ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNGCƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢOTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH QUÝ IV NĂM 2013 VÀ NĂM 2014

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tạiQuyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chươngtrình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thưTrung ương Đảng (Khóa XI); Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình xây dựng Kế hoạchthực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dânvùng biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh quý IV năm 2013 và năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cánbộ, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang (gọi chung là cán bộ,nhân viên) nhằm nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghềnghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa; tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôntrọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Từng bước mở rộng các hìnhthức phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của đội ngũ cán bộ, chiếnsĩ quân đội và lực lượng dân quân tự vệ nói chung và vùng biển nói riêng.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyêntruyền viên pháp luật trong các đơn vị quân đội; báo cáo viên, cộng tác viên,tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở các xã, thị trấn vùng biển.

- Công tác triển khai Kế hoạch có trọng tâm, trọngđiểm, kết hợp với giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức pháp luật, đạođức công vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đảm bảođúng tiến độ, thời gian và đạt mục tiêu, yêu cầu đã đề ra; gắn việc thực hiệnKế hoạch với việc thực hiện các chương trình, đề án khác đang được triển khaitại cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị quânđội với các cơ quan có liên quan trong việc phổ biến giáo dục pháp luật:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với BộChỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải và huyện TháiThụy, ký kết, ban hành chương trình, kế hoạch và chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sựhuyện về công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 cho cán bộ, nhân dân cácxã vùng biển.

2. Điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu công tácphổ biến giáo dục pháp luật tại 14 xã, thị trấn vùng biển của 2 huyện: Tiền Hảivà Thái Thụy:

- Lập kế hoạch, phiếu khảo sát, tiến hành khảo sát,đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật và nhu cầu phổ biến giáo dục phápluật của cán bộ, nhân dân 14 xã, thị trấn vùng biển của 2 huyện: Thái Thụy vàTiền Hải (gọi chung là 14 xã, thị trấn vùng biển);

- Xác định đối tượng, nội dung, hình thức triểnkhai phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp ở từng địa phương để đánh giá đúngthực trạng, xây dựng nội dung, biện pháp tổ chức phổ biến giáo dục pháp luậtphù hợp với nhiệm vụ của địa phương và nhu cầu của cán bộ, nhân dân.

Thời gian thực hiện: quý IV năm 2013

3. Tổ chức hội nghị tập huấn và tham khảo rútkinh nghiệm công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

- Tổ chức tập huấn về kiến thức pháp luật, phươngpháp, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật theo từng quy mô, cấp độphù hợp cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, cán bộ chính quyền, đoàn thểvà đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở 14 xã, thịtrấn vùng biển.

- Tổ chức các hội nghị để trao đổi, tham khảo kinhnghiệm giữa cán bộ chính quyền các cấp trong phổ biến giáo dục pháp luật vớiđội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên trong quân đội và độingũ những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở 14 xã, thị trấn vùngbiển.

- Tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phổ biếngiáo dục pháp luật đối với cán bộ, nhân dân vùng biển của một số tỉnh bạn.

4. Biên soạn, cấp tài liệu phục vụ cho công tácphổ biến giáo dục pháp luật:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn, in ấn, pháthành các loại tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi, đáp pháp luật về biển, đảo;

- Luật Biển Việt Nam;

- Luật Biên giới quốc gia;

- Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Dânquân, tự vệ; Pháp lệnh Về lực lượng dự bị động viên; các chủ trương, chính sáchpháp luật về Biên giới quốc gia;

- Nghị định 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 củaChính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển, Thông tư 89/2004/TT-BQP ngày19/6/2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP ; LuậtBảo vệ môi trường, Luật Phòng chống mua bán người, Hiệp định phân định Vịnh BắcBộ…;

- Hỗ trợ, cung cấp tài liệu cho đội ngũ báo cáoviên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, đội ngũ làm công tác tuyên truyền tạicơ sở và tủ sách pháp luật tại 14 xã, thị trấn vùng biển.

5. Lựa chọn xã làm điểm về các hình thức phổbiến giáo dục pháp luật

a) Lựa chọn xã làm điểm:

Chọn mô hình làm điểm về phổ biến giáo dục phápluật tại 5 xã vùng biển gồm: xã Đông Trà, Đông Hoàng, Đông Minh – huyện TiềnHải; xã Thụy Trường, Thị trấn Diêm Điền – huyện Thái Thụy.

b) Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật:

- Lồng ghép phổ biến pháp luật qua các buổi sinhhoạt tập trung của các cơ quan, đơn vị, địa phương, thôn, tổ dân phố qua cáchoạt động văn hóa, văn nghệ của các tổ chức đoàn, hội…;

- Phân công cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyềnviên, hòa giải viên trực tiếp tuyên truyền, tư vấn cho từng nhóm, từng đốitượng cụ thể, đặc biệt là thông qua hoạt động của cán bộ, chiến sĩ các đơn vịquân đội, công an, chủ yếu là Bộ đội Biên phòng; phát huy vai trò của các chứcsắc tôn giáo, người có uy tín trong nhân dân tham gia phổ biến pháp luật;

- Sử dụng hệ thống loa truyền thanh, tăng thờilượng phát tin để phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Phát huyvai trò của tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn, điểm bưu điện văn hóa, nhàvăn hóa thôn, tổ dân phố…; hướng dẫn cán bộ, nhân dân khai thác, sử dụng cóhiệu quả các tài liệu, sách pháp luật được trang bị.

Thời gian thực hiện: Quý IV 2013 và năm 2014.

6. Tổ chức, sơ kết, tổng kết, biểu dương khenthưởng:

- Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả Kếhoạch thực hiện Đề án để làm cơ sở định hướng nội dung tiếp tục triển khai thựchiện trong những năm tiếp theo;

- Tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể, cánhân có nhiều thành tích, sáng tạo trong công tác phổ biến giáo dục pháp luậtcho cán bộ, nhân dân vùng biển.

Thời gian: Quý IV năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát nhucầu phổ biến giáo dục pháp luật, chỉ đạo điểm hoạt động phổ biến giáo dục phápluật;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hộinghị tập huấn và rút kinh nghiệm công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Chỉ đạoBan Chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải và huyện Thái Thụy xây dựng và triển khaithực hiện tốt Kế hoạch; phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội, bộ độibiên phòng tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ ở các xã vùng biển tổ chức thực hiệncác nội dung của Kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở,ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dụcpháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã vùng biển và các nhiệm vụ được phân công;

- Phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí đảm bảocho việc thực hiện Kế hoạch;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kếhoạch và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫnviệc triển khai Kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, biênsoạn và cung cấp các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật;

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện Tiền Hải và huyệnThái Thụy phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và các đơn vị có liên quantham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch.

c) Sở Tài chính:

Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

d) Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng,nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các cơquan, đơn vị thuộc quyền thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật ở các xã, thịtrấn vùng biển.

e) Ủy ban nhân dân 2 huyện: Tiền Hải và Thái Thụy:

- Xây dựng Kế hoạch năm 2014, triển khai thực hiệnĐề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ởcác xã, thị trấn vùng ven biển của địa phương.

- Đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiệnKế hoạch tại địa phương. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Chỉ huy Quânsự tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc quyềnthực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọngphổ biến, giáo dục pháp luật cho các xã, thị trấn vùng biển.

2. Kinh phí

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quyđịnh hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếucó khó khăn, vướng mắc các sở, ngành, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh(qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)./.

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ TL Bộ đội Biên phòng;
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện. thành phố;
- Lưu VT, NC, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên