ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN ĐỀ ÁN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THAM GIA GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH, GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

Thực hiện Quyết định số 2051/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đoàn TNCS Hồ ChíMinh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012 – 2017, UBND tỉnhban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường tuyên truyền giáo dụcnâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên thanh thiếu nhi đốivới công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời nâng cao tráchnhiệm, hiệu quả của đoàn viên, thanh niên tham gia công tác bảo đảm trật tự antoàn giao thông. Xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục củaĐoàn và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt.

- Nâng cao hiểu biết, tạo ý thức tựgiác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hóa trong thanh thiếu nhi khi thamgia giao thông. Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và thanh niên trongcông tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm số vụ, số ngườichết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu:

- Hoạt động của Đoàn và tuổi trẻtham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tổ chức ở tất cả các cán bộĐoàn, thường xuyên và liên tục, có mô hình, giải pháp, công trình, phần việc cụthể.

- Các Sở, ban, ngành, các tổ chứcchính trị - xã hội, chính quyền các cấp tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ và phốihợp với các cấp bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam trong toàn tỉnh chỉđạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Nângcao hiểu biết, tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hóatrong thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông. Phát huy vai trò xung kích củaĐoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam trong công tác bảođảm trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và sốngười bị thương do tai nạn giao thông, nhất là đối với đoàn viên, thanh thiếunhi.

2. Mục tiêu cụ thể:Đề án được triển khai từ năm 2013 đến hết năm 2017, phấn đấu đạt:

- 100% cơ sở Đoàn đưa nội dung phổbiến pháp luật về giao thông vào chương trình công tác năm, các kỳ sinh hoạtđịnh kỳ hàng tháng, quý và năm. Xác định nội dung Đoàn tham gia bảo đảm trật tựan toàn giao thông là tiêu chí thi đua hàng năm của các cấp bộ Đoàn; hành vi viphạm trật tự an toàn giao thông của đoàn viên được đưa vào đánh giá phân loạiđoàn viên hàng năm. Đoàn xã, phường, thị trấn có giải pháp để quản lý, giáo dụcđối với thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông khi nhận được thôngbáo vi phạm của cơ quan Công an.

- 100% Đoàn cấp huyện xây dựng tiêuchí văn hóa giao thông trong thanh niên; ký cam kết 100% đơn vị không có đoànviên, thanh niên chưa đủ tuổi (dưới 18 tuổi) hoặc không có giấy phép láixe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và có 100% đoàn viên thanh niên đội mũ bảohiểm đạt chất lượng, thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham giagiao thông.

- 100% cơ sở Đoàn ký cam kết khôngcó đoàn viên tham gia cổ vũ đua xe, đua xe trái phép gây mất trật tự công cộng,trật tự an toàn giao thông; không sử dụng rượu, bia, ma túy và những chất kíchthích khác mà pháp luật cấm trước khi điều khiển phương tiện tham gia giaothông.

- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn cómô hình, đội hình thanh niên, công trình, phần việc tham gia bảo đảm an toàngiao thông.

- 100% Liên đội có các hoạt độngtuyên truyền về văn hóa giao thông; thành lập ít nhất 01 Câu lạc bộ măng nontuyên truyền về an toàn giao thông.

- 100% Đoàn các trường Trung họcphổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề, Cao đẳng, Đại học xây dựng môhình “Cổng trường an toàn giao thông”; thành lập ít nhất 01 đội thanhniên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường vào các giờ caođiểm.

- Thành lập các đội thanh niên tìnhnguyện, thanh niên xung kích phối hợp với lực lượng CSGT tham gia đảm bảo trậttự an toàn giao thông tại các nút giao thông có tín hiệu đèn chỉ huy giao thôngtrên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰCHIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáodục

1.1. Xây dựng, chiến dịchtuyên truyền ATGT theo chủ đề cho đối tượng học sinh, sinh viên; thanh niêntrên địa bàn dân cư, thanh niên lao động trong các khu – cụm công nghiệp.

- Nội dung và hình thức: Tổchức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”; phát tờ rơi, áp phíchtuyên truyền; hội thi lái xe an toàn; kịch tương tác về an toàn giao thông; raquân tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “Văn hóa giao thông, vìsự an toàn của thanh thiếu nhi và cộng đồng”, “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”,“Rượu, bia với giao thông”, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kếtkhông điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gâymất trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; không sử dụng rượu, bia, matúy và những chất kích thích khác mà pháp luật cấm trước khi điều khiển phươngtiện khi tham gia giao thông; vận động 100% đoàn viên, thanh thiếu nhi đội mũbảo hiểm đạt chất lượng và thực hiện quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm khitham gia giao thông.

- Địa bàn triển khai:

+ Lựa chọn 04 khu vực có tập trungcác trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông.

+ Lựa chọn 03 huyện, thị xã, thànhphố có tỷ lệ tai nạn giao thông cao

+ Lựa chọn 03 khu vực có khu côngnghiệp: Khánh Phú huyện Yên Khánh; Gián Khẩu huyện Gia Viễn; 1 + 2 thị xã TamĐiệp

- Thời gian thực hiện: Trướcvà sau Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên (tháng 3), trong chiến dịch Thanh niêntình nguyện hè (tháng 6-8), Tháng An toàn giao thông (tháng 9).

1.2. Xây dựng chiến dịchtuyên truyền về ATGT trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địatheo nhiều chủ đề khác nhau

- Nội dung và hình thức:Tuyên truyền chủ yếu qua phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích, xevà tàu, thuyền lưu động; tuyên truyền và nâng cao nhận thức về ATGT cho các láitàu thủy trẻ (<25 tuổi);="" tổ="" chức="" hội="" thi="" tuyên="" truyền="" luật="" giao="" thông="" đườngthủy="" nội="" địa,="" đường="" sắt,="" đường="">

- Địa bàn triển khai: Thựchiện trên một số đoạn tuyến QL1A, QL10, đường sắt Bắc – Nam và trên sông Đáy.

- Thời gian triển khai:Trước và sau Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên (tháng 3), trong Chiếndịch Thanh niên tình nguyện hè (tháng 6-8), Tháng an toàn giao thông (tháng9).

1.3. Xây dựng chiến dịchtruyền thông về ATGT bằng các chương trình văn hóa nghệ thuật để nâng cao nhậnthức của người dân và Thanh thiếu nhi

- Nội dung, hình thức: Tổchức các đội kịch tương tác tuyên truyền về an toàn giao thông; tổ chức các Hộithi tuyên truyền về an toàn giao thông và tham gia các cuộc thi sáng tác cakhúc và tranh cổ động về an toàn giao thông.

- Địa bàn triển khai: Tạimột số địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, một số khu vực nông thônmiền núi và các hội thi và cuộc thi cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thời gian triển khai:

+ Tổ chức các đội kịch tương táctuyên truyền về an toàn giao thông: Trong 5 năm (2013 – 2017).

+ Các hội thi và cuộc thi: Mỗi nămtổ chức 01 Hội thi tuyên truyền viên về an toàn giao thông theo chủ đề hưởngứng việc triển khai của Trung ương, như: Năm 2013 tổ chức cuộc thi sáng tác cakhúc về an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi; năm 2014 tổ chức cuộc thisáng tác tranh cổ động về an toàn giao thông; năm 2015 tổ chức cuộc thi Thiếunhi vẽ tranh về an toàn giao thông; năm 2016 tổ chức cuộc thi sinh viên với ýtưởng an toàn giao thông; năm 2017 tổ chức Cuộc thi sáng tạo trẻ về an toàngiao thông trong thanh thiếu nhi.

1.4. Tập huấn nâng cao nănglực cho đội ngũ tuyên truyền viên về văn hóa giao thông

- Nội dung, hình thức: Tổchức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động tuyêntruyền về an toàn giao thông cho đội ngũ tuyên truyền viên cốt cán của các cơsở Đoàn, Hội, Đội.

- Địa bàn triển khai: Mỗinăm tổ chức 02 lớp cho các đối tượng cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt trong toàntỉnh.

- Thời gian triển khai:Trong cả năm.

1.5. Xây dựng nội dung hoạtđộng hỗ trợ nhà thiếu nhi cấp huyện các chương trình giáo dục về giữ gìn trậttự an toàn giao thông

- Nội dung, hình thức: Đưacác nội dung về ATGT vào sinh hoạt tại Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh và cácNhà thiếu nhi cấp huyện; xây dựng mô hình giáo dục trực quan tại sân nhà thiếunhi; Tham gia các cuộc thi vẽ; liên hoan các đội tuyên truyền măng non về cácnội dung ATGT; tham gia các sân chơi về ATGT trong toàn hệ thống nhà thiếu nhi.

- Địa bàn triển khai: Cácđơn vị có nhà thiếu nhi.

- Thời gian thực hiện: Trongcả năm.

1.6. Giải pháp giáo dục đoànviên, thanh niên vi phạm pháp luật hành chính về bảo đảm trật tự an toàn giaothông

- Nội dung và hình thức: Cáccấp bộ đoàn cơ sở tổ chức góp ý cho đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luậthành chính về bảo đảm trật tự an toàn giao thông do cơ quan Công an thông báovề địa phương hoặc tổ chức Đoàn.

- Địa điểm triển khai: Toàntỉnh.

- Thời gian triển khai:Trong 5 năm.

2. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vậnđộng “Thanh niên với văn hóa giao thông”

- Nội dung, hình thức: Vậnđộng thanh niên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông thông quatổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, giao lưu để thanh thiếu nhiphản ánh, đề xuất những tiêu chí văn hóa của thanh thiếu nhi khi tham gia giaothông; tổ chức các chương trình truyền thông thực tế, kịch tương tác về văn hóagiao thông tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựngcác chuyên trang, chuyên mục về cuộc vận động trên các trang báo, tạp chí,chương trình truyền thanh, truyền hình của Đoàn, Hội; tổ chức các cuộc thi ảnh,thi sáng tác ca khúc, các tiểu phẩm về văn hóa giao thông; tổ chức các “Ngàyhội thanh niên với văn hóa giao thông” ở các cấp. Các cơ sở Đoàn đưa nộidung phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa giao thông vào các kỳsinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý và năm. Xác định nội dung Đoàn tham gia đảmbảo trật tự an toàn giao thông là tiêu chí thi đua hàng năm của các cấp bộ Đoàn;hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của đoàn viên được đưa vào đánh giáphân loại đoàn viên hàng năm.

- Địa bàn triển khai: Toàntỉnh.

- Thời gian triển khai:Trước và sau Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên (tháng 3), trong Chiến dịch Thanhniên tình nguyện hè (tháng 6-8), Tháng an toàn giao thông (tháng 9).

3. Nhân rộng các mô hình, côngtrình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia bảo đảm trật tự an toàn giaothông

3.1. Nâng cao ATGT tại cáccổng trường học

- Nội dung và hình thức: Xâydựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học trongtỉnh. Trong đó ưu tiên tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp về các hành vibị cấm khi tham gia giao thông, về nguyên nhân và hậu quả các vụ tai nạn giaothông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên. Tổ chứcđội thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường trong cácgiờ cao điểm. Tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm trật tựan toàn giao thông. Vận động học sinh không điều khiển xe mô tô, xe máy khichưa đủ tuổi theo quy định hoặc không có giấy phép lái xe; Thực hiện quy địnhbắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nhất là đi xe đạp điện.

- Số lượng:

+ 35 cổng trường Trung họcphổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên.

+ 5 cổng trường Đại học, cao đẳngtrong tỉnh.

+ 20 cổng trường tiểu học, THCStrong tỉnh (tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Ninh Bình).

- Địa bàn triển khai: Cáchuyện, thị xã thành phố.

- Thời gian triển khai: Trong5 năm.

3.2. Nâng cao ATGT tại cácbến đò ngang địa phương

- Nội dung và hình thức: Xâydựng mô hình “Bến đò ngang an toàn” tại các bến đò ngang (bến kháchngang sông). Tại đó có đội thanh niên tình nguyện tham gia tổ chức các hoạtđộng trong giờ cao điểm có học sinh đi đò đến trường và tan trường như hướngdẫn mặc áo phao hoặc sử dụng thiết bị cứu sinh; nhắc nhở các chủ đò và ngườiđiều khiển phương tiện thực hiện các quy định về bảo đảm điều kiện an toàn theoquy định; ứng cứu khi tai nạn xảy ra. Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thôngđường thủy nội địa cho người dân khu vực bến đò, nhất là các em thiếu nhi tạicác trường học. Tổ chức các khóa học bơi cho thiếu nhi. Tham gia tu sửa, bảodưỡng, bảo quản phương tiện, thiết bị và xây dựng hạ tầng khu vực bến đò.

- Số lượng: 10 bến đò ngang.

- Địa bàn triển khai: Kim Sơn,Yên Khánh, Gia Viễn, Nho Quan.

- Thời gian triển khai: Trong5 năm

3.3. Nâng cao ATGT tại cácđường ngang, dân sinh qua đường sắt

- Nội dung và hình thức: Xâydựng mô hình “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn” tại các đườngngang dân sinh không có rào chắn, nhất là tại các đường ngang tự phát. Tại đócó hoạt động của thanh niên tham gia cảnh báo giao thông, tuyên truyền không viphạm hành lang an toàn đường sắt, tuyên truyền chống ném đá lên các đoàn tàu.Giải tỏa vật cản hoặc cây xanh, gây ảnh hưởng, che khuất tầm nhìn của ngườitham gia giao thông.

