BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM - HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số : 533/KH /BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN - HLHPNVN-HKHVN

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2010

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

THỰCHIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” NĂMHỌC 2010-2011

Căn cứ Kế hoạch số 7575/KHLN /BGDĐT – BVHTTDL – TƯĐTN ngày 19/8/2008 về việc triển khai phong tràothi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
Căn cứ Chương trình phối hợp số 250/CTr /BGDĐT-HLHPNVN -HKHVN ngày 22/4/2009 vềviệc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinhtích cực” giai đoạn 2009-2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữViệt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệpPhụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Namthống nhất Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường họcthân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010-2011:

I. MỤC ĐÍCH

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liênhiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam cùng phối hợp hoạt động nhằm tiếptục triển khai, nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua “Xâydựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học 2010-2011. Mỗi bộ,ngành, đoàn thể đóng góp vào phong trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mìnhvà thông qua Kế hoạch phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chăm losự nghiệp “trồng người”, vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển của đấtnước.

2. Chỉ đạo tập trung theo ngànhdọc, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các bên; đảm bảo việc thực hiệnmột cách sáng tạo và có hiệu quả những nội dung của phong trào thi đua ở các cơsở giáo dục và các đơn vị phối hợp trên địa bàn; chú trọng tới chiều sâu, tínhhiệu quả của Phong trào thi đua và làm rõ sự chuyển biến tích cực của học sinhthông qua các hoạt động của phong trào.

II. NỘI DUNG

1. Đảm bảo trường, lớp an toàn,xanh, sạch, đẹp. Thi đua xây dựng lớp đẹp, trường đẹp, an toàn. Tổ chức trồngcây vào thời điểm thích hợp ở từng địa phương. Vận động và hỗ trợ cho học sinhđi học an toàn, khắc phục hiện tượng bỏ học, đảm bảo không có trẻ em bỏ học vìthiếu ăn, thiếu mặc hoặc thiếu sách vở.

2. Đổi mới phương pháp dạy học,đẩy mạnh triển khai áp dụng các phương pháp dạy học hiệu quả, ứng dụng côngnghệ thông tin trong dạy học. Chuẩn hóa các nội dung về quản lí, tổ chức dạyhọc và hoạt động của nhà trường. Tăng cường vai trò của Hiệu trưởng, giáo viênchủ nhiệm, Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách Đội trong việc thực hiện phong trào thiđua. Phát huy tính tích cực của học sinh, tăng cường rèn luyện thói quen vànăng lực tự học, làm việc theo nhóm, hỗ trợ nhau trong nhóm học tập, rèn luyệnở trường, ở nhà và ở cộng đồng.

3. Triển khai giáo dục kỹ năngsống theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động phối hợp giữa cácngành, các tổ chức ở địa phương và gia đình học sinh trong việc giáo dục kỹnăng sống thông qua các hoạt động của học sinh. Thành lập tổ cán bộ, giáo viêntư vấn cho học sinh. Xây dựng văn hóa học đường. Kiên quyết ngăn chặn học sinhtham gia trò chơi điện tử có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh khác ở trongvà ngoài trường học.

4. Đưa trò chơi dân gian, hátdân ca và các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian khác vào trường học một cáchbền vững.

5. Chủ động hỗ trợ chăm sóc,phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng. Tổ chứcNgày Di sản văn hóa - Ngày về nguồn (23/11/2010), hướng tới và phát huy giá trịvăn hóa của 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

III. KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TRONGMỘT SỐ NỘI DUNG

1. Chuẩn bị và tổ chức khaigiảng:

- Đảm bảo “3 đủ”: Thống kê trẻcó nguy cơ bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở để đề xuất hướng giảiquyết với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan. Hội Phụ nữ chủtrì, có hướng dẫn và làm đầu mối thực hiện, có báo cáo tổng hợp kết quả trướcngày 20/10/2010.

- Tháng 9 khuyến học: Tổ chứctháng 9 khuyến học và có kế hoạch, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ học sinh cóhoàn cảnh khó khăn. Hội Khuyến học có hướng dẫn các cấp Hội triển khai và báocáo kết quả trước ngày 30/5/2011.

- Đi học an toàn: Đảm bảo antoàn trên đường đi học và học tập tại nhà, ngăn chặn tình trạng chơi gameonline có nội dung bạo lực hoặc không lành mạnh khác ở gia đình do Hội Phụ nữchủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện. Có hướng dẫn và báo cáokết quả trước ngày 01/3/2011.

- Phối hợp với các cơ quan cóliên quan ngăn chặn tình trạng chơi game online có nội dung bạo lực hoặc khônglành mạnh khác ở cộng đồng do Đoàn Thanh niên chủ trì và có báo cáo kết quảtrước 01/3/2011.

- Đảm bảo an toàn trong trườnghọc: phòng chống đánh nhau, chơi điện tử có nội dung không lành mạnh và các tệnạn xã hội khác trong học sinh do ngành Giáo dục chủ trì, có hướng dẫn và báocáo kết quả trước ngày 1/3/2011.

- Tổ chức khai giảng: Tổ chứcphần “Lễ” và phần “Hội”. Đoàn Thanh niên chủ trì tổ chức phần “Hội” và có hướngdẫn trước khai giảng năm học mới, ngành Giáo dục ở địa phương chủ trì phần “Lễ”và phối hợp tổ chức phần “Hội” trong ngày khai giảng năm học 2010-2011.

- Tổ chức Lễ tri ân và trưởngthành cho học sinh lớp 12 và vận dụng cho phù hợp đối với học sinh lớp 9, lớp5, mẫu giáo 5 tuổi. Hội Khuyến học chủ trì, phối hợp với Hội Phụ nữ và ngànhGiáo dục thực hiện, có báo cáo trước ngày 30/5/2011.

2. Tổ chức hoạt động dạy và học

- Đổi mới phương pháp dạy họctheo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin vàcác phương pháp phù hợp để tạo hứng thú cho học sinh. Mỗi thầy giáo, cô giáo cóít nhất một sáng kiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trongđổi mới phương pháp dạy học hoặc tổ chức quản lí trong phong trào thi đua.Ngành Giáo dục chủ trì và các địa phương có báo cáo sau học kỳ I và tổng kếtnăm học (trước ngày 30/5/2011).

- Hướng dẫn tự học, tự rèn luyệnđạo đức, lối sống, kỹ năng sống của học sinh trong gia đình và ở cộng đồng. Nhàtrường chủ trì về nội dung, Hội Phụ nữ chủ trì tổ chức các hoạt động hướng dẫn,trao đổi các kỹ năng giáo dục cho trẻ, có hướng dẫn và báo cáo tổng kết trướcngày 30/5/2011.

- Nâng cao vai trò của giáo viênchủ nhiệm trong thực hiện phong trào thi đua, do ngành Giáo dục các cấp chủtrì. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chocông tác giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn, các địa phươngchủ động tổ chức tự bồi dưỡng cán bộ, giáo viên chủ nhiệm ở các cơ sở giáo dục.Có báo cáo tổng kết trước ngày 30/5/2011.

3. Giáo dục kỹ năng sống

- Giáo dục kĩ năng sống cho họcsinh phổ thông trong một số môn học và hoạt động giáo dục. Bộ Giáo dục và Đàotạo tổ chức bồi dưỡng giáo viên và tổng hợp báo cáo kết quả trước ngày01/3/2011.

- Tổ chức cho các bà mẹ có conđang học ở mầm non, phổ thông được bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng chăm sóc, nuôidưỡng trẻ, kĩ năng sống cho học sinh mầm non và phổ thông. Hội Phụ nữ chủ trì,có hướng dẫn và tổng kết trước 30/5/2011.

- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước,rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp,phối hợp với các đơn vị quân đội ở địa phương để tổ chức giao lưu, học tập chohọc sinh do Đoàn Thanh niên chủ trì và báo cáo kết quả trước ngày 30/5/2011.

- Tổ chức xây dựng qui tắc ứngxử văn hóa trường học, tổ chức tư vấn cho học sinh, bố trí 1 – 2 giáo viên tưvấn ở mỗi nhà trường, tổ chức các câu lạc bộ văn hóa, thể thao ưa thích của họcsinh. Ngành Giáo dục ở địa phương hướng dẫn thực hiện và có báo cáo tổng kếttrước ngày 30/5/2011.

- Đảm bảo an toàn giao thông vàcác kĩ năng thực thi an toàn giao thông, kĩ năng xử lý trước các tình huống cóliên quan đến tệ nạn xã hội do ngành Giáo dục các cấp chủ trì, phối hợp với đơnvị công an cùng cấp thực hiện và báo cáo kết quả tổng hợp trước ngày 30/5/2011.

4. Tổ chức hoạt động văn hóa dângian

- Tổ chức đón Trung thu, đêm hộitrăng rằm (ngày 15/8 âm lịch) vui tươi, tiết kiệm và phát huy sự tham gia tíchcực của học sinh do Đoàn Thanh niên chủ trì phối hợp với Hội Phụ nữ và các đơnvị khác thực hiện. Có hướng dẫn và báo cáo kết quả trước 20/10/2010.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch chủ trì, chỉ đạo các cấp, đơn vị theo ngành dọc để các đoàn nghệ thuậtchuyên nghiệp ở địa phương phối hợp với các nhà trường đưa nghệ thuật sân khấutruyền thống vào học đường. Ngành Giáo dục chủ động phối hợp với Ngành Văn hóa,Thể thao và Du lịch ở các cấp tổ chức đưa bài hát dân ca vào trường học. NgànhVăn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng và phát triểnmạng lưới thư viện trường học, sử dụng có hiệu quả thư viện công và bảo tàng ởđịa phương, nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử, văn hóa địa phương. NgànhVăn hóa, Thể thao và Du lịch có hướng dẫn và báo cáo kết quả tổng hợp trước30/5/2011.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa,văn nghệ, trò chơi dân gian cho học sinh trong và ngoài trường học. Thắp sángước mơ tuổi trẻ Việt Nam, tổ chức các trại hè và hoạt động hè của học sinh.Đoàn Thanh niên chủ trì, hướng dẫn, tổ chức và có báo cáo kết quả trước ngày30/5/2011.

- Tổ chức Ngày Di sản văn hóa –Ngày về nguồn (23/11/2010) và tiếp tục tổ chức bàn giao nội dung thuyết minhcác di tích và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp tỉnh; hướng dẫn và đánh giákết quả chăm sóc để nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, truyền thống với cáchình thức phong phú từ thực tiễn. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì vàbáo cáo tổng kết trước ngày 30/5/2011.

- Hưởng ứng và phát huy giá trịvăn hóa 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, bầu chọn vịnh Hạ Long là một trong bảy kìquan thế giới do các cấp giáo dục ở địa phương chủ trì, phối hợp với ngành Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên để thực hiện và có báo cáo kết quảtrước ngày 30/5/2011.

5. Xây dựng môi trường thân thiện

- Hoàn thiện hệ thống công trìnhvệ sinh, nước sạch, tường rào, cảnh quan môi trường trong các nhà trường dongành Giáo dục chủ trì, tham mưu với các cấp để có sự chỉ đạo và phối hợp thựchiện. Báo cáo kết quả trước ngày 30/5/2011.

- Xây dựng cơ chế phối hợp thânthiện, hiệu quả ở trong và ngoài nhà trường, tổ chức trao đổi sáng kiến kinhnghiệm (đầu năm học, cuối học kỳ I, cuối năm).

- Tổ chức trồng cây trong vàngoài nhà trường vào thời điểm thích hợp do Đoàn Thanh niên chủ trì, hướng dẫnvà báo cáo kết quả trước ngày 30/5/2011.

- Thực hiện quy chế dân chủ, “Bacông khai” trong các nhà trường do các cấp quản lí giáo dục và nhà trường tổchức và báo cáo kết quả trước ngày 30/5/2011.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các nội dung trên đây đượcxây dựng thành kế hoạch của mỗi ngành ở các địa phương và được phối hợp với cácphong trào, cuộc vận động, hoạt động khác để thực hiện. Ngành Giáo dục là cơquan đại diện, phối hợp các hoạt động của các bên có liên quan.

2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến họccấp tỉnh có kế hoạch và báo cáo lãnh đạo địa phương, các cấp quản lí theo ngànhdọc để thực hiện các nội dung trên đây và chủ động xây dựng kế hoạch thực hiệncác nội dung của phong trào thi đua sao cho phù hợp với điều kiện của địaphương.

3. Kế hoạch có hiệu lực thi hànhkể từ ngày kí. Căn cứ Kế hoạch này, các bộ, ngành triển khai đến các đơn vịtheo ngành dọc, phổ biến đến các cơ sở giáo dục, các cấp quản lí mỗi ngành đểthực hiện.

TM. BAN BÍ THƯ
TƯ. ĐOÀN TNCS
HỒ CHÍ MINH
BÍ THƯ
Nguyễn Đắc Vinh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

KT. CHỦ TỊCH
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Ái Nhiên

KT. CHỦ TỊCH
HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Tất Dong

Nơi nhận:
- VP TƯ Đảng (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- BT Thứ nhất TƯ Đoàn TNCSHCM(để b/c);
- Chủ tịch Hội LHPNVN (để b/c);
- Chủ tịch Hội KHVN (để b/c);
- UBND tỉnh, TP. trực thuộc TƯ (để ph/h);
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL,
Đoàn TNCSHCM, Hội LHPNVN, Hội KHVN (để t/h);
- Các Sở GD&ĐT, Sở VHTTDL, Tỉnh (Thành) Đoàn, Hội PN,
Hội KH tỉnh/TP. trực thuộc TƯ (để t/h);
- Website Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, Đoàn TNCSHCM,
Hội LHPNVN, Hội KHVN;
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV, Cục DSVH, Hội đồng Đội TƯ,
Ban TG (Hội KHVN), Ban GĐXH (Hội LHPNVN).