ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 04 năm 2016

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6/2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Từ năm 1982 Việt Nam đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động và đã trở thành một hoạt động rộng khp trên phạm vi cả nước góp phn nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày Môi trường thế giới năm 2016 với chủ đề chính là "Illegal wildlife trade" tạm dịch là "cuộc chiến chng nạn buôn bán trái phép động thực vật hoang dã".

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 trên toàn quốc, trong đó phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động quốc gia và các hoạt động cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, từ ngày 03 đến ngày 05/6/2016.

Trong những năm qua, việc hưng ứng thực hiện các hoạt động kỷ niệm "Ngày môi trường Thế giới" của tỉnh Sơn La đã nhận được sự quan tâm, tham gia hưởng ứng tích cực của lãnh đạo các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thvà các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh. Để phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, phát huy tinh thần bảo vệ, gìn giữ môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hưởng ứng kỷ niệm "Ngày môi trường Thế giới" năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tchức tuyên truyền sâu rộng, phát động phong trào quần chúng ở các cp, các ngành đmọi người có thay đổi cách nghĩ, nhận thức và hành động đúng, chuyển đổi hành vi để cải thiện điều kiện sinh hoạt, sử dụng tài nguyên hợp lý và tham gia các phong trào vệ sinh môi trường.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành tổ chức hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2016 dưới nhiu hình thức hoạt động thiết thực, có hiệu quả, tránh lãng phí. Các hoạt động phải được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đoàn thể tích cực hưởng ứng và tham gia.

- Làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mọi người đối với công tác bảo vệ môi trường và có nhng hành động tích cực, hữu hiệu để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

II. NỘI D UNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YU

1. Ni dung

1.1. Công tác tuyên truyền

- Quán triệt, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số: 324/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 của HĐND tỉnh về một số giải pháp nhằm đy mạnh thực hiện Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La... đến đông đảo cán bộ và mọi tầng lp nhân dân.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2016.

- Tchức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng đnâng cao ý thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ nguồn nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường; phát triển bền vững, ng phó với biến đi khí hậu; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích và vận động người dân tăng cường các hoạt động tiêu thụ bền vững: tăng số lượng tin, bài về bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương, tiêu dùng có trách nhiệm. Treo băng rôn, khu hiệu, áp phích ở nơi công cộng, các đường phố tại trụ sở cơ quan làm việc, tại các điểm đông dân cư có nhiều người qua lại.

- Tuyên truyền vận động các nhà máy, xí nghiệp và cộng đồng dân cư khai thác và sử dụng nước hợp vệ sinh, tiết kiệm nước, xây dựng và cải tạo, nâng cấp các công trình cp nước và vệ sinh môi trường, ph biến các giải pháp công nghệ cấp nước đơn giản, xử lý phân, rác...; hướng dẫn cách tiêu hủy gia súc, gia cm chết không đ gây ô nhim môi trường, nhm tránh nguy cơ truyn bệnh từ gia súc sang con người.

- Các khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và toàn quân.

+ Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính ngôi nhà của bạn.

+ Mỗi người một hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp.

+ Hãy nói không với động vật, thực vật hoang dã.

+ Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường.

+ Mọi người hãy bỏ rác đúng nơi quy định.

+ Chúng tôi tình nguyện và tích cực bảo vệ môi trường.

+ Nhiệt liệt hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 năm 2016 và "Không tiêu thụ bất hp pháp động vật, thực vật hoang dã".

2. Các hoạt động chủ yếu

2.1. Tuyên truyền, phổ biến: Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 24-NQ/TW về Chủ động ứng phó với biến đi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược Quc gia vTăng trưởng xanh, Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết s: 324/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 của HĐND tỉnh về một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số: 30/QĐ-UBND ngày 6/1/2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số: 324/2010/N Q-HĐND.

2.2. Phát động mọi tầng lớp nhân dân tham gia mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2016, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh tại các nơi công cộng, trên đường làng, ngõ xóm, đường ph, sử dụng tiết kiệm nước; làm tng vệ sinh nơi làm việc, địa bàn cư trú, duy trì thành nề nếp.

2.3. Tổ chức ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu phố, khu dân cư, nơi họp chợ, bến xe; khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải, diệt muỗi, bọ gậy, các loại côn trùng có hại... nhm tạo cảnh quan môi trường.

2.4. Tổ chức mít tinh và các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng như: tchức các cuộc thi tìm hiu về môi trường, hội thảo khoa học; ra quân làm vệ sinh môi trường; nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước; diễu hành, cổ động về môi trường.

2.5. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu với chủ đề môi trưng ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

2.6. Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2.7. Tổ chức ký các cam kết bảo vệ môi trường; lồng ghép công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động của tchức mình, hình thành phong trào thi đua bảo vệ môi trường trong các cấp hội đoàn thể, các xã, phường, bản.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thi gian tổ chức phát động và hưởng ứng

Thời gian phát động và tổ chức hưởng ứng: bắt đầu từ ngày 03/6, kết thúc vào ngày 5/6/2016.

2. Tổ chức L phát động cấp tỉnh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La chủ trì phối hp vi Tỉnh Đoàn TNCSHCM: lựa chọn địa điểm và tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh hưởng ứng tổ chức Lễ Mít tinh Kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2016 tại thành phố Sơn La.

- y ban nhân dân các huyện còn lại tự lựa chọn đơn vị, địa điểm tổ chức các hoạt động Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2016.

3. Trách nhiệm của các Sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội.

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối hướng dẫn các đơn vi tchức thực hiện, tổ chức hưởng ứng "Ngày Môi trường Thế giới năm 2016". Tăng cường công tác thanh kiểm tra các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, nếu có vi phạm các quy định vbảo vệ môi trường thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; có kế hoạch phục hồi cải thiện môi trường ở những nơi, những vùng bị suy thoái.

- Tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện các hoạt động trên.

3.2. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hưởng ng "Ngày môi trường thế giới 5/6" trước ngày 15/5/2016.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện.

- Mỗi huyện, thành phố chọn một xã, phường, thị trấn làm điểm để phát động phong trào.

- Riêng đối với Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với Tỉnh Đoàn TNCSHCM: lựa chọn địa điểm và tổ chức làm đim lễ phát động hưởng ứng tổ chức Lễ Mít tinh Kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2016 tại thành phố Sơn La, tổ chức LMít tinh Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6/2016.

3.3. Công An tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường của các cấp lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, buôn bán trái phép động vật hoang dã; cương quyết xử lý và đnghị các cp có thẩm quyền xử lý các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Bố trí lực lượng công an đảm bảo an toàn cho người dân tham gia trong đợt ra quân hưởng ứng ngày lễ.

3.4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiến hành xây dựng phóng sự tuyên truyền; ghi hình và đưa tin, bài nhân các đạt hưởng ứng và phát động phong trào bảo vệ môi trường; đồng thời chỉ đạo các Đài PTTH cấp huyện dành thời lượng để tuyên truyền tại các địa phương.

3.5. Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể

Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động hưng ứng đợt vận động này. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng đợt vận động này bằng các việc làm thiết thực: tham gia mít tinh hưởng ứng. Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh ra quân phát động toàn dân tổng vệ sinh môi trường, thực hiện vệ sinh các khu vực công cộng, các khu vực bị ô nhiễm do chất thải sinh hoạt và sản xuất của người dân gây ra...

3.6. Các Sở, Ban, ngành khác

Căn cchức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng ngày lễ gồm: phát động phong trào vệ sinh nơi công cộng, trụ sở làm việc, trồng cây xanh tạo cảnh quan đảm bảo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, kim tra và phối kết hợp trong kiểm tra việc thực hiện xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường của các cơ sở sản xuất do đơn vị quản lý...

4. Kinh phí thực hiện

Sdụng kinh phí theo phân cấp hiện hành đã được UBND tỉnh giao hàng năm cho các cấp, các ngành.

5. Thông tin, báo cáo

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố phải có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể. Sau khi kết thúc, tổ chức tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, biểu dương khen thưởng những đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến, rút kinh nghiệm tổ chức cho những năm tiếp theo và gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/6/2016 để tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá, báo cáo kết quả về Trung ương./.


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tnh (b/c);
- Các S, ban, ngành tỉnh;
- Các cơ quan truyền thông;
- UBMTTQ, các t chc đoàn th;
- UBND các Huyện, Thành phố;
- Đ/c CVP; Đ/c Luận-PCVP;
- Lưu VT, Biên-KT. 70b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /….

Sơn La, ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO

KT QUẢ HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG TH GIỚI 05/6/2016

1. Tên đơn v

2. Địa đim tổ chức

3. Thi gian

4. S lượng người tham dự

5. Kết quả đạt được

5.1. Các hình thức tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2016

- Mít tinh (bao nhiêu cuộc, số lượng người tham dự, nội dung)

- Hội thi (bao nhiêu cuộc, slượng người tham dự, nội dung)

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

- Vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh (bao nhiêu lượt, số đơn vị thực hiện, nội dung thực hiện)

- Trồng cây xanh (số lượng cây xanh được trồng)

9.2. Số lượng băng rôn, panô, áp phích khẩu hiệu về chủ đề ngày môi trường ở nơi công cộng, các đường phchính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông ngưi qua lại.

10. Đánh giá:

10.2. Hoạt động bề nổi: số lượng tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề; số lượng rác thu gom; số cây xanh được trồng; các vị trí được vệ sinh; số lượng hệ thng xử lý môi trường được xây dựng; đơn vị, cá nhân đưc khen thưởng; số người tham gia lao động...

10.2. Hoạt động về chiều sâu: có phát động phong trào bảo vệ môi trường theo các mô hình thí điểm, các hoạt động duy trì sau Ngày Môi trường thế giới...

10.3. Đánh giá các tác động từ phong trào hưng ứng

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Những kiến nghị trong thời gian tới.


Nơi nhận:
-
-

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên đóng dấu)