ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNLUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòagiải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cácđoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò của hòa giải ở cơ sở trong tình hìnhmới, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững, hiệu quả trong hoạt động hòa giải ởcơ sở, góp phần gìn giữ tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, hạnchế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đồng bộ,đảm bảo đúng tiến độ, bám sát nội dung Kế hoạch đã đề ra.

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhândân các huyện, thành phố phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nội dungđã nêu trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở

1.1. Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt nội dungcơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành

- Đối với cán bộ, công chức Tư pháp; Báo cáo viênpháp luật cấp tỉnh.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh HòaBình.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2013.

- Đối với các cán bộ, công chức tư pháp; báo cáoviên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố.

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

1.2. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến,giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở

- Trên cơ sở tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn, SởTư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức biên soạn tài liệu phổ biếnLuật Hòa giải ở cơ sở phù hợp với các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

1.3. Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chươngtrình, tin, bài phổ biến Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình tổchức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên các phương tiện thông tin đạichúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2013 và hằngnăm.

1.4. Ngoài các hình thức, biện pháp nêu trên, cácSở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chứcthực hiện các hình thức, biện pháp khác để phổ biến, quán triệt Luật Hòa giải ởcơ sở đến cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hằng năm

2. Củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý, thực hiệncông tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, hướng dẫn Ủyban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấncủng cố, kiện toàn cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hòagiải ở cơ sở; rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức hòa giải, đội ngũ hòa giảiviên; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giải theo quy định của LuậtHòa giải ở cơ sở.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vàcác tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức của mình ở các huyện, thànhphố phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp trong việc củng cố, kiện toàn tổ chứcvà nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; khuyến khích các thành viên,hội viên tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014 và định kỳhằng năm.

3. Xây dựng chương trình, tài liệu; tổ chức bồidưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở

- Sở Tư pháp tổ chức biên soạn và hướng dẫn phòngTư pháp các huyện, thành phố biên soạn, phát hành tài liệu phù hợp với các đốitượng trên địa bàn; bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước,nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉđạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố phối hợp với cơquan Tư pháp cùng cấp trong việc biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng nghiệpvụ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sởtrên địa bàn các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 và định kỳ hằng năm.

4. Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở

- Ủy ban nhân dân các cấp bố trí kinh phí hỗ trợ,cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở cơ sở; huy động nguồn kinh phí của cáctổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng, banhành các quy định cụ thể về chế độ hỗ trợ đối với công tác hòa giải, hòa giảiviên phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

- Cơ quan Tư pháp các cấp phối hợp với cơ quan tàichính cùng cấp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợcho hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

5. Kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình thựchiện Luật Hòa giải ở cơ sở; thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ởcơ sở; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

5.1. Tổ chức kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiệnLuật Hòa giải ở cơ sở

- Sở Tư pháp chủ trì, xây dựng Kế hoạch và tổ chứckiểm tra tại các huyện, thành phố; đánh giá chất lượng công tác hòa giải ở cơsở; xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,các tổ chức thành viên của Mặt trận, các Sở, Ban, ngành có liên quan phối hợpthực hiện.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

5.2. In, cấp phát mẫu sổ theo dõi hoạt động hòagiải ở cơ sở; thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở phục vụsơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở hằng năm

- In, cấp phát sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơsở.

+ Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnhtrong việc in, cấp phát Sổ theo dõi hoạt động hòa giải trên địa bàn tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014 và định kỳhằng năm.

- Thống kê số liệu, báo cáo tình hình thực hiệnLuật Hòa giải ở cơ sở.

+ Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống kê sốliệu, báo cáo tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thống kê sốliệu, báo cáo tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở của các huyện, thànhphố.

+ Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

5.3. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giảiở cơ sở, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong côngtác hòa giải ở cơ sở.

- Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổchức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,các tổ chức thành viên của Mặt trận và các đơn vị có liên quan phối hợp thựchiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, Ban, ngành cóliên quan, các đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựngKế hoạch triển khai thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triểnkhai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vàcác tổ chức thành viên của Mặt trận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mìnhphối hợp, chỉ đạo cấp dưới của mình phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổchức triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tư pháp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổchức triển khai thực hiện những nội dung Kế hoạch đã đề ra. Hướng dẫn, theodõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhvà Bộ Tư pháp theo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, QTh, 80b

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh