ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 567/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNQUYẾT ĐỊNH SỐ 200/QĐ-TTG NGÀY 25/01/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆTĐỀ ÁN KIỆN TOÀN, ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁCGIA ĐÌNH CÁC CẤP ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25 tháng01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nângcao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; Ủyban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nộidung sau:

I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁCGIA ĐÌNH CÁC CẤP.

- Cán bộ làm công tác gia đình cấp tỉnh, cấp huyệnvà cấp xã được bố trí ổn định, đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ được giao củacông tác gia đình.

- Chưa có đội ngũ cộng tác viên công tác gia đìnhcấp thôn. Do đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở gặp nhiều khó khăn, nhấtlà trong quản lý, cập nhật số liệu về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

II. MỤC TIÊU.

1. Mục tiêu chung.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũcán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tácviên gia đình ở cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đìnhtỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2. Mục tiêu cụ thể.

2.1. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ công tác giađình vừa đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhànước về gia đình; nhất là mạng lưới cộng tác viên gia đình tại cấp thôn.

- 100% xã, phường, thị trấn đều có cán bộ làm côngtác gia đình được qua tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác gia đình.

- Mỗi thôn, xóm, tổ dân phố đều có cộng tác viênlàm công tác gia đình, lồng ghép vào định suất cán bộ dân số hoặc cán bộ phụ nữ.

2.2. Tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng caonăng lực công tác cho đội ngũ cán bộ gia đình các cấp, các ngành và mạng lướicộng tác viên cơ sở.

- Đến năm 2016: 50% cán bộ, công chức thực hiệncông tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở được thamgia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình;

- Đến năm 2020: 100% đội ngũ cán bộ, công chức thựchiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên cơ sở đượcnâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình thông qua việc tham gia cácchương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng định kỳ.

III. NHIỆM VỤ.

1. Xây dựng bộ máy cộng tác viên làm công tác giađình cấp thôn, tổ dân phố để đảm bảo hiệu quả hoạt động.

2. Thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hoạt độngđối với cộng tác viên, nhằm động viên, khích lệ, nâng cao tinh thần tráchnhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo định kỳnhằm bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát theo định kỳ, kịpthời phát hiện, nhân rộng mô hình mới, đồng thời khắc phục những thiếu sót, tồntại.

5. Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; biểu dươngkhen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thựchiện Kế hoạch.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ.

1. Tổ chức hội nghị thảo luận thống nhất phương ántổ chức mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Hội Liênhiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Tài chính, UBND cáchuyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian: Quý I/2015.

2. Xây dựng chính sách và thực hiện công lao độngcho Cộng tác viên gia đình.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Lao động Thươngbinh và xã hội, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Tài chính, UBND cáchuyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian: Quý II/2015.

3. Xây dựng chương trình và tổ chức các lớp tậphuấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Ytế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, cộng tác viên làm côngtác gia đình các cấp.

- Thời gian: Quý IV/2015 (xây dựng chương trình, tổchức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giai đoạn 2015-2020).

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Lao động Thươngbinh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian: Định kỳ hàng năm.

5. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị tham dự: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh liênquan, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian: +Hội nghị sơ kết: Quý IV/2017.

+ Hội nghị tổng kết: Quý IV/2020.

V. KINH PHÍ.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn2015-2020: 11.881.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ tám trăm tám mươi mốttriệu đồng chẵn).

Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 680.000.000 đồng;

+ Ngân sách huyện: 9.951.000.000 đồng;

+ Ngân sách xã: 1.310.000.000 đồng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoànthể cấp tỉnh có liên quan hướng dẫn triển khai theo dõi thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chínhxây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thểcấp tỉnh liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai thựchiện kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhvà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triểnkhai, thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy công tác gia đình các cấp và mạnglưới cộng tác viên gia đình cơ sở.

3. Sở Tài Chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm trong dự toánchi sự nghiệp văn hóa các cấp để thực hiện Kế hoạch theo phân cấp quản lý ngânsách hiện hành.

4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan:Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch hướng dẫn, chỉ đạo theo ngành và theo lĩnh vực chuyên môn các nội dung củacông tác gia đình; xây dựng kế hoạch và lồng ghép các nguồn lực, các chươngtrình, dự án hiện hành có liên quan đến công tác gia đình nhằm thực hiện cóhiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiệnKế hoạch theo phân cấp quản lý;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấncăn cứ tình hình thực tế của địa phương, tăng cường nhân lực thực hiện nhiệm vụquản lý nhà nước về gia đình tại địa phương, tập trung xây dựng và phát triểnmạng lưới cộng tác viên về gia đình ở cơ sở;

- Đảm bảo ngân sách địa phương thực hiện có hiệuquả các mục tiêu của Kế hoạch;

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tổchức thực hiện Kế hoạch tại địa bàn quản lý;

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kếhoạch theo định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn,nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnhHà Tĩnh đến năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghịphản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, tổng hợp và thốngnhất báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.


Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: VHTT&DL, Nội vụ, Tài chính, Y tế, LĐTB&XH; Hội LHPN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.
Gửi: VB giấy
+ điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiện