ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 626 /KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013 - 2016" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2016

Để tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 11637/KH-UBND ngày 26/12/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Đề án), UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016.

2. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân các địa phương có biển của thành phố; nâng cao kiến thức, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đội ngũ cán bộ các đơn vị quân đội ở địa bàn này, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

3. Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng trong tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Năm 2016, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân 17 phường thuộc khu vực biên giới biển thành phố (theo danh sách các phường kèm theo Kế hoạch số 11637/KH-UBND ngày 26/12/2013 của UBND thành phố) về một số văn bản pháp luật như: Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Luật Biển Việt Nam 2012, Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền về thực trạng, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quan điểm, chủ trương giải quyết tranh chấp trên Biển Đông của Đảng và Nhà nước ta; một số nội dung quan trọng của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

2. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

3. Tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc (có kế hoạch riêng): Dự kiến tháng 3/2016.

4. Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý.

5. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng Tủ sách pháp luật ở 17 phường biên giới biển, các đồn Biên phòng và ngân sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường. Mở các điểm đọc sách, báo miễn phí phục vụ nhân dân tại một số khu dân cư thuộc các phường biên giới biển thành phố.

6. Tổ chức kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện Đề án từ cấp cơ sở đến cấp thành phố (có kế hoạch riêng).

- Tháng 5/2016: Tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện ở cấp quận.

- Tháng 6/2016: Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án ở cấp thành phố và tiếp tục triển khai công tác PBGDPL ở KVBG biển thành phố những năm tới.

III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG PBGDPL

1. Hình thức PBGDPL

- Phổ biến tập trung tại hội trường theo chuyên đề hoặc kết hợp với các hội nghị để tuyên truyền.

- Tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, hệ thống loa truyền thanh các địa phương.

- Lồng ghép với các hoạt động văn hóa văn nghệ (sân khấu hóa).

- Phát tờ rơi, tờ gấp, chiếu các đĩa hình tiểu phẩm có nội dung PBGDPL.

- Tổ chức thi tìm hiểu; tọa đàm.

- Thông qua tư vấn giới thiệu việc làm, hòa giải.

- Thông qua tổ chức xét xử một số vụ án điểm.

- Thông qua đội ngũ giáo viên trong nhà trường các phường biên giới biển.

- Thông qua hoạt động công tác hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ LLVT, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn KVBG biển của thành phố.

2. Đối tượng PBGDPL

Tất cả cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng Dân quân tự vệ và cán bộ, nhân dân thuộc KVBG biển của thành phố Đà Nẵng đã được xác định cụ thể tại Kế hoạch số 11637/KH-UBND ngày 26/12/2013 của UBND thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Kinh phí thực hiện Đề án này được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quá trình thực hiện, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và dự kiến các nội dung hoạt động PBGDPL, các địa phương, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở tài chính thẩm định để trình UBND thành phố xem xét, bố trí theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách Nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản phục vụ việc quản lý, điều hành và thực hiện Đề án: Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về an ninh biên giới, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án; biên soạn, cấp phát các tài liệu tuyên truyền.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các quận biên giới tổ chức mở các điểm đọc sách, báo miễn phí phục vụ nhân dân tại một số khu dân cư thuộc các phường biên giới biển thành phố.

- Tham mưu UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND thành phố khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án.

2. Sở Tư pháp

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác PBGDPL cho cán bộ, nhân dân KVBG biển của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố biên soạn các tài liệu tuyên truyền, tổ chức hội nghị tập huấn, hội thi và các nội dung khác có liên quan.

3. UBND các quận: Hải Châu, Thanh khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn triển khai thực hiện Đề án sát với tình hình địa phương; đầu tư kinh phí phục vụ việc thực hiện Đề án tại địa phương.

- Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình tổ dân phố không có người vi phạm pháp luật, Câu lạc bộ pháp luật, Tổ trợ giúp pháp lý... ở các phường biên giới biển thành phố.

- Nghiên cứu tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú để tuyên truyền, PBGDPL trong cán bộ, nhân dân đạt hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và việc chấp hành pháp luật.

- Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án, báo cáo kết quả thực hiện Đề án tại địa phương về UBND thành phố (qua cơ quan Thường trực là Bộ chỉ huy BĐBP thành phố).

4. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với BĐBP thành phố và Sở Tư pháp thẩm định, dự toán kinh phí và đề xuất UBND thành phố đảm bảo ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng nội dung tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan hữu quan để tổ chức tuyên truyền pháp luật, tập trung các phường thuộc KVBG biển thành phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tham gia vào việc tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ an ninh biên giới, vùng biển Tổ quốc.

6. Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng

Xây dựng chuyên mục, chuyên trang để tuyên truyền, PBGDPL trên Báo Đà Nẵng sóng phát thanh, truyền hình thành phố; chỉ đạo các đài truyền thanh quận - huyệnthực hiện PBGDPL phục vụ cán bộ, nhân dân.

7. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với BĐBP thành phố thẩm định đề xuất UBND thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chứcthành viên: Tăng cường phối hợp với BĐBP, tích cực lồng ghép nội dung PBGDPL cho cán bộ, nhân dân KVBG với thực hiện các chương trình, kế hoạch, các phong trào, cuộc vận động để đẩy mạnh công tác PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân KVBG và huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện.

9. Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dânthành phố:Tăng cường tổ chức xét xử lưu động một số vụ án xảy ra trên KVBG biển để tuyên truyền, giáo dục, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật.

10. Các đơn vị, sở, ngành, đoàn thể khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công lập kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện nghiêm túc. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2013- 2016, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, sáng tạo trong thực hiện Đề án.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ QP; Bộ Tư pháp;
- BTL Bộ đội Biên phòng;
- TTTU; TT.HĐNDTP;
- UB MTTQVN TP;
- Tòa án ND, Viện KSND TP;
- BCHBP TP, Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính; Sở Thông tin-Truyền thông; Sở Nội vụ;
- UBND các quận HC, TK, ST, LC, NHS;
- Đài PTTH ĐN, Báo ĐN;
- Lưu: VT, NC-PC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH