ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 01 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

>> Xem thêm:  Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 số 77/2015/QH13

2. Yêu cầu:

a) Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong quá trình tổ chức, triển khai Luật Tchức chính quyền địa phương.

c) Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức gii thiệu, tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương:

a) Nội dung, hình thức và cơ quan chủ trì

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; biên soạn chuyên đề, bài viết trong các sách, stay, tờ gấp; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyn hình ở tỉnh và địa phương dành thời gian phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản hướng dẫn Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

>> Xem thêm:  Chính quyền địa phương là gì ? Chính quyền địa phương được quy định như thế nào ?

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức giới thiệu tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhập kiến thức pháp luật theo kế hoạch công tác phbiến, giáo dục pháp luật).

b) Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương:

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chuyên ngành có liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đđề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của luật chuyên ngành với các văn bản của HĐND và UBND các cấp với các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2015.

3. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành có liên quan đến nội dung cần ban hành văn bản.

- Cơ quan phối hp: Các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã.

>> Xem thêm:  Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Toàn thể hệ thống chính trị các cấp của tỉnh Đắk Nông quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

5. Kiện toàn tổ ch c, hoạt động của HĐND và UBND các cấp:

Sau khi kết thúc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tiến hành kiện toàn tổ chức, hoạt động của HĐND và UBND các cấp.

- Cơ quan chủ trì: Giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, hoạt động của HĐND và UBND các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

>> Xem thêm:  Xã là gì ? Cách phân loại, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền hành chính xã ?

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch và báo cáo y ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

3. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ hoàn thành sản phm, bảo đảm tiến độ và nội dung công việc; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc trin khai thi hành Luật Tchức chính quyn địa phương, gửi cơ quan có thẩm quyn phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2015, các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp bố trí nguồn ngân sách năm 2015 để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KHTH-Ph.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Bốn