UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5200/KH-UBND

Bến Tre, ngày 27 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 154-TB/TW NGÀY20 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XI

Thực hiện Quyếtđịnh số 2166/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền ViệtNam đến năm 2020.

Thực hiệnThông báo Kết luận số 154-TB/TW ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ban Bí thư về 5năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư khoáX về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

Thực hiệnHướng dẫn liên tịch số 111-HD/BTGTW-BCSĐBYT ngày 21 tháng 5 năm 2014 của BanTuyên giáo Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Thông báoKết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TWngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư khoá X về phát triển nền Đông y ViệtNam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

Thực hiệnCông văn số 5076/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ vềviệc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 154-TB/TW của Ban Bí thư về 5năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW theo hướng dẫn của BTGTW-BCSĐ Bộ Y tế. Thựchiện yêu cầu của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tại Công văn số 1379-CV/BTGTU ngày 08tháng 7 năm 2014 của về thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 111-HD/BTGTW-BCSĐBYT.

Uỷ ban nhândân tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số154-TB/TW ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ban Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thịsố 24-CT/TW; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hành động phát triển y,dược cổ truyền tỉnh Bến Tre đến năm 2020.

I. MỤCĐÍCH YÊU CẦU

1. Mụcđích:

- Triểnkhai quán triệt Thông báo Kết luận số 154-TB/TW ngày 20 tháng 02 năm 2014 củaBan Bí thư khoá XI về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW; tiếp tục quán triệt,triển khai sâu rộng 05 quan điểm, 03 mục tiêu và 09 nhiệm vụ giải pháp của Chỉthị số 24-CT/TW của Ban Bí thư khoá X và Chương trình hành động số 27-CTr/TUcủa Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y ViệtNam trong tình hình mới.

- Triểnkhai thực hiện thành công Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ vềphát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020.

2. Yêucầu:

- Các cấpuỷ đảng, Uỷ ban nhân dân các cấp, các sở, ban ngành xây dựng và triển khai kếhoạch, chương trình hành động thực hiện Thông báo Kết luận 154-TB/TW trong phạmvi địa phương trên cơ sở bám sát các quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Chỉthị số 24-CT/TW.

- Trong quátrình học tập quán triệt Thông báo kết luận số 154-TB/TW, cần đẩy mạnh công tácphối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các hội tuyên truyền, vận động vàphổ biến các chủ trương, đường lối chính sách về phát triển nền Y học cổ truyềnViệt Nam đến toàn dân.

- Lồng ghépcác chỉ tiêu phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam theo Quyết định số2166/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhKế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đếnnăm 2020 trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

3. Mục tiêucụ thể đến năm 2020:

a) Củng cốvà hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý Y, Dược cổ truyền:

- Sở Y tếcó Phòng quản lý Y Dược cổ truyền (YDCT).

- Tất cảTrung tâm Y tế huyện, thành phố có cán bộ chuyên trách theo dõi công tác YDHCTbảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, khám chữabệnh, nuôi trồng cây con làm thuốc, bào chế và sản xuất thuốc.

b) Về cơ sởkhám, chữa bệnh:

- 100% Bệnhviện đa khoa tỉnh, huyện có khoa YDCT.

- 100% Trạmy tế xã, phường, thị trấn có bộ phận khám chữa bệnh bằng YDCT do thầy thuốc cótrình độ là Y sỹ YDCT, Y sỹ định hướng YDCT hoặc lương y của trạm y tế phụtrách.

- 100% Bệnhviện Y học cổ truyền, Trường Trung cấp Y tế Bến Tre, Bệnh viện đa khoa tỉnh,huyện và Trạm Y tế xã có vườn thuốc nam mẫu.

c) Chỉ tiêukhám chữa bệnh bằng YDCT đến năm 2015: Tuyến tỉnh bằng 15%, tuyến huyện bằng20% và tuyến xã bằng 30%. Đến năm 2020: Tuyến tỉnh bằng 20%, tuyến huyện bằng25% và tuyến xã bằng 40%.

II.NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

- Trên cơsở đánh giá sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư khoá X “Về phát triển nền Đông y Việt Nam vàHội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” của địa phương, đơn vị, phân tíchnhững hạn chế, yếu kém, vướng mắc làm cơ sở xây dựng các giải pháp khắc phục.

- Pháttriển nền Y học cổ truyền Việt Nam theo hướng khoa học, dân tộc và đại chúng;kết hợp chặt chẽ giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại là trách nhiệm lãnhđạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền.

- Tiếp tụctăng cường đầu tư nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền, tậptrung vào các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã để phát triển Y học cổ truyềnViệt Nam bền vững; kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại là cơ sở vữngchắc cho việc xây dựng và phát triển nền y học Việt Nam công bằng, hiệu quả vàphát triển.

- Phát huythế mạnh của các cây, con làm thuốc của Việt Nam và các kinh nghiệm quý củangười Việt Nam trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền,nhất là các kinh nghiệm chữa bệnh không dùng thuốc có hiệu quả cao; tạo điềukiện thuận lợi cho việc đăng ký bản quyền và thành lập các cơ sở nghiên cứu,thừa kế, triển khai ứng dụng Y học cổ truyền hoặc kết hợp Y học cổ truyền với Yhọc hiện đại.

- Xây dựngcác cơ chế, chính sách đầu tư, khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gianuôi trồng các cây, con làm thuốc, bảo tồn phát triển nguồn gen và các dượcliệu quý hiếm, khai thác dược liệu tự nhiên có kế hoạch; ưu tiên phát triểnvùng nuôi, trồng cây, con làm thuốc với quy mô sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụngcông nghệ cao kết hợp với kinh nghiệm truyền thống đem lại hiệu quả kinh tế vàxuất khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai và tài chính cho các đơn vị thuộcHội Đông y, Bệnh xá Công an, Quân y tỉnh đội, các tổ chức từ thiện và một số cơsở khác đã và đang nuôi, trồng dược liệu và đưa vào phục vụ chữa bệnh có hiệuquả.

- Công táctruyền thông tập trung vào việc giúp mọi người hiểu rõ vai trò, vị trí của nềnĐông y Việt Nam, nhất là vai trò của việc phát huy thế mạnh của các cây, conlàm thuốc trong nước và các phương pháp khám, chữa bệnh có hiệu quả là bảo tồnvà phát huy một bộ phận của nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc củangười Việt Nam.

III. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Đềnghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Chủ trì,phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng kế hoạch tuyêntruyền, vận động và tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia tìm hiểu vàtrồng tại nhà một số cây thuốc thông thường lồng ghép nội dung vận động phátđộng vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tại khu dâncư”.

2. Ủyban nhân dân huyện/thành phố:

- Đảm bảo các nguồn lực, bố trí ngân sách để triển khai thực hiện Kế hoạch và chỉ đạoPhòng Y tế phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan quán triệt, triểnkhai thực hiện toàn diện, có hiệu quả những nội dung và nhiệm vụ của Kế hoạchnày.

- Tạo điềukiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất, duy trì và bổ sung biên chế để cáccấp Hội Đông y hoạt động và phát triển.

- Chỉ đạo,kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm gửi báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp báocáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Y tế:

- Tổ chức họctập, xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiệnThôngbáo Kết luận số 154-TB/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên của các cơ sở y tế vàcác đơn vị trực thuộc.

- Tập trungchỉ đạo việc đầu tư và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổtruyền tại các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện đa khoa tuyến huyện và cáctrạm y tế tuyến xã.

- Chủ trì,phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu đào tạo và bồi dưỡngnâng cao tay nghề hàng năm cho đội ngũ thầy thuốc y học cổ truyền, nhất là cácthầy thuốc y học cổ truyền tuyến huyện, xã.

- Chủ trì,phối hợp với Hội Đông y xây dựng ngạch viên chức cho các lương y có uy tín vàtay nghề đang làm việc tại các cơ sở y tế công lập.

- Tăng cườngcông tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành cho đội ngũ thầythuốc y học cổ truyền đang công tác tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện vàcác trạm y tế.

- Chủ trì,phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo trường Trung cấp Y tế chuẩn hoáchương trình đào tạo thầy thuốc y học cổ truyền theo hướng kết hợp chặt chẽgiữa y học cổ truyền với y học hiện đại.

- Chủ trì,phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính đề xuất bổ sung các cơ chế,chính sách khuyến khích, động viên và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cho các côngtrình nghiên cứu về các bài thuốc nam và các phương pháp chữa bệnh không dùngthuốc, các phương pháp khám chữa bệnh bằng việc kết hợp giữa y học cổ truyềnvới y học hiện đại.

- Chủ trì,phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền nâng cao nhận thức củacác cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò của y, dược cổ truyềntrong phòng và chữa bệnh.

- Phối hợp vớiSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu và đề xuất xây dựng các vùngchuyên nuôi trồng dược liệu theo quy mô công nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụngdược liệu trong nước và xuất khẩu theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn.

- Phối hợp vớiSở Công Thương và các sở, ngành có liên quan quản lý chặt chẽ việc xuất, nhậpkhẩu dược liệu và thuốc đông y và thuốc từ dược liệu; đồng thời xây dựng cơ chếtạo thuận lợi cho việc xuất khẩu dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

- Chủ trì,phối hợp với Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo khám chữa bệnhbằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Tiếp tục tổ chức nuôi, trồng cáccây, con làm thuốc trong đơn vị.

4. Hội Đôngy:

- Chỉ đạo HộiĐông y các cấp khắc phục các hạn chế đã chỉ ra trong sơ kết 05 năm triển khaithực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, phát huy các mặt mạnh, không ngừng nâng cao chấtlượng hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Hội để xứng đáng vai trò nòng cốttrong thực hiệnThông báo Kết luận số 154-TB/TW.

- Hướng dẫncác Hội Đông y huyện/thành phố xây dựng kế hoạch thực hiệnThông báo Kếtluận số 154-TB/TW trên cơ sở Kế hoạch này trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp phêduyệt.

- Tiếp tụccủng cố và phát triển tổ chức Hội, chú trọng nâng cao y đức và chất lượngchuyên môn cho hội viên, vận động hội viên tích cực tham gia công tác kế thừa,bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền, chấp hành đúng các chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về y, dược cổ truyền.

- Nghiên cứuđổi mới cơ chế hoạt động, chủ động, sáng tạo phát huy tiềm năng chuyên môn củacác hội viên, đẩy mạnh công tác xã hội hoá để tham gia công tác bảo vệ, chămsóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Chủ độngphối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ đã giaotại Mục 3.

5. Bảo hiểmXã hội tỉnh Bến Tre:

Phối hợp Sở Ytế bổ sung, hoàn thiện, chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng y học cổtruyền, nhất là việc chữa bệnh bằng thuốc nam và các phương pháp không dùngthuốc tại các cơ sở y tế, trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả. Thực hiện thanhquyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền đúngtheo quy định của Bộ Y tế.

6. Sở Tàichính:

Phân bổ kinhphí ngân sách hàng năm đảm bảo hoạt động cho công tác y học cổ truyền.

7. Sở Kếhoạch và Đầu tư:

Phối hợp Sở Ytế lồng ghép các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển y, dược cổ truyềnvào các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phối hợp vớicác sở, ngành liên quan thẩm định, bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển nền Đôngy và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

8. Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn:

Quy hoạch cácvùng chuyên nuôi trồng dược liệu, có các cơ chế, chính sách khuyến khích, độngviên người dân nuôi trồng các cây, con làm thuốc.

9. Sở Giáodục và Đào tạo:

Chủ trì, phốihợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Đông y tỉnh tổ chứccác chương trình đào tạo và xin trình Bộ Giáo dục và Đào tạo mở mã ngành đàotạo để chuẩn hoá đào tạo chuyên môn đối với đội ngũ lương y, lương dược.

10. Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì,phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các quy định củaLuật Di sản văn hoá về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá của y, dược cổtruyền.

- Chủ trì,phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu quảng bá và phát triển hình thức du lịch kếthợp chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền tại tỉnh.

11. Sở CôngThương:

Sở Công Thươngchỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Thanh tra Sở Y tế thực hiệnthanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinhdoanh dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

Uỷ ban nhândân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ,giải pháp để đạt được các mục tiêu trong Kế hoạch này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam