UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/UBND-KH

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 7 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNGCAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TỈNHTUYÊN QUANG NĂM 2013

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng vàquản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 07/10/2009 củaUỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộngđồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

Thực hiện văn bản số 1121/BNN-TCTL ngày 04/4/2013của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Đề ánNâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm2013;

I. MỤC TIÊU

Nâng cao năng lực cho cán bộ chính quyền các cấptrực tiếp làm công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo 100%cán bộ chính quyền địa phương được tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức vềquản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức chonhân dân về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đặc biệt là nhân dâncủa 85 xã, phường, thị trấn nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên taithông qua việc phát tờ rơi, chương trình truyền hình và trên các phương tiệnthông tin đại chúng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.Côngtác đào tạo, tập huấn

1.1. Tập huấn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thực hiện: gồm 07 lớp (mỗi huyện, thành phố 01 lớp):

- Thời gian tập huấn: Quý III/2013 (mỗi lớp 02ngày).

- Giảng viên: Đội ngũ giảng viên cấp tỉnh đã đượcBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đào tạo, tập huấn năm 2011.

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã(01 cán bộ địa chính và 01 cán bộ xã); 06 cán bộ Ủy ban nhân dân huyện (phòngNông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội Chữthập đỏ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, huyện Đoàn thanh niên).

- Địa điểm tập huấn: tại các huyện, thành phố.

- Nội dung tập huấn: Nâng cao năng lực cho cán bộchính quyền địa phương ở các cấp về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;Hướng dẫn cộng đồng tự xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổnthương ở từng cộng đồng dân cư.

1.2. Tập huấn do Ủy ban nhân dân huyện, thành phốthực hiện: gồm 85 lớp.

- Thời gian tập huấn: Trong quý IV/2013 (mỗi lớp 01ngày).

- Giảng viên: Đội ngũ giảng viên cấp huyện (thuộccác phòng, ban của huyện) đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổchức tập huấn, đào tạo.

- Đối tượng tập huấn: 02 cán bộ tổ nhân dân (thôn,xóm, bản, làng…)

- Địa điểm: tại 85 xã, phường, thị trấn nằm trongvùng có nguy cơ xảy ra thiên tai (theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 07/10/2009của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Nội dung tập huấn: Tuyên truyền giáo dục và nângcao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Nhận tờ rơi tuyên truyền “Phòng, chống lụt bão,giảm nhẹ thiên tai” do Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn để phát cho cáctrưởng thôn, bản và nhân dân thuộc 85 xã, phường nằm trong vùng nguy cơ xảy rathiên tai.

2. Côngtác thông tin, tuyên truyền: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

a) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhxây dựng, phát sóng các chương trình truyền hình về chủ đề:

- Công tác di chuyển dân cư vùng nguy cơ cao xảy rathiên tai đến nơi an toàn.

- Hướng dẫn phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai

b) Xuất bản tờ rơi “Phòng, chống lụt bão, giảm nhẹthiên tai”.

Biên soạn nội dung, in ấn tài liệu và giao tài liệuđã in ấn cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để phát cho các đại biểu tham gialớp tập huấn do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức.

c) Xây dựng chuyên trang “Cảnh báo về nguy cơ thiêntai” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Thiết kế, xây dựng chuyên trang trên Cổng thôngtin điện tử tỉnh.

- Viết, sưu tầm, cập nhật tin bài cho Chuyên tranggồm các chủ đề:

+ Công tác di chuyển dân cư vùng nguy cơ cao xảy rathiên tai đến nơi an toàn.

+ Hướng dẫn phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

+ Những điển hình trong công tác phòng chống lụtbão, giảm nhẹ thiên tai.

+ Công tác cảnh báo lụt bão, thiên tai tại các địaphương.

+ Vai trò của các cấp, các ngành, các địa phươngđối với công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

+ Thuỷ điện Tuyên Quang với vai trò phòng chống,lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

+ Xây dựng chuyên trang cảnh báo về nguy cơ thiêntai, lũ lụt.

+ Thiết kế banner tuyên truyền trên Cổng thông tinđiện tử.

d) Tổ chức tuyên truyền trên báo Tuyên Quang cácnội dung sau:

- Công tác di chuyển dân cư vùng nguy cơ cao xảy rathiên tai đến nơi an toàn.

- Những điển hình trong công tác phòng chống lụtbão, giảm nhẹ thiên tai

- Thuỷ điện Tuyên Quang với vai trò giảm nhẹ thiêntai phòng chống lụt bão

- Vai trò của các cấp, các ngành, các địa phươngđối với công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

- Công tác cảnh báo lụt bão, thiên tai tại các địaphương

e) Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, thành phốxây dựng, phát sóng các chương trình phát thanh về:

- Công tác di chuyển dân cư vùng nguy cơ cao xảy rathiên tai đến nơi an toàn.

- Hướng dẫn phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

- Những điển hình trong công tác phòng chống lụtbão, giảm nhẹ thiên tai.

- Thuỷ điện Tuyên Quang với vai trò phòng, chốnglụt, bão giảm nhẹ thiên tai.

- Vai trò của các cấp, các ngành, các địa phươngđối với công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

- Số lượng: 42 chương trình phát thanh, mỗi chươngtrình có thời lượng 20 phút.

3.Dự toán kinh phí:

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện năm 2013:869.110.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách địa phương: 388.795.000 đồng.

- Đề nghị Ngân sách trung ương bổ sung: 480.315.000đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Triển khai kế hoạch thực hiện Đề ánNâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng theochỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện,thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện các hoạtđộng theo nội dung Kế hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo cho độingũ giảng viên, các cơ quan, cán bộ địa phương và cán bộ trực tiếp triển khaithực hiện Đề án ở các cấp.

- Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiệnĐề án giai đoạn 2013-2015, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính cấp bổsung kinh phí.

2. SởThông tin và Truyền thông phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, ĐàiTruyền thanh huyện, thành phố, Báo Tuyên Quang tuyên truyền về nội dung Đề án Nângcao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; xây dựngchuyên trang cảnh báo về nguy cơ thiên tai; xuất bản, phát hành tờ rơi tuyêntruyền nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộngđồng cho nhân dân thuộc 85 xã, phường nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra thiêntai, lụt bão.

3. Sở Kếhoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kế hoạch, dự toán kinh phívà nguồn vốn thực hiện Đề án, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Cácsở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thựchiện có hiệu quả các hoạt động được phê duyệt trong Kế hoạch này; định kỳ báocáo tiến độ thực hiện; tổ chức lồng ghép các hoạt động liên quan để hoàn thànhcác nội dung Kế hoạch được duyệt.

5.Giao Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các ngành, Uỷ ban nhân dânhuyện, thành phố, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND trỉnh;
- Chánh VP, Các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Trưởng phòng KT; TH;
- Chuyên viên NLN, TC;
- Lưu VT. (Hòa)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn