ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

 Tiền Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀCÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT SỐ 03/NQ-CP NGÀY 06/01/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY HOẠCH SỬDỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦATỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quyhoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 22 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môitrường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất; Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2014 của Chính phủ vềQuy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 -2015) của tỉnh Tiền Giang,

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khaithực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳđầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóamột bước quy hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Là một trong các căn cứ để lập và điều chỉnh quy hoạch sửdụng đất đến năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang đến năm 2020được đặt trong mối quan hệ mật thiết với điều kiện tự nhiên, thực trạng pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo sử dụng đất đồng bộ và có hệ thống. Phânbố quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển khônggian lâu dài và mục tiêu phát triển kinh tế; đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụngđất của các ngành, các địa phương đến năm 2020.

- Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang là cơ sở quantrọng để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý Nhà nước về đấtđai. Thông qua quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất sẽ kiểm tra, đánh giáthực trạng sử dụng đất, tiềm năngđất đai và kết quả thực hiện để có kế hoạch và phương án đầu tư, sử dụng hợp lýcác loại đất theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thịxã, thành phố trong tỉnh. Quy hoạch vàkế hoạch sử dụng đất còn tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho việc xúc tiến đầutư, tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật,đúng mục đích, có hiệu quả; ổn định tình hình quảnlý và sử dụng đất của các địa phương trong tỉnh.

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ VÀ GIẢI PHÁPTHỰC HIỆN

1. Công bố Quy hoạch sử dụng đất tỉnhđến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh TiềnGiang:

a) Tài liệu công bố Quy hoạch sử dụng đất tỉnh đếnnăm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Gianggồm:

- Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụngđất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đấttỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh TiềnGiang.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnhTiền Giang.

b) Cơ quan công bố quy hoạch:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có tráchnhiệm công bố công khai toàn bộ tài liệu về Quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến năm2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Tiền Giang đã đượcxét duyệt tại trụ sở cơ quan mình trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;công bố trên mạng thông tin quản lý nhà nước của tỉnh và trích đăng trên báocủa địa phương; đồng thời công bố công khai đến các địa phương, các sở banngành của tỉnh và người dân biết để thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch đượcChính phủ phê duyệt.

c) Thời gian công bố quy hoạch:

Tổ chức thực hiện công bố Quy hoạch sử dụng đất tỉnhđến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh TiềnGiang trong tháng3/2014.

2. Nội dung và giải pháp tổ chức triểnkhai thực hiện quy hoạch sử dụng đất của tỉnh:

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng về công tácquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gắn với chương trình tuyên truyền phổ biếnpháp luật về đất đai nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia góp ýtrong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường vai trò giámsát và nhiệm vụ của người dân trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất tựphát, sang nhượng đất trái pháp luật.

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấptỉnh đến năm 2020 thông qua việc điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất đến năm2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 của các huyện trong tỉnh đểđảm bảo tính đồng bộ trong toàn hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phùhợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

- Tiếp tục rà soát hiện trạng, điều chỉnh quy hoạchsử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, đảm bảo đủ quỹ đất cần thiết chomục đích quốc phòng, an ninh, trong đó chú trọng vấn đề quốc phòng gắn liền vớiphát triển kinh tế, chuyển diện tích đất không phù hợp với mục đích quốc phòng,an ninh cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xãhội.

- Rà soát tình hình triển khaicác dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thịxã, thành phố trong tỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng các quy hoạch treo và cácdự án treo.

- Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất cần xác định và tổ chức thu hồi đất theo phương châm làm đếnđâu thu hồi đến đó, tránh tình trạng thu hồi đất đang sản xuất nông nghiệpchuyển sang đất phi nông nghiệp nhưng không hoặc chưa xây dựng công trình dẫnđến tình trạng “treo”.

- Trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất phải gắn lợi ích của Nhà nước - nhà đầu tư - hộ nông dân bị thu hồiđất trên quan điểm cùng có lợi, đảm bảo công bằng xã hội.

- Tiến hành thu hồi diện tích đất phi nông nghiệp đãgiao (công nghiệp, sản xuất kinh doanh...) nhưng không đưa vào sử dụng;không phê duyệt và không tiến hành giao đất cho các khu công nghiệp ở những địaphương không sử dụng hết đất, sử dụng không hiệu quả diện tích đất đã đượcgiao.

- Phối hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, pháttriển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với việc sử dụng đất theo phương án quyhoạch để nâng cao tính thực tiễn, hiệu quả sử dụng đất. Đưa các chỉ tiêu quyhoạch sử dụng đất vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng chương trình công táccụ thể và triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị củatỉnh trong việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sửdụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015).

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyhoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đấtcủa huyện.

- Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thựchiện.

2. Sở Xây dựng:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc cung cấp thông tin quy hoạch.

- Xác định sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất cấphuyện với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôntỉnh Tiền Giang.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhândân các huyện, thành phố, thị xã trong việc cung cấp thông tin Quy hoạch tổngthể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang và Quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020.

4. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí lập quyhoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hàng năm của các đơn vị, địa phương đểbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố trong việc cung cấp thông tin về các quy hoạch chuyênngành và lĩnh vực chuyên môn được giao.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố:

- Chủ trì trong việc lập quy hoạch, điều chỉnh quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định, xây dựng và lập kếhoạch triển khai. Xác định sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện vớiquy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

- Thực hiện báo cáo nhu cầu kinh phí lập quy hoạch,điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương để Sở Tài chính tổnghợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sau khi Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất của huyện được phê duyệt, định kỳ báo cáokết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện và công bốQuy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 -2015) của tỉnh Tiền Giang, yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức, triển khaithực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa