ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Thái Bình, ngày 30 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀNTRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2013-2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNHTHỰC HIỆN TRONG NĂM 2013, 2014

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiệncác Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướngChính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Ủy ban nhân dântỉnh Thái Bình ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến,giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn2013-2016 trên địa bàn tỉnh thực hiện trong năm 2013, 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường công tác phổ biến, giáodục pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, họcsinh, sinh viên và nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luậttrong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xãhội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn anninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn trọng điểm hay xảy ra vi phạmpháp luật;

- Tăng cường, nâng cao năng lực chocán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luậthòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra;

- Xây dựng được mô hình chỉ đạođiểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật tạicác địa bàn trọng điểm có nhiều vi phạm pháp luật theo từng lĩnh vực để rútkinh nghiệm, nhân ra diện rộng.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động đề ra phải bám sátvới nội dung của Đề án và thực tiễn của địa phương; đảm bảo Đề án được triểnkhai nghiêm túc, đúng tiến độ, khả thi, tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có.

Các biện pháp thực hiện Đề án phảicó trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trùng lặp, chồng chéo với các chươngtrình, đề án khác đã và đang triển khai tại địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Khảo sát, đánh giá thựctrạng, nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng kế hoạch tổchức thực hiện Đề án tại các địa bàn trọng điểm

- Xây dựng kế hoạch, phiếu khảosát, xác định hình thức khảo sát và tổ chức khảo sát về nhu cầu tìm hiểu phápluật tại các địa bàn;

- Xác định đối tượng, nội dung,hình thức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp ở từng địa bàn trọngđiểm.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm2013.

2. Tổ chức hội nghị tập huấn;tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Tổ chức hội nghị tập huấn, bồidưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòagiải ở cơ sở cho cán bộ chính quyền, đoàn thể và đội ngũ những người làm côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên ở các địa bàn trọng điểm;

- Tổ chức tọa đàm, giao lưu, thamkhảo kinh nghiệm giữa các cán bộ chính quyền, đoàn thể trong thực hiện công tácphổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật ở địa bàn trọng điểmnói riêng và nhân dân nói chung;

- Lồng ghép việc tuyên truyền, phổbiến pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở những xã, phường, thị trấn trọng điểmvào trong các cuộc họp chi bộ, cuộc họp tại thôn, tổ dân phố khu dân cư tại cơsở.

3. Xây dựng và cấp phát tài liệunghiệp vụ phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Biên soạn, in ấn tờ rơi, tờ gấp,sách pháp luật về các lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, môi trường,hình sự, ma túy, HIV/AIDS, giao thông, xây dựng nông thôn mới… phục vụ cho côngtác phổ biến giáo dục pháp luật, cấp phát cho cán bộ, nhân dân và các đối tượngvi phạm pháp luật; biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ năng tuyêntruyền pháp luật, tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới cho báo cáoviên pháp luật, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở;

- Hỗ trợ, cung cấp đề cương, tàiliệu, sách pháp luật cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật,tủ sách pháp luật tại các địa bàn trọng điểm.

4. Thực hiện chỉ đạo điểm vềtăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm

- Phổ biến kiến thức pháp luật vềđất đai, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, môi trường, hình sự, ma túy,tội phạm, HIV/AIDS; tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông; xây dựngnông thôn mới… hạn chế vi phạm pháp luật tại các địa bàn trọng điểm có nhiều viphạm pháp luật gồm: Phương Kỳ Bá; xã Tân Bình (Thành phố Thái Bình); thị trấnHưng Nhân; xã Tân Hòa (huyện Hưng Hà); thị trấn An Bài; xã Quỳnh Hồng (huyệnQuỳnh Phụ); xã Tân Lập (huyện Vũ Thư); xã Vũ Ninh; Vũ Tây (huyện Kiến Xương);

- Tổ chức phiên tòa xét xử lưu độngtại địa bàn trọng điểm; tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động của các nhómđồng đẳng, tình nguyện viên trong cộng đồng; thiết lập đường dây nóng, hòm thưtố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; góp ý, phê bình trong cộng đồngdân cư;

- Xây dựng và nhân rộng mô hình Câulạc bộ tuyên truyền pháp luật và các hình thức Câu lạc bộ khác tại địa bàntrọng điểm như: Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, Câu lạc bộ thanh niên, phụ nữ, cựuchiến binh, nông dân, học sinh, sinh viên với pháp luật… thông qua đó đẩy mạnhcác hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, học sinh, sinh viên và cáctầng lớp nhân dân;

- Tổ chức ra quân hưởng ứng cácChiến dịch, Tuần lễ pháp luật, Ngày pháp luật, Tháng hành động, phong trào raquân thực hiện pháp luật…;

- Đánh giá kết quả chỉ đạo điểm, rútkinh nghiệm, nhân rộng mô hình ra các địa bàn có đặc điểm, điều kiện và tình hìnhvi phạm pháp luật tương tự.

5. Huy động hệ thống chính trị,cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đóng trên các địa bàn trọng điểm tham gia phổbiến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật tại địa bàntrọng điểm

- Huy động các nhóm nòng cốt, cáctổ chức tự quản, các mô hình đã có ở cộng đồng dân cư tham gia phổ biến, giáodục pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật ở địa bàn; chú trọng vaitrò của các tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cán bộ của các tổ chứcđoàn thể xã hội…;

- Hướng dẫn, khuyến khích cộng đồngdân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước trong đó có tiêu chí khôngvi phạm pháp luật;

- Khuyến khích doanh nghiệp đóngtrên địa bàn tự tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngườilao động làm việc tại doanh nghiệp; hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm phápluật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Đề cao vai trò của chính quyền cơsở, đoàn thể xã hội và mỗi người dân trong việc tham gia phổ biến, giáo dụcpháp luật, chấp hành pháp luật, ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật tại mỗikhu dân cư nói riêng và địa bàn trọng điểm nói chung.

6. Phổ biến pháp luật trên cácphương tiện thông tin đại chúng

- Tiếp tục duy trì nâng cao chấtlượng các chương trình, chuyên mục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hìnhThái Bình;

- Thực hiện các phóng sự, trao đổi,tọa đàm trên các phương tiện thông tin đại chúng; mời các chuyên gia giải đáppháp luật tham gia giải đáp pháp luật, trả lời bạn xem truyền hình;

- Phối hợp với các Đài Truyền thanhcơ sở thực hiện tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của xã,của các trường học. Biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trongviệc chấp hành và thực hiện pháp luật tại các địa bàn trọng điểm.

7. Tổ chức kiểm tra, tổng kết,đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tácphổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậtcấp tỉnh, trong đó có tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Tăngcường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về viphạm pháp luật giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh năm 2013, 2014 tại một sốđơn vị, địa phương để đánh giá kịp thời việc tổ chức triển khai, tháo gỡ nhữngkhó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tổ chức tổng kết 02 năm (2013 -2014) thực hiện Kế hoạch.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Tư pháp:

- Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệmvụ khảo sát, chỉ đạo điểm hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàntrọng điểm. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quantổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vựcquản lý sử dụng đất đai, môi trường, trật tự, an toàn giao thông, hình sự, matúy, tệ nạn xã hội khác cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viênvà nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; bồi dưỡng nguồnnhân lực tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn này. Thực hiện biênsoạn nội dung các loại tài liệu tuyên truyền pháp luật;

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triểnkhai thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án; định kỳ tổng hợp, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

- Lập dự trù kinh phí gửi Sở Tàichính thẩm định.

b) Sở Tài chính: Thẩm định và hướngdẫn trong việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh toán nguồn kinh phí thực hiệnKế hoạch này của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nướcvà các văn bản khác có liên quan. Phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khaithực hiện Kế hoạch.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường phối hợp với SởTư pháp và huy động nguồn lực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhândân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật chấp hành nghiêm pháp luật.

d) Đề nghị Công an tỉnh, Tòa ánnhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơnvị trong ngành chủ động hoặc phối hợp tăng cường xét xử lưu động các vụ án tạiđịa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng,đặc biệt nghiêm trọng về đất đai, môi trường, ma túy, các vụ án được dư luận xãhội quan tâm.

đ) Các sở, ban, ngành, đoàn thể củatỉnh: Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2013, 2014, có trách nhiệm phốihợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện về nhân lực, kinh phí… thực hiện côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàntrọng điểm về vi phạm pháp luật. Đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách để bồidưỡng cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố:

- Chủ động xây dựng Kế hoạch phổbiến giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2013,2014; đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ở địa phương,bố trí đủ biên chế cho Phòng Tư pháp và các phòng chuyên môn thực hiện công tácphổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng các địa bàn trọngđiểm về vi phạm pháp luật;

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợpvới các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm côngtác phổ biến giáo dục pháp luật;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiệnvề Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

2. Kinh phí:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từnguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách của Sở Tư pháp năm2013-2014.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đềán Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọngđiểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh thực hiện trongnăm 2013, 2014. Trong quá trình triển khai Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướngmắc đề nghị các sở, ngành, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Văn Xuyên