ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5081/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (LUẬT SỐ 78/2015/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 19/06/2015)

Thực hiện Quyết định số 1510/QĐ-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ vviệc triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành ttỉnh đến cơ sở thực hiện đúng, đủ các quy trình tuyn chọn, gọi công dân nhập ngũ (CDNN) theo các nội dung của Luật Nghĩa vụ quân sự;

- Xác định trách nhiệm và phân công cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, ph biến Luật Nghĩa vụ quân sự đến cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh và toàn thnhân dân trong tỉnh;

>> Xem thêm:  Năm 2022, Tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng để tham gia nghĩa vụ quân sự là gì ?

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự;

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về pháp luật nghĩa vụ quân sự.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng cụ thnội dung công việc, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong trin khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự;

- Bo đảm sự phối hợp chặt chgiữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, trin khai thi hành Luật đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác tuyên truyền, phbiến Luật Nghĩa vụ quân sự.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản dưới Luật.

3. Thực hiện quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

4. Tng kết kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Luật.

>> Xem thêm:  Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2022 sẽ bị xử lý như thế nào ? Mức phạt tiền khi không đi nhập ngũ ?

III. THÀNH PHẦN:

1. UBND, Hội đồng NVQS cấp tỉnh; các Sở, Ban, ngành liên quan cấp tỉnh.

2. UBND, Hội đồng NVQS cấp huyện, xã; các phòng, ban liên quan cấp huyện, xã.

3. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

- Chuẩn bnội dung phổ biến, tuyên truyền: Tháng 12/2015.

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật vLuật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản dưới Luật: Tháng 01/2016.

- Thực hiện quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ: Theo hướng dẫn cụ thể của Bộ CHQS tỉnh cho các địa phương (đã hướng dẫn).

- Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Luật: Tháng 2-3/2016 (sau khi hoàn thành công tác giao quân đợt 1/2016).

>> Xem thêm:  Cận thị 3 độ có phải đi nghĩa vụ quân sự ? Cận bao nhiêu điop thì được miễn nghĩa vụ quân sự ?

2. Địa điểm: Có lịch cụ thể theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh.

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật; các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ công tác, lập dự toán chi ngân sách cho công tác trin khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và văn bản hướng dẫn hiện hành.

V I. T CHC THỰC HIỆN:

1 . Bộ CHQS tỉnh:

- Chủ trì biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật;

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về nghĩa vụ quân sự cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền cấp cơ sở. Chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan, tchức và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện các quy định của Luật, các văn bản dưới Luật trong thi hành nghĩa vụ quân sự và quy trình các bước tuyn chọn, gọi công dân nhập ngũ;

- Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác nghĩa vquân sự, tchức tập huấn Luật và các văn bản dưới Luật cho lãnh đạo phụ trách về nghĩa vụ quân sự của các Sở, ngành, UBND cấp huyện;

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tchức và người trực tiếp làm công tác nghĩa vụ quân sự;

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Y tế, và các Sở, ngành liên quan làm tốt các mặt công tác trong thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự;

>> Xem thêm:  Nội dung và quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật hiện nay

- Xây dựng kế hoạch cụ thể tham mưu cho UBND tỉnh để thực hiện các nội dung nêu trên.

2. y ban Mặt trận TQVN tỉnh:

- Tổ chức phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự cho các hội viên, vận động nhân dân chấp hành pháp luật nghĩa vụ quân sự;

- Phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phbiến cho Nhân dân; phối hợp với các Sở, ngành tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

3. S Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, báo chí, phát thanh, truyền hình và phối hợp với Bộ CHQS tỉnh xây dựng nội dung phbiến Luật Nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tchức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tchức và người trực tiếp làm công tác nghĩa vụ quân sự về kim tra, khám sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Thực hiện tốt các mặt công tác, chức năng quản lý nhà nước trong thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

5. S Giáo dục & Đào tạo: Chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, tchức có liên quan tchức hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

6. Công an tỉnh: Tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở thực hiện Luật NVQS, nhất là trong tuyn chọn, gọi công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự ? Cách tính độ tuổi đi NVQS ?

7. S Tư pháp: Hướng dẫn, chỉ đạo, tập huấn ngành tư pháp cơ sở thực hiện Luật NVQS

8. Sở Tài chính: Bảo đảm kinh phí triển khai thi hành Luật NVQS.

9. S Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn, chỉ đạo, tập huấn cho cán bộ cơ sở thi hành Luật NVQS.

10. Sở Nội vụ: Hướng dẫn, chỉ đạo, tập huấn cho Phòng nội vụ các địa phương thực hiện Luật NVQS.

11. Các Hội, Đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, Đoàn TNCS HCM tỉnh:

- Hướng dẫn, chỉ đạo cấp cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, thi hành Luật NVQS;

- Phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, thực hiện tốt các mặt công tác, chức năng quản lý nhà nước trong thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

12. UBND cấp huyện:

- Chủ động, tích cực triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

- Bảo đảm ngân sách, nhân lực để triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn;

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự ?

- Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác, chức năng quản lý nhà nước trong thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể; y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác có liên quan trong phạm vi quản lý theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dn Lut./.

Nơi nhận:- Bộ Tư lệnh Quân khu 5;- TT TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;- Thành viên Hội đồng NVQS tỉnh;- Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;- BCHQS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, Công antỉnh;
- UBND, Hội đng NVQS các huyện, thị xã, thành phố;- CVP;- Lưu: VT, TH, KTTH, VX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu