BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

KẾ HOẠCH
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC KHU VỰC MIỀN NÚI,
VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4311/VPCP-KTN ngày 29 tháng 6 năm 2011, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
1. Mục đích yêu cầu
- Đánh giá việc áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
- Đề xuất những cơ chế, chính sách cần hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
2. Nội dung
- Tình hình xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

- Thực trạng về việc áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;
- Kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên, áp dụng đối với các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
3. Thời gian, địa điểm khảo sát
- Bắt đầu từ ngày 20/02 đến ngày 30/5/2012.
- Tại các tỉnh Lai Châu, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Hòa Bình, Nghệ An và các Tổng công ty: Lâm nghiệp, Cà phê, Cao su, Chè và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
4. Tổ chức thực hiện (Kèm theo phụ lục)

Nơi nhận:
- Văn phòng Bộ;
- Lưu VT, PC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lữ Minh Tuấn


PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT
(Ban hành kèm theo công văn số 698/KH-BNN-PC
ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Vụ Pháp chế)

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Dự kiến phân công thực hiện

Thời gian
Địa điểm
Chủ trì
Người tham gia
(Chuyên viên)
20-24/2/2012
Thái Nguyên
Lãnh đạo Vụ
Trần Thị Dung;
Phan Thị Huệ;
Nguyễn Quốc Khánh;
Dương Văn Cường
5-9/03/2012
Lào Cai
Lãnh đạo Vụ
Trần Tiến Hùng;
Phạm Thùy Trang;
Nguyễn Quang Huy;
Nguyễn Thành Trung
19-23/3/2012
Hà Giang
Lãnh đạo Vụ
Dương Văn Cường;
Phạm Thùy Trang;
Nguyễn Quang Huy;
Nguyễn Thành Trung
9-13/4/2012
Hòa Bình
Lãnh đạo Vụ
Hoàng Hữu Nam;
Đàm Thị Thanh Xuân;
Nguyễn Quốc Khánh;
Lê Thị Hải Vân.
16-20/4/2012
Bắk Kạn
Lãnh đạo Vụ
Hoàng Hữu Nam;
Trần Tiến Hùng;
Tống Khánh Ly;
Ngô Thị Tuyết.
23-27/4/2012
Thanh Hóa
Lãnh đạo Vụ
Hoàng Hữu Nam;
Trần Tiến Hùng;
Tống Khánh Ly;
Ngô Thị Tuyết.
23-27/4/2012
Nghệ An
Lãnh đạo Vụ
Dương Văn Cường;
Phạm Thùy Trang;
Nguyễn Quang Huy;
Nguyễn Thành Trung
2-6/5/2012
Lai Châu
Lãnh đạo Vụ
Trần Thị Dung;
Phan Thị Huệ;
Nguyễn Quốc Khánh;
Dương Văn Cường

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?