ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 08 năm 2013

KẾ HOẠCH

TIẾPTỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒCHÍ MINH”

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày24/11/2011 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủtướng Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy “Về việc tiếp tục đẩymạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Ủy ban nhân dântỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày24/11/2011 của Bộ Chính trị. Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủtướng Chính phủ và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm đưa việc học tậptrở thành nhiệm vụ thường xuyên, ý thức tự giác của các cơ quan, đơn vị, củamỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; chuyểntrọng tâm sang “làm theo” tấm gương của Bác;

- Nâng cao nhận thức về những giátrị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biếnmạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện: nâng cao đạo đức cách mạng,đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạođức lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực: xây dựng chính quyền các cấptrong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảngtoàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo,hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, đồng thời phát huy tính chủ động, sángtạo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phươngvà thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể, thiết thựchàng ngày, hàng tuần…

- Phát huy tinh thần nêu gương củamỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhất là của cán bộ lãnh đạo chủchốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Nêu cao tính chủđộng, tự giác trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân, mỗi tập thể;

- Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt độngthực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực,tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị và địa phương; lấy kết quả học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánhgiá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua hàngnăm của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW của BộChính trị; Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hànhđộng của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Sở,ban, ngành xây dựng kế hoạch đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động gắn với việc thựchiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó tậptrung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Chỉ đạo tiếp tục tổ chức thựchiện hiệu quả, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhtrong các cơ quan, đơn vị và địa phương theo đúng tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TWcủa Bộ Chính trị, Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chươngtrình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh mà trọng tâm là “làm theo”tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữatrong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; chất lượng, hiệuquả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đưa việc họctập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyêncủa mỗi cơ quan, đơn vị; coi đây là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cánhân, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặtchẽ giữa việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vớiviệc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơquan, đơn vị, địa phương; nhất là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nângcao hiệu lực, hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngănchặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; tích cựcđổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộlãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu; góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội, đảm bảo tốt công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn, thựchiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnhlần thứ XVIII.

3. Tiếp tục rà soát, xây dựng, côngbố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp ở tất cả các đơnvị thuộc ngành quản lý; xây dựng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặcđiểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm Quy chếdân chủ ở cơ quan, công khai những nội dung phải công khai theo quy định, tạosự đồng thuận và ý chí khắc phục khó khăn, hành động quyết liệt để hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đốivới cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị.

4. Đề xuất tham mưu, ban hành cơchế, chính sách khả thi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và có biệnpháp hữu hiệu nhằm động viên toàn xã hội tích cực học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh.

5. Chủ động phối hợp với Mặt trậnTổ quốc các cấp các đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế - xã hội tiếp tục vậnđộng hội viên, đoàn viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những hình thức, nội dung phù hợp, thiếtthực, gắn với từng địa phương, đơn vị, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dụcthế hệ trẻ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

6. Phối hợp với các cơ quan thôngtin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng và hiệu quảcác chương trình, bài viết, phản ánh kịp thời những gương người tốt, việc tốttrong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, địa phươngchỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho cánbộ, công chức, viên chức; ngành giáo dục và đào tạo có trách nhiệm triển khaiđến đối tượng là sinh viên, học sinh trong các trường trên địa bàn tỉnh; đẩymạnh phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theoChỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy,kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanhvà Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các tạp chí trên địa bàntỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình và Trang thông tin điện tử các huyện, thànhphố; Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu,rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung cuộc vận động,bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, thực hiện các chuyên mục,chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên sóng phátthanh truyền hình hàng tuần; giới thiệu gương người tốt việc tốt, những điểnhình về “làm theo”, những điển hình trong việc thực hiện hiệu quả cuộc vận độnghọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm theodõi, hướng dẫn việc bình chọn, các hình thức khen thưởng, biểu dương đối vớicác tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo định kỳ và gắn với bìnhxét thi đua hàng năm.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạosự thống nhất trong mọi hoạt động giữa cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốcvà các đoàn thể nhân dân, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả;

- Rà soát để xác định và tập trungchỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại đơn vị,địa phương; nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm trong thựcthi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị trực thuộc và các xã,phường, thị trấn. Trước mắt, tập trung vào công tác giải quyết khiếu nại, tốcáo, quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện các chính sách đối với các đối tượngchính sách, người nghèo và an sinh xã hội; công tác đảm bảo an toàn giao thông;xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị,xây dựng nông thôn mới…;

- Thường xuyên đôn đốc kiểm tra,đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh tại địa phương.

5. Các Sở, ban, ngành, UBND cáchuyện, thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạotổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thịcủa Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBNDtỉnh “về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” đảm bảo thiết thực, phù hợp tình hình của từng đơn vị, địa phương;thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Sở Nộivụ để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cácSở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện cuộc vậnđộng và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị gửi về UBND tỉnh (quaVăn phòng UBND tỉnh - VP8) trong tháng 9/2013; UBND các huyện, thành phố chỉđạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của từng đơnvị làm cơ sở chỉ đạo thực hiện có hiệu quả thiết thực./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định;
- Chánh PVPUBND tỉnh;
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;
- Lưu VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn