ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/KH-UBND

Nam Định, ngày 27 tháng 08 năm 2013

KẾ HOẠCH

GIẢIQUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI ĐÃ THỤ LÝ TỪ TRƯỚC NGÀY 31/7/2013, THUỘC THẨM QUYỀNUBND TỈNH

Thực hiện Luật Khiếu nại; để tậptrung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đãđược thụ lý từ trước ngày 01/7/2013, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và chínhsách pháp luật; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tập trung chỉ đạo giải quyết dứtđiểm từng vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyếtđịnh thụ lý từ trước ngày 31/7/2013; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của côngdân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, góp phần thúc đẩyphát triển kinh tế xã hội;

- Quá trình tổ chức thực hiện yêucầu khẩn trương, thận trọng, khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy định củapháp luật; vận dụng giải quyết phù hợp với tình hình thực tế; phấn đấu hoànthành xong trước ngày 31/12/2013.

II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰCHIỆN:

1. Đối với các vụ việc UBND tỉnhđã giao cho các Sở, ngành xác minh và đã có báo cáo kết quả, nhưng chưa cóquyết định giải quyết, gồm:

1.1. Vụ việc của ông Trần Văn Diệp,ở phường Văn Miếu, thành phố Nam Định; nội dung: khiếu nại việc cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất chưa đúng với diện tích thực tế của gia đình ông.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trườngphối hợp với UBND thành phố Nam Định kiểm tra lại hiện trạng sử dụng đất, xácminh ông Diệp chết năm nào? Phối hợp với Thanh tra tỉnh nghiên cứu các quy địnhcủa pháp luật, tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại (liên quan đến đất đai)trong trường hợp người khiếu nại đã chết, đảm bảo theo đúng quy định của phápluật, xong trong tháng 9/2013.

1.2. Vụ việc của ông Mai Văn Bỉnh,phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định; nội dung: đề nghị giải quyết tranh chấpđất với hộ ông Đỗ Quốc Lộc.

- Vụ việc đã được Sở Tài nguyên vàMôi trường xem xét có báo cáo kết quả xác minh. Tuy nhiên, đây là vụ việc phứctạp tồn đọng, kéo dài, cần phải xih ý kiến của Hội đồng tư vấn giải quyết cácvụ việc khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp. Giao Văn phòng UBND tỉnh (VP8)phối hợp với Thanh tra tỉnh bố trí lịch họp Hội đồng tư vấn trong tháng 8/2013.

1.3. Vụ việc của ông Đoàn KhắcThuận, ở xã Điền Xá, huyện Nam Trực; nội dung: khiếu nại việc UBND huyện NamTrực không giải quyết cho gia đình ông được sử dụng diện tích đất ngõ cùng vớihộ bà Tòng.

- Ngày 23/4/2013, Lãnh đạo UBNDtỉnh đã chủ trì cuộc họp thống nhất về giải quyết vụ việc này; yêu cầu Sở Tàinguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh quyết địnhgiải quyết, xong trong tháng 9/2013.

1.4. Vụ việc của bà Trần Thị Cúc, ởTổ 25, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định; nội dung: khiếu nại việc bồithường, hỗ trợ diện tích đất khai hoang khi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự ánVăn hóa Trần.

- Thanh tra tỉnh đã có báo cáo kếtquả xác minh (số 23/BC-TTr ngày 11/6/2012). Ngày 13/11/2012, UBND tỉnh đã cóVăn bản số 568/UBND-VP8 giao Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo xin ý kiến củaBộ Tài nguyên và Môi trường về giải quyết vụ việc này. Yêu cầu Sở Tài nguyên vàMôi trường khẩn trương thực hiện, trước khi đưa ra xin ý kiến của Hội đồng tưvấn (Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh bố trí lịch họp Hội đồngtư vấn trong tháng 8/2013), để quyết định giải quyết, xong trong tháng 9/2013.

1.5. Vụ việc của bà Nguyễn Thị Bảy,trú tại số 238, Nguyễn Bính, thành phố Nam Định; nội dung: khiếu nại việc bồithường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu tái định cư Đồng Quýt.

Ngày 23/8/2013, Lãnh đạo UBND tỉnhđã chủ trì đối thoại với gia đình bà Nguyễn Thị Bẩy; yêu cầu các đơn vị tậptrung thực hiện ngay kết luận tại buổi đối thoại, cụ thể:

- UBND thành phố Nam Định lập thủtục điều chỉnh lại quy hoạch theo hướng chỉ thu hồi 72,6m2 đất đốivới hộ bà Bẩy (bằng diện tích thu hồi lần đầu) trình cấp có thẩm quyền phêduyệt; phần diện tích còn lại giao UBND thành phố lập phương án hợp pháp hóacấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định và thẩm quyền. Thờigian hoàn thành quy hoạch để Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệttrước ngày 05/9/2013;

- Sở Xây dựng: tính toán áp dụngmức hỗ trợ 100% giá trị tài sản vật kiến trúc theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môitrường trước ngày 05/9/2013); thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch do UBNDthành phố Nam Định lập, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 05/9/2013;

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉđạo Đoàn thanh tra:

+ Kiểm tra, rà soát lại trình tự,thủ tục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án này.

+ Kiểm tra, rà soát về chính sáchhỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh được áp dụng đối với giải phóng mặt bằng Dự ántái định cư Đồng Quýt.

Trên cơ sở kết quả tính toán của SởXây dựng; kết quả kiểm tra, rà soát của Đoàn Thanh tra và phương án điều chỉnhquy hoạch được phê duyệt; Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh báo cáo trìnhUBND tỉnh quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định; thời gian thực hiệnxong trước ngày 10/9/2013.

1.6. Vụ việc của bà Khương ThịThanh Tâm (chồng là ông Vũ Danh Đích) ở đội 5, xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng;nội dung khiếu nại UBND xã Nghĩa Đồng giao diện tích ao của gia đình ông choông Vũ Văn Ứng là không đúng.

- Ngày 29/3/2013, Lãnh đạo UBNDtỉnh đã chủ trì đối thoại vụ việc này. Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường căn cứ kết quả buổi đối thoại này để hoàn chỉnh lại báo cáo kết quả xácminh trình UBND tỉnh quyết định trong tháng 9/2013.

1.7. Vụ việc của ông Nguyễn Mạnh Hiển,ở xóm 15, xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường; nội dung: khiếu nại Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND huyện Xuân Trường.

Ngày 12/8/2013, Thanh tra tỉnh cóVăn bản số 113/T .Tr-XKt báo cáo UBND tỉnh về việc này. Giao Văn phòng UBND tỉnhtổng hợp và bố trí lịch để Lãnh đạo UBND tỉnh họp thống nhất biện pháp xử lýtrước ngày 15/9/2013.

2. Đối với những vụ việc chưaxác minh xong, yêu cầu các đơn vị hoàn thành công tác xác minh, kết luận, kiếnnghị giải quyết trình UBND tỉnh quyết định, gồm:

2.1. Vụ việc của bà Lê Thị Sửu, ởthôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên; nội dung: khiếu nại Quyết định số 7579/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND huyện Ý Yên không cấp giấy chứng nhận đủ80m2 đất cho gia đình bà.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trườngtập trung chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh, báo cáo UBND tỉnh trướcngày 15/9/2013.

2.2. Vụ việc của ông Nguyễn VănTiêu, ở 3/38, đường Phan Bội Châu, thành phố Nam Định; nội dung: đề nghị giảiquyết tranh chấp diện tích đất thuộc thửa 397.402, tờ bản đồ số 22, bản đồ xãNam Tiến, huyện Nam Trực lập năm 1995.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trườngtập trung chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh, báo cáo UBND tỉnh chậmnhất trong tháng 9/2013.

2.3. Vụ việc của ông Trần VănThắng, ở thôn Sắc, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc; nội dung: khiếu nại về việc giađình ông bị thu hồi 456m2 đất.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trườngtập trung chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh: báo cáo UBND tỉnh chậmnhất trong tháng 9/2013.

2.4. Vụ việc của bà Đào Thị Thanh,số nhà 186, Tân Giang, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực; nội dung: khiếu nại Quyếtđịnh số 04/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Nam Trực về việc xây dựngphương án thu hồi 126.7m2 đất hộ ông Tám đã chiếm dụng để làm nhà ở.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trườngtập trung chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh; báo cáo UBND tỉnh trongtháng 10/2013.

2.5. Vụ việc của một số công dânthôn Ba Thượng, xã Yên Minh, huyện Ý Yên; nội dung: đòi diện tích đất núi tạikhu vực núi Phương Nhi, xã Yên Lợi. Ngày 03/6/2013, Sở Tài nguyên và Môi trườngcó Quyết định số 749/QĐ-STNMT thành lập đoàn kiểm liên ngành để kiểm tra việcchấp hành pháp luật đất đai, khoáng sản, môi trường tại khu vực mỏm Sếu, núiPhương Nhi.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tích cựcxin ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng về việc quản lý khu vựcnúi Phương Nhi theo quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng kết hợp với phát triểnkinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tậptrung chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh; báo cáo UBND tỉnh trongtháng 9/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịđược giao chủ trì xác minh vụ việc chủ động tiến hành rà soát lại; cử cán bộ cóđủ năng lực chuyên môn và có trách nhiệm tiến hành tổ chức xác minh, phối hợpchặt chẽ với các đơn vị có liên quan để đảm bảo thực hiện đúng thời gian theokế hoạch. Những vụ việc đã có báo cáo kết quả xác minh trước 31/7/2013, yêu cầucác đơn vị rà soát lại toàn bộ vụ việc và hoàn chỉnh báo cáo theo thời điểmhiện nay.

2. Đề nghị Hội đồng tư vấn giảiquyết các vụ việc phức tạp chủ động, tranh thủ thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ cácvụ việc đã có kế hoạch, tham vấn ý kiến giúp UBND tỉnh giải quyết kịp thời,đúng quy định của pháp luật, dứt điểm các vụ việc nêu trên.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế vàtính chất phức tạp của từng vụ việc, Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch để Lãnhđạo UBND tỉnh nghe báo cáo và đối thoại khi cần thiết, đối với những vụ việc thụlý trước ngày 01/7/2012 và đối thoại đối với những vụ việc thụ lý từ sau ngày01/7/2012 để ban hành quyết định giải quyết theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơquan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Vănphòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện;hàng tháng tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Hội đồng tư vấn của tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Lưu VP1, VP8, VP9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn