ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH

LẬP VÀ QUẢN LÝ HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Nghị định số 43/2015/NĐ-CPngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính Phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệnguồn nước, UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch lập và quản lý hành lang bảovệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh với những nội dung chính như sau:

I. Mục đích, yêucầu, nhiệm vụ:

1. Mục đích:

- Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng,chống lấn chiếm đất ven nguồn nước;

- Phòng, chống các hoạt động có nguycơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước;

- Bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệsinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước;

- Tạo không gian cho các hoạt độngvăn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị vềlịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm yêu cầu bảo vệ nguồn nước,đồng thời bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liênquan.

- Ranh giới hành lang bảo vệ nguồnnước được thể hiện trên bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vàcác quy hoạch chuyên ngành khác phải đảm bảo việc duy trì, phát triển các chứcnăng của hành lang bảo vệ nguồn nước đã được phê duyệt.

- Việc lập hành lang bảo vệ nguồnnước phải bảo đảm công khai, dân chủ.

3. Nhiệm vụ:

- Điều tra, đánh giá hiện trạng sạtlở bờ sông, suối, kênh mương, hồ chứa;

- Đánh giá số lượng, chất lượng củanguồn nước, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; dự báo xu thế biếnđộng dòng chảy đối với từng nguồn nước;

- Tổng hợp chức năng nguồn nước, phânloại, xác định danh mục nguồn nước phải lập hành lang;

- Xác định danh mục sông, suối, kênh,hồ chứa cần lập hành lang bảo vệ nguồn nước;

- Xác định phạm vi hành lang bảo vệcủa từng nguồn nước;

- Đề xuất, các giải pháp tổ chức thựchiện cắm mốc hành lang nguồn nước và hướng giải quyết đối các hoạt động đangtồn tại trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.

II. Nội dung công táclập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Việc lập và quản lý hành lang bảo vệnguồn nước được thực hiện theo các bước sau:

1. Thu thập thông tin:

- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hộivà các đối tượng khai thác, sử dụng nước;

- Đặc điểm địa hình, địa chất, thủyvăn, môi trường, sinh thái; diễn biến lòng dẫn, bờ sông, suối, hồ chứa, kênhmương;

- Tài liệu về hiện trạng, quy hoạchsử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch của ngànhcó liên quan đến nguồn nước.

2. Điều tra, khảo sát thu thập tàiliệu, số liệu:

- Điều tra, khảo sát thu thập bổ sungtài liệu, số liệu hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt;

- Điều tra, khảo sát thu thập bổ sungtài liệu, số liệu về chất lượng nước, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội củacác khu vực ven nguồn nước;

- Khảo sát, đo đạc địa hình các sông.

3. Xác định danh mục nguồn nước phảilập hành lang bảo vệ.

4. Xác định phạm vi hành lang bảo vệđối với từng nguồn nước.

5. Xây dựng kế hoạch cắm mốc hànhlang bảo vệ nguồn nước.

III. Sản phẩm, kếtquả.

1. Báo cáo thuyết minh hành lang bảovệ nguồn nước.

2. Danh mục nguồn nước phải lập hànhlang bảo vệ.

3. Các bản đồ, sơ đồ:

- Bản đồ các nguồn nước phải lập hànhlang.

- Sơ đồ mặt bằng hành lang bảo vệtừng nguồn nước.

IV. Phạm vi thựchiện:Điều tra trêntoàn bộ sông, suối, kênh, hồ chứa trong phạm vi địa giới tỉnh Ninh Bình

V. Thời gian thực hiện:

1. Giai đoạn 1: Từ tháng 8/2015 đến tháng 12/2015.

Lập đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiệntrình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2017.

- Lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệvà xác định phạm vi hành lang bảo vệ cho từng nguồn nước, trình phê duyệt theoquy định.

- Tổ chức công bố danh mục nguồn nước phải lập hànhlang bảo vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo tới UBND cáchuyện, thành phố và niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấnnơi có nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ;

3. Giai đoạn 3: Từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2020.

Xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệnguồn nước. Tổ chức thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sau khiđược phê duyệt.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợpvới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và cácSở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc lập và quản lý hànhlang bảo vệ nguồn nước theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị cóliên quan tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện việc lập vàquản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:
- Các Sở: Tài nguyên và môi trường, Tài Chính, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, VP3, 4;
Kh 01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch