ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-UBND

Nam Định, ngày 13 tháng 07 năm 2015

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 192/BQLDA-KHngày 23/4/2015 của Ban quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tếvề việc xây dựng nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế của tỉnh,Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạchthực hiện như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu cho các chủ nguồn thải

- 100% các chủ nguồn thải phải có hệ thống phân loại, thu gom, vận chuyển,lưu giữ an toàn; tất cả nhân viên được tập huấn phù hợp và có đủ phương tiệnbảo hộ lao động.

- 100% chủ nguồn thải chính phải cócơ cấu tổ chức, cán bộ chuyên trách được đào tạo, có sổ tay quản lý và có chương trình theo dõi giám sát.

2. Mục tiêu cho các chủ xử lý

Chủ xử lý tiêu hủy chất thải y tếphải đáp ứng được các điều kiện quy định củaLuật Bảo vệ môi trường. Các chủ xử lý chất thải rắn y tế nguy hại và nước thảiphải có hệ thống xử lý với công suất phù hợp và công nghệ xử lý thân thiện vớimôi trường; có nhân viên vận hành và bảo dưỡng hệ thống đã được đào tạo.

3. Mục tiêu đối với cơ sở vậnchuyển chất thải rắn y tế nguy hại

Các chủ vận chuyển chất thải rắn y tếnguy hại phải có xe vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại chuyên dụng, xe phảiđạt tiêu chuẩn và được cấp giấy phép đăng ký vận chuyển chất thải nguy hại; cóhệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trườngtại cơ sở.

II. Nội dung

1. Quản lý chất thải rắn y tếnguy hại

a. Phương tiện để phân loại, thu gom,vận chuyển và lưu giữ Phương tiện để phân loại, thu gom, vận chuyển và lưu giữcủa từng cơ sở y tế tùy thuộc theo nhu cầu thực tế của từng đơn vị.

b. Phương tiện vận chuyển chất thảinguy hại bên ngoài bệnh viện Thu gom chất thải rắn y tế nguy hại được tiến hànhthu gom theo tuyến đường hoặc phân chia theo cụm căn cứ vào khoảng cách địa lýgiữa các cơ sở y tế một cách hợp lý nhất.Tải trọng phương tiện vận chuyển có thể thu gom được toàn bộ lượng chất thảirắn y tế nguy hại cần thu gom đã được phân chia theo tuyến đường hoặc theo cụmthu gom.

c. Cơ sởxử lý chất thải rắn y tế nguy hại

* Địa điểmxử lý

- Xử lý theo cụm cơ sở y tế

+ Cơ sởxử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo cụm 1 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh NamĐịnh;

+ Cơ sởxử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo cụm 2 tại Bệnh viện Đa khoa huyện XuânTrường;

+ Cơ sở xử lý chất thải rắn y tế nguyhại theo cụm 3 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu;

+ Đốivới cơ sở xử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo cụm 4: Bệnh viện đakhoa huyện Ý Yên không có quỹ đất phù hợp với tình hình thực tế dự án, sẽ tổchức nâng cấp, duy tu bảo trì, bảo dưỡng lò đốt hiện có để thực hiện xử lý chấtthải rắn y tế nguy hại cho các đơn vị y tế trên địa bàn huyện Ý Yên.

- Xử lý tại chỗ: Các cơ sở y tế khác, do không cóđiều kiện vận chuyển tới khu vực xử lý tập trung sẽ xử lý tại chỗ bằng lò đốtrác hoặc các phương pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khác.

* Phương pháp xử lý

- Chất thải rắn thông thường: Được Công ty môi trường đô thị củatỉnh, huyện thu gom, vận chuyển từ các cơ sở y tế đến bãi xử lý rác thải tậptrung của địa phương để xử lý.

- Chất thải rắn nguy hại

+ Chất thải lây nhiễm

Đối với các cơ sở y tế xử lý chất thải rắn y tế nguy hại theocụm: Chất thải rắn y tế sẽ được xử lý tập trung theo các công nghệ tiên tiếnkhông đốt.

Đối với các cơ sở y tế xử lý chấtthải rắn y tế nguy hại tại chỗ: Chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xửlý ngay tại cơ sở mình. Các cơ sở đã có lò đốt rác tiếp tục sử dụng nhưng chútrọng đến nâng cấp và kiểm soát lượng khí thải phát sinh trong quá trình xử lý.

Các cơ sở chưa có hệ thống xử lý,hiện tại đang xử lý chất thải rắn y tế nguy hại bằng phương pháp đốt thủ công,chôn lấp không hợp vệ sinh sẽ được được áp dụng mô hình xử lý chất thải rắn ytế nguy hại theo cụm cơ sở y tế để đảmbảo vệ sinh môi trường cũng như sức khỏe cho người dân khu vực lân cận.

Chất thải nguy hại còn lại sẽ áp dụngcác biện pháp xử lý như: Trơ hóa, đóng rắn, chôn lấp trong các hố chôn xi măng,trả nhà cung cấp hoặc vận chuyển tới bãi chôn lấp đặc biệt dành cho chất thảinguy hại...

Bùn của hệ thống xử lý nước thải được xem là chất thải nguy hạisẽ được nạo vét định kỳ và tiêu hủy bởi Công ty dịch vụ môi trường có giấy phépvà đủ phương tiện chuyên dụng để xử lý.

+ Chất thải tái chế

Sẽ được bán cho cơ sở tái chế có giấy phép hành nghề. Để đảm bảoan toàn, bệnh viện phải ký hợp đồng với các công ty có đầy đủ giấy phép hànhnghề quản lý chất thải và thiết lập hệ thống hồ sơ chất thải để theo dõi chấtthải từ lúc phát sinh tới khi tiêu hủy cuối cùng.

d. Công trình tiêu hủy sau cùng

Chất thải rắn sinh hoạt được công tymôi trường đô thị vận chuyển đem đi chôn lấp tại bãi xử lý tập trung của tỉnh,huyện.

Chất thải rắn y tế nguy hại sau khiđược xử lý bằng công nghệ không đốt sẽ trở thành chất thải rắn thông thường,được chôn lấp như chất thải sinh hoạt.

Đối với chất thải rắn y tế nguy hạisắc nhọn: Xây dựng bể bê tông cô lập chất thải sắc nhọn.

Đối với tro lò đốt chất thải y tế:Xây dựng bể bê tông cô lập tro lò đốt.

2. Thu gom và xử lý nước thải

Tiến hành tách riêng biệt triệt để hệthống thu gom nước mưa và hệ thống thu gom nước thải đối với các đơn vị chưatách riêng hai hệ thống thu gom. Những đơn vị đã có 2 hệ thống thu gom táchbiệt cần kiểm tra tình trạng hoạt động, tu bổ nâng cấp các đoạn cống và hố gabị hư hỏng để quá trình thu gom đạt hiệu quả cao nhất.

a. Các công trình xử lý nước thảibệnh viện

- Xây dựng mới hệ thống xử lý nướcthải y tế tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định với công suất xử lý 200 m3/ngàyđêm.

- Đối với các bệnh viện đã có côngtrình xử lý nước thải tiếp tục thực hiện xử lý đảm bảo các yêu cầu về môitrường.

b. Các công trình xử lý nước thải chocác cơ sở y tế khác

Các cơ sở y tế khác ngoài các bệnhviện đa khoa và các trung tâm y tế chuyên môn là các trạm y tế xã, phường. Doquy mô khám chữa bệnh ở những đơn vị này rất nhỏ nên đặc trưng ở những nguồnthải này là lưu lượng phát thải, thành phần các chất ô nhiễm trong nước thảithấp. Áp dụng phương án xử lý nước thải bậc 1 phân tán kết hợp với xử lý sinhhọc tập trung trong điều kiện tự nhiên. Nước thải y tế được xử lý sơ bộ trongbể tự hoại, bể lắng và sau đó được xử lý trong hồ sinh học hay bãi lọc ngậpnước.

3. Nâng cao năng lực thể chế cho quản lý chất thải ytế bao gồm đào tạo và truyền thông nâng cao nhận thức

3.1. Nâng cao năng lực quản lý, đào tạo và truyền thông nâng cao nhận thức trong các cơ sở y tế

a. Đối với các bệnh viện

- Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng sổ tay quản lý chất thải bệnh viện.

- Đào tạo về quản lý chất thải

Đào tạo nâng cao về quản lýchất thải y tế cho đối tượng là cán bộchủ chốt của Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện: gồm chủ tịch Hội đồng,Trưởng khoa KSNN, trưởng phòng hành chính quản trị hoặc trưởng phòng điều dưỡng.

Đào tạo về vận hành và bảo dưỡng côngnghệ xử lý chất thải cho cán bộ phụ trách quản lý vận hành và bảo dưỡng hệthống thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý, tiêu hủy chất thải rắn; cán bộ phụtrách quản lý vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom và xử lý nước thải bệnhviện.

- Đào tạo cơ bản cho nhân viên bệnhviện gồm 04 nhóm đối tượng:

(i) bác sĩ; (ii) điều dưỡng, nữ hộsinh, kỹ thuật viên; (iii) hộ lý và nhân viên vệ sinh; (iv) cán bộ quản lý thuộc Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn(tổng số lớp đào tạo: 205 lớp).

- Chương trình truyền thông nâng caonhận thức

Phương tiện truyền thông được thểhiện dưới các hình thức áp phích, tờ rơi, hình ảnh phù hợp với từng nhóm đốitượng khác nhau; sử dụng tờ rơi, tranh ảnh, pano áp phích... để tuyên truyềncho bệnh nhân và cộng đồng.

- Chươngtrình theo dõi, giám sát

Hỗ trợ chương trình theo dõi giám sátbảo đảm tuân thủ quy trình liên quan đến chất thải y tế và quan trắc chất lượngmôi trường bệnh viện.

b. Đối với các cơ sở y tế khác

Đào tạo tập trung theo hình thức tậptrung với nội dung các quy định về quản lý chất thải y tế cho đối tượng là cán bộ tham gia quản lý chất thảiy tế tại các cơ sở y tế khác.

3.2. Theo dõi và giám sát thực thi

a. Giám sát tuân thủ quy trình

Bệnh viện sử dụng công cụ để giám sát các quy trìnhchuẩn đã lập ra được tuân thủ (theo mô tả trong sổtay quản lý bệnh viện) với tần suất giám sát: 1 quý/lầnx 4 quý/năm.

b. Giám sát chất thải

Chất lượng nước thải bệnh viện: 1lần/quý x 4 quý/năm.

Chất lượng khí thải: 1 lần/quý x 4quý/năm.

Hiệu lực bất hoại vi sinh vật: 1lần/quý x 4 quý/năm.

c. Giám sát môi trường xung quanh

Môi trường xung quanh: 6 tháng/ lần x2 lần/năm.

Môi trường không khí xung quanh: 6tháng/ lần x 2 lần/năm.

Vi sinh vật trong bệnh viện: 6 tháng/lần x 2 lần/năm.

4. Giải pháp tài chính

4.1. Nguồn vốn

Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh,kêu gọi các nguồn tài trợ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

4.2. Dự kiến các hạng mục đầu tư

a. Đối với nguồn vốn từ Dự án Hỗ trợxử lý chất thải bệnh viện, vay vốn Ngân hàng Thế giới

+ Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chấtthải nguy hại, hậu cần nội bộ và nâng cao năng lực quản lý cho Bệnh viện Đakhoa tỉnh Nam Định;

+ Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chấtthải nguy hại, hậu cần nội bộ và nâng cao năng lực quản lý cho Bệnh viện Đakhoa huyện Xuân Trường;

+ Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chấtthải nguy hại, hậu cần nội bộ và nâng cao năng lực quản lý cho Bệnh viện Đakhoa huyện Hải Hậu;

+ Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nướcthải y tế hậu cần nội bộ và nâng cao năng lực quản lý cho Bệnh viện Nhi tỉnhNam Định, công suất 200 m3/ngày đêm.

b. Đối với ngân sách địa phương

- Đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế, hậu cần nội bộ và nângcao năng lực quản lý cho các đơn vị chưacó hệ thống xử lý và không nằm trong diện hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện.

- Bố trí vốn đối ứng cho các hạng mụccông trình 03 cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại và hệ thống xử lý nước thảiy tế Bệnh viện Nhi theo quy định.

III. Tổ chức thựchiện

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kếhoạch sau khi được UBND tỉnh và Bộ Y tế phê duyệt nội dung và kinh phí;bảo đảm thực hiện Kế hoạch theo đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, có hiệu quả vàđúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánhgiá hoạt động quản lý và xử lý chất thải y tế trong toàn tỉnh.

- Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Kếhoạch quản lý và xử lý chất thải y tế trong toàn ngành.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc xâydựng Kế hoạch quản lý chất thải y tế của đơn vị; cân đối, bố trí đảm bảo kinhphí, nhân lực để thực hiện quản lý chất thải y tế từ khi phát sinh tới khâutiêu hủy cuối cùng theo Quy chế quản lý chấtthải y tế và các quy định về phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện do Bộ Y tế banhành.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thẩm định, phê duyệt và xác nhậnhoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường: cấpmới, cấp lại và thu hồi số chủ nguồn thảichất thải nguy hại; cấp mới, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh giấy phép hành nghềquản lý chất thải nguy hại, cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước...

- Tổ chức hướng dẫn, phối hợp kiểmtra, tranh tra về công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải của các cơ sởy tế.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồnvốn đối ứng cho các công trình, dự ánquản lý chất thải y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cânđối, bố trí nguồn vốn đối ứng cho các công trình, dự án quản lý chất thải y tếđược cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét,phê duyệt đơn giá tiêu hủy chất thải rắn y tế nguy hại bằng công nghệ không đốttại các cụm xử lý của ngành y tế.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan lựa chọn, thẩm định về công nghệxử lý chất thải, về chất lượng thiết bị xử lý chất thải.

6. Công an tỉnh

Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệmôi trường, hoạt động quản lý chất thải trong các cơ sở y tế, phát hiện các sai phạm và xử phạt các vi phạm hành chínhhoặc điều tra khởi tố nếu có dấu hiệu tội phạm về môi trường.

7. UBND các huyện, thành phố

Đề xuất đưa chi tiêu quản lý và xử lýchất thải y tế vào kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan chỉđạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và xử lý chất thải y tế trênđịa bàn.

Trong quá trình triển khai thườngxuyên báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Y tế để tổnghợp)./.


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: YT, KHĐT, TC, TNMT, KHCN, CA tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website tỉnh, website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long