UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-STNMT

Hòa Bình, ngày 06 tháng 05 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCHSỐ 24/KH-UBND NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THỰCHIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNGƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONGTHỜI KỲ ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, TẠO NỀN TẢNG ĐỂ ĐẾN NĂM 2020 NƯỚCTA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

Căn cứ Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31tháng 10 năm 2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vềtiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàndiện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thànhnước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10 tháng 4năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Chương trình hànhđộng của Tỉnh ủy;

Căn cứ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định vị trí,chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trườngtỉnh Hòa Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổchức thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhândân tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

- Nâng cao nhận thức về pháp luật và trách nhiệmcủa cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người sử dụngđất về công tác quản lý, sử dụng đất đai.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý,sử dụng đất đai; phát huy nguồn lực từ đất đai phục vụ phát triển kết cấu hạtầng, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

- Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống quảnlý đất đai hiện đại, tăng cường cải cách thủ tục hành chính; từng bước xây dựngcơ sở dữ liệu đất đai.

- Thể chế các văn bản quy phạm pháp luật đất đaitheo thẩm quyền phù hợp với pháp luật đất đai, đảm bảo công khai, minh bạch,dân chủ thúc đẩy thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai đểphát triển kinh tế xã hội.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước vềđất đai; quản lý chặt chẽ tài nguyên đất theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật;đảm bảo sử dụng đất đúng quy hoạch, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; chấnchỉnh công tác quản lý đất đai ở các cấp; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạmtrong việc sử dụng đất. Từng bước đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai trênđịa bàn tỉnh đi vào nề nếp, chặt chẽ theo quy định pháp luật.

II. NHIỆM VỤ

1. Phòng Quản lý Đất đai

- Triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) cấp tỉnh, cấp huyệnđã được phê duyệt; tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫntổ chức thực hiện và phân bổ các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấphuyện cho cấp xã;

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường cáchuyện, thành phố công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đểcác tổ chức, cá nhân biết và thực hiện quyền giám sát trong quá trình tổ chứcthực hiện quy hoạch theo quy định; rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyênngành, quy hoạch xây dựng nông thôn mới có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với cácchỉ tiêu và tiến độ thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện lập, thẩmđịnh, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trồng lúa chi tiết trên địa bàn tỉnhtrong năm 2014. Xây dựng dự án và thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch sửdụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020) cấp tỉnh và cấphuyện cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai;

- Hướng dẫn lập, thẩm định kế hoạch dụng đất và kếhoạch thu hồi đất hàng năm cấp huyện theo quy định của Luật đất đai năm 2013sát với thực tế. Tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự áncần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trước khi trình Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, đểphục vụ phát triển kinh tế xã hội, lợi ích quốc gia, công cộng. Phối hợp vớiphòng Thanh tra và các sở, ngành, cơ quan có liên quan thường xuyên thực hiệncông tác rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sửdụng đất nhưng chậm triển khai; chấn chỉnh việc thu hồi, giao đất, cho thuêđất, chuyển mục đích sử dụng đất, việc quản lý và sử dụng đất của Ủy ban nhândân cấp xã, việc Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê, thầu, giao khoán đất khôngphù hợp với quy định pháp luật; thực hiện rà soát các dự án cấp phép đầu tư,các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi giấy phép đầutư, đất đai đối với các dự án chậm triển khai, các dự án đầu tư không hiệu quả;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở chấp thuận địa điểm đầutư và thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danhmục công trình đã được phê duyệt theo quy định. Quá trình thực hiện kiên quyếtkhông thực hiện chấp thuận chủ trương thực hiện dự án hoặc thu hồi đất sản xuấtnông nghiệp của nhân dân để cho các dự án sản xuất nông nghiệp và đối tượngkhác trong khi các địa phương chưa có biện pháp ổn định đời sống của nhân dânmột cách bền vững;

- Phối hợp với phòng Đo đạc - Bản đồ, Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện,thành phố giải quyết dứt điểm các tồn tại đất nông lâm trường để cấp xong giấychứng nhận. Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành các văn bản chỉ đạo xử lý đấtnông lâm trường đối với khu vực chồng chéo và sau khi thực hiện thu hồi đất trảra; các giải pháp và tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất theo tinh thần Nghị quyết số 39/2012/NQ13 ngày 23 tháng11 năm 2012 của Quốc hội và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 củaThủ tướng Chính phủ; các chính sách, đề án về lĩnh vực quản lý đất đai và Chỉthị số 04/CT-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đótập trung vào các loại đất đã cấp giấy chứng nhận nhưng đạt tỷ lệ thấp như: Đấtdo các tổ chức quản lý, đất ở đô thị, đất sản xuất nông nghiệp;

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tácđăng ký, chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên đồng bộ ở 3 cấp tỉnh, huyện,xã trên các loại tài liệu hồ sơ, bản đồ hiện có, làm nền tảng từng bước xâydựng hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiệnđại theo dự án tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hòa Bìnhđã được phê duyệt. Trong năm 2014 tập trung thực hiện hoàn thành việc xây dựngcơ sở dữ liệu địa chính huyện Tân Lạc, lập đề án triển khai xây dựng cơ sở dữliệu địa chính huyện Yên Thủy, Lạc Sơn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đểtriển khai thực hiện;

- Phối hợp với phòng Pháp chế và các đơn vị có liênquan thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, trình tự thủ tục hànhchính liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đề xuất sửađổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật đất đai năm 2013.

2. Phòng Bồi thường giải phóngmặt bằng và hỗ trợ tái định cư

- Rà soát đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắcđối với các dự án chưa thực hiện xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗtrợ tái định cư trên địa bàn tỉnh;

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hànhtrình tự và các quy định về thông báo thu hồi đất; lập, phê duyệt phương án bồithường, hỗ trợ tái định cư; lập và thực hiện dự án tái định cư, phương án đàotạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, đảm bảo đời sống của người dân tạikhu vực có đất bị thu hồi, đảm bảo công khai dân chủ, khách quan, công bằngđúng quy định pháp luật;

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động giá đấttrên thị trường, xây dựng bảng giá đất; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thànhphố lân cận để xây dựng giá đất cho các khu vực giáp ranh; Thực hiện khảo sát,tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh bảng giá đất theoquy định của Luật đất đai năm 2013, để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông quavào kỳ họp cuối năm 2014 trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phùhợp với từng loại đất, các đối tượng sử dụng đất. Từng bước xây dựng cơ sở dữliệu về giá đất tới từng thửa đất;

- Phối hợp với phòng Pháp chế rà soát các văn bảnquy phạm pháp luật liên quan đến công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư khiNhà nước thu hồi đất, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp vớiquy định của Luật Đất đai 2013.

3. Phòng Pháp chế

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu để Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức hội nghị triển khai phổ biến, giới thiệu Luật Đất đai và các vănbản hướng dẫn thi hành Luật; Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Sở các văn bản triểnkhai thi hành Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khicó hiệu lực thi hành;

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng: Quản lý Đất đai,Đo đạc - Bản đồ, Bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, Vănphòng Đăng ký quyền sử dụng đất rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, trìnhtự thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý đất đai, đo đạc - bản đồ,bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giá đất trên địa bàn tỉnh, đề xuất sửa đổi,bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và cácvăn bản hướng dẫn thi hành, tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện trình Ủy bannhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnhvực quản lý đất đai để ban hành theo quy định; thường xuyên thực hiện rà soát,cập nhật, đơn giản hóa, công bố công khai thủ tục hành chính về đất đai, tạothuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong thực hiện cácthủ tục hành chính;

- Xây dựng kế hoạch, đề xuất các biện pháp nâng caohiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho tổchức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; tham mưu cholãnh đạo Sở tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập, quán triệt nhữngnội dung của Luật đất đai 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị quyết số19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương đảng Khóa XI vàChương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy; phốihợp với phòng Quản lý Đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môitrường tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu Luật Đất đai năm 2013 và cácvăn bản hướng dẫn thi hành trên trang Website của Sở;

- Căn cứ các quy định pháp luật, tham mưu cho lãnhđạo Sở ban hành cơ chế, chính sách để quản lý và khuyến khích xã hội hóa hoạtđộng tư vấn, dịch vụ về đất đai, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đấtđai theo quy định của pháp luật.

4. Văn phòng Sở

- Thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sungchức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn chức năng, nhiệmvụ của các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị làm công tác Tài nguyênvà Môi trường ở các huyện, thành phố phù hợp với quy định của pháp luật đất đai;

- Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng đề áncủng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nướcvề đất đai ở cấp tỉnh, huyện và xã, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng tuyểndụng cán bộ, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, trình độ đồng thời xây dựng kế hoạchtăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề xuất thay thế các cán bộ, công chứckhông đạt yêu cầu. Hàng năm phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vịtrực thuộc Sở thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ đặc biệt là cán bộ làmcông tác quản lý đất đai;

- Phối hợp với phòng Tổng hợp - Kế hoạch - Tàichính tham mưu cho lãnh đạo Sở đề án nâng cao năng lực ngành quản lý đất đaiđến năm 2020 tỉnh Hòa Bình. Trọng tâm là trang bị cơ sở vật chất, bồi dưỡngnguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu quản lý đất đai trên địa bàntỉnh theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đấtđai giai đoạn 2011-2020;

- Thực hiện nâng cao chất lượng tiếp nhận và giảiquyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; thường kiểm tra, giám sát cán bộ,công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ giao dịch hành chính một cửa, đồng thờixây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng phục vụ, năng lực chuyên môncủa cán bộ giao dịch tại bộ phận một cửa;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai vận hành vàliên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cho ngànhquản lý đất đai.

5. Phòng Tổng hợp - Kế hoạch -Tài chính

- Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở tổnghợp xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện công tác quản lý đất đaitrên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện và đổi mới chính sáchpháp luật đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trìnhhành động số 16-CTr/TU ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số24/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, Vănphòng Sở, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí của Sở để tổ chức thực hiện cácnhiệm vụ trong kế hoạch này, trước mắt đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện côngtác triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hànhLuật; hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước;

6. Thanh tra Sở

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấphành các quy định của pháp luật đất đai, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạmpháp luật đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đã đượcNhà nước giao đất, cho thuê đất. Đề xuất các biện pháp và kiên quyết xử lýnghiêm, dứt điểm các tổ chức được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự ánđầu tư nhưng sử dụng đất lãng phí, không đúng mục đích, chuyển nhượng dự ántrái quy định của pháp luật, không thực hiện nghĩa vụ tài chính v.v…

- Chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, các phòngchuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan có liên quan để xây dựng kế hoạch,giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật đất đai, những khiếu nại, tốcáo về quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Tập trung giải quyết dứt điểmcác vụ việc tồn đọng kéo dài, không để xảy ra điểm nóng; phấn đấu cơ bản giảiquyết xong các vụ khiếu nại tồn đọng và không còn các vụ việc phức tạp kéo dài;

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lýNhà nước về đất đai trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các viphạm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc chấp hành các quy địnhpháp luật đất đai; rà soát điều chỉnh bổ sung các quy định về giải quyết tranhchấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai đảm bảo phù hợp với các quy địnhpháp luật hiện hành.

7. Phòng Đo đạc - Bản đồ

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở các giải pháp thực hiệnhoàn thành việc đo đạc cấp giấy chứng nhận đối với đất lâm nghiệp theo quyếtđịnh số 672/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, dự án tổngthể tại huyện Yên Thủy, Lạc Thủy và 07 xã huyện Lương Sơn. Xây dựng kế hoạch vàđề xuất với lãnh đạo sở các giải pháp để tiếp tục triển khai dự án tổng thể đođạc địa chính trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành các văn bản thểchế các quy định của Nhà nước về Đo đạc - Bản đồ, các văn bản quy định quản lýnhà nước về hoạt động, phát hành, xuất bản tài liệu bản đồ trên địa bàn tỉnh;quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh. Đề xuất cácgiải pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàntỉnh đảm bảo quản lý, sử dụng thống nhất, đồng bộ, hiệu quả theo quy định củapháp luật đất đai;

- Phối hợp với phòng Pháp chế rà soát sửa đổi bổsung các quy định về đo đạc bản đồ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đấtđai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

8. Chi cục Bảo vệ Môi trường, Phòng Quản lý Tàinguyên nước và Khí tượng thủy văn, Phòng Quản lý Tài nguyên khoáng sản

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnhban hành thuộc lĩnh vực được giao quản lý, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổsung, sửa đổi, ban hành mới phù hợp với các quy định pháp luật và tinh thầnNghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấphành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31 tháng01 năm 2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh.

9. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâmKỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trungtâm Công nghệ thông tin

Chủ động phối hợp với phòng Pháp chế, Văn phòng Sởđể thực hiện rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chứccủa đơn vị, xây dựng đề án đề xuất lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máycho phù hợp với các quy định của pháp luật đất đai; Chuẩn bị các điều kiện cầnthiết để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 kịp thời, đúng quy định.

- Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môitrường chủ trì, phối hợp với phòng Pháp chế, phòng Quản lý Đất đai tổ chứctuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai, giới thiệu Luật Đất đai năm2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên trang Website của Sở.

- Trung tâm phát triển quỹ đất nghiên cứu, đề xuấtxây dựng Đề án tạo quỹ đất sạch có vị trí thuận lợi gần trung tâm, thuận lợigiao thông và kinh doanh dịch vụ thương mại hoặc có cảnh quan đẹp, phù hợp vớiđiều kiện thực tế của tỉnh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và khai thác cóhiệu quả nguồn thu từ đất cho ngân sách.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: Rà soát chứcnăng nhiệm vụ trình lãnh đạo Sở đề án kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đảmbảo hoạt động đồng bộ, thống nhất hiệu quả theo quy định pháp luật; Tăng cườngvà tập trung chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác đăng ký, cập nhật chỉnh lýbiến động đất đai đồng bộ ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Tham mưu cho lãnh đạo Sở cácgiải pháp để cơ bản thực hiện cấp xong giấy chứng nhận cho các tổ chức sử dụngđất trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Chi cụcTrưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túctổ chức thực hiện Kế hoạch này;

- Giao phòng Pháp chế tham mưu, giúp Lãnh đạo Sởtheo dõi, đôn đốc các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sởtrong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Chủ động nắm bắt tình hình thực hiệnkế hoạch, kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp xử lý những khó khăn, vướngmắc trong quá trình triển khai thực hiện;

- Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếuthấy cần bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch hoặc có những khó khănvướng mắc và kiến nghị, đề xuất, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Chi cụctrưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, và Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở kịp thờiphản ánh về phòng Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; NN và PTNT, KH và ĐT (để phối hợp);
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (để phối hợp);
- Báo Hòa Bình (để phối hợp);
- Thanh tra tỉnh (để phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố (để phối hợp);
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện);
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐĐ (To 50b).

GIÁM ĐỐC
Đinh Văn Hòa