UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 7 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày03/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tưpháp về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. Ủy ban nhân dântỉnh xây dựng Kếhoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật luật sư trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bảncủa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư cho cán bộ và nhân dân;bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho luật sư; quản lý nhà nước về luậtsư và hành nghề luật sư; phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng nhu cầu của tổ chứcvà công dân trongviệc sử dụng dịch vụpháp lý của luật sư.

Xác định cụ thể nội dung công việc; thời hạnhoàn thành; trách nhiệm thực hiện, phối hợp thực hiện của cơ quan, đơn vị, tổchức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật luật sư.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1.Tuyên truyền, phổbiến những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luậtsư bằng các hình thức phù hợp với từngđối tượng

-Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

-Cơ quan phốihợp:Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức cóliên quan.

-Thời gian thựchiện:Hàng năm.

2.Bồi dưỡng kiếnthức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ luật sư

-Cơ quan thựchiện: Đoàn Luật sư tỉnh.

-Cơ quan phốihợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức cóliên quan.

-Thời gian thựchiện:Hàng năm.

3.Nâng cao vai tròtự quản của tổ chức xã hội -nghề nghiệpcủa luật sư, tăng cườngtrách nhiệm quản lýnhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

3.1.Rà soát sửa đổi,bổ sung các văn bản của Đoàn Luật sư phù hợpvới Luậtsửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật luật sư

-Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

-Cơ quan phối hợp:Sở Tư pháp; các cơ quan,tổ chức có liên quan.

-Thời gian thựchiện:Năm 2013 - 2014.

3.2. Hướng dẫn, kiểm tra,giám sát về tập sự hành nghề luật sư

-Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

-Cơ quan phối hợp:Sở Tư pháp; các cơ quan,tổ chức có liên quan.

-Thời gian thựchiện:Hàng năm.

3.3. Thanh tra,kiểm tra về tổ chức luậtsư và hành nghluật sư trên địabàntỉnh theo thẩm quyền vàquy định của pháp luật

-Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

-Cơ quan phốihợp: Đoàn Luật sư tỉnh; các cơ quan, tổ chức cóliên quan.

-Thời gian thựchiện:Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, tổ chức cóliên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốtheo chức năng, nhiệmvụ được giao có trách nhiệm thực hiện và phối hợpthực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm,tránh hình thức, lãng phí.

2.Giao Sở Tưpháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiệnKế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC. (Hà-65)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt