ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6968/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ34-CT/TW NGÀY 07/4/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA,KHEN THƯỞNG

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13/8/2014của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TWngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khenthưởng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện công tác thiđua, khen thưởng; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sức sáng tạo của cán bộ,công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang,cộng đồng doanh nghiệp trong việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và các năm tiếptheo, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lầnthứ XIV, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lầnthứ VIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX;Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạchthực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI), Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13/8/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về "Tiếp tụcđổi mới công tác thi đua, khen thưởng", đưa công tác thi đua, khen thưởngtrở thành động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố và đất nước.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cáccấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, phát huysức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia, thực hiện công tác thiđua, khen thưởng.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chứccác phong trào thi đua yêu nước, hướng về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị,nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách ở từng thời điểm để tổ chức phát động thi đua vớinhiều hình thức phong phú, hấp dẫn và có sức lan tỏa; Chủ đề, tên gọi phong tràocần dễ hiểu, dễ nhớ và có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai cóhiệu quả; tránh hình thức, lãng phí, tốn kém.

4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thựchiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng quy định, kịp thời giải quyếtnhững khó khăn, vướng mắc. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đuacần lựa chọn các tập thể, cá nhân thật sự có thành tích tiêu biểu để biểudương, tôn vinh, khen thưởng động viên kịp thời. Công tác phát hiện, bồi dưỡng,nhân điển hình tiên tiến phải được coi trọng, quan tâm tạo điều kiện để cácđiển hình tiên tiến được tuyên truyền, lan tỏa, nêu gương học tập trong cơquan, đơn vị, địa phương.

5. Đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm nguyên tắc:Công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời; chú trọng khen thưởng các tập thểnhỏ, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, công chức, viênchức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, bảo vệ dân phố, dânphòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc hoặc thành tích độtxuất.

II. NỘI DUNG

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quántriệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 củaBộ Chính trị; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước mới, thiếtthực, hiệu quả với nội dung và hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọidễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện. Thực hiện tốt chủ đề thi đua của Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các Nghị quyết, kết luận của Hội nghịThành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các nghị quyết kỳ họp Hội đồng nhân dân thànhphố; chủ đề hành động năm của thành phố, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảngcác cấp, Đại hội Thi đua yêu nước; Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng(13/5/1955 - 13/5/2015). Tập trung các phong trào thi đua trọng tâm lớn: "Toànthành phố đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức cácchỉ tiêu, nhiệm vụ được giao gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh"; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ xây dựng thành phố Cảng xanh - văn minh - hiện đại"; "Toànthành phố chung sức xây dựng nông thôn mới"...

2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thủ tụchành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thôngtin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượngcông tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch để khíchlệ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu; chú trọng khen thưởng người trựctiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, đột xuất; quan tâm khen thưởng cáctập thể, cá nhân ở cơ sở, doanh nghiệp, nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hảiđảo... Không ngừng nâng cao chất lượng khen thưởng, tránh khen thưởng trànlan;..

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong tràothi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong cáclĩnh vực. Thực hiện tốt bốn khâu trong công tác thi đua, khen thưởng: Pháthiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điểnhình tiên tiến, để phổ biến, nhân rộng và nêu gương học tập. Các cơ quan thôngtin tuyên truyền của thành phố tăng cường các hoạt động tuyên truyền Chỉ thị số34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, các văn bản pháp luật về thi đua, khenthưởng.

4. Tập trung giải quyết dứt điểm khen thưởng thànhtích trong hai cuộc kháng chiến; thực hiện tốt, kịp thời chế độ, chính sách chocác đối tượng người có công với cách mạng còn tồn đọng.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việctriển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tậphuấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng khi Luật Thi đua, Khen thưởng vàNghị định mới về thi đua, khen thưởng có hiệu lực thi hành.

6. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thiđua - Khen thưởng các cấp. Kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởngnhất là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng từ thànhphố đến cơ sở, đảm bảo thực sự có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệmvụ trong tình hình mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thi đua -Khen thưởng, Sở Nội vụ

- Tham mưu Ủy bannhân dân thành phố phát động các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp với cácSở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các địa phương phát hiện, bồi dưỡng các điểnhình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới trong các lĩnh vực: sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh... để tuyên truyền, nêugương học tập và nhân rộng toàn thành phố.

- Triển khai hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổbiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 39/2013/QH13 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác thiđua, khen thưởng.

- Tham mưu Ủy bannhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy chế, giải thưởng khenthưởng trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phốxây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởngtại các Sở, ban, ngành, các cụm, khối thi đua của thành phố...

- Phối hợp vớiSở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài địa phương đẩy mạnh công táctuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hộivà các ngành liên quan, Ủy bannhân dâncác quận, huyện rà soát dứt điểm khen thưởng kháng chiến tồn đọng, đẩy mạnhtuyên truyền, tích cực rà soát, thẩm định chính xác tiêu chuẩn, thực hiện và tổchức Lễ trao tặng trang trọng, kịp thời có hiệu quả Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định tặng danh hiệu "Bàmẹ Việt Nam anh hùng", thực hiện các chế độ, chính sách người có côngtrong hai cuộc kháng chiến.

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các Sở, ban, ngành,đoàn thể, đơn vị, địa phương chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cáccấp; chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Thi đuayêu nước thành phố lần thứ VIII vào năm 2015 đạt kết quả tốt.

2. Sở Thông tin vàTruyền thông

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các phòng Văn hóathông tin các quận, huyện, các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố tổchức tuyên truyền các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm trong các năm;tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mớitrong lĩnh vực đời sống, xã hội tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầnglớp nhân dân và trong toàn xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, HộiNhà báo, Hội văn học nghệ thuật thành phốtổ chức cuộc triển lãm, thi viết về phong trào thi đua yêu nước; theo dõi, đánhgiá, đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hải Phòng,Báo An ninh Hải Phòng tăng thời lượng phát sóng, chuyên trang, chuyên mục,đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của kế hoạch, đặc biệt tuyên truyền cácgương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, những nơi có phongtrào thi đua mới...

4. Các Sở, ban,ngành, đoàn thể, địa phương

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốtChỉ thị số 34-CT/TW; Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi; các văn bản hướng dẫnthi hành đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, nhằm nâng caochất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nướcsâu rộng trong toàn ngành, đơn vị.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyệnvà các cụm, khối thi đua thuộc thành phố: Tổ chức ra quân, phát động phong tràothi đua yêu nước, kí giao ước thi đua phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đượcgiao. Mỗi năm đăng ký bằng văn bản xây dựng từ 01 đến 02 phong trào thi đua yêunước tiêu biểu của ngành, đơn vị mình và từ 02 đến 03 tập thể, cá nhân điểnhình tiên tiến, tiêu biểu ở từng ngành, nghề, lĩnh vực, kết thúc vào quý I hàngnăm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phốqua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố (Ban Thi đua - Khenthưởng, Sở Nội vụ). Coi trọng việc chủ động đề xuất sáng kiến, sáng tạo, giảipháp mới áp dụng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, kịpthời động viên, biểu dương khen thưởng cán bộ, công chức, người trực tiếp laođộng sản xuất có thành tích xuất sắc, tiêu biểu và đề nghị cấp trên khen thưởng.

- Kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khenthưởng theo hướng ổn định, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viênchức làm công tác thi đua, khen thưởng từ thành phố đến cơ sở. Nâng cao vai tròcủa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.

5. Đề nghị BanTuyên giáo Thành ủy

- Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Hướngdẫn số 70-HD/BTGTU ngày 22/7/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy trên địa bànthành phố.

- Tăng cường biên soạn, phát hành tài liệu tuyêntruyền nhằm biểu dương những thành tích, kết quả của phong trào thi đua yêunước trên tất cả các lĩnh vực. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đạichúng của thành phố thực hiện tốt tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởngcủa thành phố.

6. Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tích cực phátđộng, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hăng hái tham gia các phong tràothi đua yêu nước của thành phố. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốtphong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Ủy ban nhândân thành phố đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai vàthực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạchnày, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy bannhân dân thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) để tổng hợp, đánhgiá kết quả triển khai, thực hiện của đơn vị./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Ban TĐ-KT TW;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- C, PCVP UBNDTP;
- Các thành viên Hội đồng TĐ-KT TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- Sở Nội vụ, Ban TĐ-KT;
- CV: TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền