UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNGTÁC QUẢN LÝ KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giaothông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải; Chỉ thị số 16/CT-BGTVT ngày 28/8/2013của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cườngquản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiệncông tác quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đểcác tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ nắmvững và tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằngxe ô tô của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm việc quảnlý điều hành phương tiện, người điều khiển theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm nângcao trách nhiệm và hiệu quả trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xeô tô.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàngiao thông về kinh doanh vận tải, tạo bước chuyển mới trong công tác quản lý,điều hành vận tải góp phần xây dựng hình ảnh văn hóa giao thông, ngăn chặn,giảm thiểu tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu:

- Công tác quản lý kinh doanh vận tải, phải đượctăng cường và triển khai đồng bộ, có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nướccủa các cơ quan chức năng và sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhânkinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ.

- Tạo sự chuyển biến tích cực và thống nhấttrong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đoànthể, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, coi đó là nhiệm vụ trọng tâmtrong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thôngtrong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

II. MỤC TIÊU

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong hoạtđộng vận tải đường bộ tại các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố. Côngtác quản lý vận tải hiệu quả, ổn định; cơ quan quản lý nhà nước đảm bảokiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các tổ chức,cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Tạo môi trường lành mạnh cho các tổ chức, cánhân hoạt động kinh doanh vận tải. Bộ máy quản lý, các bộ phận điều hành, theodõi các điều kiện về an toàn giao thông tại các đơn vị vận tải làm việc hiệuquả, nắm chắc hoạt động của các phương tiện vận tải nhằm đảm bảo trật tự antoàn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

- Lái xe, nhân viên phục vụ hoạt động kinh doanhvận tải chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, các quy định pháp luật vềvận tải, an toàn giao thông.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức tuyên truyền và học tập, quántriệt:

Tuyên truyền sâu rộng các quy định về kinh doanhvận tải bằng xe ô tô dưới nhiều hình thức đến các đối tượng để thực hiện. Tậptrung tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, tránh việctuyên truyền hình thức, không phù hợp với đối tượng tiếp nhận thông tin. Yêucầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phải có trách nhiệm tuyên truyền, giáodục cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trong việc chấp hành pháp luật về vậntải, an toàn giao thông, đặc biệt là việc chấp hành quy định về tốc độ, hànhtrình, thời gian lái xe.

2. Kiểm soát điều kiện kinh doanh vận tảibằng xe ô tô:

Thẩm định kỹ các điều kiện trước khi cấp giấyphép kinh doanh vận tải, đặc biệt là đơn vị kinh doanh vận tải hành kháchtheo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch, vận tảihàng hóa bằng công - ten - nơ, trong đó đặc biệt lưu ý các đơn vị kinh doanhvận tải là các hợp tác xã. Kiểm soát chặt chẽ điều kiện kinh doanh vận tải bằngxe ô tô, kiên quyết thu hồi Giấy phép kinh doanh của các tổ chức, cá nhân khôngduy trì được các điều kiện hoạt động.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động tạicác đơn vị vận tải :

Tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn diện với đơnvị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm,đặc biệt là buông lỏng quản lý hoạt động của phương tiện và người lái xe, đơnvị không bảo đảm điều kiện kinh doanh, hoạt động kinh doanh vận tải không cógiấy phép, không có bộ phận quản lý, theo dõi an toàn giao thông hoặc có nhưngkhông hoạt động, không ký hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm, không khámsức khỏe định kỳ cho người lao động, khoán trắng cho lái xe... Kết quả thanhtra, xử lý phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đạichúng ở địa phương.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Sở Giao thông Vận tải :

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho các tổchức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đóng trên địa bàn tỉnh về kinhdoanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhằm giáo dục đạo đức nghềnghiệp, ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự antoàn giao thông và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông của đội ngũ láixe, nhân viên phục vụ trên xe. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nângcao trình độ, năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo điều hành, cán bộ quản lýlàm việc tại đơn vị vận tải.

- Trong quá trình thẩm định hồ sơ trước khi cấpgiấy phép kinh doanh vận tải phải kiểm soát chặt chẽ điều kiện kinh doanh vậntải bằng xe ô tô của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyếncố định, vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và xe du lịch, vận tải hàng hóabằng công - ten - nơ, trong đó đặc biệt lưu ý các đơn vị kinh doanh vận tải làhợp tác xã.

- Định kỳ kiểm tra thực hiện các quy định củapháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải tại các tổ chức, cánhân hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Xử lý nghiêm các đơn vị viphạm, không bảo đảm điều kiện kinh doanh, hoạt động kinh doanh vận tải không cógiấy phép, không có bộ phận quản lý, theo dõi an toàn giao thông hoặc có nhưngkhông hoạt động, không ký hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm, không khámsức khỏe định kỳ cho người lao động, khoán trắng việc kinh doanh và quản lýphương tiện cho lái xe...

- Trong tháng 10/2013 tổ chức đoàn kiểm tra liênngành: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Sở Y tế tiến hành kiểm tra hoạt động của bộ phận quản lý điều hành, theodõi an toàn giao thông, việc ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, khámsức khỏe định kỳ cho người lao động của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô và thực hiện xét nghiệm ma túy đối với đội ngũ lái xe.

2. Công an tỉnh :

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp vớiThanh tra giao thông vận tải tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên cáctuyến giao thông trọng điểm, các bến xe khách. Tập trung kiểm tra nhằm pháthiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạngiao thông như phương tiện không đủ điều kiện an toàn, người điều khiển khôngcó giấy phép lái xe phù hợp, phóng nhanh vượt ẩu, chở quá trọng tải, sử dụngrượu bia hoặc chất kích thích khác...

- Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xửlý chủ phương tiện vi phạm các quy định về quản lý phương tiện; lái xe sử dụngma túy.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội :

Xây dựng Kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểmtra đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô về hợp đồng lao động, thựchiện đóng bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc của lái xe, nhân viên phục vụ...

4. Sở Y tế :

Xây dựng Kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểmtra đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô về kiểm tra sức khỏe định kỳcho người lao động. Phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm traxét nghiệm ma túy của đội ngũ lái xe. Kịp thời thông báo với các cơ quan chứcnăng những đối tượng, đơn vị vận tải có lái xe sử dụng chất ma túy.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố :

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục vềkinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho các tổ chức, cánhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đóng trên địa bàn nhằm nâng cao trình độquản lý, đạo đức nghề nghiệp và ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luậtvề đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ứng xử có văn hoá khi tham gia giaothông của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và cán bộ làm việc tại đơnvị vận tải.

- Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, hợptác xã vận tải kinh doanh vận tải, bến xe khách trên địa bàn; tăng cường côngtác quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra hoạtđộng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn, kiên quyết thu hồi đăng kýkinh doanh của các cá nhân, hợp tác xã không duy trì được các điều kiện về kinhdoanh vận tải.

6. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh :

Tăng cường thời lượng tuyên truyền các quy địnhcủa Nhà nước về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nội dung cụ thể phù hợp vớitừng đối tượng, tiến hành biên dịch các quy định liên quan ra tiếng dântộc để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến đối với người dân tộc thiểusố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, cấp mình đểtổ chức thực hiện.

- Giao Sở Giao thông Vận tải làm đầu mối theodõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giao thông vậntải theo quy định./.

Nơi nhận :
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT-GT. C.55

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm