UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 7 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN 2013-2020 TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành độngQuốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kếhoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn2013-2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Phát huy vai trò người cao tuổi; nâng caochất lượng chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sócvà phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với tiềm năng và trình độ phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức củacác cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chămsóc và phát huy vai trò người cao tuổi vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ vàđạo lý "kính lão trọng thọ" của dân tộc.

3. Xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc ngườicao tuổi phù hợp với tiềm năng và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo điềukiện để người cao tuổi tham gia đầy đủ vào các hoạt động của xã hội, tiếp tụcphát huy truyền thống chăm lo và kính trọng thế hệ người cao tuổi, bảo đảm pháthuy đầy đủ vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảovệ tổ quốc.

4. Các giải pháp thực hiện chính sách bảo vệchăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phải sát với tình hình thực tế vànguồn lực của địa phương. Các cấp thường xuyên tổ chức, kiểm tra, giám sát,đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Phát huy vai trò, kinh nghiệm của người caotuổi; nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạtđộng chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với tiềm năng và trìnhđộ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu đến năm 2015

a) Bảo đảm 15% người cao tuổi có khả năng thamgia hoạt động kinh tế và có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm,vay vốn phát triển sản xuất.

b) Trên 30% xã, phường, thị trấn hỗ trợ việcthành lập và hoạt động có hiệu quả Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người caotuổi trên địa bàn.

c) Phấn đấu 100% người cao tuổi khi ốm đau đượckhám, chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng.

d) Phấn đấu 25% số bệnh viện trên địa bàn tỉnh(trừ Bệnh viện Y Dược cổ truyền) tổ chức buồng khám riêng cho người cao tuổitại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi.

đ) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có chuyênmục về người cao tuổi, tối thiểu 01 lần/tháng.

e) Đảm bảo 100% người cao tuổi đủ điều kiện theoquy định được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng hoặc được nuôidưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

f) 25% người cao tuổi không có người có quyền vànghĩa vụ phụng dưỡng được nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôidưỡng trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong đó ít nhất 20% người caotuổi được chăm sóc thông qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng;

g) Phấn đấu 100% người cao tuổi không phải sốngtrong nhà tạm, dột nát.

h) Phấn đấu ít nhất 70% xã, phường, thị trấn có01 câu lạc bộ hoặc các mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò củangười cao tuổi.

i) 100 % người cao tuổi thuộc diện chúc thọ,mừng thọ được chúc thọ, mừng thọ theo theo quy định.

2.2. Mục tiêu đến năm 2020

a) Bảo đảm 50% người cao tuổi có khả năng thamgia hoạt động kinh tế và có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm,vay vốn phát triển sản xuất.

b) Trên 80% xã, phường, thị trấn hỗ trợ thànhlập và hoạt động có hiệu quả Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trênđịa bàn.

c) 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám,chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng.

d) Phấn đấu 90% số bệnh viện trên địa bàn tỉnh(trừ Bệnh viện Y Dược cổ truyền và các bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chứcnăng, bệnh viện sản, nhi) tổ chức buồng khám riêng cho người cao tuổi tại khoakhám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi. Bệnh việnĐa khoa Tuyên Quang có khoa lão khoa.

đ) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có chuyênmục về người cao tuổi, tối thiểu 02 lần/tháng.

e) Đảm bảo 100% người cao tuổi đủ điều kiện theoquy định được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng hoặc được nuôidưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

f) Phấn đấu 80% người cao tuổi không có người cóquyền và nghĩa vụ phụng dưỡng được nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng hoặcnuôi dưỡng trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong đó ít nhất 20% ngườicao tuổi được chăm sóc thông qua các mô hình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộngđồng.

g) Phấn đấu 100% người cao tuổi không phải sốngtrong nhà tạm, dột nát.

h) Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có 01 câulạc bộ hoặc các mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của người caotuổi.

i) 100 % người cao tuổi thuộc diện chúc thọ,mừng thọ được chúc thọ, mừng thọ theo theo quy định.

III. Nội dung hoạt động chủ yếu

1. Hoạt động phát huy vai trò của người cao tuổi

a) Hướng dẫn, tạo điều kiện cho người cao tuổitham gia các hoạt động kinh tế như: Khôi phục nghề và dạy nghề truyền thống,khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm theo điều kiện và khả năng cụ thể.

b) Thực hiện hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyểngiao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm và vốn đầu tư phát triển sản xuất đối vớingười cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

c) Tạo điều kiện để người cao tuổi là nhà khoahọc, nghệ nhân và những người cao tuổi có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt cónguyện vọng được tiếp tục cống hiến, truyền thụ những kiến thức văn hóa, xãhội, khoa học và công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, gương mẫu điđầu và làm nòng cốt trong phong trào xây dựng xã hội học tập; xây dựng giađình, dòng họ hiếu học.

d) Tổ chức các hoạt động để người cao tuổi bàytỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà ngườicao tuổi quan tâm.

đ) Hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Quỹchăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

2. Hoạt động chăm sóc sức khỏe

a) Thực hiện tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng vàtập huấn kiến thức tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe đối với người caotuổi và gia đình người cao tuổi.

b) Đầu tư phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuậtcủa hệ thống dịch vụ y tế, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang có khoa lão khoa;phát triển hệ thống quản lý, điều trị ngoại trú các bệnh mãn tính thường gặp ởngười cao tuổi, khuyến khích hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho người caotuổi.

c) Xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sứckhỏe, phục hồi chức năng cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

d) Lồng ghép việc chăm sóc sức khỏe cho ngườicao tuổi vào các chương trình phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm các bệnhliên quan đến người cao tuổi; chương trình nghiên cứu các bệnh liên quan đếntuổi già; chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhânviên xã hội, cộng tác viên tình nguyện làm công tác tư vấn, chăm sóc người caotuổi.

3. Hoạt động chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần

a) Xây dựng nếp sống, môi trường ứng xử văn hóaphù hợp đối với người cao tuổi ở nơi công cộng. Khuyến khích gia đình, dòng họ,cộng đồng trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

b) Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thểthao, vui chơi giải trí phù hợp với người cao tuổi; hỗ trợ và tạo điều kiệnthuận lợi cho việc hình thành các câu lạc bộ văn hóa, thể thao của người caotuổi ở địa phương.

c) Thực hiện các quy định về giảm giá vé, phíphục vụ đối với người cao tuổi khi tham quan các di tích văn hóa, lịch sử, bảotàng, danh lam thắng cảnh, thể dục thể thao, tham gia giao thông công cộng.

d) Xây dựng, sử dụng và phát huy có hiệu quả cácTrung tâm văn hóa, thể thao, nhà văn hóa cơ sở, các điểm vui chơi, tạo điềukiện cho các câu lạc bộ người cao tuổi hoạt động có hiệu quả. Tổ chức Hội thithể thao, liên hoan văn nghệ người cao tuổi hàng năm.

4. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng caonhận thức về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi

a) Các cơ quan thông tin đại chúng hàng năm xâydựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục về người cao tuổi.

b) Tổ chức chuyên đề và từng bước nâng cao chấtlượng tin bài, phát sóng các chuyên mục về người cao tuổi của Đài Phát thanhvà Truyền hình từ tỉnh đến cơ sở; hệ thống truyền thanh thôn, bản, tổ dânphố.

c) Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiếnthức khoa học nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở người cao tuổi; tăng cường antoàn trong việc sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốc chữa bệnh đối với ngườicao tuổi.

d) Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa cộngđồng, nhà trường và gia đình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống "Kínhlão trọng thọ" biết ơn và giúp đỡ người cao tuổi; chăm sóc người cao tuổicô đơn không nơi nương tựa tại cộng đồng.

5. Hoạt động nâng cao đời sống vật chất

a) Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhânnhận phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi cô đơn có đời sống khó khăn; pháttriển và nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc ngườicao tuổi; khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động chăm sóc người cao tuổi ở giađình và cộng đồng.

b) Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chínhsách về trợ cấp xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; từng bướcnâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi trong từng thời kỳ phù hợp vớiđiều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

c) Huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ giảmnghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người cao tuổi.

6. Hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình chămsóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng

a) Rà soát, đánh giá và đẩy mạnh việc xây dựngcác mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

b) Tổng kết các mô hình điểm đã triển khai: Hỗtrợ để duy trì hoạt động, đồng thời phấn đấu đến năm 2015: 100% xã, phường, thịtrấn có 01 câu lạc bộ hoặc các mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai tròcủa người cao tuổi.

c) Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ phùhợp trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

7. Hoạt động phát triển các cơ sở chăm sóc vànhà ở đối với người cao tuổi

a) Xây dựng từ 01 đến 02 cơ sở chăm sóc ngườicao tuổi cấp tỉnh; khuyến khích các huyện, thành phố xây dựng cơ sở chăm sócngười cao tuổi.

b) Chuẩn hóa cơ sở chăm sóc người cao tuổi theoquy định của Luật người cao tuổi và hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương.

c) Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại cộng đồngcho người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.

d) Hỗ trợ hộ nghèo có người cao tuổi xây nhà mớihoặc sửa chữa nhà ở bị dột nát.

8. Hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cán bộ;giám sát, đánh giá, nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến người cao tuổi

a) Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác ngườicao tuổi các cấp; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cán bộ, nhân viên trựctiếp làm công tác người cao tuổi.

b) Tổ chức điều tra về người cao tuổi; xây dựnghệ thống phần mềm quản lý, lưu trữ thông tin, số liệu về người cao tuổi toàntỉnh; triển khai thực hiện hệ thống giám sát, đánh giá 3 cấp (tỉnh, huyện, xã)theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Xuất bản các ấn phẩm đánh giá thực trạngngười cao tuổi; tình hình thực hiện quyền, nghĩa vụ của người cao tuổi và cungcấp thông tin, dữ liệu liên quan đến người cao tuổi cho các cơ quan, tổ chức liênquan.

9. Hoạt động chủ yếu chuẩn bị cho người già

a) Tuyên truyền vận động mọi người dân chủ độngtham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, tiết kiệm chi tiêu,tích luỹ cho tuổi già; xây dựng quỹ chăm sóc ông bà, cha mẹ tại gia đình.

b) Các thành viên trong gia đình chủ động tìmhiểu về tâm lý và những nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi; học hỏi kỹnăng chăm sóc người cao tuổi.

IV. Giải pháp thực hiện

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền LuậtNgười cao tuổi và các chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi để nângcao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thânngười cao tuổi trong các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.Nêu gương người cao tuổi tiêu biểu và những tổ chức, cá nhân hoạt động có hiệuquả trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệmcủa các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, hội ngườicao tuổi, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc thựchiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

3. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướngdẫn thực hiện về chính sách, chế độ trợ giúp người cao tuổi; đưa mục tiêu chămsóc và phát huy vai trò người cao tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộihàng năm và từng thời kỳ của các cấp, các ngành.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực chăm sóc vàphát huy vai trò người cao tuổi. Thực hiện hiệu quả việc huy động nguồn lực tạichỗ, trong nước và quốc tế; lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xãhội, giảm nghèo, xây dựng thôn bản, tổ nhân dân văn hóa; khuyến khích cáchoạt động tự nguyện, nhân đạo chăm sóc người cao tuổi khuyết tật nặng, ngườicao tuổi cô đơn không nơi nương tựa,

5. Động viên, khuyến khích phát huy vai tròngười cao tuổi tích cực tham gia các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xâydựng hệ thống chính trị và ổn định tình hình chính trị ở cơ sở.

6. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sáchcủa Nhà nước, quy định của pháp luật đối với người cao tuổi trên địa bàn bảođảm tính chính xác, công bằng, minh bạch và hiệu quả.

7. Duy trì tổ chức tốt việc chúc thọ,mừng thọ người cao tuổi theo quy định.

8. Tổng kết, sơ kết và khen thưởng kịp thời đốivới cá nhân tổ chức có thành tích xuất sắc: Hình thức khen thưởng và mức khenthưởng thực hiện theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng và các văn bảnhướng dẫn Luật.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra vềviệc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi.

V. Kinh phí:

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từngân sách Nhà nước hàng năm theo phân cấp hiện hành và huy động từ sự đóng gópcủa các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của phápluật. Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, các sở, ngành,địa phương xây dựng dự toán ngân sách gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy địnhcủa pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân thamgia chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thông qua việc cung cấp tàichính để các tổ chức xã hội thực hiện các chương trình, đề án theo định hướngchung của Nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo cơ chế tựcân đối thu, chi.

3. Tổ chức tốt việc lồng ghép các chương trìnhdự án khác với thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch thực hiện chương trình hành độngQuốc gia về người cao truổi của tỉnh.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì,phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin vàTruyền thông, Y tế, Giao thông Vận tải; Ban Dân tộc; Ban đại diện Hội Người caotuổi tỉnh, các tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm và chịu tráchnhiệm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đào tạo nâng caonăng lực cán bộ; quy hoạch hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi; điều tra vềngười cao tuổi; xây dựng và thí điểm các mô hình chăm sóc người cao tuổi; tổnghợp, định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp vớiSở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, cơ quanliên quan vận động các nguồn hỗ trợ cho việc thực hiện Kế hoạch; lồng ghép cácmục tiêu, chỉ tiêu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

3. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàngnăm của tỉnh theo khả năng cân đối và quy định của pháp luật về ngân sách nhànước; chủ trì hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí.

4. Sở Nội vụ: chủ trì, phối hợp với Sở Tài chínhvà các sở, ngành liên quan hướng dẫn các huyện, thành phố hỗ trợ việc thành lậpvà hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

5. Sở Xây dựng: chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan xây dựng Đề án xây dựng cơ sở chăm sóc Người cao tuổi độc thân,cô đơn không nơi nương tựa và các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi xây mới hoặcsửa chữa nhà ở dột nát.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủtrì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện đểngười cao tuổi còn đủ sức khoẻ tham gia các hoạt động tạo việc làm và thu nhậptrong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: hướng dẫnhoạt động của các Câu lạc bộ văn hóa, thể dục - thể thao của người cao tuổi;phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục -thể thao của người cao tuổi; hướng dẫn và mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộthể dục - thể thao cho các câu lạc bộ sức khoẻ người cao tuổi; hướng dẫn và tổchức hội thao dành cho người cao tuổi; tăng cường thanh tra, kiểm tra và quảnlý chặt chẽ các cơ sở di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh,thể dục - thể thao có bán vé và thu phí dịch vụ thực hiện giảm giá vé và phídịch vụ đối với người cao tuổi theo quy định của pháp luật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo việctuyên truyền các nội dung liên quan đến người cao tuổi; tổ chức các diễn đàn,chuyên mục, chuyên đề dành riêng cho người cao tuổi và vì người cao tuổi.

9. Sở Y tế: hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnhvề chuyên môn, kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi theo các nội dungcủa Kế hoạch. Triển khai các hình thức giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thôngvề tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho ngườicao tuổi.

10. Sở Giao thông Vận tải: tổ chức thực hiệnkiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia vận tải công cộng trong việc thực hiệngiảm giá vé, phí dịch vụ đối với người cao tuổi.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cáctổ chức đoàn thể: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chứctriển khai Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng caonhận thức về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tham gia thực hiệnchính sách, pháp luật; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chămsóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

12. Ban Đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh:Tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dụcnhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thamgia thực hiện chính sách, pháp luật; giám sát việc thực hiện chính sách, phápluật về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: căn cứvào Kế hoạch này xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về chăm sóc và phát huyvai trò người cao tuổi phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địaphương; lồng ghép với các chương trình, dự án khác có liên quan trên địa bàn; đẩymạnh phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác người cao tuổi; chủ động bốtrí ngân sách, nhân lực để thực hiện kế hoạch; thường xuyên kiểm tra và báo cáoviệc thực hiện kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyềngiải quyết báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tổng hợp) để xem xét cho giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Bộ Lao động TB và XH;
- Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh Ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Thành viên Ban công tác NCT và các cơ quan có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trưởng phòng NC, VX, TH, QHĐTXD;
- Chuyên viên VX, TC;
- Lưu: VT,VX

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt