ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Thái Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Nhằm triển khai thực hiện có hiệuquả Luật Hòa giải ở cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khaithực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm tổ chức triển khai thực hiệnLuật Hòa giải ở cơ sở một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàntỉnh;

- Tuyên truyền sâu rộng vai trò, ýnghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các tranh chấp, mâuthuẫn và giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân góp phần giảm thiểu số lượngcác vụ, việc tranh chấp, khiếu nại; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát huyquyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, tạo sự đồng thuận, ổn định, thúc đẩy kinhtế - xã hội phát triển;

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế vềhòa giải ở cơ sở; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành,đoàn thể trong công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường quản lý nhà nước về hòagiải ở cơ sở;

- Nâng cao nhận thực của các cấp,các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác hòagiải ở cơ sở, tạo sự chuyển biến cơ bản, hiệu quả trong công tác hòa giải. Tạođiều kiện cho người dân ở cơ sở lựa chọn ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giảiđể giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong cuộc sống cộng đồng dân cư

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ nội dung, tinhthần của Luật Hòa giải ở cơ sở và vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòagiải ở cơ sở trong tình hình mới;

- Đảm bảo hoàn thành kế hoạch theođúng tiến độ, chất lượng, thời gian, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệuquả. Nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liênquan trong việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở;

- Phấn đấu hằng năm có trên 90% cánbộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, hướng dẫn thực hiện côngtác hòa giải ở cơ sở, tổ trưởng, hòa giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấnvề kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ công tác; trên 90% tổ hòa giải ở cơsở hoạt động có hiệu quả, số vụ việc hòa giải thành đạt trên 85%; góp phần đưacông tác hòa giải ở cơ sở trở thành một trong những biện pháp, hình thức được sửdụng thường xuyên và hữu hiệu để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nộibộ nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị tập huấn,quán triệt nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở

a) Tổ chức hội nghị cấp tỉnh quántriệt Luật Hòa giải ở cơ sở cho đại diện lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngànhcủa tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổquốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp tỉnh, huyện; báo cáo viên phápluật cấp tỉnh, huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trậnTổ quốc tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng12/2013.

b) Tổ chức hội nghị cấp huyện tậphuấn Luật Hòa giải ở cơ sở cho lãnh đạo các phòng, ban của huyện, lãnh đạo,công chức Tư pháp – Hộ tịch, cán bộ Mặt trận và các thành viên của Mặt trận cấpxã.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dâncấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm2014.

2. Biên soạn tài liệu phổ biến,giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở

- Xây dựng kế hoạch biên soạn, inấn, phát hành tài liệu, sách hỏi đáp, tờ rơi, tờ gấp…phục vụ công tác tập huấn,bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho nguồn nhân lực làm côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền cho nhân dân tại địa phương.

- Biên soạn, cung cấp tài liệu phápluật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi,quản lý, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm2014

3. Phổ biến Luật Hòa giải ở cơsở trên phương tiện thông tin đại chúng

- Tăng cường xây dựng, duy trì nângcao chất lượng các chương trình, chuyên mục pháp luật trên Đài Phát thanh vàTruyền hình Thái Bình. Biên soạn tài liệu phổ biến giới thiệu nội dung Luật Hòagiải ở cơ sở trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh cáchuyện thành phố, loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

- Viết các tin, bài phổ biến, giớithiệu nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành trên BáoPháp luật Việt Nam, Báo Thái Bình, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Ủyban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và website của Sở Tư pháp, các huyện, thànhphố…

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm2013 và hằng năm.

4. Thực hiện rà soát văn bản quyphạm pháp luật

- Cơ quan Tư pháp các cấp, tổ chứcpháp chế các sở, ngành tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh,huyện, thành phố rà soát văn bản pháp luật đã ban hành liên quan đến công táchòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mớicác văn bản liên quan để phù hợp với Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Sở Tư pháp chủ động tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiệncác quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; đánh giá chất lượng công táchòa giải trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp các cơ quan có liên quan thammưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh việc xây dựng, ban hành hương ước, quy ướcdựa trên cơ sở các quy định này làm công cụ cho hoạt động hòa giải.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm2013 và quý I năm 2014.

5. Củng cố, kiện toàn tổ chức vàđội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý công tác hòa giải ở cơ sở;củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; nâng cao hiệu quả hoạtđộng hòa giải ở cơ sở

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồidưỡng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vàkỹ năng, nghiệp vụ theo dõi, quản lý, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở; kỹnăng, nghiệp vụ hòa giải cho tổ viên tổ hòa giải ở cơ sở.

- Xây dựng mô hình tủ sách phápluật đặt tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; điểm đọc sách tại xóm, thôn, tổ dânphố và các cụm dân cư để tổ viên tổ hòa giải có điều kiện tự tìm hiểu, nghiêncứu nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ cho công tác hòagiải ở cơ sở;

- Củng cố,kiện toàn tổ chức; bổsung cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý công tác hòa giải ở địa phương.Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giải theo quy định của Luật Hòagiải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằngnăm.

- Rà soát, củng cố, kiện toàn hệthống tổ chức quản lý, tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo quy địnhcủa Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

6. Tổ chức bồi dưỡng kiến thứcpháp luật, nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở

a) Biên soạn, phát hành tài liệu

- Xây dựng kế hoạch biên soạn, inấn, phát hành các loại tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức pháp luật về hòa giải.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Tổ chức hội thi hòa giải viêngiỏi

- Hướng dẫn, phát động hội thi hòagiải viên giỏi trên phạm vi toàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

+ Hướng dẫn, phát động cuộc thi từcấp xã: Năm 2014.

+ Tổ chức hội thi hòa giải viêngiỏi cấp tỉnh: Năm 2015.

c) Tổ chức các hội nghị bồi dưỡngkiến thức pháp luật và nghiệp vụ về hòa giải ở các cấp

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệpvụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở,hòa giải viên, người tham gia hoạt động hòa giải ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằngnăm.

7. Kiểm tra thực hiện văn bảnquy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở, thống kê số liệu về tổ chức và hoạtđộng hòa giải ở cơ sở; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chứckiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cáchuyện, thành phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã xây dựng kế hoạch và tổchức kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằngnăm.

b) Thống kê số liệu về tổ chức vàhoạt động hòa giải ở cơ sở

- Định kỳ thực hiện việc thống kêsố liệu, đánh giá tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 6tháng và hằng năm.

c) Sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hòagiải ở cơ sở

- Tổ chức hội nghị sơ kết 3 nămtriển khai Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Khen thưởng những tập thể,cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở.Định kỳ tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, biên soạn, cung cấp tài liệucho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở,hòa giải viên, người tham gia hoạt động hòa giải tại địa phương. Thực hiện cácchuyên mục, tin, bài phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫnthi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phối hợp với các sở, ngành liênquan tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh; rà soát văn bản quy phạm phápluật đã ban hành liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổsung, ban hành mới các văn bản liên quan để phù hợp với Luật Hòa giải ở cơ sở.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, địnhkỳ báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

b) Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp vớiSở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốcủng cố, kiện toàn tổ chức và có kế hoạch bổ sung cán bộ công chức đáp ứng yêucầu quản lý công tác hòa giải ở địa phương.

c) Sở Thông tin và Truyền thông:Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan củng cố, bồi dưỡng kiến thức phápluật, nghiệp vụ báo chí…đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, chuyên viếtchuyên đề về pháp luật, hòa giải trên các báo, đài, trang thông tin điện tử.Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nângcấp chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trong đó có hoạt động phổ biến phápluật qua hình thức hòa giải ở cơ sở trên các trang thông tin điện tử.

d) Sở Tài chính: Thẩm định và hướngdẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theoquy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liên quan. Phối hợpvới các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốccác cấp tham gia trong việc giới thiệu, bầu, công nhận, cho thôi hòa giải viên,củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở, theo dõi,đôn đốc các bên thực hiện kết quả hòa giải thành, vận động tổ chức, cá nhânchấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở;phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ởcơ sở. Các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụcủa mình có trách nhiệm thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định củapháp luật.

e) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyềnhình Thái Bình, Báo Thái Bình…phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốctỉnh hướng dẫn, phát động và thực hiện tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi cấphuyện, tỉnh.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố:

- Chủ động xây dựng kế hoạch và đảmbảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ở địa phương; định kỳ báocáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh,Bộ Tư pháp.

- Bố trí đủ biên chế cho Phòng Tư phápthực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về côngtác hòa giải.

- Phối hợp với các cơ quan chứcnăng trên địa bàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụvề hòa giải cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ trưởng tổhòa giải và các hòa giải viên.

- Thống kê số liệu về tổ chức vàhoạt động hòa giải ở cơ sở, kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở vàcác văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằngnăm.

2. Kinh phí:

Kinh phí triển khai thực hiện cácnhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nướcvà các văn bản hướng dẫn thi hành. Hằng năm, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, côngchức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã phối hợp với Sở Tài chính, Phòng Tài chính, côngchức Tài chính - Kế toán cấp xã hướng dẫn xây dựng, kiểm tra việc lập dự toán,quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải của tổ hòa giải ở cơ sởtheo quy định.

Trong quá trình triển khai thựchiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ngành, địa phươngphản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban: Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố
- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên