UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 11 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬTCÔNG CHỨNG NĂM 2014

Căncứ Luật Công chứng năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạchtriển khai thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nộidung cơ bản của Luật công chứng năm 2014 đến cán bộ, công chức, viên chức, cáctổ chức hành nghề công chứng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

1.2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định củaLuật; xác định trách nhiệm đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liênquan trong việc triển khai thực hiện, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gianhoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quantrong việc triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014.

2.2. Trong quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợpchặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn vàtháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật côngchứng năm 2014

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luậtcông chứng năm 2014.

Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Côngchứng tới các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Tổ chứchành nghề công chứng; các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; các Tổ chức tíndụng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phốihợp với các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014.

1.2. Tổ chức giới thiệu, tuyêntruyền, phổ biến những nội dung cơ bản Luật công chứng năm 2014 bằng các hìnhthức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương và từng đốitượng, địa bàn; tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giớithiệu Luật Công chứng năm 2014; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thựchiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Công chứng năm 2014 vàcác văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Uỷ ban nhândân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Báo Tuyên Quang, Đài Phátthanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014và cácnăm tiếp theo.

2. Rà soát các văn bản quy phạm phápluật do các cấp chính quyền địa phương ban hành liên quan đến tổ chức và hoạtđộng công chứng để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc kiến nghị cơ quan có thẩmquyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luậthiện hành.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dâncấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014và cácnăm tiếp theo.

3. Xây dựng các văn bản triển khaithi hành Luật công chứng

3.1. Quyết định quy định mức trần thù lao công chứngáp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, các cơ quan,tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

3.2. Quyết định quy định tiêu chíxét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, các cơ quan,tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

4. Thành lập Hội côngchứng

Căn cứ số lượng các tổ chức hànhnghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh thành lập Hội công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan,tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015.

5. Xây dựng Cơ sở dữliệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức cóliên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thựchiện Luật công chứng năm 2014

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức cóliên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng,nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai thựchiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì,phối hợp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơquan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, đônđốc việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Bộ Tư pháp, Ủy ban nhândân tỉnh theoquy định.

3.Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xâydựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 tại đơn vị, định kỳhoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (gửi Sở Tư pháptổng hợp).

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do Ngân sách nhà nướcbảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Sở Tài chính tham mưu cho Ủyban nhân dân tỉnh trong việc bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước để thựchiện Kế hoạch theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBNDcác huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng TH&CB;
- Lưu: VT-NC (P.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt