ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

TỔCHỨC THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊABÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dụcpháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013, quy định ngày 09 tháng 11hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọitắt là Ngày Pháp luật); Công văn số 6902/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc tổchức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam" năm 2013; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiệnvới những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện có hiệu quảquy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thu hút sự quan tâm, nâng caonhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho NgàyPháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ,khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnhchấp hành Hiếp pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phầntạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng caohiệu quả thực thi pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt đầy đủ nội dung, mụcđích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dụcpháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Việc triển khai Ngày Pháp luậtphải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xâydựng và thi hành pháp luật, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨCNGÀY PHÁP LUẬT

1. Nội dung:

- Tuyên truyền, phổ biến về mụcđích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;

- Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vịtrí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xãhội, những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vànhững đạo luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét,thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hôn nhân và Giađình (sửa đổi), (Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật xử lý vi phạm hành chínhnăm 2012…các vấn đề đang được nhân dân quan tâm như: Biển đảo, bảo vệ chủ quyềnquốc gia, phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thựcphẩm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo…qua đó, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức vàngười dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảovệ pháp luật;

- Biểu dương, khen thưởng các tậpthể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trongxây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hình thức:

- Tăng thời lượng, xây dựng cácchuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin,bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thứcphù hợp khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- In ấn tài liệu, đề cương tuyêntruyền thực hiện Ngày Pháp luật;

- Tổ chức phổ biến, giáo dục phápluật thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu pháp luật,thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật;

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáodục pháp luật với các hoạt động thực hiện việc "Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa ở khu dân cư", "Xây dựng nông thôn mới", năm antoàn giao thông, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn bị tiếpcận pháp luật ở cơ sở;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơkết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luậtvà thi hành pháp luật năm 2013;

- Thực hiện các hoạt động tuyêntruyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luậtnăm 2013 qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ trên các tuyến đường chính,phố, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng; triển lãm tranh,hình ảnh, tài liệu về thực hiện pháp luật.

- Chủ đề Ngày Pháp luật: "Toàndân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dânchủ, công bằng, văn minh".

- Các khẩu hiệu tuyên truyền Ngàypháp luật:

+ "Sống và làm việc theo Hiếnpháp và pháp luật";

+ "Hưởng ứng Ngày Pháp luậtnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam";

+ "Nghiêm chỉnh chấp hành Hiếnpháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, côngbằng, văn minh";

+ "Thực hiện pháp luật làquyền và nghĩa vụ của mọi công dân";

+ "Tôn trọng và chấp hành phápluật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân";

+ "Cán bộ, công chức, viênchức gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật";

3. Thời gian tổ chức thực hiệnNgày pháp luật

Thời gian triển khai Ngày Pháp luậtđược tổ chức trong tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, trong đó tổchức cao điểm vào ngày 09/11/2013 (thứ Bảy);

Trong ngày 09/11 tại các trục đườngchính của tỉnh, huyện và xã tổ chức treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền"Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Đài Phát thanh vàTruyền hình Thái Bình tổ chức tọa đàm với chủ đề: Ngày Pháp luật năm 2013;

- Phối hợp với Báo Thái Bình viếtcác tin, bài hưởng ứng Ngày Pháp luật;

- Xây dựng tài liệu tuyên truyềncấp phát cho các sở, ban, ngành; huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn làmtài liệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra vàbáo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: SởThông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài tuyên truyềncó hiệu quả các hoạt động hưởng ứng việc triển khai Ngày Pháp luật trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

3. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh vàTruyền hình Thái Bình:

- Phối hợp với Sở Tư pháp và cácngành, địa phương tăng cường đăng tải các tin, bài hưởng ứng Ngày Pháp luật,gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật;

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chứctọa đàm trên Đài Phát thanh và Truyền hình với chủ đề: Ngày Pháp luật năm 2013;

- Tăng cường thời lượng, chuyêntrang, chuyên mục tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh:

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốccác cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động nhân dân chấp hành phápluật;

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dụcpháp luật gắn với phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

5. Các sở, ban ngành của tỉnh, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố:

- Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, cácsở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kếhoạch, lựa chọn hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơquan, đơn vị, địa phương;

- Trong ngày 09/11/2013 yêu cầu cáccơ quan, đơn vị, địa phương treo cờ hoặc băng rôn, khẩu hiệu tại các trụ sở cơquan, trục đường phố chính để hưởng ứng Ngày Pháp luật;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền mạnh trên hệthống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn trong tuần lễ từ ngày04/11/2013 đến ngày 10/11/2013 hưởng ứng Ngày Pháp luật;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phươngbáo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật gửi Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực củaHội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh trước ngày 20/11/2013 đểtổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bốtrí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên cho công tác phổ biến giáo dụcpháp luật của cơ quan, đơn vị và địa phương năm 2013.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thựchiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trên địabàn tỉnh Thái Bình. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướngmắc đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên