ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 54/KH-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 08 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 23-CTR/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH AN GIANG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 – 2020 VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.

Căn cứ Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 16/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau.

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Được sự quan tâm của hệ thống chính trị, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh nhà đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng qua các năm; toàn tỉnh hiện có 87.300 người tham gia bảo hiểm xã hội; có 70.500 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; số người tham gia bảo hiểm y tế trên 1.194.000 người, đạt 56% dân số của tỉnh; hàng năm thu nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, gần 1.500 tỷ đồng; chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, thanh toán bảo hiểm y tế hơn 1.071 tỷ đồng, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với an sinh xã hội, sức khỏe bản thân và gia đình còn hạn chế; diện bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp, mới đạt 30% số lao động làm việc trong các ngành nghề phi nông nghiệp, đạt gần 10% số người trong độ tuổi lao động; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 24%; số người tham gia bảo hiểm y tế mới đạt 56% dân số của tỉnh, thấp hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước (cả nước 65%); còn không ít các đơn vị kinh tế dân doanh chưa nghiêm túc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, tình trạng trốn đóng, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp; chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tạo lòng tin trong nhân dân; tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế vẫn còn xảy ra; tinh thần thái độ của một số cán bộ y tế, tình trạng quá tải, chờ đợi lâu ở các cơ sở y tế còn gây bức xúc cho người bệnh; cán bộ giám định bảo hiểm y tế còn thiếu và yếu, còn gây phiền hà trong thẩm định thanh toán bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế luôn tiềm ẩn nguy cơ thâm hụt.

II. MỤC TIÊU.

1. Mục tiêu tổng quát:

Thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có 50% lực lượng lao động đang làm việc tại các ngành kinh tế phi nông nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, 100% lực lượng lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Mục tiêu đến năm 2015:

- Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp: phấn đấu có 35% lực lượng lao động đang làm việc tại các ngành kinh tế phi nông nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, có 100% lực lượng lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Về bảo hiểm y tế: phấn đấu đạt 70% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

* Được phân bổ thành chỉ tiêu các năm như sau:

Nội dung

Năm thực hiện

2012

2013

2014

2015

1. Số người tham gia BHXH

- Đạt % lao động phi n/nghiệp

87.341

25%

99.000

29%

111.000

32%

122.500

35%

2. Số người tham gia BHTN

- Đạt % lao động phi n/nghiệp

70.500

20%

74.300

21%

83.300

24%

92.000

26%

3. Số người tham gia BHYT

- Đạt % lao động trung bình

1.190.000

55%

1.327.000

61%

1.428.000

65%

1.154.000

70%

- Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; một số nghiệp vụ chính về quản lý, giải quyết hồ sơ được xử lý trên phần mềm ứng dụng công nghệ, thông tin liên thông trong toàn hệ thống; tổ chức chi trả đúng, đủ, kịp thời cho các đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Sử dụng có hiệu quả và cân đối được quỹ bảo hiểm y tế vào năm 2014, từ năm 2015 trở đi có kết dư.

- Có bước cải thiện rõ rệt về chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh, nhất là tuyến cơ sở, giảm đáng kể tình hình quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.

2.2. Mục tiêu đến năm 2020:

- Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đạt được 50% lực lượng lao động đang làm việc tại các ngành kinh tế phi nông nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, có 100% lực lượng lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Về bảo hiểm y tế, bao phủ trên 80% dân số trung bình của tỉnh; riêng 3 huyện miền núi, biên giới là Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú đạt trên 90%.

- Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao; tất cả nghiệp vụ quản lý, giải quyết hồ sơ được xử lý trên phần mềm ứng dụng công nghệ, thông tin liên thông trong toàn hệ thống.

- Khắc phục cơ bản tình trạng quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ, điều trị tạo niềm tin vững chắc cho người tham gia.

- Cân đối được quỹ bảo hiểm y tế, phấn đấu có kết dư để có nguồn trích đầu tư cho các cơ sở khám chữa bệnh; quản lý, sử dụng an toàn, đúng quy định, hiệu quả.

- Kiện toàn tổ chức ngành Bảo hiểm xã hội, phân định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước, quản lý sự nghiệp, tổ chức thực hiện các dịch vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực nghiêm túc chính sách, pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phải xem việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một phần quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thực hiện mục tiêu công bằng xã hội.

- Ủy ban nhân dân các cấp bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của địa phương.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy người dân tích cực tham gia.

2. Tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành nghiên cứu tham gia đóng góp việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành nghiên cứu tham gia đóng góp việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế.

- Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế nghiên cứu tham gia đóng góp việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

- Các Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp theo chức năng có trách nhiệm nghiên cứu tham gia đóng góp việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

3. Nâng cao năng lực tổ chức triển khai, thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

3.1. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm:

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Tổ chức điều tra nắm chắc tình hình lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tổ chức thu theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; có biện pháp ngăn ngừa lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; các nghiệp vụ chính về quản lý, giải quyết hồ sơ được xử lý trên phần mềm ứng dụng công nghệ, thông tin liên thông trong toàn hệ thống; tổ chức chi trả đúng, đủ, kịp thời cho các đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các chế độ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, cán bộ bảo hiểm xã hội các cấp, bổ sung lực lượng giám định viên, đáp ứng tình hình phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giảm phiền hà cho người tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Định kỳ thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với cơ quan quản lý và sử dụng quỹ.

3.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời chế độ thất nghiệp cho người lao động.

- Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, nghiên cứu đề xuất cải cách thủ tục, hồ sơ có liên quan đến chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

3.3. Sở Y tế có trách nhiệm:

- Tăng cường chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và điều trị; bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Nâng cao chất lượng về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực về y tế của tỉnh, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh các bệnh viện tuyến huyện, tuyến xã; khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. Sử dụng có hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

4. Tăng cường sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện nghiêm túc các chương trình, mục tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật; kịp thời khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Tăng cường chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương với các ngành, đoàn thể, các cấp bằng quy chế cụ thể để triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Nắm chắc tình hình lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tổ chức thu theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; có biện pháp ngăn ngừa lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Đẩy mạnh việc vận động, khuyến khích nông dân, hộ gia đình làm kinh tế cá thể, người lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện; tổ chức thực hiện tốt bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, nông dân, học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế thường xuyên dài hạn.

- Lãnh đạo quản lý quỹ bảo hiểm y tế sử dụng có hiệu quả, quỹ bảo hiểm y tế tiến đến có kết dư, trích lại cho địa phương theo quy định để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế.

- Đảm bảo kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, đối tượng tham gia được ngân sách Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ đủ năng lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quản lý phát triển đối tượng và phục vụ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Phối hợp với Sở Y tế, phân bổ lại đăng ký thẻ khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với năng lực, sớm khắc phục tình hình quá tải ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia.

- Quản lý an toàn quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên ngành và phối hợp với thanh tra lao động, thanh tra y tế kiểm tra, thanh tra đơn vị sử dụng lao động, ngăn ngừa, xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Định kỳ đề xuất việc sơ kết, tổng kết, bổ sung và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức triển khai đầy đủ hệ thống chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dung lao động và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Cung cấp danh sách và phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện kịp thời việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý như: bảo trợ xã hội, người có công, người nghèo, người dân tộc, trẻ em dưới 6 tuổi… đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời.

- Phối hợp với Sở Tài chính, xây dựng dự trù kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc Ngành quản lý.

3. Sở Y tế:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức triển khai đầy đủ hệ thống chính sách, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, nêu cao tinh thần, thái độ, y đức của đội ngũ cán bộ trong Ngành đảm bảo chất lượng phục vụ người bệnh.

- Triển khai thực hiện các Đề án đầu tư trang thiết bị, xây dựng mở rộng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ cho y tế tuyến dưới nhất là trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện nhằm giảm tải cho tuyến trên.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có biện pháp ngăn ngừa tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế trong khám và điều trị, khắc phục tình hình bội chi quỹ bảo hiểm y tế.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.

4. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, xây dựng dự toán, bố trí kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng từ Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; bố trí kinh phí đầu tư cho các chương trình của ngành Y tế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, kịp thời giải ngân, thanh toán theo đúng tiến độ thực hiện.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng:

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính sách bảo hiểm y tế trong đội ngũ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh;

- Chỉ đạo các trường tổ chức cho học sinh - sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế học sinh vào kế hoạch của từng năm học.

- Kiện toàn và phát triển mạng lưới y tế trường học để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh - sinh viên.

6. Sở Kế hoạch - Đầu tư và Cục Thuế tỉnh:

Tạo điều kiện, cung cấp thông tin, danh sách các đơn vị đăng ký sản xuất, kinh doanh và đang thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn, để cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý tốt tình hình tăng, giảm doanh nghiệp.

7. Báo An Giang, Đài phát thanh - Truyền hình An Giang:

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho mọi người lao động và nhân dân; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tuyên truyền, phổ biến.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Đoàn thể chính trị:

Phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phát động phong trào và vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Vận động các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ kinh phí hỗ trợ cho người dân có thu nhập thấp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu nêu trên; đưa nội dung, mục tiêu kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, thị, thành phố.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo kinh phí đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định.

- Hàng năm Ủy ban nhân dân các huyện, thị, xã, thành phố tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các Sở, ngành, các đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Bảo hiểm Xã hội tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh để được tháo gỡ, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
- UBMTTQ tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị, xã, thành phố;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp