong ngành giao thông vận tải công cộng.

350

Tổng

8.000

Ghi chú:

- Đối với Chương trình, dự án đa mục tiêu trong đó có giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng, Thành phố giao trực tiếp cho các đơn vị.

- Nguồn vốn huy động hợp pháp khác: Khuyến khích, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tư nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định ca Pháp luật đthực hiện đu tư, đổi mới các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng...