ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Thái Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2013 -2016 TRÊN SÓNG ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÁI BÌNH THỰC HIỆN TRONG NĂM2013, 2014

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiệncác Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chínhphủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Ủy ban nhân dân tỉnhThái Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáodục pháp luật giai đoạn 2013 - 2016 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hìnhThái Bình thực hiện trong năm 2013, 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tăng cường và phát huy vị trí, vaitrò, chức năng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình trong công tác phổbiến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đấtnước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo; tạo sự chuyển biến tích cựctrong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tự giác, tôn trọng vànghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thểnhân dân, góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chínhtrị và trật tự an toàn xã hội;

Phấn đấu đến hết năm 2014 hoànthành 70% các hoạt động: Quảng bá chương trình, tăng cường xây dựng phát sóngcác chuyên mục về pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Tăngcường sử dụng thông tin, chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtcủa Đài Truyền thanh các huyện, thành phố; đa dạng hóa các hình thức phổ biếngiáo dục pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình để phổ biến các quy địnhcủa pháp luật, tình hình thi hành pháp luật và các thông tin khác về pháp luật;tăng cường số lượng cán bộ, phóng viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹnăng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tậpviên, cộng tác viên.

2. Yêu cầu:

Bám sát nội dung đề án, thực hiệntuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên sóng Phát thanh và Truyền hìnhThái Bình vừa có bề rộng vừa có chiều sâu, tránh dàn trải, trùng lặp, chồngchéo với các chương trình, đề án khác đã và đang triển khai;

Việc triển khai kế hoạch đảm bảođúng tiến độ, thời gian và đạt mục tiêu đã đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thông cáo báo chí, quảng báchuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên sóng Phát thanh và Truyền hình

- Đài Phát thanh và Truyền hìnhThái Bình chủ trì tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời rathông cáo báo chí, thực hiện công tác quảng bá (trên sóng phát thanh, truyềnhình) khi ra các chuyên mục mới hoặc khi có các chương trình, sự kiện nổi bậtvề tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để đông đảo công chúng được biếtvà theo dõi, thực hiện quảng bá các chương trình định kỳ.

- Thời gian thực hiện:

+ Tổ chức hội nghị triển khai thựchiện kế hoạch: Quý IV năm 2013;

+ Thông cáo báo chí, quảng bá: Khicó chuyên mục mới.

2. Đổi mới nội dung phương phápphổ biến giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

a) Trên sóng phát thanh

- Tăng số lượng chuyên mục"Pháp luật cuộc sống" từ 12 số năm 2013 lên 24 số năm 2014;

Thời gian thực hiện: Quý I đến QuýIV năm 2014.

- Xây dựng mới một số tiểu mục phổbiến giáo dục pháp luật như: Pháp luật với nhà nông, Thông tin tội phạm, Dânhỏi cơ quan chức năng trả lời…

Thời gian thực hiện: Quý II và QuýIII năm 2014.

- Đối với các chương trình, chuyênmục, chuyên trang đang có, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tiến hành ràsoát và cải tiến về nội dung, kết cấu chương trình, thời lượng phát sóng. Đổimới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, chuyên mục từ nội dungđến hình thức thể hiện.

- Tăng cường đổi mới nội dung, hìnhthức thể hiện các chương trình, chuyên mục chuyên sâu về tuyên truyền phổ biến,giáo dục pháp luật như đối thoại trực tiếp, hỏi đáp của bạn nghe Đài về các vấnđề liên quan đến pháp luật: Trả lời bạn nghe Đài, Câu chuyện quanh bàn biêntập, Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Pháp luật cuộc sống, Văn bản chínhsách.

- Tăng cường các chương trình phổbiến, giáo dục pháp luật xen kẽ, lồng ghép trong nội dung của các chuyên mục kháctrên mọi lĩnh vực làm đa dạng và phong phú nội dung chương trình như: Nông thônmới, Cải cách hành chính, Đô thị và phát triển, Vì an ninh Tổ quốc, Quốc phòngtoàn dân, Dân số và phát triển, Văn hóa đời sống, Tạp chí phụ nữ, Nhịp sốngtrẻ, Những vấn đề xã hội, Tạp chí sản xuất tiêu dùng, dân số gia đình, vì trẻem, pháp luật với nhà nông, tài nguyên môi trường…

- Đổi mới hình thức tuyên truyềnlồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào chương trìnhvăn nghệ, giải trí như: Tiểu phẩm, Câu chuyện truyền thanh giúp người dân dễhiểu, dễ nhớ.

- Tổ chức xây dựng các chương trìnhgiao lưu, tọa đàm, đối thoại với các chuyên gia làm chính sách, thực thi phápluật để phát sóng (mỗi quý thực hiện một chương trình).

Thời gian thực hiện: Thường xuyêntrong năm 2014.

b) Trên sóng truyền hình:

- Tăng số lượng chuyên mục"Pháp luật cuộc sống" từ 12 số trong năm 2013 lên 24 số trong năm2014.

Thời gian thực hiện: Quý I đến quýIV năm 2014.

- Xây dựng mới một số tiểu mục phổbiến giáo dục pháp luật như: Pháp luật với nhà nông, Hỏi - đáp pháp luật, Phápluật với môi trường.

Thời gian thực hiện: Quý II, IIInăm 2014.

- Tập trung đổi mới nâng cao chấtlượng các chuyên trang, chuyên mục về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtvừa có chiều rộng, vừa có bề sâu hấp dẫn người xem truyền hình nói chung, từng đốitượng và lứa tuổi nói riêng. Thiết kế các thông điệp tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật, phát sóng vào khung giờ khác nhau.

- Đối với các chuyên mục chuyên sâuvề phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện tốt vai trò là cầu nối, tiếp nhận cácý kiến, kiến nghị mang tính chất xây dựng của nhân dân, thực hiện tốt chức năngphản biện xã hội của báo chí như chuyên mục: Đảng trong cuộc sống, Pháp luật cuộcsống, Văn bản chính sách, Hộp thư truyền hình, Đại biểu và cử tri.

- Lồng ghép, xen kẽ nội dung phổbiến, giáo dục pháp luật vào các chuyên mục khác trên mọi lĩnh vực của cuộcsống làm đa dạng và phong phú nội dung chương trình như: Nông thôn mới, Cảicách hành chính, Vì an ninh Tổ quốc, Quốc phòng toàn dân, Lao động xã hội, Tàinguyên môi trường, Tạp chí kinh tế, dân số gia đình, vì trẻ em, pháp luật nhànông, khoa học xã hội…

- Phối hợp với sở, ban, ngành tăngcường việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua xây dựng và phát sóng các phóngsự, sân chơi truyền hình, tiểu phẩm, đưa tin việc xét xử các vụ án điển hình.

Ngoài các chuyên mục định kỳ, trongcác bản tin thời sự địa phương cũng thường xuyên cập nhật các tin, bài phản ảnhcông tác phổ biến giáo dục pháp luật của các sở, ban, ngành, địa phương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyêntrong năm 2014.

c) Báo điện tử thaibinhtv.vn

Tăng cường số lượng bài viết, phátlại các chuyên mục về pháp luật trên trang điện tử của Đài Phát thanh và Truyềnhình;

Thời gian thực hiện: Thường xuyêntrong năm 2014.

3. Tăng cường sử dụng thông tin,chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Đài Truyền thanh các huyện, thànhphố, các cộng tác viên trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

Đài Phát thanh và Truyền hình TháiBình chủ trì phối hợp với Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, cộng tác viênxây dựng kế hoạch và phương pháp thực hiện việc cung cấp thông tin, chươngtrình về phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ và đột xuất cho Đài Phát thanh vàTruyền hình Thái Bình.

Thời gian thực hiện: Thường xuyêntrong năm 2014.

4. Tổ chức triển khai, sơ kếtđánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch

Quý IV năm 2013, Đài Phát thanh vàTruyền hình Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch;

Thời gian sơ kết việc triển khai kếhoạch thực hiện Đề án: Quý IV năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Đài Phát thanh và Truyền hìnhThái Bình

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành tổ chức thực hiện kế hoạch;

- Giao nhiệm vụ, tổ chức chỉ đạo,hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của từngphòng thuộc khối nội dung (Phòng Biên tập chương trình, Phòng Thời sự - Chínhtrị, Phòng Chuyên đề - Chuyên mục, Phòng Văn nghệ - Thể thao, Phòng Quản lý -Nghiệp vụ); Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việcthực hiện Kế hoạch;

- Đài Phát thanh và Truyền hìnhThái Bình chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổchức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục phápluật cho phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình,Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và các cộng tác viên.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tổnghợp sản xuất cung cấp tin, bài cho Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bìnhtrong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Phối hợp với Sở Tư pháp, chỉ đạoĐài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thứcpháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho phóng viên, biên tập viêncủa Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh các huyện, thànhphố và các cộng tác viên;

- Chỉ đạo, đôn đốc Đài Truyền thanhcác huyện, thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, đưatin, viết bài, xây dựng các chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật phát sóngtrên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

c) Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tổ chức thực hiện nộidung Đề án thông qua các hoạt động và biện pháp cụ thể: Hỗ trợ nội dung phổbiến pháp luật trong các chương trình, chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật;

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyềnthông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho phóng viên, biên tậpviên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh các huyện,thành phố và các cộng tác viên.

d) Các sở, ban, ngành liên quan:Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình trong việc cung cấp thôngtin, thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, tổ chứctheo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hoặc phạm vi lĩnh vực hoạt động của cơ quan,đơn vị.

đ) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyphối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp chỉ đạo định hướng nộidung phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

e) Đài Truyền thanh các huyện,thành phố, các cộng tác viên thực hiện việc cung cấp tin, bài về phổ biến giáodục pháp luật cho Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

2. Kinh phí:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từnguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách của Đài Phát thanhvà Truyền hình Thái Bình năm 2013-2014.

Trong quá trình triển khai thựchiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, Đài Truyềnthanh các huyện, thành phố và các địa phương, phản ánh về Đài Phát thanh vàTruyền hình Thái Bình để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài truyền thanh các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên