ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 67/KH-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

TIẾPTỤC KIỂM TRA, RÀ SOÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHỨC TẠP, TỒNĐỌNG, KÉO DÀI

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giảiquyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; Ủy ban nhândân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Qua kiểm tra, rà soát các vụviệc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài nhằm giải quyết dứt điểm,hạn chế đến mức tối đa tình trạng công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài,góp phần đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệquyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2. Việc kiểm tra, rà soát, giảiquyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụthường xuyên của các cấp, các ngành; phấn đấu hàng năm giải quyết dứt điểm trên90% các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

3. Trong quá trình thực hiện có sựphối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ngành, Ủy ban nhândân các huyện, thành phố để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, thống nhất biện phápgiải quyết; đồng thời tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức trong hệ thốngchính trị nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình giải quyết.

II. NỘI DUNG KẾHOẠCH

1. Đối với 07 vụ việc đã đượckiểm tra, rà soát và thống nhất biện pháp giải quyết giữa Ủy ban nhân dân tỉnhvới Thanh tra Chính phủ theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanhtra Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, Giám đốc các sở, ngành có liên quan tiếp tục tập trung thực hiện cácgiải pháp giải quyết dứt điểm 07 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp,kéo dài đã được kiểm tra, rà soát và thống nhất biện pháp giải quyết giữa Thanhtra Chính phủ với Ủy ban nhân dân tỉnh theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP .

Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơquan có liên quan của tỉnh tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, nếu cóvướng mắc kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp chỉ đạogiải quyết dứt điểm.

2. Đối với các vụ việc khiếunại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài cần tiếp tục kiểm tra, rà soát

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, Giám đốc các sở, ngành chủ động kiểm tra, rà soát tổng hợp các vụviệc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, lập hồ sơ đầy đủ để chỉ đạoxây dựng Kế hoạch giải quyết từng vụ việc cụ thể; tập trung giải quyết các vụviệc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền. Quá trình thực hiện phảitạo được sự đồng thuận, thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trêncơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương đểxem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của công dân gắn với giáo dục,thuyết phục để công dân hiểu rõ và chấp hành phương án giải quyết đã được thốngnhất. Cụ thể:

- Đối với vụ việc đã được giảiquyết hết thẩm quyền, đúng chính sách, pháp luật, có lý, có tình nhưng công dânvẫn tiếp tục khiếu nại, đưa ra những yêu cầu không phù hợp với pháp luật, khôngcó cơ sở để giải quyết thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giámđốc các sở, ngành chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức đối ngoại,giải thích, vận động thuyết phục để công dân chấp hành, chấm dứt khiếu nại,đồng thời thông báo, công khai, chấm dứt việc xem xét giải quyết.

- Đối với các vụ việc qua kiểm tra,rà soát thấy mặc dù đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giảiquyết đúng pháp luật nhưng do điều kiện, hoàn cảnh gia đình công dân đặc biệtkhó khăn, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngànhvận dụng chính sách xã hội và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để xemxét, hỗ trợ nhằm đảm bảo công dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại.

- Đối với các vụ việc đã được giảiquyết, nhưng qua rà soát phát hiện quá trình giải quyết trước đó có sai sót thìChủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành giảiquyết lại nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời tổchức thực hiện ngay, không để kéo dài.

- Đối với các vụ việc có vướng mắctrong áp dụng pháp luật, trong đánh giá, sử dụng chứng cứ, trong xác địnhphương án giải quyết thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giámđốc các sở, ngành có văn bản xin ý kiến các sở, ngành chức năng phối hợp (như:về đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường; về chế độ chính sách: Sở Lao độngThương binh và Xã hội...) Đối với các vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặccó tính chất rất phức tạp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,Giám đốc các sở, ngành cần phối hợp với Thanh tra tỉnh để thống nhất các vănbản xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện thành phố, Giám đốc các sở, ngành căn cứ vào Kế hoạch của Ủy ban nhân dântỉnh chủ động tự tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phứctạp, bức xúc trên địa bàn và có biện pháp giải quyết dứt điểm; đối với các vụviệc thuộc thẩm quyền thì trực tiếp chỉ đạo, tập trung giải quyết dứt điểm; vụviệc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thì phải chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sởgiải quyết dứt điểm.

- Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:Phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh tiến hành kiểm tra, xác minh,tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các vụ việctheo thẩm quyền; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủyban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này;phối hợp giúp các địa phương, đơn vị trong việc kiểm tra, rà soát, hướng dẫn vềchuyên môn, nghiệp vụ và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giảiquyết dứt điểm các vụ việc.

- Quá trình thực hiện cần có sựphối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan để đảm bảo chất lượng, hiệuquả. Các sở, ngành khi được các địa phương xin ý kiến hoặc đề nghị phối hợp thìtạo điều kiện quan tâm và khẩn trương thực hiện.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9tháng, 1 năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành tổnghợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Thanh tratỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ. Trườnghợp đột xuất phải báo cáo ngay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giảiquyết kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, ràsoát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, bức xúc, kéo dài; yêucầu Giám đốc sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chứcthực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, TH, TCD.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh