ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Thái Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀTRỢ GIÚP PHÁP LÝ" CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM2013 - 2014

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thực hiện Đềán "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lýgiai đoạn 2013-2016"; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng kế hoạchthực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả các nộidung, biện pháp của Đề án, từng bước củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng vàđẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý,phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của Hội Luật gia các cấp, các tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúppháp lý.

2. Các hoạt động phải bám sát vớinội dung của Đề án và thực tiễn của địa phương, đảm bảo Đề án được triển khainghiêm túc, hiệu quả. Các biện pháp thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm,tránh dàn trải, trùng lặp, chồng chéo với các chương trình, đề án khác đã vàđang triển khai tại địa phương.

3. Từng bước mở rộng các mô hìnhtrợ giúp pháp lý và nâng cao chất lượng trong hoạt động phổ biến, giáo dục phápluật và trợ giúp pháp lý, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với cáctổ chức xã hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của các hoạtđộng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá tìnhhình thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý củaTrung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và các tổ chức chínhtrị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác trênđịa bàn tỉnh;

Thời gian thực hiện: Quý IV năm2013.

2. Biên soạn đề cương, tài liệu tậphuấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, in ấntờ rơi, tờ gấp pháp luật để cung cấp cho hội viên Hội Luật gia và đội ngũ thamgia tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý của các tổ chức xã hộitrên địa bàn tỉnh;

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

3. Tổ chức hội nghị tập huấn, bồidưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng trợ giúp pháp lý, quy tắc đạo đức nghềnghiệp cho hội viên Hội Luật gia, tư vấn viên của các Trung tâm tư vấn phápluật trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội nhằm phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng tưvấn viên pháp luật, luật sư, luật gia và các đối tượng có liên quan tham giahoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý;

Thời gian thực hiện: Quý II năm2014

4. Tổ chức một số hội nghị phổbiến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động cho các đối tượng là phạmnhân đang chấp hành án tại trại tạm giam của tỉnh; giáo viên và học viên củacác trung tâm cai nghiện của tỉnh; trợ giúp pháp lý cho người nghèo, ngườikhuyết tật và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

Thời gian thực hiện: Thường xuyêntrong năm 2014.

5. Từng bước củng cố, kiện toàn vànâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc HộiLuật gia tỉnh, thành lập chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật tại các huyện,thành phố để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúppháp lý cho cán bộ và nhân dân.

Thời gian thực hiện: Quý I năm2014.

6. Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnpháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Thái Bình, Đài PhátThanh và Truyền hình Thái Bình, đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn…

Thời gian thực hiện: Thường xuyêntrong năm.

7. Xây dựng kế hoạch, chương trìnhphối hợp giữa các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chínhtrị - xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác để tăng cường xã hội hóahoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý;

Thời gian thực hiện: Thường xuyêntrong năm.

8. Tổ chức kiểm tra thực hiện kếhoạch: Kiểm tra việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án xã hội hóa công tácphổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, trong đó có tổ chức kiểm traviệc triển khai thực hiện ở Hội Luật gia các cấp và các tổ chức xã hội trên địabàn tỉnh để đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời và tháo gỡ những khó khăn, vướngmắc trong quá trình thực hiện;

Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan trong việc khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động phổ biến,giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của các tổ chức chính trị - xã hội,chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Biên soạn tài liệu, tổ chức bồidưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý chohội viên Hội Luật gia các cấp và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục phápluật và trợ giúp pháp lý của các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức phổ biến pháp luật, trợgiúp pháp lý lưu động cho các đối tượng đang bị tạm giam, tạm giữ, phạm nhânđang chấp hành án tại trại tạm giam của tỉnh; giáo viên, học viên của các trungtâm cai nghiện của tỉnh; trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người khuyết tật vàcác đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

- Củng cố, kiện toàn nâng cao chấtlượng hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội, thành lập chinhánh Trung tâm tư vấn pháp luật tại các huyện, thành phố; phối hợp, hướng dẫncác cơ quan, tổ chức, thành lập các mô hình điểm để phổ biến, giáo dục phápluật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phù hợp;

- Xây dựng dự toán kinh phí thựchiện kế hoạch theo quy định.

2. Sở Tư pháp: Phối hợp với HộiLuật gia tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp nghiên cứubiên soạn, xuất bản và cung cấp các tài liệu bổ trợ về phổ biến, giáo dục phápluật và trợ giúp pháp lý; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trợgiúp pháp lý cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúppháp lý;

3. Sở Tài chính: Thẩm định dự toánkinh phí thực hiện Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố để triển khai thực hiện kế hoạch.

4. Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủyban nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phốihợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện kế hoạch này.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tích cựcphối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện kế hoạch này.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốcViệt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiệnkế hoạch này.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố trực thuộc tỉnh: Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã,phường thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghềnghiệp, các tổ chức xã hội khác và doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thựchiện kế hoạch; bố trí kinh phí, tạo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất,trang thiết bị phục vụ việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương;

Trong quá trình triển khai thựchiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phản ánhvề Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TW Hội Luật gia Việt Nam;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể thuộc tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên