ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Nam Định, ngày 23 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

RÀSOÁT, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHỨC TẠP, TỒN ĐỌNG, KÉO DÀI TRÊNĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát,giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài ở các cấp,các ngành; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch rà soát, giải quyết các vụ việc trên địabàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích kiểm tra, rà soát, giảiquyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài nhằmhạn chế tình trạng đơn thư, khiếu, tố phát sinh: đảm bảo an ninh, trật tự antoàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; góp phần thúc đẩy pháttriển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu:

- Các cấp, các ngành phải thườngxuyên tiến hành rà soát, kiểm tra, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại,tố cáo phức tạp; nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền củangành, cấp mình; phấn đấu hàng năm giải quyết dứt điểm từ 90% các vụ việc khiếunại, tố cáo phức tạp, tồn đọng trở lên;

- Trong quá trình kiểm tra, rà soátcần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp có liên quan, để trao đổi, tháo gỡvướng mắc và thống nhất về biện pháp giải quyết vụ việc. Đồng thời, tăng cườngphối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị các cấpnhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình giải quyết.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Đối với những vụ việc đã đượcThanh tra Chính phủ rà soát, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo chấm dứt thụ lý,giải quyết:

- UBND thành phố Nam Định. UBND huyện Vụ Bản phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giảithích để công dân hiểu đúng chính sách, pháp luật: giáo dục, vận động để côngdân không tụ tập đông người đến khiếu nại, tố cáo tại cổng Trụ sở cơ quan Đảng,UBND; từng bước hạn chế việc công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp, không đúng quyđịnh của pháp luật:

- UBND thành phố tập trung chỉ đạogiải quyết tốt các nội dung tố cáo của công dân ở xã Lộc An theo đúng quy địnhcủa Luật Tố cáo:

- UBND huyện Vụ Bản cử cán bộ thaymặt UBND huyện tranh tụng tại Tòa án hành chính liên quan đến thu hồi đất, giảiphóng mặt bằng Khu công nghiệp Bảo Minh.

2. Đối với những vụ việc thuộcthẩm quyền của UBND tỉnh:

- Ngày 27/8/2013, UBND tỉnh đã banhành Kế hoạch số 57/KH-UBND về kế hoạch giải quyết các vụ việc đã thụ lý từtrước ngày 31/7/2013. Đến nay, đã có 07 vụ việc có Báo cáo kết quả xác minh(gồm cả xác minh bổ sung). Hội đồng tư vấn của tỉnh đã xem xét, cho ý kiến được05 vụ: yêu cầu các cơ quan đã được giao xem xét các vụ việc khẩn trương hoànchỉnh. Báo cáo kết quả xác minh, trình UBND tỉnh chậm nhất trước ngày30/10/2013;

- Hiện nay còn 05 vụ việc UBND tỉnhđã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xác minh, tại Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/8/2013, đã quá thời hạn nhưng chưa có Báo cáo kết quả xác minh, gồm:

+ Vụ việc của bà Lê Thị Sửu, ở thônDinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, nội dung: khiếu nại Quyết định số 7579/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND huyện Ý Yên không cấp giấy chứng nhận đủ80m2 đất cho gia đình bà.

+ Vụ việc của ông Nguyễn Văn Tiêu,ở số 3/38, đường Phan Bộ Châu, thành phố Nam Định; nội dung: đề nghị giải quyếttranh chấp diện tích đất thuộc thửa 397, 402, tờ bản đồ số 22, bản đồ xã NamTiến, huyện Nam Trực lập năm 1995.

+ Vụ việc của ông Trần Văn Thắng, ởthôn Sắc, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc; nội dung: khiếu nại về việc gia đình ôngbị thu hồi 456m2 đất.

+ Vụ việc của bà Đào Thị Thanh, sốnhà 186, Tân Giang, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực: nội dung: khiếu nại Quyếtđịnh số 04/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Nam Trực về xây dựng phươngán thu hồi 126,7m2 đất hộ ông Tám đã chiếm dụng để làm nhà ở.

+ Vụ việc của một số công dân thônBa Thượng, xã Yên Minh, huyện Ý Yên; nội dung: đòi diện tích đất núi tại khuvực núi Phương Nhi, xã Yên Lợi.

Yêu cầu từ Sở Tài nguyên và Môitrường tập trung xác minh, báo cáo kết quả xác minh 05 vụ việc trên, trình UBNDtỉnh chậm nhất trước ngày 15/11/2013.

3. Đối với các vụ việc thuộcthẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành:

3.1- Đối với các vụ việc khiếunại, tố cáo tồn đọng, phức tạp:

- Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố, Giám đốc các Sở, ban, ngành giao cho Chánh Thanh tra cùng cấp chủ trì,phối hợp với các Phòng, ban có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát; tổng hợp,thống kê các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp, ngành mình; tham mưu,đề xuất biện pháp giải quyết ấn định cụ thể thời gian hoàn thành Báo cáo xácminh, thời gian ra văn bản giải quyết;

- Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát các vụ việc trên địa bàn xã,phường, thị trấn, để có kế hoạch. Biện pháp giải quyết hoặc đề nghị cơ quan cóthẩm quyền xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả đã thực hiện theo đúng quy địnhcủa pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3.2- Đối với những vụ việc phứctạp, đông người tồn đọng, đã giải quyết hết thẩm quyền, nhưng công dân vẫn còný kiến:

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố,Giám đốc, các Sở, ban, ngành chỉ đạo cơ quan Thanh tra cùng cấp chủ trì, phốihợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát lại trình tự, thủ tục giảiquyết; kết quả giải quyết; việc thực hiện quyết định giải quyết, kết luận thanhtra, quyết định xử lý…;

- Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát,Chủ tịch UBND huyện, thành phố: Giám đốc các Sở, ban, ngành chủ trì, đối thoạivới công dân. Đối với những vụ việc phức tạp, trước khi tổ chức đối thoại với côngdân, cần trao đổi, xin ý kiến hướng dẫn của Sở, ban, ngành liên quan: nhất làcác ngành trong Khối nội chính.

- Sau khi đối thoại, tùy từng trườnghợp cụ thể để có biện pháp xử lý phù hợp và hiệu quả;

+ Đối với vụ việc đã được giảiquyết đúng pháp luật, có lý, có tình, thì ban hành. Thông báo chấm dứt thụ lý,giải quyết và thông báo và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.Trường hợp đặc biệt khó khăn, thì xem xét vận dụng chính sách an sinh để hỗ trợ,đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân.

+ Đối với vụ việc đã giải quyếtnhưng chưa đảm bảo đúng chính sách, pháp luật, thì phải xem xét, giải quyết lại.

3.3- Đối với vụ việc gặp vướng mắctrong áp dụng chính sách, pháp luật:

- Trong đánh giá, sử dụng chứng cứ;xác định phương án giải quyết vụ việc, nếu gặp vướng mắc trong áp dụng chínhsách, pháp luật thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND và hướng dẫn các Sở,ngành liên quan;

- Đối với các vụ việc đã giải quyếtcó hiệu lực pháp luật, công dân không có ý kiến thắc mắc nhưng chưa tổ chứcthực hiện xong.

- Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáođã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có hiệu lực pháp luật nhưngchưa thực hiện được do gặp khó khăn, vướng mắc thì có văn bản xin ý kiến củacác Sở, ngành liên quan báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

+ Đối với vụ việc do vướng mắc màviệc tổ chức thực hiện cần phải có thời gian nhất định thì thông báo, giảithích rõ để công dân rõ.

+ Đối với vụ việc giải quyết đúngpháp luật, có lý có tình, đối tượng phải thi hành nhưng cố tình chây ỳ khôngthực hiện thì áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành theo trình tự, thủ tục quyđịnh của pháp luật.

- Đối với vụ việc đang xem xét,giải quyết, yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục đẩy nhanh tiến độxác minh, tham mưu giải quyết, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quyđịnh.

- Đối với vụ việc đã xác định thuộcthẩm quyền giải quyết thì có văn bản thụ lý giao cho cơ quan chuyên môn xácminh, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

4. Đối với cơ quan thuộc thẩmquyền của các xã, phường, thị trấn:

- Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện tốt côngtác hòa giải tại cơ sở: phân loại chính xác các khiếu nại, tố cáo hành chínhvới các tranh chấp đề nghị…để có biện pháp giải quyết phù hợp, theo đúng trìnhtự, thủ tục do pháp luật quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Việc xem xét, giải quyết các vụviệc phải quán triệt đầy đủ theo nguyên tắc đã được nêu tại Văn bản số 427/UBND-VP8 ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh.

2. Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBNDtỉnh tham mưu UBND tỉnh thông tin kịp thời tình hình, kết quả giải quyết các vụviệc trên địa bàn tỉnh: tập trung những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp,đông người, vụ việc đã có thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết.

3. Đối với những vụ việc thuộc thẩmquyền của UBND tỉnh: UBND tỉnh phân công đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủtịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tham mưu giải quyết đảm bảo tiến độ theo Kếhoạch số 57/KH-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh đã đề ra,

4. Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố, Giám đốc các Sở, ban, ngành:

- Tập trung chỉ đạo kiểm tra, ràsoát các vụ việc trong phạm vi quản lý của cấp, ngành mình để có biện pháp xửlý theo quy định. Trước mắt, tập trung xem xét giải quyết các vụ việc đã giaotại Văn bản số 427/UBND-VP8 ngày 23/09/2013 của UBND tỉnh;

- Chỉ đạo cơ quan Thanh tra cùngcấp xây dựng kế hoạch, tiến độ giải quyết cụ thể đối với từng vụ việc tồn đọng,phức tạp, kéo dài;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêmtúc các Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận, Quyết định xử lý tố cáo đãcó hiệu lực thi hành;

- Tăng cường phối hợp với Mặt trậnTổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở để tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dânhiểu và chấp hành đúng pháp luật trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, tốcáo; có biện pháp phân hóa, không để người dân liên kết đông người để đi khiếunại, tố cáo trái pháp luật.

5. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phốihợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch này; đồng thời tổng hợptình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh hàng quý, 6 tháng, năm hoặc độtxuất theo quy định./.

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;- UBND các huyện, thành phố;- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu VP1, VP8, VP9

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn