UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆNNGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2013

Căn cứ Văn bản số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013của Bộ Tư pháp về tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kếhoạch tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luậttheo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; thu hút sự quan tâm, nângcao nhận thức của cán bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật,làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, cổvũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấphành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạochuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng caohiệu quả thực thi pháp luật.

2. Yêu cầu

Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa,yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật vàcác văn bản hướng dẫn thi hành. Việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thựchiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thihành pháp luật của cơ quan, đơn vị; đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2013VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề Ngày Pháp luật

"Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vìmục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

2. Khẩu hiutuyên truyền

- "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

- "Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam".

- "Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luậtlà bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bng, vănminh".

- "Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụ củamọi công dân".

- "Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹpvăn hóa của mỗi người dân".

- "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấphành và bảo vệ pháp luật".

Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với lĩnh vựccủa sở,ngành, địa phương.

III. NỘI DUNG, NH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Nội dung

- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa củaNgày Pháp luật.

- Phổ biến, giáo dục sâu rộng vvị trí, vaitrò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xãhội; những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vànhững đạo luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét,thảo luận tại kỳ họp thứ 6, như: Luật đất đai (sửa đổi), Luật hôn nhân và giađình (sửa đổi), Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi)...

- Các sở, ngành tập trung phổ biến, giáo dục và triển khaithi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước củacơ quan, đơn vị; chú trọng các văn bản liên quan trực tiếpđến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, kinh tế,trong đó có các nghị định xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực kinh tế,văn hóa, xã hội vừa được Chính phủ ban hành, nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật xửlý vi phạm hành chính năm 2012, tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật.

- Lựa chọn phổ biến, thông tin về pháp luật và thihành pháp luật trong một số lĩnh vực, như: Biển đảo; bảo vệ chủ quyền quốc gia; phòng,chống tham nhũng; an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệngười tiêu dùng; giải quyết các tranh chấp về đất đai; giải quyếtkhiếu nại, tố cáo...; qua đó, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chứcvà người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảovệ pháp luật.

- Đánh giá về công tác xây dựng pháp luật; phổ biến,giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 của sở, ngành, địaphương. Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệuquả thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

- Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu,gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi phápluật; phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hìnhthức

- Tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyênmục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệpngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luậttrên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua cáchình thức hội nghị, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháplý, tư vấn pháp luật.

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vớicác hoạt động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa", "Xây dựng nông thôn mới", "Năman toàn giao thông", triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cậnpháp luật ở cơ sở.

- Kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng vănbản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hànhpháp luật năm 2013.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trựcquan về Ngày Pháp luật; chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2013qua hệ thống áp phích, panô, băng zôn, cờ trên các tuyến đường chính, các khu trungtâm, các trường học, địa điểm công cộng; triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu vềthực hiện pháp luật.

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhândân huyện, thành phố; các đơn vị, tổ chức tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể lựa chọn nội dung,hình thức phù hợp để triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo hiệu quả. Riêng trongngày 09/11/2013, tập trung thực hiện một trong các hình thức, như: Tổ chức tuyêntruyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trựcquan, tổ chức hội nghị, hội thảo về Ngày Pháp luật và các nội dung liên quantới chủ đề Ngày Pháp luật.

3. Thờigian

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức trong tuần lễ từ ngày04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 09/11/2013.

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1.Các cơ quan, đơn vị trêncơ sở nội dung Kế hoạch này, tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luậttại cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo việc tổ chức thựchiện, gửi Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2013 để tổng hợp chung.

2. Sở Thông tin vàTruyền thôngtheo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông địa phương tuyên truyền có hiệu quả các hoạtđộng hưởng ứng việc trin khai Ngày Pháp luật theo Kế hoạch này.

3. Báo Tuyên Quang, ĐàiPhát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mụctuyên truyền về Ngày Pháp luậttheo quy định.

4. Đề nghị Ủyban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện nội dung,hình thức tổ chức Ngày Pháp luật chocác tổ chức thành viên; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chứcthành viên vận động nhân dân chấp hành pháp luật,theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam.

5. Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh vàBộ Tư pháp trước ngày 30/11/2013./.

Nơi nhận:- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh
;- Lưu VT, NC. (Hà-65)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHVũ Thị Bích Việt