ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5457/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 7 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐCGIA PHÁT TRIỂN NGÀNH DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌNĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyếtđịnh số 68/QĐ-TTg ngày10/01/2014 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phát triển ngành dược Việt Namgiai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 2674/QĐ-BYT ngày16/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiệnChiến lược Quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 vàtầm nhìn đến năm 2030”.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhKế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển ngành dược trên địa bàn tỉnhĐồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cung ứng đủ thuốc có chất lượng, giá hợp lý cho nhu cầuphòng bệnh, chữa bệnh của Nhân dân; phù hợp với cơ cấu bệnh tật, đáp ứng kịpthời yêu cầu an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và các nhu cầu khẩn cấpkhác.

2. Phát triển công nghiệp dược, trong đó tập trung đầu tư phát triển sản xuất thuốc theo têngeneric đảm bảo chất lượng, giá hợp lý, góp phần từng bước thay thế thuốc nhậpkhẩu; phát huy thế mạnh, tiềm năng của tỉnh để phát triển sản xuất thuốc từdược liệu.

3. Phát triển ngành dược của tỉnh theo hướng chuyên mônhóa, hiện đại hóa; phát triển hệ thống phân phối, cung ứng thuốc hiện đại vàchuyên nghiệp.

4. Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả trong đó ưu tiênphát triển hoạt động dược lâm sàng và cảnh giác dược.

5. Quản lý chặt chẽ,hiệu quả các khâu từ sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, lưu thông, phânphối đến sử dụng thuốc.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Cung ứng đủ,kịp thời thuốc có chất lượng, giá hợp lý theo cơ cấu bệnh tật tương ứng vớitừng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, antoàn, hiệu quả. Chú trọng cung ứng thuốc cho đối tượng thuộc diện chính sách xãhội, người nghèo, vùng sâu, vùng xa.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) 100% thuốcđược cung ứng kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh.

b) Phấn đấu tỷlệ sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam/tổng số tiền thuốc sử dụng trong năm củacác cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế đạt tỷ lệ 65%.

c) 100% trườnghợp tiêm chủng mở rộng được sử dụng vắc xin sản xuất trong nước và tỷ lệ sửdụng vắc xin sản xuất trong nước tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ đạt khoảng 40- 45%.

d) 100% doanhnghiệp kinh doanh thuốc thuộc hệ thống phân phối thuốc đạt tiêu chuẩn thực hànhtốt (GPs).

đ) 100% bệnhviện đa khoa và 75% bệnh viện chuyên khoa tuyếntỉnh có bộ phận dược lâm sàng; 75% bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện tưnhân có hoạt động dược lâm sàng.

e) 100% trạm ytế tuyến xã có cán bộ dược.

g) Bệnh việncó kho thuốc đủ điều kiện bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quảnthuốc (GSP), có phần mềm quản lý thuốc đến tận khoa lâm sàng.

h) Đạt tỷ lệkhoảng 1,5 dược sỹ/1 vạn dân, trong đó dược sỹ được đào tạo về dược lâm sàngchiếm khoảng 30% số dược sỹ trong các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

i) Phát triểnhệ thống các nhà máy hiện có, triển khai xây dựng và nâng cấp một số nhà máytheo hướng đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất (GMP) được cơ quan quản lý cóthẩm quyền của các nước tham gia cơ quan Quản lý dược Châu Âu (EMA) hoặc nướctham gia Hội nghị Quốc tế về hài hòa các thủ tục đăng ký dược phẩm sử dụng chocon người (ICH) hoặc nước tham gia Hệ thống hợp tác về thanh tra dược phẩm cấpgiấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP hoặc tương đương.

k) Công ty Cổphần Dược Đồng Nai sản xuất 90% mặt hàng thuộc danh mục thuốc bắt buộc của Bộ Ytế phải được đánh giá tương đương sinh học.

l) Xây dựng vàphát triển khu sản xuất nuôi trồng dược liệu tại Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên.

3. Mục tiêu định hướng đến năm 2030

a) Sản xuấtthuốc của tỉnh phấn đấu đáp ứng khoảng 10% nhu cầu sử dụng; hệ thống kiểmnghiệm, phân phối thuốc, công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc chuyên nghiệp,hiện đại.

b) Công ty Cổphần Dược Đồng Nai được đầu tư mới hoặc nâng cấp đạt tiêu chuẩn PIC/s - GMP, EU- GMP hoặc tương đương trên một số dây chuyền sản xuất, sản xuất các thuốc có chứngminh tương đương sinh học.

c) Mở rộngdiện tích nuôi trồng dược liệu tại các khu vực có thế mạnh về dược liệu như cáchuyện: Long Thành, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc và thị xãLong Khánh.

d) Khuyếnkhích đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dược liệu thành nguyên liệu cho sản xuấtthuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về cơ chế, chính sách

a) Căn cứ cácchính sách của Trung ương và thực tiễn của địa phương có chính sách ưu đãi, hỗtrợ cho việc nghiên cứu, sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu. Khuyến khíchcác thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống cây dượcliệu, tham gia phát triển nuôi trồng cây dược liệu. Hỗ trợ các doanh nghiệp sửdụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao.

b) Ưu tiênphát triển công nghiệp bào chế, hóa dược; tăng cường mở rộng quy mô, liêndoanh, liên kết để nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của sảnphẩm dược của tỉnh.

c) Khuyếnkhích sản xuất và sử dụng thuốc trong nước; chuẩn hóa điều kiện kinh doanhthuốc, áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt về thuốc (GPs); quản lý giá thuốcphù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cho người dân có điềukiện tiếp cận, lựa chọn, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả với giá hợp lý.

d) Triển khaitiêu chuẩn thực hành tốt kê đơn thuốc, thực hành tốt phân phối thuốc, thực hànhtốt nhà thuốc và các chính sách liên quan đến hoạt động cảnh giác dược, thôngtin, quảng cáo thuốc.

2. Về quy hoạch

a) Quy hoạchhệ thống phân phối thuốc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.

b) Sắp xếpTrung tâm Kiểm nghiệm tỉnh theo quy hoạch của Bộ Y tế, định hướng đầu tư phùhợp trong trang bị thiết bị phân tích kiểm nghiệm, đảm bảo các hoạt động thiếtyếu, cơ bản của Trung tâm trong giai đoạn chuyển đổi.

c) Quy hoạchphát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô phù hợp; pháttriển vùng nuôi trồng cây dược liệu phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡngcủa địa bàn tỉnh.

3. Về thanh tra, kiểm tra

a) Quản lýtoàn diện chất lượng thuốc, tăng cường các giải pháp để bảo đảm thuốc lưu hànhtrên thị trường tỉnh có chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn đã đăng ký.

b) Đẩy mạnhcông tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc; đồng thời xử lý nghiêm các hànhvi sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông, phân phối, cung ứng thuốc giả,thuốc kém chất lượng trên thị trường.

4. Về đầu tư

a) Huy độngcác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư để phát triển ngành dược trên địa bàn tỉnh. Đầu tư nguồn lực để tăngcường năng lực sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

b) Ưu tiên đầutư các dự án trong lĩnh vực dược: Sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-EU;sản xuất thuốc từ dược liệu, bao bì và nguyên liệu cho ngành dược phẩm; quyhoạch vùng nuôi trồng dược liệu.

5. Về khoa học công nghệ, nhân lực và đào tạo

a) Đẩy mạnhnghiên cứu ứng dụng công nghệ bào chếthuốc tiên tiến, hiện đại. Khuyến khích công tác nghiên cứu, triển khai các dựán, đề tài khoa học và công nghệ về phát triển công nghiệp dược.

b) Tăng cườngđào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành dược. Chú trọng thu hút, đàotạo đội ngũ dược sỹ lâm sàng. Có chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ dượccông tác ở những vùng sâu, vùng xa. Xây dựng kế hoạch, chương trình dạy nghề vềtrồng dược liệu phù hợp với quy hoạch phát triển dược liệu của tỉnh.

6. Về hợp tác và hội nhập Quốc tế

a) Đẩy mạnhhợp tác và hội nhập Quốc tế về dược.

b) Tranh thủnguồn lực, kinh nghiệm, năng lực quản lý của các nước và các tổ chức Quốc tế để phát triển ngành dược tạiđịa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

a) Chủ trì,phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch trênđịa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể tổ chức thực hiện các mụctiêu, nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch.

b) Chủ trì,phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, thu hút, tuyển dụng nhân lựcdược nhằm đạt tỷ lệ dược sỹ/vạn dân, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ dược,nhất là ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

c) Triển khaicó hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.

d) Hướng dẫn,đôn đốc thực hiện kế hoạch; là cơ quan đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thựchiện kế hoạch phát triển ngành dược của tỉnh.

2. Sở Công Thương

a) Phối hợpvới các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệpsử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để sản xuất các sản phẩm dược phẩm cóchất lượng cao.

b) Hỗ trợ cácdoanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trườngthông qua các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại của tỉnh; phối hợpvới các ngành tìm kiếm nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện các dự án đầu tưphát triển công nghiệp dược.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Phối hợpvới Sở Y tế triển khai quy hoạch các vùng nuôi, trồng dược liệu; nghiên cứuchọn tạo các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từngvùng; phổ biến các kỹ thuật canh tác cây dược liệu.

b) Đẩy mạnh vàphát triển nhanh việc thực hiện nguyên tắc tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọtvà thu hái cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO).

4. Sở Nội vụ

Phối hợp vớiSở Y tế xây dựng kế hoạch đào tạo, thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực dược nhằmđạt tỷ lệ dược sỹ/vạn dân, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ dược, nhất là ởcác địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyênvà Môi trường phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thammưu UBND tỉnh tạo nguồn quỹ đất cho phát triển ngành dược.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khuyến khíchtạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dược, đầu tư nâng cấpcác nhà máy theo hướng đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP hoặc tương đương.

7. Sở Tài chính

Phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch; hướng dẫn việc sửdụng kinh phí đúng các quy định hiện hành.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp vớiSở Y tế và các cơ quan truyền thông đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” và các nội dung tuyên truyền liênquan.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Căn cứ kếhoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương; tạo quỹ đất choxây dựng các nhà máy sản xuất thuốc; bố trí giao đất, giao rừng cho các dự ánphát triển dược liệu.

b) Tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn, xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành, UBND cáchuyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩmquyền được giao, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch. Hàng năm báo cáo kếtquả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 15tháng 11 để Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí