ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/KH-UBND

Nam Định, ngày 19 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNCHỈ THỊ SỐ 16/CT-BGTVT NGÀY 28/8/2013 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-BGTVT ngày 28/8/2013 củaBộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quảnlý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, UBND tỉnh Nam Địnhban hành kế hoạch thanh tra đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tôtrên địa bàn tỉnh như sau:

1. Sở Giao thông Vận tải:

- Phối hợp với Công an tỉnh, Đài Phát thanh Truyềnhình tỉnh mở đợt tuyên truyền sâu rộng các quy định về kinh doanh vận tải bằngxe ô tô, trong đó yêu cầu các đơn vị vận tải phải có trách nhiệm tuyên truyền,giáo dục cho đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật về vận tải, an toàngiao thông, đặc biệt là việc chấp hành quy định về tốc độ, hành trình chạy xevà thời gian lái xe.

- Kiểm soát chặt chẽ điều kiện kinh doanh vận tảibằng ô tô, thẩm định kỹ các điều kiện trước khi cấp giấy phép kinh doanh vậntải bằng ô tô, đặc biệt là đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cốđịnh, vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch, vận tải hàng hóa bằngcông - ten - nơ, trong đó đặc biệt lưu ý các đơn vị kinh doanh vận tải là cáchợp tác xã. Trường hợp để đơn vị kinh doanh vận tải không bảo đảm điều kiệnhoạt động, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phải chịu trách nhiệm.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thành lập Đoàn thanh tra liên ngành; tiến hànhthanh tra toàn diện đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô, xử lýnghiêm các đơn vị vi phạm, đặc biệt các đơn vị có hiện tượng buông lỏng quản lýhoạt động của phương tiện và người lái xe; không bảo đảm điều kiện kinh doanh;hoạt động kinh doanh vận tải không có giấy phép; không có bộ phận quản lý, theodõi an toàn giao thông hoặc có nhưng không hoạt động; không ký hợp đồng laođộng, khoán trắng cho lái xe… Kết quả thanh tra, xử lý phải được công bố côngkhai trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trung ương.

Kế hoạch kiểm tra của Đoàn liên ngành phải được xâydựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/9/2013.

- Có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đầy đủcác quy định về kinh doanh vận tải đến các đối tượng quản lý, trong đó cần đặcbiệt chú ý đến những quy định liên quan đến an toàn giao thông; yêu cầu cácdoanh nghiệp phải có kế hoạch và thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho ngườilái xe, nếu phát hiện lái xe sử dụng chất ma túy, doanh nghiệp phải loại rakhỏi đơn vị ngay.

- Có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của bếnxe theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các bến xe có nhiều tuyến liêntỉnh, có lưu lượng xe khách đông;

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cánhân liên quan đến các thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đã được pháthiện qua kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2013; thay thế chuyển đổi ngay vị trícông tác đối với cán bộ quản lý về công tác vận tải thiếu trách nhiệm hoặc cóhành vi can thiệp, dung túng cho những đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dântỉnh, Bộ Giao thông vận tải trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.

2. Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Sở Y tế:

Cử cán bộ nghiệp vụ tham gia Đoàn công tác liênngành tiến hành thanh tra toàn diện đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằngxe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quantriển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: GTVT; LĐ-TB và XH; Y tế;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Nam Định;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Nam Định;
- Website tỉnh; Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong