ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 17 tháng 07 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÝ LỊCH TƯ PHÁP ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾNNĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triểnlý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030", Quyết định số 1713/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khaiChiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030; UBND tỉnhban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả quan điểmđịnh hướng, mục tiêu của Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp; xác định thốngnhất việc xây dựng và phát triển lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh đến năm2020, tầm nhìn 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đạibiểu lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiếnlược cải cách tư pháp đến năm 2020; trong đó xác định rõ những nhiệm vụ cụ thểđối với các hoạt động để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tưpháp.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu lý lịchtư pháp từng bước vững chắc theo đúng nguyên tắc của hoạt động này, đáp ứng yêucầu trước mắt và lâu dài, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cần được xây dựng theomô hình tập trung, thống nhất.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thờinhững nội dung đã được quy định trong Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp;các hoạt động, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong kế hoạch phải phù hợp với tìnhhình thực tiễn tại địa phương và hoạt động lý lịch tư pháp, bảo đảm tính khảthi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Chiến lượcphát triển lý lịch tư pháp.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ củacác cấp, các ngành, phát huy hiệu quả phối hợp giữa Sở Tư pháp với cơ quan Tòaán, Viện Kiểm sát, cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan trongviệc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp.

II. NỘI DUNGTHỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2013 - 2015

1.1. Tham gia xây dựng, hoànthiện thể chế bảo đảm thi hành Luật Lý lịch tư pháp

- Sơ kết 03 năm thi hành Luật Lýlịch tư pháp và Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Đề án "Xây dựng Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và kiệntoàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tưpháp" theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề áncủa Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia lý lịch tư pháp; tổ chức thựchiện đúng các nội dung, mục tiêu của Đề án đã được Chính phủ phê duyệt;

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề ánthí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện, qua mạng - cấp độ 3 của dịchvụ hành chính công trực tuyến của Chính phủ; tổ chức thực hiện đúng nội dung,mục tiêu của Đề án sau khi Chính phủ phê duyệt;

- Tổng kết 05 năm thi hành Luật Lýlịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh theo Kếhoạch của Bộ Tư pháp; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiệnthể chế về lý lịch tư pháp;

- Ban hành Đề án "Xây dựng vàquản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp giai đoạn 2016 - 2020.

1.2. Xây dựng, quản lý, sử dụng,khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

- Tiếp tục tăng cường mối quan hệphối hợp chặt chẽ, cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa cơ quan Tòa án, ViệnKiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức khác và Sở Tư pháptrong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác xâydựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy địnhcủa pháp luật và Quyết định số 469/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnhvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình giải quyết các việcđăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tưpháp ban hành kèm theo Quyết định số 106/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBNDtỉnh Bắc Giang;

- Tiếp tục triển khai cung cấpthông tin lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lýlịch tư pháp quốc gia;

- Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệulý lịch tư pháp bằng giấy và điện tử tại Sở Tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệuquả hoạt động của Sở Tư pháp trong quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; bảođảm công tác cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lýlịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngđược thực hiện theo quy định;

- Đưa cơ sở dữ liệu lý lịch tư phápđiện tử đi vào hoạt động; năm 2013, bảo đảm 30% thông tin lý lịch tư pháp chínhthức trao đổi giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia được thựchiện dưới dạng điện tử. Từ năm 2014-2015, bảo đảm trên 50% thông tin lý lịch tưpháp chính thức trao đổi giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc giađược thực hiện dưới dạng điện tử.

1.3. Kiện toàn và nâng cao chấtlượng đội ngũ làm công tác lý lịch tư pháp

- Bố trí đủ 3 biên chế làm công táclý lịch tư pháp theo Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia vàkiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý lý lịch tư pháp;

- Nâng cao chất lượng của đội ngũcông chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp; bảo đảm đến năm 2015 trên80% công chức, viên chức làm công tác lý lịch tư pháp và những việc liên quanđến lý lịch tư pháp được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ lý lịch tư pháp. Pháthuy vai trò của đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã trong công tác phối hợp tra cứu,xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

1.4. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹthuật phục vụ công tác lý lịch tư pháp và phát triển hoạt động lý lịch tư pháp

Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiếtbị cho Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịchtư pháp bằng giấy và điện tử theo quy định tại Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng Trung tâm lýlịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quảnlý lý lịch tư pháp và Thông tư số 06/2013/TT-BTP ngày 06/02/2013 của Bộ trưởngBộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tư pháp.

1.5. Nâng cao nhận thức về vịtrí, vai trò của lý lịch tư pháp

- Tăng cường công tác tuyên truyền,phổ biến pháp luật về các nội dung của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quyđịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên các phương tiệnthông tin đại chúng;

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biếncho cán bộ, công chức cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thi hành án dânsự và UBND cấp huyện, cấp xã về nhiệm vụ của các cơ quan trong việc phối hợpvới cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh để tra cứu,xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

1.6. Tăng cường hiệu lực, hiệuquả công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp

- Tăng cường phối hợp kiểm tra việcthực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp tại các cơ quan cónhiệm vụ cung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh, trao đổi thông tin lý lịch tưpháp phục vụ công tác xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tưpháp và công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Tổng hợp tình hình thực hiện giaiđoạn 2013-2015 của Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, báocáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Giai đoạn 2016 - 2020

2.1. Tham gia xây dựng, hoànthiện thể chế về lý lịch tư pháp và các văn bản có liên quan

- Tham gia với Bộ Tư pháp, Bộ Nộivụ và các Ngành ở Trung ương;

- Tổng kết thực tiễn về vai trò củahoạt động lý lịch tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp, đặc biệt là cảicách quy trình tố tụng; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quyphạm pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, thi hành ándân sự có liên quan đến hoạt động lý lịch tư pháp;

- Đóng góp ý kiến xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật quy định về chức danh công chức, viên chức làm công tác lýlịch tư pháp theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

- Nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi,bổ sung chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác lýlịch tư pháp và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tra cứu, xác minh,trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề áncủa Chính phủ về chuyển đổi mô hình cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp từ hai cấpsang một cấp trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp;

- Thực hiện các biện pháp pháttriển đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp ở địa phương theo Đề án củaChính phủ;

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo 03 Đềán của Chính phủ về: (1) Trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa cơquan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ quan có liên quan dướidạng dữ liệu điện tử; (2) Về kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu lýlịch tư pháp với cơ sở dữ liệu hộ tịch, dân cư, hộ khẩu, chứng minh nhân dân;(3) Về thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua mạng trực tuyến - cấp độ 4 củadịch vụ hành chính công trực tuyến. Tổ chức thực hiện đúng nội dung, mục tiêucủa các Đề án sau khi Chính phủ phê duyệt.

2.2. Xây dựng,quản lý, sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

- Tiếp tục xây dựng, quản lý, sửdụng, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;

- Thực hiện có hiệu quả các Đề ánliên quan đến xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp,đặc biệt là dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử. Đến năm 2016, bảo đảm có trên 90%thông tin lý lịch tư pháp chính thức trao đổi giữa Sở Tư pháp và trung tâm lýlịch tư pháp quốc gia được thực hiện dưới dạng điện tử;

- Triển khai thực hiện cung cấpthông tin lý lịch tư pháp dưới dạng điện tử giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệulý lịch tư pháp và các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Thi hành án dânsự qua hệ thống mạng trên cơ sở điều kiện về trang thiết bị, phương tiện làmviệc và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan;

- Thiết lập kết nối, chia sẻ thôngtin giữa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ sở dữ liệu khác trên cơ sở cósự phối hợp, liên kết chặt chẽ và bảo đảm tương thích, phù hợp với điều kiện vềtrang thiết bị, phương tiện làm việc và triển khai ứng dụng công nghệ thông tincủa cơ quan quản lý các cơ sở dữ liệu này.

2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũlàm công tác lý lịch tư pháp

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ côngchức làm công tác lý lịch tư pháp chuyên nghiệp theo hướng có chức danh cụ thể;

- Cử công chức trực tiếp làm côngtác lý lịch tư pháp và phối hợp làm công tác lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp vàcác cơ quan liên quan tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các khóa đào tạo vềlý lịch tư pháp do các cơ quan trung ương tổ chức;

- Nghiên cứu bổ sung thêm biên chếlàm công tác lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp; bảo đảm biên chế làm công tác lýlịch tư pháp phù hợp với tình hình thực tế.

2.4. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹthuật phục vụ công tác lý lịch tư pháp

Tiếp tục đầu tư, bảo đảm cơ sở vậtchất, kỹ thuật cho Sở Tư pháp để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữliệu lý lịch tư pháp bằng giấy và dữ liệu điện tử; đáp ứng yêu cầu ứng dụngcông nghệ thông tin vào xây dựng, quản lý, cung cấp và khai thác cơ sở dữ liệulý lịch tư pháp dưới dạng dữ liệu điện tử.

2.5. Nâng cao nhận thức về vịtrí, vai trò của lý lịch tư pháp

Tiếp tục tăng cường công tác tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp.

2.6. Tăng cường hiệu quả côngtác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp

- Tiếp tục tăng cường phối hợp kiểmtra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp tại các cơquan có nhiệm vụ cung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh, trao đổi thông tin lýlịch tư pháp phục vụ công tác xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lýlịch tư pháp và công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Tổng hợp tình hình thực hiện giaiđoạn 2016-2020 của Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, báocáo Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Định hướng đến năm 2030

3.1. Hoàn thiện thể chế

- Tiếp tục tham gia ý kiến với cácBộ, ngành trung ương hoàn thiện thể chế về lý lịch tư pháp và các văn bản phápluật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và toàn diện của chế địnhlý lịch tư pháp trong hệ thống pháp luật; phát huy vị trí, vai trò của lý lịchtư pháp theo hướng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tư pháp hình sự;

- Tiếp tục triển khai thực hiện cóhiệu quả các đề án, chính sách liên quan đến lý lịch tư pháp đã được các cơquan Trung ương ban hành trong giai đoạn năm 2016 - 2020.

3.2. Xây dựng, quản lý, sử dụng,khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

- Tiếp tục tham gia ý kiến với cácBộ, ngành trung ương xây dựng các văn bản, đề xuất các giải pháp tăng cường mốiquan hệ phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tra cứu, xác minh,trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua môi trường mạng, bảo đảm trên50% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lýlịch tư pháp và các cơ quan có liên quan được thực hiện dưới dạng điện tử;

- Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệulý lịch tư pháp theo mô hình một cấp theo hướng dẫn của các cơ quan trung ương.Bảo đảm đáp ứng tốt nhất yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơquan, tổ chức.

3.3. Nâng cao chất lượng đội ngũcán bộ làm công tác lý lịch tư pháp

- Tiếp tục cử đội ngũ công chức,viên chức làm công tác lý lịch tư pháp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡngkiến thức pháp luật, kỹ năng tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin lý lịch tưpháp do các cơ quan trung ương tổ chức để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng củacông tác lý lịch tư pháp;

- Tiếp tục tăng cường công tác bồidưỡng, tập huấn về kỹ thuật cung cấp, trao đổi, xác minh thông tin lý lịch tưpháp cho đội ngũ cán bộ làm công tác cung cấp, trao đổi, xác minh thông tin lýlịch tư pháp thuộc các Sở, ngành và đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã.

3.4. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹthuật để tăng cường hiệu quả xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp vàquản lý nhà nước về lý lịch tư pháp

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thôngtin vào hoạt động quản lý lý lịch tư pháp, bảo đảm thực hiện xây dựng, tổ chứccơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và hệ thống cơ quan quản lý lý lịch tư pháp theohướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của cá nhân, cơ quan,tổ chức;

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất,kỹ thuật cho các cơ quan có liên quan, bảo đảm việc trao đổi, cung cấp thôngtin lý lịch tư pháp được thực hiện dưới dạng điện tử.

3.5. Tiếp tục tăng cường côngtác tuyên truyền pháp luật về lý lịch tư pháp dưới nhiều hình thức

Thường xuyên phối hợp tuyên truyền,phổ biến Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thihành Luật lý lịch tư pháp; lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biếntheo các nhóm đối tượng và địa bàn cụ thể.

3.6. Tăng cường hiệu quả côngtác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp

- Tiếp tục tăng cường phối hợp kiểmtra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp tại các cơquan có nhiệm vụ cung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh, trao đổi thông tin lýlịch tư pháp phục vụ công tác xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lýlịch tư pháp và công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Tổng hợp tình hình thực hiện giaiđoạn đến năm 2030 của Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh,báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Chiến lược pháttriển lý lịch tư pháp được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và được sử dụng trongdự toán chi thường xuyên hàng năm theo quy định về phân cấp ngân sách.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sởChiến lược phát triển lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp với Tòaán nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành ándân sự, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liênquan triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ đề ra.

2. Sở Nội vụchủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ quyết địnhbổ sung biên chế làm công tác lý lịch tư pháp tại địa phương.

3. Sở Tàichính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách thựchiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụngkinh phí thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp theo quy định của LuậtNgân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

4. Đề nghịViện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnhtrong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tưpháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lýlịch tư pháp.

5. Giao Sở Tưpháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược phát triển lý lịchtư pháp, kịp thời báo cáo, đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạotháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; định kỳ hàng năm, từnggiai đoạn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Chiếnlược phát triển lý lịch tư pháp theo quy định./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH.
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, NC;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh