ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH

ĐIỀUTRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2013

Thực hiện Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm,Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kế hoạch tổ chức điều tra, rà soáthộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, Yêu cầu:

- Xác định và lập danh sách hộ nghèo,hộ cận nghèo đến thời điểm cuối năm 2013 đlàm cơ sở thựchiện các chính sách an sinh xã hội và thực hiện chương trình giảm nghèo năm2014.

Việc điều tra phải đảm bảo chính xác,đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng, có sự tham gia của người dân;chống bệnh thành tích, quan liêu; phản ánh đúng thực trạng nghèo của địaphương, đảm bảo tng hợp báo cáo kếtquả đúng tiến độ thời gian đ ra.

II. Tiêu chí, đối tưng, phạm vi và thi gian điều tra, rà soát:

1. Tiêu chí điều tra, ràsoát: Thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết địnhs 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủban hành chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015.

2. Quy trình điều tra, ràsoát:Theo Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012về hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

3. Đi tượng và phạm vi điều tra, rà soát: Toàn bộsố hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Phương pháp điều tra, ràsoát: Kết hợp các phương pháp nhận dạng nhanh, điu tra định lượng, phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân.

5. Thời gian điu tra, rà soát: Việc điều tra, rà soát đượctiến hành đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/10/2013 đến 30/11/2013.

III. Chỉ đo tổ chức thực hiện:

1. Các thành viên Ban chỉđạo của tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phâncông chủ động chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện điu tra, rà soát ở địa phương được phân công phụ trách.

2. S Lao động - Thương binh và Xã hội: Xây dựng tàiliệu hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát; in mẫu biểu, phiếu điều tra, ràsoát; tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát cho cấp huyện, cấp xã; Kim tra, giám sát thực hin quy trình điu tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo của các đơn vị; phúc tra kết quả điu tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèotrên địa bàn toàn tỉnh; Tng hợp kếtquả điều tra, rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày10/12/2013. Cập nhật kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phầnmềm quản lý hàng năm.

3. Sở Thông tin và Truyềnthông: Chủ trì phối hợp với Đài Phátthanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nângcao nhận thức cho các cấp, các ngành và người dân về tầm quan trọng và ý nghĩacủa cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Trên cơ sở đó, phát huy tinh thn và trách nhiệm thực hiện tt cuộc điều tra, ràsoát trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Sở Tài chính chủ trìphối hợp vi S Laođộng - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn các cơ quan,đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng vàthanh quyết toán kinh phí phục vụ cho công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cậnnghèo năm 2013 đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Cục Thống kê, SởLao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch giảm nghèo và đảm bảo ansinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2014 và các năm tiếptheo.

6. Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo, tchức tập huấn cho Ban chỉ đạo cấp xã và các điều tra viên; xâydựng kế hoạch chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương tổ chức điềutra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chứclực lượng điều tra (trưởng thôn, bản, tdân phố) rà soáthộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; tổ chc bình xét dânchủ, công khai tại cộng đồng dân cư; tổng hợp kết quả điều tra, rà soát đề nghịChủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và công nhận hộnghèo, hộ cận nghèo mới. Báo cáo nhanh kết quả về Ban chỉ đạo giảm nghèo cấptỉnh trước trước ngày 27/11/2013;

- Kiểm tra, phúc tra, thẩm định kếtquả; cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơsở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mụctiêu giảm nghèo.

- Phê duyệt danh sách hộ thoát nghèo,thoát cận nghèo và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo mới; báo cáo kết quả chínhthức điều tra, rà soát về Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh trước ngày 01/12/2013.

- Cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộcận nghèo làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quảthực hiện mục tiêu xã hội hàng năm.

- Tổng hợp sổ quản lý hộ nghèo, hộcận nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương các cấp và gửi về Ban chỉ đạogiảm nghèo cấp tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày25/12/2013 (gửi kèm theo file điện tửdanh sách quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo theo địa chỉ Email: [email protected])

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh; Liên đoàn Lao động tnh; HộiLiên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Tỉnh ĐoànNinh Bình và các tổ chức xã hội: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện ttcông tác tuyên truyn, vận động nhân dân, các hội viên thamgia thực hiện và giám sát chặt chẽ quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cậnnghèo từ cơ sở.

IV. Kinhphí thực hiện:

Từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội đãđược Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2013.UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh vàXã hội căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước chuyển kinh phí cho UBND cáchuyện, thành phố, thị xã thực hiện.

Trên đây là Kế hoạchđiều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh năm 2013, Ủyban nhân dân tỉnh yêu cu các thành viên Banchỉ đạo của tỉnh, giám đc các Sở, Ban, Ngành liên quan,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc tchức thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mc phát sinh, phải kịp thời tổ chức phúc tra lại kết quả, thông báo côngkhai để nhân dân biết, nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáovới Ban chỉ đạo điều tra cấp trên xem xét giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTBXH;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tnh;
- Các Sở, Ban, Ngành liên quan;
- Báo Ninh Bình, Đài PT-TH Ninh Bình;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, VP6, VP5, TTTHCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung