ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Thái Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀTRỢ GIÚP PHÁP LÝ" CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH GIAIĐOẠN 2013-2016"

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thực hiện Đềán "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giaiđoạn 2013-2016"; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng kế hoạch tổ chứcthực hiện Đề án với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tăng cường xã hội hóa côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, phát huy vai trò, tráchnhiệm xã hội của Hội Luật gia các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đốivới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, trong đó HộiLuật gia giữ vai trò là lực lượng nòng cốt;

Tăng cường, mở rộng các nguồn đầutư, khai thác tiềm năng trong xã hội, thu hút các tổ chức chính trị - xã hội,chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhânthực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý;tăng cường phối hợp giữa các chủ thể này với các cơ quan nhà nước nhằm nâng caochất lượng, hiệu quả, tính bền vững của các hoạt động phổ biến, giáo dục phápluật và trợ giúp pháp lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần nângcao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật;

2. Cung cấp kịp thời, có chất lượngdịch vụ công về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dântrên cơ sở phát huy vai trò của luật gia và Hội Luật gia các cấp cũng như cáctổ chức, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu về quyền được thông tin và cung cấp dịchvụ pháp lý của nhân dân, góp phần tăng cường hiệu quả thực thi công vụ và ýthức tuân thủ, chấp hành pháp luật, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

3. Đẩy mạnh triển khai xây dựng cácmô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia cáccấp và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghềnghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; phấn đấu đến hết năm 2016 các cấp Hội vàhội viên Hội Luật gia trong tỉnh đều tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật vàtrợ giúp pháp lý; các mô hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháplý hoạt động và phát huy hiệu quả;

4. Việc triển khai kế hoạch thựchiện Đề án về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháplý phải đảm bảo tính khoa học, khả thi, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá tìnhhình thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý củaHội Luật gia tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghềnghiệp, xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kế thừa và phát huy kết quả,khắc phục hạn chế, xây dựng và nhân rộng những mô hình, cách làm mới có hiệuquả đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháplý.

Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2013 vànăm 2014.

2. Nâng cao năng lực cho các cấpHội, hội viên Hội Luật gia, các tổ chức xã hội trong các hoạt động phổ biến,giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Biên soạn tài liệu, tập huấn kiếnthức, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho các luật gia, cán bộ tư vấn của các Trungtâm tư vấn pháp luật trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chínhtrị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cán bộ làm công tácphổ biến, giáo dục pháp luật của những tổ chức này;

- Phổ biến bộ quy tắc đạo đức nghềnghiệp cho thành viên của các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chứcxã hội - nghề nghiệp, trong đó xác định các tiêu chí về nghĩa vụ thực hiện phổbiến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cụ thể nhằm phát huy trách nhiệmxã hội của lực lượng tư vấn viên pháp luật, luật sư, luật gia và các đối tượngcó liên quan tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháplý.

Thời gian thực hiện: Thường xuyêntrong năm.

3. Tổ chức phổ biến, giáo dục phápluật, trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luậtvà địa bàn xa trung tâm; tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các đối tượngđang bị tạm giam, tạm giữ; phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam củatỉnh; giáo viên và học viên của các trung tâm cai nghiện của tỉnh; trợ giúppháp lý cho người nghèo, người khuyết tật và các đối tượng khác theo quy địnhcủa pháp luật.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trongnăm.

4. Xây dựng các mô hình điểm để phổbiến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trực thuộc Hội Luật gia, các tổchức xã hội và doanh nghiệp gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vựchoạt động của từng chủ thể;

- Huy động sự tham gia của hội viênHội Luật gia các cấp, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễnphí, phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng này;

- Trên cơ sở các nguồn lực sẵn cótại địa phương, như: Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh trung tâm tư vấnpháp luật, nhà văn hóa khu dân cư… thí điểm thành lập mô hình điểm để thực hiệncác hoạt động truyền thông pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúppháp lý miễn phí, kết hợp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ cho nhân dân;

Thời gian thực hiện: Trong các nămtừ 2014-2016.

5. Hỗ trợ các trang thiết bị, cơ sởvật chất cần thiết để thành lập các mô hình điểm Trung tâm tư vấn pháp luậttrực thuộc các tổ chức xã hội để tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dụcpháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên, cán bộ và nhân dân.

6. Xây dựng các kế hoạch, chươngtrình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chứcchính trị - xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác để đẩy mạnh xã hộihóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Thường xuyêntrong năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này;

- Xây dựng dự toán kinh phí thựchiện kế hoạch hằng năm và cả giai đoạn;

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫncác cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong kếhoạch.

2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Hội Luật gia tỉnhhướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp nghiên cứu biên soạn,xuất bản và cung cấp các tài liệu bổ trợ về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợgiúp pháp lý cho các tổ chức xã hội; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹnăng trợ giúp pháp lý cho cán bộ tư vấn của các Trung tâm tư vấn pháp luật trựcthuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục phápluật của các tổ chức này;

- Phối hợp với các sở, ngành, địaphương tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trong kế hoạch.

3. Sở Tài chính: Thẩm định dự toánkinh phí của Hội Luật gia trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố để triển khai thực hiện kế hoạch.

4. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy bannhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phốihợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện kế hoạch này.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tích cựcphối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện kế hoạch này.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốctỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện kế hoạch này.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố trực thuộc tỉnh: Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghềnghiệp và các tổ chức xã hội khác trên địa bàn triển khai thực hiện kế hoạch;bố trí kinh phí, tạo điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phụcvụ việc thực hiện kế hoạch tại địa phương;

Trong quá trình triển khai kế hoạchnày, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phản ánhvề Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TW Hội Luật gia Việt Nam;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên