TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN - HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-TLĐLĐVN-HNVVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

PHÁT ĐỘNG CUỘC VẬNĐỘNG SÁNG TÁC VĂN HỌC VỀ ĐỀ TÀI CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015- 2019

Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoànLao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam về việc xây dựng và phát triển vănhọc đề tài Công nhân - Lao động và Công đoàn giai đoạn 2009 - 2020; nhằm khôngngừng nâng cao năng lực cảm thụ, thưởng thức và sáng tạo văn học nghệ thuật củacông nhân, viên chức, lao động, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Côngđoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VNvà Hội Nhà văn Việt Nam phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài Côngnhân và Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019 như sau:

1. Mục đích yêu cầu

- Phát triển, bổ sung những tác phẩm văn học vềcông nhân, góp phần hình thành hệ thống những tác phẩm văn học mới ca ngợi giaicấp công nhân và người lao động trong thời đại mới; phát hiện những tài năngmới trong lĩnh vực sáng tác văn học của CNVCLĐ làm hạt nhân cho phong trào sinhhoạt văn hóa, văn học nghệ thuật ở cơ sở.

- Giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn học có giátrị thâm nhập vào không khí làm việc hăng say, sôi nổi, sáng tạo của đội ngũcông nhân, viên chức, lao động Việt Nam trong các nhà máy, công trường, khaitrường sản xuất, trở thành những tác phẩm văn học, những bài thơ quen thuộc củangười lao động.

- Vận động các cấp công đoàn, các nhà văn, nhà thơchuyên nghiệp và không chuyên tham gia sáng tác, phổ biến các tác phẩm văn họcvề đề tài công nhân và Công đoàn, góp phần giáo dục cho CNVCLĐ về sứ mệnh lịchsử của giai cấp Công nhân Việt Nam, về những tấm gương của CNLĐ ngày đêm hăngsay lao động sản xuất trên các công trình xây dựng, trong hầm lò, xưởng máy;những cán bộ Công đoàn nhiệt tình, tâm huyết, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở thựchiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, gópphần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

2. Nội dung

Vận động sáng tác văn học về Công nhân và Công đoànViệt Nam để hình thành hệ thống những tác phẩm văn học mới ca ngợi giai cấpcông nhân và người lao động trong thời đại mới dành cho thể loại tiểu thuyết,bút ký, truyện ngắn, thơ theo chủ đề:

+ Về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàntrong cả nước.

+ Về những tấm gương người thực, việc thực trong CNLĐvà cán bộ Công đoàn trên các lĩnh vực: Thi đua lao động sản xuất, cải tiến kỹthuật, áp dụng công nghệ mới nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn vệsinh lao động, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

+ Về những tấm gương cán bộ Công đoàn không ngạigian khó, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, dũng cảm đấu tranh chống tiêucực, tham nhũng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CNLĐ.

+ Về mối quan hệ hợp tác giữa Công đoàn và chínhquyền, chuyên môn cùng cấp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định vàtiến bộ.

+ Về những giám đốc doanh nghiệp, cán bộ quản lý cónhiều đóng góp xây dựng đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển; bảo đảm việclàm cho CNLĐ, quan tâm, tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động, chăm lo cải thiệnđời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho CNLĐ.

3. Thể thức:

- Mỗi tác giả gửi tham gia tối đa 03 tác phẩm chomỗi thể loại.

- Tác phẩm tham gia phải là những sáng tác mới chưasử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng (cả trung ương và địa phương)kể từ ngày phát động 09/9/2014.

- Tất cả những tác phẩm tham gia sau khi công bố màbị phát hiện vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, Ban tổ chức sẽ thu hồi, tướcgiải thưởng (nếu đạt giải) và tác giả sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trướcpháp luật.

- Trong thời gian dự thi, Ban tổ chức được quyền sửdụng các tác phẩm để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm mụcđích tuyên truyền. Sau thời gian dự thi, bản quyền thuộc về tác giả.

- Tác phẩm tham gia dự thi phải được đánh máy trênkhổ giấy A4, đóng thành quyển, không được tẩy xóa và gửi về địa chỉ:

Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác viết về đềtài Công nhân và Công đoàn, Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam -Số 82 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đồng thời gửi1 bản mềm về địa chỉ Email:

[email protected]

- Trên cơ sở các tác phẩm nhận được, Tổng Liên đoànLao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam sẽ mời các nhà văn, nhà thơ, nhà phêbình văn học, nghệ thuật có trình độ và có uy tín về chuyên môn thẩm định, chấmgiải.

- Trong quá trình nhận bài, Ban tổ chức sẽ lựa chọnnhững tác phẩm có nội dung tốt giới thiệu trên trang Web Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam (http://www.congdoanvn.org.vn) để các đơn vị, cá nhân tham giabình xét.

- Những tác phẩm đạt giải cao sẽ được lưu giữ tạiThư viện Tổng Liên đoàn và Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam.

4. Giải thưởng

Cơ cấu các giải thưởng dành cho thể loại thơ và vănxuôi như sau:

- Giải Nhất;

- Giải Nhì;

- Giải Ba;

- Giải Tư.

Ngoài các giải thưởng của Ban tổ chức, các LĐLĐ địaphương, các CĐ ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc có thể tặngthưởng cho các tác phẩm viết sâu sắc về ngành, địa phương hoặc cơ sở mình.

5. Tổ chức thực hiện

Căn cứ kế hoạch này, các Liên đoàn Lao động địaphương, Công đoàn Ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liênđoàn phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố, các ngành triển khairộng rãi cuộc vận động đến công đoàn cơ sở đạt kết quả thiết thực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nhà văn ViệtNam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương;lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanhnghiệp quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ về vật chất và tinh thần để cuộc vận độngsáng tác viết về đề tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam đạt kết quả cao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nhà văn ViệtNam sẽ tổ chức tổng kết trao giải vào dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thànhlập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Địa chỉ liên hệ:

- Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,Số 82 Trần Hưng Đạo. Số điện thoại: 04.3.9421518.

- Ban Văn học chuyên đề Hội Nhà văn ViệtNam, Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Số điện thoại:04.38229894.

TM. HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

Nhà thơ Hữu Thỉnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành TW, CĐ Tổng Cty trực thuộc; (để t/h)
- TT ĐCT TLĐ; để bc
- TT Hội NV VN; để bc
- Ban TGTW; để bc
- Bộ VH,TT&DL;
- UBND các tỉnh, TP; để phối hợp
- Các Bộ, Ngành TW; để phối hợp
- Đài TNVN, Đài THVN, Báo nhân dân; để phối hợp
- Các Hội VHNT tỉnh, Tp; để phối hợp
- Lưu VP, BTGTLĐ, HNV VN.