ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-UBND

Thái Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2013 -2016 TRÊN SÓNG ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÁI BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiệncác Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chínhphủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục phápluật giai đoạn 2013 - 2016 trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bìnhnhư sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường và phát huy vị trí,vai trò, chức năng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình trong công tácphổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo; góp phần tạo sự chuyểnbiến tích cực trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tự giác,tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chứcvà toàn thể nhân dân góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn anninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;

- Phấn đấu đến hết năm 2014 hoànthành 70% các hoạt động: Quảng bá chương trình, tăng cường xây dựng phát sóngcác chương trình, chuyên mục về pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hìnhThái Bình. Tăng cường sử dụng thông tin, chương trình tuyên truyền phổ biếngiáo dục pháp luật của các Đài Truyền thanh huyện, thành phố trên Đài Phátthanh và Truyền hình Thái Bình. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dụcpháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình để phổ biến các quy định của phápluật, tình hình thi hành pháp luật và các thông tin khác về pháp luật. Tăngcường số lượng cán bộ, phóng viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năngtuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tậpviên, cộng tác viên.

- Đến hết năm 2015 hoàn thành 90%các hoạt động nêu trên;

- Đến hết năm 2016 hoàn thành 100%các hoạt động nêu trên.

2. Yêu cầu:

- Kết hợp phổ biến, giáo dục phápluật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật với việc biểu dương các điển hìnhtiên tiến trong việc thực thi pháp luật và phản ánh đấu tranh với những việclàm sai trái. Tránh dàn trải, trùng lặp, chồng chéo với các chương trình, đề ánkhác đã và đang triển khai tại địa bàn;

Việc triển khai kế hoạch đảm bảođúng tiến bộ, thời gian và đạt mục tiêu đã đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thông cáo, báo chí, quảng báchuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên sóng Phát thanh và truyền hình

- Đài phát thanh và Truyền hìnhThái Bình chủ trì tổ chức hội nghị triển khai, đồng thời ra thông cáo báo chí,thực hiện công tác quảng bá (trên sóng phát thanh, truyền hình) khi ra cácchuyên mục mới hoặc khi có các chương trình, sự kiện nổi bật về tuyên truyền,phổ biến giáo dục pháp luật để đông đảo công chúng được biết và theo dõi, thựchiện quảng bá các chương trình định kỳ.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm khicó chuyên mục mới, sự kiện nổi bật.

2. Đổi mới nội dung phương phápphổ biến giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

a) Trên sóng phát thanh

- Tăng số lượng chuyên mục"Phổ biến giáo dục pháp luật" hiện có và xây dựng mới một số tiểu mụcphổ biến giáo dục pháp luật như: "Nhà nước pháp luật", "Phápluật với nhà nông", "Hỏi - đáp kiến thức pháp luật", "Dânsố và pháp luật"…;

- Đối với các chương trình, chuyênmục, chuyên trang đang có, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tiến hành ràsoát và cải tiến về nội dung, kết cấu chương trình, thời lượng phát sóng. Đổimới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, chuyên mục từ nội dungđến hình thức thể hiện;

- Tăng cường đổi mới nội dung, hìnhthức thể hiện các chương trình, chuyên mục chuyên sâu về tuyên truyền phổ biến,giáo dục pháp luật như đối thoại trực tiếp, hỏi - đáp của bạn nghe Đài về cácvấn đề liên quan đến pháp luật: "Trả lời bạn nghe Đài", "Câuchuyện quanh bàn biên tập", "Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống","Pháp luật và cuộc sống", "Văn bản chính sách mới";

- Tăng cường các chương trình tuyêntruyền phổ biến, giáo dục pháp luật xen kẽ, lồng ghép trong nội dung của cácchuyên mục khác trên mọi lĩnh vực làm đa dạng và phong phú nội dung chươngtrình như: Nông thôn mới, Cải cách hành chính, Đô thị và phát triển, Vì an ninhTổ quốc, Quốc phòng toàn dân, Dân số và phát triển, Văn hóa đời sống, Tạp chíphụ nữ, Nhịp sống trẻ, Những vấn đề xã hội, Tạp chí sản xuất tiêu dùng, dân sốgia đình, vì trẻ em, pháp luật với nhà nông…

- Đổi mới hình thức tuyên truyềnlồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào chương trìnhvăn nghệ, giải trí như: Tiểu phẩm, Câu chuyện truyền thanh giúp người dân dễhiểu, dễ nhớ.

- Mỗi quý, một lần tổ chức xây dựngcác chương trình giao lưu, tọa đàm, đối thoại với các chuyên gia làm chínhsách, thực thi pháp luật để phát sóng.

Ngoài các chuyên mục định kỳ, trongcác bản tin thời sự địa phương thường xuyên cập nhật các tin, bài phản ánh côngtác phổ biến giáo dục pháp luật của các sở, ban, ngành, địa phương;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm từQuý IV/2013 đến năm 2016.

b) Trên sóng truyền hình:

- Tăng số lượng chuyên mục "Phổbiến giáo dục pháp luật" hiện có và xây dựng mới một số tiểu mục phổ biếngiáo dục pháp luật như: Pháp luật với nhà nông, Hỏi-đáp pháp luật, Pháp luậtvới môi trường…;

- Tập trung đổi mới nâng cao chấtlượng các chuyên trang, chuyên mục về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtvừa có chiều rộng, vừa có bề sâu hấp dẫn người xem truyền hình nói chung, từng đốitượng và lứa tuổi nói riêng. Thiết kế các thông điệp tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật, phát sóng vào khung giờ khác nhau;

- Đối với các chuyên mục chuyên sâuvề tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện tốt vai trò là cầu nối,tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị mang tính chất xây dựng của nhân dân, thực hiệntốt chức năng phản biện xã hội của báo chí như chuyên mục: Đảng trong cuộc sống,Pháp luật cuộc sống, Văn bản chính sách, Hộp thư truyền hình, Đại biểu và cửtri.

- Lồng ghép, xen kẽ nội dung phổbiến, giáo dục pháp luật vào các chuyên mục khác trên mọi lĩnh vực của cuộcsống làm đa dạng và phong phú nội dung chương trình như: Nông thôn mới, Cảicách hành chính, Vì an ninh Tổ quốc, Quốc phòng toàn dân, Lao động xã hội, Tàinguyên môi trường, Tạp chí kinh tế, dân số gia đình, vì trẻ em, pháp luật nhànông, khoa học xã hội…v.v;

- Phối hợp với sở, ban, ngành tăngcường việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phóng sự, sân chơi truyềnhình, tiểu phẩm, truyền hình trực tiếp việc xét xử các vụ án điển hình;

Ngoài các chuyên mục định kỳ, trongcác bản tin thời sự địa phương thường xuyên cập nhật các tin, bài phản ánh côngtác phổ biến giáo dục pháp luật của các Sở, ban, ngành, địa phương;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm từ2014 - 2016.

c. Báo điện tử thaibinhtv.vn

- Cập nhật các chuyên mục đã pháttrên sóng truyền hình trên website của Đài truyền hình Thái Bình;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm từ2014-2016.

3. Tăng cường sử dụng thông tin,chương trình về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các Đài Phátthanh các huyện, thành phố, các cộng tác viên trên Đài Phát thanh và Truyềnhình Thái Bình.

Đài Phát thanh và Truyền hình TháiBình chủ trì phối hợp với Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, các cộng tácviên xây dựng kế hoạch và phương pháp thực hiện việc cung cấp thông tin, chươngtrình về phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ và đột xuất cho Đài Phát thanh vàTruyền hình Thái Bình;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm từnăm 2014 - 2016.

4. Tổ chức kiểm tra, sơ kết,tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch

- Hằng năm Đài Phát thanh và Truyềnhình Thái Bình tổ chức triển khai và sơ kết việc thực hiện kế hoạch phổ biếngiáo dục pháp luật trên sóng phát thanh và truyền hình đánh giá việc tổ chứctriển khai và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kếhoạch của các phòng chuyên môn. Biểu dương các cá nhân điển hình trong việc tổchức thực hiện kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tiếptheo;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báocáo, tiến hành sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện Kế hoạch và đề ra phươnghướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo;

- Sơ kết việc triển khai kế hoạchthực hiện Đề án: Quý IV năm 2014;

- Tổng kết: Quý IV năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đài Phát thanh và Truyền hìnhThái Bình

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành tổ chức thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn;

- Lập dự trù kinh phí tổ chức triểnkhai thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm định;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan,đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năngphổ biến giáo dục pháp luật cho phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và các cộng tác viên.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉđạo các cơ quan báo chí phối hợp sản xuất, cung cấp tin, bài cho Đài Phát thanhvà Truyền hình Thái Bình trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Phối hợp với Sở Tư pháp, chỉ đạoĐài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thứcpháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho phóng viên, biên tập viên ĐàiPhát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố vàcác cộng tác viên;

3. Sở Tư pháp

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thôngtin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tổ chức thực hiệnnội dung Đề án thông qua các hoạt động và biện pháp cụ thể: Hỗ trợ nội dung tuyêntruyền pháp luật trong các chương trình, chuyên mục phổ biến giáo dục phápluật;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho phóng viên, biên tậpviên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh các huyện,thành phố và các cộng tác viên.

4. Sở Tài chính: Thẩm định kinh phívà hướng dẫn đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy địnhcủa Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liên quan.

5. Các sở, ban, ngành liên quan: Cácsở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TháiBình trong việc cung cấp thông tin, thực hiện chương trình phổ biến giáo dụcpháp luật tại cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hoặc phạmvi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyThái Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp chỉ đạo địnhhướng nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh vàTruyền hình Thái Bình.

7. Đài Truyền thanh các huyện,thành phố, các cộng tác viên thực hiện việc cung cấp tin, bài về tuyên truyền, phổbiến giáo dục pháp luật cho Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.

Trong quá trình triển khai thựchiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, ĐàiTruyền thanh các huyện, thành phố và các địa phương, phản ánh về Đài Phát thanhvà Truyền hình Thái Bình để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính;
- Đài truyền thanh các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên