ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Hà Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2015

KẾ HOẠCH

KIỂMTRA TẢI TRỌNG XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Để tiếp tục duy trì công tác kiểm tra tải trọng xebảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộtrên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch kiểm tra tải trọng xetrên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

- Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10/01/2013; Công điệnsố 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểmsoát tải trọng xe trên đường bộ;

- Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an về việcPhốihợp thực hiện việc tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quátrọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường

- Quy chế phối hợp số 96/QCPH-BGTVT-UBND ngày29/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Hà Giang trong công tác chỉđạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

- Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 củaUBND tỉnh Hà Giang, về việc thành lập Trạm kiểmtra tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Giang;

- Quyết định số 403/QĐ- UBND ngày 12/3/2013 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quychế quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tảitrọng xe lưu động tỉnh Hà Giang;

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sựchuyển biến trong nhận thức của các cấp, các ngành và ý thức chấp hành phápluật của các chủ doanh nghiệp, đội ngũ lái xe trong vận chuyển hàng hóa đúngtải trọng bằng ô tô trên đường bộ tỉnh Hà Giang.

2. Tăng cường công tác cưỡng chế, xử lý các hành vivi phạm vận chuyển hàng hóa quá tải trọng của phương tiện và của cầu, đườngnhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

3. Các giải pháp kiểm soát tải trọng xe trên đườngbộ phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

III. TUYẾN, ĐỊA BÀN VÀ ĐỐI TƯỢNGKIỂM SOÁT

1. Tuyến, địa bàn tuần tra kiểm soát

- Căn cứ vào tình hình lưu lượng phương tiện vậntải chở hàng hóa trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh, giao cho lãnh đạoTrạm kiểm tra tải trọng xe lưu động (Trạm) thống nhất vị trí đặt Trạm hợp lýtrên những đoạn đường có đủ diện tích mà không làm cản trở, ách tắc giao thông;không cân xe trên mặt đường đối với nhữngđường hẹp chỉ đủ 02 làn xe chạy, đường có mật độ phương tiện lưu thông cao dễgây ùn tắc giao thông và nguy cơ mất an toàn giao thông bộ;

- Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thựctế, lãnh đạo Trạm chủ động liên hệ với UBND huyện, thành phố để chỉ đạo Công ancấp huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện chởhàng quá tải trọng cho phép của cầu, đường trốn tránh việc kiểm tra tải trọngxe đi vào các tuyến đường thuộc địa bàn huyện, thành phố và bố trí bãi hạ tải,phân công lực lượng bảo vệ hàng hóa, phương tiện khi có yêu cầu.

2. Đối tượng kiểm soát

Xe ôtô tải, xe ôtô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mirơ moóc, xe ôtô chở Container, chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trongGiấy đăng ký xe hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môitrường; Chở hàng vượt tải trọng của cầu, đường; Xe ôtô vận chuyển hàng siêutrường, siêu trọng, vi phạm các quy định về chở hàng quá trọng tải; Xe ô tô vậnchuyển hành khách.

Ngoài việc xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải,nếu phát hiện các hành vi vi phạm khác thì tiến hành xử lý theo quy định củapháp luật.

IV. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Chế độ làm việc của Trạm kiểm tra tải trọngxe lưu động.

Trạm KTTTXLĐ khí thực hiện nhiệm vụ hoạt động theoKế hoạch kiểm tra được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện 24/24 giờ vào tất cả cácngày, kể cả ngày nghỉ và ngày Lễ. Mỗi ngày làm việc theo 03 ca, kết thúc 01 calàm việc phải tiến hành thủ tục bàn giao ca.

2. Lực lượng tham gia tại Trạm kiểm tra tảitrọng xe lưu động.

Lực lượng phối hợpkiểm tra, xử lý vi phạm tại Trạm gồm: Thanh tra Giao thông vận tải thuộc SởGiao thông vận tải; Cảnh sát giao thông đường bộ, Cảnh sát trật tự Công antỉnh; Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnhvà các lực lượng khác (nếu có), cụ thể:

- Trạm trưởng: Lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông vậntải.

- Phó Trạm trưởng: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giaothông đường bộ, Công an tỉnh.

- Ca trưởng: Do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- Công an tỉnh phân công.

- Nhân viên kỹ thuật: Theo sự phân công của Thanhtra Sở Giao thông vận tải.

- Cán bộ giám sát kế hoạch: 01 cán bộ Văn phòng Banan toàn giao thông

3. Thành phần trực tiếp mỗi ca trực kiểm tra.

- Thanh tra Giao thông vận tải: 06 cán bộ, thanhtra viên; mỗi ca 02 người.

- Cảnh sát giao thông đường bộ: 06 cán bộ, chiếnsỹ; mỗi ca 02 người.

- Cảnh sát trật tự: 03 cán bộ, chiến sỹ; mỗi ca 01người.

- Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh: 01 cán bộ;

- Ngoài các lực lượng trên có thể có các cơ quan,tổ chức liên quan tham gia phối hợp (nếu có).

4. Phân công nhiệm vụ.

- Các lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệmvụ tuân thủ theo sự phân công điều hành trực tiếp của Trạm trưởng, người đượcgiao phụ trách thực hiện kế hoạch kiểm soát tải trọng xe; lực lượng tham giaphối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Trạm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa mình để thực hiện việc phối hợp tráchnhiệm và nhiệm vụ được giao, đảm bảo trạm hoạt động thường xuyên, liên tục,hiệu quả và đúng quy định của pháp luật; Khi có sự cố ùn tắc giao thông phảichủ động phối hợp giải quyết và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Công an địaphương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Thanhtra Sở Giao thông vận tải có biện pháp giải quyết.

- Tất cả các trường hợp vi phạm chở hàng quá khổ,quá tải trọng, đều tiến hành lập biên bản vi phạm; yêu cầu lái xe hoặc chủ xephải tự hạ tải theo quy định; chủ xe, lái xe phải chịu mọi chi phí và bảo quảnhàng hóa trong quá trình hạ tải. Sau khi đã thực hiện việc hạ tải đảm bảo quyđịnh, mới giải quyết tiếp tục cho xe được lưu hành.

- Đối với các phương tiện vi phạm tải trọng, quákhổ giới hạn của cầu, đường sau khi thực hiện xong các biện pháp khắc phục theoquy định của Chính phủ về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng kiểm tra tại Trạm dùngbộ cân xách tay để kiểm tra lại.

4.1. Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông:

- Ra hiệu lệnh dừng xe, tiến hành kiểm tra, kiểmsoát theo đúng quy định quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hànhchính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình:Giấy phép lái xe; Giấy đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuậtvà bảo vệ môi trường; Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn,xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ; Giấy phép lưu hành xebánh xích tự hành trên đường bộ.

- Đưa các xe có dấu hiệu chở hàng quá tải trọng chophép vào vị trí cân kiểm tra; Yêu cầuphương tiện vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn vào vị trí hạ tải; thông báo phối hợp với lực lượng Cảnh sát tuần tra kiểmsoát trên đường và hai đầu Trạm hoặc Côngan địa phương, buộc các xe vi phạm vượt Trạm, dừng ở hai đầu Trạm trốn tránh kiểm tra về Trạm để kiểm tra.

- Lập biên bản các vi phạm pháp luật khác về quyđịnh trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đốivới các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được pháthiện tại Trạm. Trường hợp hành vi vi phạmở mức phạt vượt quá thẩm quyền, phải chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cấp cóthẩm quyền để ra quyết định xử phạt.

- Đình chỉ lưu hành phương tiện cho đến khi ngườivi phạm thực hiện xong các biện pháp khắc phục theo quy định của Chính phủ vềxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

4.2. Nhiệm vụ của lực lượng Thanh tra giao thông:

- Phối hợp với Cảnh sát giao thông dẫn xe vào vịtrí cân kiểm tra.

- Thực hiện việc kiểm tra về: tải trọng trục xe,tổng trọng lượng và khổ giới hạn của xe (bao gồm cả hàng hóa, hành khách trênxe) đối với xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đườngbộ (trừ xe quân sự chở vũ khí, phương tiện, khí tài phục vụ mục đích quốcphòng, an ninh); việc tuân thủ các quy định trong Giấy phép lưu hành xe quá tảitrọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe bánhxích tự hành trên đường bộ.

- Lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính theothẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành chính như: xe ô tô tải, máy kéo vàcác loại xe tương tự xe ô tô chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn của cầu,đường (kể cả xe ô tô chở hành khách) vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định vềvận tải đường bộ được phát hiện tại Trạm. Trường hợp hành vi vi phạm ở mức phạtvượt quá thẩm quyền, phải chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cấp có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt.

- Cân kiểm tra lại sau khi người vi phạm thực hiệnxong các biện pháp khắc phục theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực giao thôngđường bộ.

4.3. Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát trật tự:

- Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở khuvực đặt Trạm.

- Phối hợp với các lực lượng khác của Trạm trongcông tác xử lý vi phạm, tuần tra, kiểm soát trong khu vực và hai đầu Trạm phát hiện,xử lý xe vi phạm vượt Trạm, xe vi phạm trốn tránh kiểm tra về Trạm để kiểm tra.

- Thông báo, phối hợp với lực lượng Công an địaphương, khi có sự cố về an ninh trật tự ở khu vực đặt Trạm và thông báo kịpthời cho cấp có thẩm quyền để biệnpháp giải quyết.

4.4. Nhiệm vụ của Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh:

- Giám sát việc triển khai, thực hiện kế hoạch kiểmtra, xử lý xe vi phạm tải trọng trên địa bàn tỉnh của các lực lượng phối hợptại Trạm.

4.5. Ngoài các lực lượng trên có thể có các cơ quan,tổ chức liên quan tham gia phối hợp xử lý việc hạ phần quá tải, quá khổ theo quy định.

5. Phương tiện:

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải: 01 xe ô tô Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động có kèm theo cân kiểm tra tải trọng xe cùng các trang thiết bịvà 01 bộ cân xách tay.

- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công antỉnh: 01 xe ô tô tô bán tải.

Các đơn vị có lực lượng tham gia phối hợp tại Trạmbố trí trang thiết bị, công cụ hỗ trợ đảm bảo cho cán bộ, chiến sỹ, thanh tra viênthực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, điều lệnh kiểm tra.

6. Kinh phíthực hiện:

Nguồn kinh phí hoạt động của Trạm kiểm tra tảitrọng xe lưu động được đảm bảo từ Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, nguồn kinhphí an toàn giao thông địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT bố trí đủ cán bộ, thanhtra viên, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Trạm theo kếhoạch.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự vàlực lượng Cảnh sát khác thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phối hợp kiểm tra tảitrọng xe trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp kết quả thực hiện, phân tích, đánh giátình hình báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh,Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ thựchiện. /

2. Công an tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sáttrật tự phối hợp chặt chẽ với lực lượngThanh tra giao thông thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát,xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương xây dựngkế hoạch phối hợp chuyên đề xử lý xe quátải trên địa bàn tỉnh và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Huy động lực lượng tăngcường tuần tra xử lý các xe ô tô tránh, vượt trạm, đỗ chờ ở hai phía của Trạm,tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp cóhành vi chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng thực thi nhiệm vụ vàcác hành vi vi phạm khác

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, thành phố trên tuyếncó Trạm KTTTX tăng cường lực lượng phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp xảyra (khi có yêu cầu của Trạm).

- Tổng hợp kếtquả thực hiện, phân tích, đánh giá tình hình báo cáo Bộ Công an, Tổng cục Cảnhsát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội.

3. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thôngvận tải, các cơ quan Báo, Đài tổ chức tuyên truyền kế hoạch kiểm tra tải trọngxe trên địa bàn tỉnh, các quy định của pháp luật về tải trọng xe, về xử lý viphạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kếhoạch, báo cáo đề xuất UBND tỉnh có chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắcphát sinh trong quá trình thực hiện.

5. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh Hà Giang.

Phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tảituyên truyền kế hoạch kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn tỉnh, các quy định củapháp luật về tải trọng xe, về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

6. Sở Tài Chính.

Tham mưu bố trí đầy đủ kinh phí dành cho hoạt độngkiểm soát tải trọng, ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ vàkinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

7. UBND cáchuyện, thành phố.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, thành phố tăng cườngcông tác kiểm tra, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép trêncác tuyến đường thuộc địa bàn huyện, thành phố; Phối hợp tham gia bảo đảm trậttự an ninh tại khu vực đặt Trạm.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn bố trí bãi hạtải và phân công lực lượng bảo vệ hàng hóa, phương tiện khi có yêu cầu của Trạm.

- Tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các Doanh nghiệp vậntải, Doanh nghiệp khai thác, vận chuyển khoángsản, kinh doanh vật liệu xây dựng, chủ phương tiện trên địa bàn chấp hànhnghiêm các quy định về tải trọng xe.

8. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báocáo

- Kế hoạch nàythực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Giao thôngvận tải và UBND tỉnh.

- Hằng ngày, vào lúc 8h00 Trạm tổng hợp số liệu vàđánh giá tình hình báo cáo về Thanh tra Sở Giao thông vận tải số Fax02193.860.709; Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh số Fax043.8571.440 (theo mẫu báo cáo đính kèm).

- Hàng tháng, Trạm tổng hợp, phân tích, đánh giátình hình, kết quả hoạt động kiểm soát trọng tải xe về Sở Giao thông vận tải,Công an tỉnh trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo.

UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu các cấp, các ngành vàcác địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia; (b/cáo)
- Bộ Công an, Bộ GTVT; (b/cáo)
- Tổng cục ĐBVN; (b/cáo)
- Tổng cục VII Bộ Công an; (b/cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (b/cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh; (b/cáo)
- Ban ATGT tỉnh; (b/cáo)
- Cổng TT điện tử và công báo tỉnh;
- Sở GTVT, CA tỉnh; Sở Tài chính;
- Báo Hà Giang, Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Giang;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công an các huyện, thành phố;
- Trạm KTTTXLĐ Hà Giang;
- Lưu: VT, CV

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông