ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/KH-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNGBIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013-2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề ántại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hànhChương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bíthư Trung ương Đảng (khóa XI); Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạchthực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dânvùng biên giới, hải đạo giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến giáo dục pháp luật chocán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhằm nâng cao ýthức pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp, xây dựng nếp sống vănhóa, gắn với quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đẩymạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhậnthức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân và cán bộ,chiến sĩ các lực lượng vũ trang ở vùng ven biển; nâng cao kiến thức, kỹ năngphổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ các đơn vị quân đội ở địa bànnày, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tếcủa đất nước;

- Nâng cao năng lực cho những ngườithực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật gồm: Đội ngũ báo cáo viên, tuyêntruyền viên pháp luật trong các đơn vị quân đội; báo cáo viên, cộng tác viên,tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở các địa phương vùng biển. Pháttriển, mở rộng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả thông quahoạt động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ quân đội và lực lượng dân quân tự vệ nóichung và bộ đội ở vùng ven biển nói riêng.

2. Yêu cầu

- Việc phổ biến giáo dục pháp luậtcho cán bộ, nhân dân vùng biển phải đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọngtâm, trọng điểm, kết hợp với giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức phápluật, đạo đức công vụ;

- Phấn đấu đến năm 2016: đảm bảo100% cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, lực lượng dân quân tự vệ; đa số cánbộ, nhân dân đang cư trú, công tác ở các địa phương vùng biển được phổ biếngiáo dục pháp luật;

- Các hoạt động triển khai Kế hoạchphải phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đảm bảo đúng tiếnđộ, thời gian và đạt mục tiêu đã đề ra; gắn việc thực hiện kế hoạch với việcthực hiện các chương trình, đề án khác đang được triển khai tại cơ quan, đơnvị, địa phương

II. PHẠM VI, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

Kế hoạch được triển khai tại 14 xã,thị trấn vùng biển của 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải (gọi chung là 14 xã, thịtrấn vùng biển) gồm: xã Đông Trà, Đông Hải, Đông Long, Đông Hoàng, Đông Minh,Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú (huyện Tiền Hải); xã Thụy Trường, Thụy Xuân, ThụyHải, Thái Thượng, Thái Đô, Thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy).

2. Nội dung

Thực hiện phổ biến giáo dục phápluật tập trung vào các nội dung như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về"Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020"; Tuyên bố về cách ứng xử củacác bên ở biển Đông (DOC 2002), Tuyên bố 1977, 1982, các Hiệp định luật phápquốc tế về biển; Luật Biển Việt Nam, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biểnnăm 1982; Luật Biên giới quốc gia; chủ trương, chính sách pháp luật về biêngiới quốc gia, Nghị định 161/2009/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về Quychế khu vực biên giới biển, Thông tư 89/2004/TT-BQP ngày 19/6/2004 của Bộ Quốcphòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP ; Luật Bảo vệ môi trường,Luật Phòng chống mua bán người, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, luật pháp quốctế mà Việt Nam đã ký kết và các văn bản pháp luật khác có liên quan…

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò,tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổquốc; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấutranh, bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong cáctầng lớp nhân dân.

3. Đối tượng

Tất cả cán bộ, chiến sĩ quân đội,lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ và nhân dân ở 14 xã, thị trấn vùng biển.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường trách nhiệm của hệthống chính trị và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị quân đội với cáccơ quan khác trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển:

- Triển khai công tác phổ biến giáodục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại 14 xã, thị trấn vùng biển. Thường xuyênphối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, các đơn vị quân đội đóngquân trên địa bàn này;

- Đề cao trách nhiệm tham mưu củatổ chức pháp chế giúp lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các nộidung, nhiệm vụ liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ độibiên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải và TháiThụy ký kết, ban hành chương trình, kế hoạch công tác phổ biến giáo dục phápluật hàng năm và từng giai đoạn cho cán bộ, nhân dân các xã vùng biển; phối hợpvới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bổ sung, ban hành các văn bản tăng cườngquản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo môi trường họctập, vui chơi lành mạnh gắn với phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhândân vùng biển;

- Tăng cường vai trò của Hội đồngPhối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của hai huyện: Tiền Hải và Thái Thụy trongviệc tham mưu, tư vấn, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc cáchoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân 14 xã, thị trấn vùngbiển;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, từnăm 2013-2016

2. Điều tra, khảo sát và thamkhảo rút kinh nghiệm công tác phổ biến giáo dục pháp luật

- Xây dựng kế hoạch, phiếu khảo sátvà tổ chức khảo sát đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật và nhu cầuphổ biến giáo dục pháp luật của cán bộ, nhân dân 14 xã, thị trấn vùng biển.

- Xác định đối tượng, nội dung,hình thức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp ở từng địa phương đểđánh giá đúng thực trạng, xây dựng nội dung, biện pháp tổ chức phổ biến giáodục pháp luật phù hợp với nhiệm vụ của địa phương và nhu cầu của cán bộ, nhândân;

- Tổ chức nghiên cứu, học tập kinhnghiệm phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ, nhân dân vùng biển của mộtsố tỉnh bạn;

- Thời gian thực hiện: quý IV năm2013.

3. Tổ chức triển khai thực hiệnđa dạng, phù hợp, hiệu quả các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho cánbộ, nhân dân vùng biển:

- Xây dựng kế hoạch biên soạn, inấn, phát hành các loại tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi - đáp pháp luật vềbiển, đảo cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở, cho cán bộvà nhân dân. Tập trung tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốcgia, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Dân quân, tự vệ Pháp lệnh Vềlực lượng dự bị động viên; Nghị định 161/2003/NĐ-CP Thông tư 89/2004/TT-BQP ;Luật Bảo vệ môi trường, Luật phòng chống mua bán người, Hiệp định phân địnhVịnh Bắc Bộ; các chủ trương, chính sách pháp luật về biên giới quốc gia…;

- Lồng ghép phổ biến pháp luật quacác buổi sinh hoạt tập trung của các cơ quan, đơn vị, địa phương, thôn, xóm,qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ của các tổ chức đoàn, hội…;

- Phân công cán bộ, báo cáo viên,tuyên truyền viên, hòa giải viên trực tiếp tuyên truyền, tư vấn cho từng nhóm,từng đối tượng cụ thể, đặc biệt là thông qua hoạt động của cán bộ, chiến sĩ cácđơn vị quân đội, công an, chủ yếu là Bộ đội Biên phòng, phát huy vai trò củacác chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong nhân dân tham gia phổ biến phápluật;

- Sử dụng hệ thống loa truyền thanh,tăng thời lượng phát thanh để phổ biến giáo dục cho cán bộ, nhân dân;

- Phát huy vai trò của tủ sách phápluật tại các xã, thị trấn, điểm bưu điện văn hóa, nhà văn hóa thôn, xóm…; hướngdẫn cán bộ, nhân dân khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài liệu, sách phápluật được trang bị;

- Thường xuyên tổ chức thực hiệntốt "Ngày pháp luật" ở các xã, thị trấn vùng biển;

- Tổ chức xét xử lưu động một số vụán điểm ở các xã, thị trấn vùng biển và thông qua các loại hình câu lạc bộ đểtổ chức phổ biến pháp luật;

Thời gian thực hiện: Hàng năm từ2013-2016.

Phát động cuộc thi tìm hiểu phápluật cho cán bộ và nhân dân tại các địa phương vùng biển.

Thời gian thực hiện: Năm 2015.

4. Tăng cường, nâng cao nguồnlực cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật

a. Nâng cao năng lực cho người thựchiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

- Tổ chức tập huấn về kiến thứcpháp luật và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật theo từng quy mô, cấp độ phùhợp cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, cán bộ chính quyền, đoàn thể vàđội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chọn mô hình làmđiểm tại 1 đến 3 xã vùng biển của hai huyện: Tiền Hải và Thái Thụy;

Thời gian thực hiện: Quý IV năm2013 và năm 2014.

- Tiếp tục nhân rộng các mô hìnhchỉ đạo điểm có hiệu quả về hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luậttại các xã vùng biển.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 và2016.

b. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiếtbị phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

- Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sởvật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ tổ chức các hoạt động phổ biến giáodục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển; huy động mọi nguồn lực trong xãhội đẩy mạnh công tác này;

- Khuyến khích các doanh nghiệpđóng tại địa phương tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chongười lao động làm việc tại doanh nghiệp và nhân dân. Đề cao vai trò của chínhquyền cơ sở, đoàn thể xã hội và mỗi người dân trong việc tham gia phổ biến phápluật.

5. Tổ chức, sơ kết, tổng kết,biểu dương khen thưởng:

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáodục pháp luật huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải hằng năm lồng ghép kiểm tra việctriển khai thực hiện Kế hoạch này trong chương trình kiểm tra công tác phổ biếngiáo dục pháp luật thường niên của Hội đồng, nhằm đánh giá kịp thời việc tổchức triển khai, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kếhoạch;

- Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánhgiá kết quả Kế hoạch thực hiện Đề án theo từng giai đoạn cụ thể làm cơ sở địnhhướng nội dung tiếp tục triển khai, thực hiện trong những năm tiếp theo;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báocáo, tiến hành sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện Kế hoạch và đề ra phươnghướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. Biểu dương khen thưởng các tập thể, cánhân có nhiều thành tích, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtcho cán bộ, nhân dân vùng biển

+ Tổ chức kiểm tra hàng năm, từ năm2014-2016.

+ Tổng kết 2 năm (2013-2014) triểnkhai Kế hoạch: Quý IV năm 2014.

+ Tổng kết 4 năm (2013-2016) triểnkhai Kế hoạch: Quý IV năm 2016

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Căn cứ Kế hoạch này, chỉ đạo BanChỉ huy quân sự huyện Tiền Hải và huyện Thái Thụy, xây dựng Kế hoạch và triểnkhai thực hiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội, Bộ đội Biên phòng, lựclượng dân quân tự vệ ở các xã vùng biển tổ chức thực hiện các nội dung của Kếhoạch;

- Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệmvụ khảo sát, chỉ đạo điểm hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư phápvà các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác phổbiến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã ven biển và các nhiệm vụđược phân công;

- Phối hợp với Sở Tài chính dự trùkinh phí đảm bảo cho việc thực hiện Kế hoạch;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh;

b. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sựtỉnh hướng dẫn việc triển khai Kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dụcpháp luật, biên soạn và cung cấp tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật;

- Chỉ đạo phòng Tư pháp huyện TiềnHải, huyện Thái Thụy phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượngtrên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Kế hoạchtriển khai Đề án Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ,nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 ở các xã vùng biển của địaphương.

c. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sựtỉnh biên soạn tài liệu, tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhândân vùng biển những nội dung pháp luật phù hợp, liên quan đến chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các sở, nghành, địaphương tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trong kinh doanh.

d. Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiệnKế hoạch

e. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh,Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dânhuyện Tiền Hải và huyện Thái Thụy tăng cường tổ chức xét xử lưu động một số vụán trọng điểm xảy ra trên địa bàn 2 huyện để tuyên truyền, giáo dục, răng đecác hành vi vi phạm pháp luật;

g. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh vàcác tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tích cựclồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biểnvới thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, chương trình, kế hoạch hànhđộng của tổ chức mình để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chođoàn viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh vùng biển và huy độngcác nguồn lực trong xã hội tham gia thực hiện Kế hoạch này;

h. Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứchức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉđạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai tổ chức thực hiện phổ biến giáodục pháp luật ở các xã, thị trấn vùng biển của tỉnh;

i. Ủy ban nhân dân hai huyện: TiềnHải và Thái Thụy:

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể giaiđoạn 2013-2016, kế hoạch chi tiết hàng năm triển khai Đề án Tăng cường công tácphổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giaiđoạn 2013-2016 ở các xã vùng biển của địa phương;

- Đảm bảo kinh phí để tổ chức triểnkhai thực hiện Kế hoạch tại địa phương. Định kì báo cáo kết quả về Bộ Chỉ huy Quânsự tỉnh;

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên mônthuộc quyền thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó đặc biệtchú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho các xã vùng biển.

2. Kinh phí

Kinh phí triển khai thực hiện Kếhoạch theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thựchiện Kế hoạch có khó khăn, vướng mắc các sở, ngành, địa phương báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)./.

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ TL Bộ đội Biên phòng;
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, TH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên