UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHOÁ XV) VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ56-KL/TW NGÀY 21/02/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾTTRUNG ƯƠNG 5 (KHOÁ IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH TẾ TẬP THỂ

Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TUngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XV) về thực hiện Kết luận số56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyếtTrung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quảkinh tế tập thể. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hoá các nội dung, giải pháp để triển khaithực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/6/2013 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XV) về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoáIX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; nângcao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngànhchức năng và nhân dân trên địa bàn tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trungương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tếtập thể.

Nắm vững các quan điểm chỉ đạo, chủ trương củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng caohiệu quả kinh tế tập thể; tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị trong tỉnhnhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổimới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

2. Yêu cầu

Thực hiện các chủ trương, chính sách và giảipháp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể phải đặt dưới sựlãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng, sự điều hành chặt chẽ, đồng bộ củachính quyền từ tỉnh đến cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chínhtrị và của nhân dân với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, bảo đảm tính khả thi,phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; các cấp, các ngành căn cứ nội dungChương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(khoá XV) về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị vềđẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, pháttriển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và nội dung Kế hoạch này để vận dụngsáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và tình hình thực tếcủa địa phương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điềukiện thực tế của từng ngành, địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệuquả.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Tập trung thực hiện có hiệu quả Kết luận số56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày06/5/2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Trungương 5 (khoá IX); Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/6/2013 của BanThường vụ Tỉnh ủy (khoá XV) về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) vềtiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; khai thác cóhiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động và sử dụng các nguồn lực đưakinh tế tập thể từng bước là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng vớikinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế, bảo đảm an sinhxã hội, ổn định chính trị và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Thống nhất và nâng cao nhận thức về bảnchất, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã

Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện, thành phố phải có những hình thức, phương pháp thiếtthực, phù hợp để đổi mới phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổbiến sâu rộng Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triểnvà nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 củaBan Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX),Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiệnNghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XV) cho cán bộ, đảng viên, công chức,viên chức, các tầng lớp nhân dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, hợptác xã trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng góp phầntích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ các cấpđã đề ra.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp vớicác ngành, đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kếhoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách phápluật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; về bản chất, vaitrò của kinh tế tập thể, hợp tác xã; các chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triểnkinh tế tập thể cho cán bộ, xã viên hợp tác xã, cá nhân có nhu cầu thành lậphợp tác xã, tổ hợp tác.

Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị phổbiến cho cán bộ, đảng viên, xã viên, người lao động trong hợp tác xã về bảnchất, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã; sự đóng góp của kinh tế tập thể,hợp tác xã trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng củatỉnh. Lựa chọn, biên tập tài liệu học tập, tuyên truyền một cách thiết thực,hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, ĐàiPhát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Biên tập Website tỉnh mở chuyên mục, tăngthời lượng đăng các tin, bài về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; nêu gương cánbộ, xã viên, hợp tác xã điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; phổbiến kinh nghiệm trong sản xuất, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vàosản xuất, nâng cao hiệu quả của hợp tác xã và đời sống của xã viên...

Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chínhtrị huyện, thành phố, các trường chuyên nghiệp của tỉnh, các trung tâm dạy nghềnghiên cứu, bổ sung vào chương trình đào tạo các bài giảng về bản chất, vai tròcủa kinh tế tập thể, hợp tác xã; về cơ sở lý luận và thực tiễn của kinh tế tậpthể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cáccấp, các ngành trong phát triển kinh tế tập thể

Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện, thành phố xác định rõ trách nhiệm, tăng cường công táclãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, các quy định của phápluật, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm,thường xuyên của cơ quan, đơn vị, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trongphát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vấnđề tồn đọng về vốn, tài sản, công nợ của các hợp tác xã; củng cố, đổi mới hoặcgiải thể hợp tác xã hoạt động không hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động củahợp tác xã, hướng dẫn hợp tác xã xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinhdoanh dựa trên các quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,tiềm năng, thế mạnh của địa phương và các lợi thế của hợp tác xã như lao động,đất đai, vốn..; định hướng, tư vấn ngành, nghề sản xuất kinh doanh, dự án đầutư đảm bảo phù hợp.

Gắn kết đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợptác xã với chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình khuyến công,khuyến nông, chương trình phát triển thuỷ lợi, lâm nghiệp, thuỷ sản, chươngtrình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi... Tạo điều kiện, khuyến khích việcgóp vốn, hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã nhằm tăng tiềm lực tài chính, quy môhoạt động để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh củacác hợp tác xã.

Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng và pháttriển tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong hợp tác xã. Tăng cường côngtác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng cộngsản Việt Nam cho cán bộ, xã viên hợp tác xã; làm tốt công tác bồi dưỡng quầnchúng ưu tú để phát triển đảng viên trong hợp tác xã. Nâng cao năng lực lãnhđạo của tổ chức Đảng trong hợp tác xã nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hợp tác xã pháttriển, hoạt động có hiệu quả, đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình hànhđộng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Hộinghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục nâng caonăng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cánbộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30/11/2006 củaBan Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sứcchiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của tổ chứcĐảng trong hợp tác xã. Đảng bộ, chi bộ trong hợp tác xã lãnh đạo thực hiện tốtcông tác tuyên truyền, vận động cán bộ, xã viên hợp tác xã thực hiện đúng chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể Côngđoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Ban công tác nữ công trong việc vậnđộng xã viên tích cực tham gia hoạt động của hợp tác xã, cùng với hợp tác xãthực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội xã viên, bảo đảm hợp tác xã pháttriển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, xã viên,người lao động trong hợp tác xã, góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảmnghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước vềkinh tế tập thể

Kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lýnhà nước về kinh tế tập thể ở các cấp; tăng cường cán bộ quản lý nhà nước đốivới kinh tế tập thể, bố trí hợp lý cán bộ chuyên trách tại các sở, ngành, cơquan tham mưu về phát triển kinh tế tập thể ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm,quyền hạn và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp trongphát triển kinh tế tập thể. Quy định thống nhất cơ quan đầu mối quản lý nhànước về kinh tế tập thể tại các huyện, thành phố.

Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chođội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tại các cơquan, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện; nghiên cứu chính sách phù hợp, nâng caochất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế tập thể.

Hàng năm tổ chức đánh giá kết quả hoạt động củakhu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Kịp thời biểu dương các điển hìnhtiên tiến về phát triển kinh tế tập thể; nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạtđộng có hiệu quả, tôn vinh các cá nhân, hợp tác xã có đóng góp cho sự pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh; đối với các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quảphải kịp thời củng cố tổ chức để hoạt động hiệu quả.

Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lýnhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể và xử lý kịp thời các vi phạm phápluật về kinh tế tập thể.

4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tácxã năm 2012, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyêntruyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản liên quan cho cán bộ,đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, xã viên, người lao động trong hợp tácxã; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012 vàcác văn bản hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành Trung ương.

Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tếtập thể gắn với tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của BanChấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015,định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhândân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, địnhhướng đến năm 2020.

Thực hiện hỗ trợ, ưu đãi đối với tổ chức kinh tếtập thể hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và đối tượng thành viênlà nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo quy định.Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xãđầu tư dự án trong lĩnh vực nông nghiệp theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày18/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự ánchuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung đếnnăm 2015, Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnhsửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Uỷ ban nhândân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng,vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung đến năm 2015.

Thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích pháttriển hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005của Chính phủ, đặc biệt là chính sách về cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực, đấtđai, tài chính - tín dụng, khoa học - công nghệ và thị trường.

Hàng năm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tếtập thể đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế chínhsách theo: Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dântỉnh về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghềtrên địa bàn tỉnh; Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của Ủy bannhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp vàlàng nghề trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ, khuyến khíchphát triển công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 02-NQ/TUngày 13/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về phát triển và nângcao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm2020; Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 12/5/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việcphê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2011- 2020; Quyết địnhsố 191/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án đàotạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Tuyên Quang.

Hỗ trợ hợp tác xã xây dựng thương hiệu sản phẩmthông qua các chương trình, dự án chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến công,khuyến nông. Hàng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động xúc tiếnthương mại, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm của hợp tác xã.

Quan tâm tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nôngnghiệp nông thôn. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuậnlợi để các hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn, đẩy mạnh cho vay vốn đối với cáchợp tác xã có đủ điều kiện vay vốn, có phương án sản xuất kinh doanh mang lạihiệu quả; công khai các thủ tục vay vốn, lãi suất vay, điều kiện đảm bảo tiềnvay, đơn giản hóa các thủ tục cho vay phù hợp với điều kiện, khả năng của cáchợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tậphuấn, tuyên truyền, phổ biến về cơ chế, chính sách cho hợp tác xã vay vốn pháttriển sản xuất kinh doanh, nâng cao nghiệp vụ lập, xây dựng phương án, dự ánsản xuất kinh doanh.

Tăng cường liên kết kinh tế giữa kinh tế tậpthể, hợp tác xã với doanh nghiệp thông qua việc hợp tác sản xuất, kinh doanh,cung cấp nguyên liệu sản xuất, kỹ thuật, dịch vụ, chế biến, xây dựng kết cấu hạtầng.

5. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổchức liên minh hợp tác xã, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệphội trong phát triển kinh tế tập thể

Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạtđộng của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trên cơ sở củng cố, đổi mới tổ chức hoạtđộng, bảo đảm thực hiện tốt chức năng là tổ chức đại diện của hợp tác xã và cácnhiệm vụ được quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012.

Tăng cường hỗ trợ hợp tác xã trong sản xuất kinhdoanh; tập hợp phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của hợp tác xã để tham mưu chocấp uỷ Đảng, chính quyền trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sáchphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân,các tổ chức hội, hiệp hội có kế hoạch, chương trình hành động, phối hợp với cáctổ chức liên quan thực hiện tốt công tác vận động, giáo dục quần chúng, hộiviên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể theo các quyđịnh của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban,ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xãtỉnh căn cứ Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/6/2013 của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy (khoá XV) về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của BộChính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tụcđổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Kế hoạch này, xâydựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với thực tế.

2. Định kỳ hàng năm, Giám đốc sở, Thủtrưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, Chủ tịch Liênminh Hợp tác xã tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thựchiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnhủy (khoá XV) về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới,phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Kế hoạch này, đồng gửi Sở Kếhoạch và Đầu tư để tổng hợp (thời gian gửi báo cáo trước ngày 20 của tháng cuốikỳ báo cáo).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợpvới các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơquan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kếhoạch này, trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cầnthiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáovà đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;
- Trưởng Phòng KT CNLN;
- Lưu VT, (Hòa 45).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XV) VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ56-KL/TW NGÀY 21/02/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾTTRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH TẾ TẬP THỂ
(Kèm theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dântỉnh)

Số TT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm, yêu cầu đạt được

Thời gian hoàn thành

Cơ quan quyết định ban hành

I

Thống nhất và nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã

1

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XV) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân

Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến

Quý IV/2013

2

Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã; các chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố

Hội nghị, các lớp tập huấn

Thường xuyên

3

Mở chuyên mục, đăng các tin, bài về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; nêu gương cán bộ, xã viên, hợp tác xã điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; phổ biến kinh nghiệm trong sản xuất, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả của hợp tác xã và đời sống của xã viên...

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Biên tập Website tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan liên quan

Các chuyên mục, tin, bài

Thường xuyên

4

Bổ sung một số nội dung đào tạo trong các bài giảng về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng; về cơ sở lý luận và thực tiễn của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, các trường chuyên nghiệp

Các cơ quan có liên quan

Các bài giảng theo hướng dẫn của Trung ương

II

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế tập thể

1

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật, chính sách về phát triển kinh tế tập thể

Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

2

Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng về vốn, tài sản, công nợ của các hợp tác xã; củng cố, đổi mới hoặc giải thể hợp tác xã hoạt động không hiệu quả

UBND huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các ngành liên quan

Năm 2013-2014

3

Gắn kết đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình khuyến công, khuyến nông, chương trình phát triển thuỷ lợi, lâm nghiệp, thuỷ sản, chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi...

UBND huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, các ngành liên quan

Theo Kế hoạch được phê duyệt

III

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

1

Kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ở các cấp; tăng cường cán bộ quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, bố trí hợp lý cán bộ chuyên trách tại một số sở, ngành, cơ quan tham mưu về phát triển kinh tế tập thể ở cấp tỉnh, cấp huyện

Sở Nội vụ

Các ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Quyết định, bổ sung biên chế cán bộ chuyên trách về phát triển kinh tế tập thể

Quý I/2014

UBND tỉnh

2

Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tại các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện; nghiên cứu chính sách phù hợp, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế tập thể

Sở Nội vụ

Các ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Theo Kế hoạch được phê duyệt

3

Hàng năm tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế tập thể; nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, tôn vinh các cá nhân, hợp tác xã có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đối với các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả phải kịp thời củng cố tổ chức để hoạt động hiệu quả

UBND huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan liên quan

Thường xuyên

4

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về kinh tế tập thể

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Hàng năm

IV

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

1

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản liên quan cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, xã viên, người lao động trong hợp tác xã; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành Trung ương

Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến

Quý IV/2013

2

Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể gắn với tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố

Theo Chương trình, kế hoạch được phê duyệt

3

Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã đầu tư dự án trong lĩnh vực nông nghiệp theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung đến năm 2015, Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung đến năm 2015

UBND huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành liên quan

Quyết định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Theo dự án

4

Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, đặc biệt là chính sách về cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực, đất đai, tài chính - tín dụng, khoa học - công nghệ và thị trường

Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố

Hàng năm

5

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đảm bảo thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND huyện, thành phố

Kế hoạch

Hàng năm

6

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND huyện, thành phố

Hàng năm

7

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 12/5/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Tuyên Quang

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Theo Kế hoạch được phê duyệt

8

Hỗ trợ hợp tác xã xây dựng thương hiệu sản phẩm thông qua các chương trình, dự án chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến công, khuyến nông. Hàng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm của hợp tác xã

Sở Công Thương

Các ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Thường xuyên

9

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn, đẩy mạnh cho vay vốn đối với các hợp tác xã có đủ điều kiện vay vốn, có phương án sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả; công khai các thủ tục vay vốn, lãi suất vay, điều kiện đảm bảo tiền vay, đơn giản hóa các thủ tục cho vay phù hợp với điều kiện, khả năng của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh

Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các cơ quan liên quan

Thường xuyên

V

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức liên minh hợp tác xã trong phát triển kinh tế tập thể

1

Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trên cơ sở củng cố, đổi mới tổ chức hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng là tổ chức đại diện của hợp tác xã và các nhiệm vụ được quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012

Sở Nội vụ

Các ngành liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Theo nhiệm kỳ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

UBND tỉnh

2

Tăng cường hỗ trợ hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh; tập hợp phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của hợp tác xã để tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Các ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Thường xuyên