- Số lượng: 4 điểm giao cắt.

- Địa bàn triển khai: Thànhphố Ninh Bình, thị xã Tam Điệp, huyện Hoa Lư, Yên Mô.

- Thời gian triển khai:Trong 5 năm.

3.4. Nâng cao ATGT tại cáctuyến đường bộ có khu – cụm công nghiệp

- Nội dung và hình thức: Xâydựng các đội thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông,tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Xây dựng các pano, áp phích tuyêntruyền về an toàn giao thông …

- Số lượng: 05 điểm.

- Địa bàn triển khai: Thànhphố Ninh Bình, thị xã Tam Điệp, huyện Yên Khánh, Gia Viễn, Yên Mô

- Thời gian: Trong 5 năm.

3.5. Đẩy mạnh hoạt động củacác đội Thanh niên tình nguyện, Thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tựan toàn giao thông góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các khu đông dâncư.

- Nội dung và hình thức:Thành lập các đội, nhóm thanh niên tình nguyện phối hợp với Công an cấp huyệntham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông; giúp lực lượng chức năng giải quyếtcác vụ tai nạn giao thông; giúp đỡ đưa người bị thương do tai nạn giao thông đicấp cứu.

- Số lượng: mỗi đơn vị thànhlập 01 đội Thanh niên tình nguyện, Thanh niên xung kích (Riêng thành phốNinh Bình thành lập 03 đội, thị xã Tam Điệp thành lập 02 đội).

- Địa điểm triển khai: Cáchuyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian triển khai:Trong 2 năm 2014 và 2015.

3.6. Đăng ký đảm nhận cácphần việc thanh niên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý antoàn giao thông

- Nội dung và hình thức:Thành lập các đội Thanh niên tình nguyện, Thanh niên xung kích tham gia tu sửađường giao thông, mở đường tại các vùng nông thôn, miền núi.

- Địa điểm triển khai: Trongtỉnh.

- Thời gian triển khai:Trong 5 năm.

4. Đào tạo nâng cao kỹ năng chothanh thiếu nhi khi tham gia giao thông

- Nội dung và hình thức: Tổchức các hoạt động giúp thanh thiếu niên hoàn thiện các kỹ năng lái xe khoa họcvà an toàn; cách lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng và đúng quyđịnh; cách xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn; Tham gia học, thinhận giấy phép lái xe hạng A1; Tổ chức các khóa phổ cập bơi lội cho thanh thiếunhi.

- Địa điểm triển khai: Trongtoàn tỉnh.

- Thời gian triển khai:Trong 5 năm.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Từ nguồn ngân sách địa phương theoquy định phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn:

- Chủ trì phối hợp với các Sở,ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giaothông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Tài chính xây dựng nhiệm vụ vàdự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo từng năm gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạchvà Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Kịp thời đề xuất, kiến nghị cácvấn đề phát sinh, cần điều chỉnh với UBND tỉnh; định kỳ hàng năm báo cáo UBNDtỉnh về kết quả triển khai thực hiện; 01 năm sơ kết 01 lần, qua đó tiếp tục cụthể hóa đề ra các chỉ tiêu, nội dung giải pháp thực hiện và tổng kết Đề án khikết thúc giai đoạn.

2. Sở Giao thông vận tải và BanAn toàn giao thông tỉnh Phối hợp với Tỉnh đoàn trong việc xây dựng chươngtrình, kế hoạch, nhiệm vụ và lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch hàng nămđể trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn, kinh phí triển khai thực hiện Đềán Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giaothông theo đúng quy định hiện hành.

4. Sở Tài chính:

- Đảm bảo kinh phí thực hiện kếhoạch hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hiệnhành

- Thẩm định dự toán kinh phí doTỉnh đoàn và Ban An toàn giao thông đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bốtrí kinh phí cho Tỉnh đoàn triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

5. Các sở, ban, ngành: Căncứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Tỉnhđoàn để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo đạt hiệuquả.

6. Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thựchiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Hàng năm chủ động bố trí nguồnkinh phí giao thông cho các huyện, thị, thành Đoàn và tạo điều kiện thuận lợiđể các huyện, thị, thành Đoàn tổ chức thực hiện các nội dung tham gia giữ gìntrật tự an toàn giao thông giai đoạn 2013 – 2017.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trậntổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp vớiTỉnh đoàn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức Chính trị - xã hội;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VP4, 6, TTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung