ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 7 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG NĂM 2013 VÀ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2014

Trong năm 2013, tình hình thiên taido bão lũ, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tại một số địa phương trong nướcliên tục xảy ra và có khả năng sẽ còn tiếp diễn; giá cả nguyên vật liệu đầu vàophục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm luôn biến động tăng, ảnh hưởngkhông nhỏ đến cung cầu, giá cả hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụnhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố. Mặt khác, xu hướng tiêu dùng củangười dân thành phố đang dần dần chuyển sang các loại hình mua sắm tiện ích,theo hướng văn minh thương mại; yêu cầu về hàng hóa, nhất là mặt hàng lươngthực, thực phẩm thiết yếu phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chấtlượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày04 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ và Chương trình hành động số26-CTr/TU ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TWngày 26 tháng 10 năm 2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIvề tình hình kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012 và kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2013, Ủy ban nhân dân thànhphố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hànglương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2013 và dịp TếtNguyên đán năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chương trình bình ổn thị trườngnăm 2013 và dịp Tết Nguyên đán năm 2014 (sau đây gọi tắt là Chương trình) gắnvới việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;góp phần cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là cácmặt hàng thiết yếu, từ đó góp phần hạn chế tốc độ tăng giá, kiềm chế lạm phát,thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, kích cầu tiêu dùng, bảo đảm an sinhxã hội trên địa bàn thành phố;

- Đối tượng phục vụ của Chương trìnhlà mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

- Hàng hóa phục vụ trong Chương trìnhphải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; lượng hàng hóa phục vụChương trình có khả năng đáp ứng đủ một phần nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trênđịa bàn thành phố, kể cả trong trường hợp có xảy ra biến động thị trường bấtthường;

- Giá bán các mặt hàng trong Chươngtrình phải đảm bảo luôn thấp hơn giá bán các mặt hàng cùng chủng loại, chấtlượng và cùng thời điểm trên thị trường ít nhất là 5% trong suốt thời gian thựchiện Chương trình;

- Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoahọc kỹ thuật vào sản xuất - chăn nuôi, phát huy tốt các phương thức bán hàngtruyền thống với các phương thức bán hàng hiện đại như: thương mại điện tử, bánhàng qua điện thoại,…phát triển đa dạng hóa hệ thống phân phối bán hàng bìnhổn, nhất là tại các quận, huyện ngoại thành, các khu chế xuất, công nghiệp, khudân cư, đặc biệt quan tâm phát triển tại các chợ truyền thống trên địa bànthành phố.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Số lượng và các mặt hàng thamgia bình ổn

a) Số lượng và các mặt hàng thamgia bình ổn những tháng thường trong năm 2013 (từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đếnngày 31 tháng 12 năm 2013):

- Các mặt hàng tham gia bình ổn:lương thực (gạo tẻ thường, gạo thơm sản xuất trong nước), thực phẩm (bao gồm: thịtheo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, cá các loại, dầu ăn, đường, bột ngọt, cácloại thực phẩm chế biến), dụng cụ học tập cơ bản của học sinh (bao gồm: tập,viết, túi xách học sinh);

- Qua tổng hợp tình hình số lượnghàng hóa dự trữ tham gia bình ổn thị trường các năm qua, dự kiến lượng hàng hóatham gia bình ổn năm 2013, tính bình quân cho một tháng, cụ thể như sau:

STT

Tên mặt hàng

Đơn vị

Số lượng

1

Gạo tẻ thường, gạo thơm nội địa

tấn/tháng

378

2

Thịt heo

tấn/tháng

42

3

Thịt gia cầm

tấn/tháng

7

4

Trứng gia cầm

quả/tháng

72.000

5

Cá các loại

tấn/tháng

1.088

6

Thực phẩm chế biến các loại

tấn/tháng

166,8

7

Đường các loại

tấn/tháng

21

8

Dầu ăn các loại

tấn/tháng

145

9

Bột ngọt các loại

tấn/tháng

39

10

Tập học sinh

cuốn/tháng

200.000

11

Viết các loại

cây/tháng

150.000

12

Túi xách học sinh

cái/tháng

2.400

b) Số lượng và các mặt hàng thamgia bình ổn vào dịp Tết Nguyên đán năm 2014 (từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đếnngày 31 tháng 3 năm 2014):

- Các mặt hàng tham gia bình ổn:lương thực (gạo tẻ thường, gạo thơm sản xuất trong nước), thực phẩm (bao gồm: thịtheo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, cá các loại, dầu ăn, đường, bột ngọt, cácloại thực phẩm chế biến).

- Số lượng hàng hóa tham gia bìnhổn (tăng bình quân khoảng 20% so với tháng thường trong năm), tính bình quâncho một tháng, cụ thể như sau:

STT

Tên mặt hàng

Đơn vị

Số lượng

1

Gạo tẻ thường, gạo thơm nội địa

tấn/tháng

454

2

Thịt heo

tấn/tháng

50

3

Thịt gia cầm

tấn/tháng

8

4

Trứng gia cầm

quả/tháng

86.400

5

Cá các loại

tấn/tháng

1.306

6

Thực phẩm chế biến các loại

tấn/tháng

200

7

Đường các loại

tấn/tháng

25

8

Dầu ăn các loại

tấn/tháng

175

9

Bột ngọt các loại

tấn/tháng

45

* Ước tính số vòng quay vốn bìnhquân: 01 vòng/tháng

2. Đối tượng tham gia Chươngtrình

- Các doanh nghiệp thuộc các thànhphần kinh tế, được thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có trụ sở tạithành phố Cần Thơ; các Liên hiệp Hợp tác xã, Hợp tác xã trên địa bàn thành phố(gọi tắt là doanh nghiệp);

- Các Ngân hàng thương mại tham giaChương trình thực hiện đăng ký hạn mức tín dụng và mức lãi suất phù hợp cho doanhnghiệp trong Chương trình vay vốn sản xuất kinh doanh, dự trữ hàng hóa cung ứngthị trường, đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Điều kiện, quyền lợi và nghĩavụ của các đơn vị tham gia Chương trình

a) Đối với doanh nghiệp sản xuấtkinh doanh:

- Có chức năng sản xuất, kinh doanhcung ứng bán buôn và bán lẻ hàng hóa phù hợp với các nhóm mặt hàng tham giaChương trình; có uy tín, năng lực, kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng thuộcChương trình; có lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường với số lượng lớn vàxuyên suốt trong thời gian thực hiện Chương trình;

- Có kế hoạch sản xuất, kinh doanhtạo nguồn hàng khả thi và năng lực tài chính lành mạnh (thể hiện qua báo cáotài chính hoặc báo cáo kiểm toán của năm gần nhất, không có nợ xấu, nợ quá hạn,…);

- Có hệ thống nhà xưởng, kho bãi,trang thiết bị, công nghệ sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh antoàn thực phẩm; có phương tiện vận chuyển hàng hóa cho việc phân phối và bán hànglưu động theo yêu cầu của Chương trình;

- Có ít nhất 05 điểm bán lẻ bìnhổn (trực thuộc đơn vị hoặc liên doanh liên kết làm đại lý của đơn vị) hoạt độngổn định, thường xuyên trên địa bàn thành phố. Nếu siêu thị không tổ chức điểm bánlẻ, phải tổ chức bán hàng lưu động thường xuyên ít nhất 01 đợt/tháng để phục vụnhu cầu tiêu dùng của người dân. Doanh nghiệp phải đăng ký danh sách các điểmbán lẻ bình ổn hiện có và kế hoạch phát triển hệ thống phân phối bán lẻ bình ổntrong thời gian thực hiện Chương trình, cụ thể: chi nhánh, cửa hàng, đại lý,siêu thị; qui mô, địa điểm và số điện thoại;

- Cam kết hàng hóa tham gia Chươngtrình đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, antoàn vệ sinh thực phẩm và đăng ký giá, kê khai giá và bán đúng giá đăng ký đãđược phê duyệt, thấp hơn giá thị trường cùng chủng loại, cùng thời điểm ít nhấtlà 5%.

- Các doanh nghiệp tham giaChương trình:

+ Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổnghợp Cần Thơ;

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thươngmại Sài Gòn - Cần Thơ;

+ Công ty Cổ phần Gentraco;

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thựcphẩm Rau quả TPK;

+ Công ty Lương thực Sông Hậu;

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mộtthành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ;

+ Công ty Cổ phần Sách - Thiết bịtrường học Cần Thơ;

+ Siêu thị Vinatex Cần Thơ.

b) Đối với các ngân hàng thương mạitham gia Chương trình:

- Các Ngân hàng thương mại tham giaChương trình tự nguyện đăng ký hạn mức tín dụng, mức lãi suất cho vay;

- Xây dựng phương án cho vay, quytrình thẩm định cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng thủ tụcvay vốn đảm bảo giải ngân kịp thời cho doanh nghiệp;

- Thực hiện các chương trình hỗ trợcho doanh nghiệp tham gia Chương trình .

c) Quyền lợi và nghĩa vụ:

- Quyền lợi:

+ Doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốnthông qua các Ngân hàng thương mại tham gia Chương trình với mức lãi suất ưuđãi nhằm thực hiện đầu tư chăn nuôi, sản xuất và thực hiện tạo nguồn hàng, dựtrữ hàng hóa, đảm bảo cung ứng ra thị trường đầy đủ, xuyên suốt thời gian thựchiện Chương trình hạn mức vay tương ứng lượng hàng hóa được giao theo kế hoạch;

+ Hỗ trợ doanh nghiệp công tác truyềnthông, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm đối với những sản phẩm và cácđiểm bán lẻ tham gia bình ổn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trườngnội địa;

+ Được ưu tiên tham gia các phiênchợ hàng Việt do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch, Sở CôngThương và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Nghĩa vụ:

+ Tổ chức sản xuất, kinh doanh theođúng kế hoạch sản xuất, kinh doanh tạo nguồn hàng đã đăng ký, đảm bảo hàng hóatham gia chương trình đạt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm;

+ Trong thời gian thực hiện Chươngtrình phải phát triển thêm ít nhất 20% số điểm bán lẻ bình ổn so với thời điểmban đầu đăng ký tham gia Chương trình này; phát triển đa dạng hóa hệ thống phânphối bán hàng bình ổn của đơn vị bằng nhiều phương thức như: liên kết, hợp tácgiữa các đơn vị tham gia Chương trình với nhau, với các tiểu thương, hộ bán lẻtại các chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích, hợp tác xã, siêu thị,… trên địa bàncác quận, huyện hoặc tự đầu tư xây dựng mới điểm bán lẻ bình ổn của đơn vị thựchiện theo đúng các quy định trong kế hoạch;

+ Thực hiện bán hàng lưu động trênđịa bàn các quận, huyện ngoại thành, khu công nghiệp, khu dân cư ít nhất mỗitháng 01 lần; đăng ký tham gia các “Phiên chợ hàng Việt về nông thôn” tại cáchuyện do Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại -Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức;

+ Điểm bán hàng bình ổn phải treobăng rôn, bảng hiệu tại điểm bán lẻ bình ổn theo đúng nội dung của Sở Công Thươnghướng dẫn “Điểm bán hàng bình ổn thị trường năm 2013 và Tết Nguyên đán năm2014”; bố trí hàng hóa, trưng bày ở khu riêng biệt, vị trí thuận tiện, để ngườidân dễ nhận biết và mua sắm;

+ Chấp hành sự điều động của Sở CôngThương về cung ứng hàng hóa để điều tiết, bình ổn thị trường khi có xảy ra biếnđộng bất thường; thực hiện đúng các cam kết và các quy định của chương trìnhbình ổn theo kế hoạch này;

+ Có nghĩa vụ sử dụng vốn vay đúngmục đích, hoàn trả vốn vay và lãi suất vay đúng quy định theo hợp đồng đã kýkết với các Ngân hàng thương mại tham gia Chương trình; trường hợp đơn vị sử dụngvốn vay không đúng mục đích, không thực hiện đúng cam kết về cung ứng lượnghàng hóa theo kế hoạch, đơn vị phải hoàn trả toàn bộ phần vốn vay và chịu phạtlãi suất theo hiện hành.

4. Cơ chế thực hiện Chương trình

- Thời gian thực hiện Chương trình:08 tháng (từ ngày 01 tháng 8 năm 2013 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014). Riêng dụngcụ học sinh, thời gian thực hiện chương trình bình ổn từ ngày 01 tháng 7 năm2013 đến ngày 30 tháng 11 năm 2013;

+ Nguồn vốn thực hiện Chương trình:Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, thực hiện đăng ký và vay vốn tại các Ngân hàngthương mại cụ thể, hạn mức và lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp tham giabình ổn sẽ do Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Doanh nghiệp thảo thuận trong hợpđồng vay vốn;

+ Các doanh nghiệp vay vốn và giảingân theo hướng dẫn cụ thể về qui trình thủ tục của các Ngân hàng;

+ Ngân sách thành phố tham gia hỗtrợ khi cần thiết, tùy theo mặt hàng bình ổn biến động, khan hiếm thực sự, khôngcó mặt hàng thay thế. Mức vốn hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp giao Sở Tài chínhphối hợp với Sở Công Thương căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng cân đối củangân sách để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Giá bán hàng bình ổn thị trường:

Doanh nghiệp tham gia Chương trìnhtự xây dựng và đăng ký với Sở Tài chính theo nguyên tắc xác định đầy đủ, chínhxác cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và phải thấp hơn giá trịtrường của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng và cùng thời điểm ítnhất là 5%. Trường hợp thị trường biến động tăng hoặc giảm đối với giá nguyênvật liệu đầu vào làm ảnh hưởng đến cơ cấu giá thành sản xuất, đơn vị thực hiệnđiều chỉnh giá bán bình ổn như sau:

+ Trường hợp giá nguyên vật liệu,chi phí đầu vào biến động tăng từ 5% trở lên so với thời điểm đơn vị đăng kýgiá bán bình ổn thì các đơn vị được điều chỉnh tăng giá bán. Khi điều chỉnh tănggiá bán bình ổn, đơn vị thực hiện đăng ký lại giá bán bình ổn gửi về Sở Tàichính trong thời gian 07 ngày (theo ngày làm việc và tính từ ngày ghi trên dấucông văn đến của Sở Tài chính). Nếu không có yêu cầu đăng ký lại giá từ phía cơquan tài chính, doanh nghiệp tổ chức bán hàng hóa, dịch vụ theo giá đã đăng ký;

+ Trường hợp giá thị trường biếnđộng giảm từ 5% trở lên (nghĩa là giá bán bình ổn tại thời điểm này bằng với giáthị trường) thì các đơn vị phải đăng ký điều chỉnh giảm giá bán tương ứng gửivề Sở Tài chính trong thời gian 07 ngày (theo ngày làm việc và tính từ ngày ghitrên dấu công văn đến của Sở Tài chính);

+ Giá thị trường là giá do Cục Thốngkê thành phố công bố tại thời điểm đơn vị thực hiện đăng ký giá;

+ Doanh nghiệp có trách nhiệm xâydựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng dữ trữ ổn định để cung ứng góp phần cùng chínhquyền thành phố ổn định thị trường, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân trênđịa bàn thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở,ban ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thựchiện Chương trình theo Kế hoạch này; kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị nguồnhàng, cung ứng hàng hóa và các điểm bán lẻ phục vụ Chương trình;

b) Phối hợp với Sở Tài chính và cácđơn vị liên quan theo dõi lượng hàng bình ổn bán ra hàng tháng của đơn vị vànắm tình hình diễn biến cung cầu trên địa bàn thành phố;

c) Tổng hợp, cung cấp danh sách nhữngđiểm bán lẻ bình ổn, các mặt hàng bình ổn của đơn vị tham gia chương trình bìnhổn cho các ngành, đơn vị chức năng liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện và cơquan Báo, Đài để công bố rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thànhphố biết đến mua sắm; đồng thời thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát;

d) Phối hợp với Sở Tài chínhtheo dõi, đánh giá và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng các cá nhân,tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình;

đ) Kịp thời nắm bắt những khó khăn,vướng mắc của các đơn vị tham gia Chương trình, đề xuất Ủy ban nhân dân thànhphố các biện pháp giải quyết và xử lý những trường hợp vi phạm quy định theo Kếhoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình của các đơn vị hàng tháng,báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Kết thúc Chương trình phải có báo cáo sơkết, đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện chương trình bình ổn chonăm tiếp theo.

e) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trườngthực hiện:

- Xây dựng kế hoạch và triển khaithực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêmcác hành vi vi phạm pháp luật như: đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng cấm, hàngnhập lậu, hàng gian, hàng giả, hàng không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồngốc, xuất xứ, không nhãn mác, gian lận thương mại,…;

- Phối hợp với sở, ngành chức năngkiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá liên quanđến Chương trình.

2. Sở Tài chính

- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăngký giá của các đơn vị tham gia Chương trình, chủ trì kiểm tra, thẩm định giáđăng ký giá bình ổn của các đơn vị, đảm bảo giá bán bình ổn phải thấp hơn sovới giá thị trường ít nhất là 5%;

- Chủ trì, kiểm tra việc niêm yếtgiá và bán theo giá niêm yết của các đơn vị tham gia Chương trình;

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắtdiễn biến thị trường, giá cả của các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Chủđộng tổ chức kiểm tra các trường hợp biến động giá (nếu có); báo cáo kết quảkiểm tra về Ủy ban nhân dân thành phố;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan giải quyết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn thịtrường thuê mặt bằng để mở thêm điểm bán lẻ bình ổn (khi doanh nghiệp có nhucầu).

3. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

- Tăng cường công tác chỉ đạo sảnxuất tạo nguồn hàng hóa nông thủy sản ổn định, đảm bảo chất lượng, vệ sinh antoàn thực phẩm, cung ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thànhphố;

- Giới thiệu các doanh nghiệp, đơnvị, hợp tác xã,… chăn nuôi, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, có nguồn gốc ổnđịnh tham gia hoặc cung ứng các sản phẩm nông nghiệp sạch vào thực hiện bình ổnthị trường;

- Phối hợp với Sở Công Thương vàcác đơn vị có liên quan xúc tiến thương mại cho các sản phẩm hàng hóa nông sản chủlực như: lương thực, thực phẩm,… tham gia Chương trình; đồng thời, đẩy mạnh sảnxuất chăn nuôi trên địa bàn;

- Phối hợp với các lực lượng chứcnăng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất hàng hóa nôngthủy sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, nhằm đảm bảo sản phẩmsạch cung ứng trên thị trường phục vụ nhân dân.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -Chi nhánh Cần Thơ

Tham gia xét chọn các doanh nghiệp;đồng thời có trách nhiệm đầu mối giữa các doanh nghiệp tham gia Chương trìnhvới các Ngân hàng thương mại để cung ứng tín dụng với lãi suất ưu đãi, tạo điềukiện thuận lợi trong thủ tục vay vốn và giải ngân kịp thời cho doanh nghiệp.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp các cơ quan BáoCần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Sở Công Thương và cácSở, ngành có liên quan đưa tin, phát sóng các nội dung có liên quan đến Chươngtrình, nhằm chuyển thông tin rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bànthành phố; đồng thời, chấn chỉnh, xử lý những thông tin không chính xác, sailệch sự thật làm ảnh hưởng đến Chương trình.

6. Sở Giao thông vận tải

Hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tham giaChương trình đối với các phương tiện vận chuyển, phân phối hàng hóa đến siêuthị, điểm bán lẻ bình ổn vào các giờ cao điểm và vận chuyển hàng hóa bán lưuđộng trên địa bàn quận, huyện.

7. Công an thành phố

Chỉ đạo các phòng chức năng và Côngan quận, huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra,kiểm soát thị trường thường xuyên; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh,điều tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi tung tin đồn thất thiệt, gây hoangmang trong nhân dân; tham gia kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Chươngtrình.

8. Ban Quản lý các Khu chế xuất vàcông nghiệp Cần Thơ

Chủ động liên hệ với các đơn vị thamgia Chương trình tổ chức bán hàng lưu động phục vụ cho công nhân tại các khuchế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố.

9. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyềnvề các điểm bán bán lẻ bình ổn để người dân trên địa bàn biết, tham gia mua sắm;

- Chỉ đạo lực lượng chức năng củaquận, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vivi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại,việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết,…kiểm tra, giám sát công tác bình ổnthị trường của các đơn vị tham gia bình ổn trên địa bàn;

- Rà soát, bố trí các điểm phù hợpvà hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tham gia Chương trình phát triểnmới nhiều điểm bán lẻ bình ổn, bán hàng lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn;

- Thường xuyên theo dõi diễn biếncung cầu, giá cả thị trường; thông tin kịp thời về Sở Công Thương khi thị trườngcó biến động bất thường;

- Chỉ đạo Ban Quản lý chợ/doanh nghiệpquản lý chợ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các đơn vị tham gia Chương trìnhkhi có yêu cầu đăng ký điểm bán lẻ bình ổn tại các chợ truyền thống phục vụnhân dân mua sắm. Ban Quản lý chợ/ doanh nghiệp quản lý chợ phải thường xuyênkiểm tra, nhắc nhở việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại các chợ trênđịa bàn và chấp hành quy định về giá của tiểu thương kinh doanh trong chợ; sắpxếp, phân lô cho các hộ kinh doanh tham gia buôn bán các mặt hàng phục vụ TếtNguyên đán 2014.

10. Các Sở, ngành, đơn vị liênquan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các tổ chức đoànthể thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình,đề nghị các đơn vị tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cáctầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố chủ trương của Chính phủ về kiềm chếlạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tham gia giám sát thịtrường, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình, nhằm góp phần thực hiệnthắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống