UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 70/KH-SYT

Hà Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2016

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NGÀNH Y TẾ NĂM2016

Căn cứ Công văn số 911/UBND-VX ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc triển khaithực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2016;

Thực hiện Kế hoạchsố 69/KH-SYT ngày 05/5/2016 của Sở Y tế Hà Giang thực hiệnhành động về bình đẳng giới của ngành Y tế giai đoạn 2016-2020;

Sở Y tế xây dựngKế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ năm2016, cụ thể:

1. Triển khai thực hiện các vănbản về bình đẳng giới

Tập trung tuyên truyền, phổ biến,quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước về Bình đẳng giới, trọng tâm là Luật Bình đẳng giới,Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giaiđoạn 2011-2020; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn2016-2020; Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Y tế giai đoạn2016-2020.

Hướng dẫn cácđơn vị xây dựng kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và kếhoạch hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ hàng năm trên cơ sở Kếhoạch hành động về bình đẳng giới của Sở Y tế.

2. Triển khai các hoạt động tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật vềbình đẳng giới

Hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2016-2021 và phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tạiChiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, các đơn vị cần tậptrung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chínhsách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng trong lĩnh vực chínhtrị cho phù hợp với từng đơn vị và từng đối tượng.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyềnnâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạolực trên cơ sở giới, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựachọn giới tính thai nhi, tỷ lệ nạo phá thai và việc trẻ em gái bị xâm hại tình dục. Tăng cường giáo dục kiến thức về sức khỏe sinh sản và các biệnpháp bảo đảm an toàn tình dục, đảm bảo khống chế tỷ lệ phụnữ mang thai nhiễm HIV/AIDS ở mức thấp nhất.

Các hình thức hoạt động tuyên truyền,phổ biến, giáo dục: Thông qua các cuộc họp, hội nghị, hộithảo, nói chuyện chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu, xây dựng và tổ chức chươngtrình truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xâydựng các sản phẩm truyền thông như, tờ rơi, pano, áp phích, trang cổ động vềbình đẳng giới.

3. Nâng cao nănglực của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và hiệu quả hoạt động về bình đẳng giới và vìsự tiến bộ phụ nữ

Tiếp tục quán triệt, làm chuyển biếnnhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vaitrò công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Các đơn vị tổ chức triển khai một sốhoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày gia đình Việt Nam 28/6,ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lựctrẻ em gái 25/11. Tổ chức tuyên truyền Tháng hành động về bình đẳng giới vàphòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nâng caonăng lực, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong thực thi chính sách chocán bộ quản lý, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộphụ nữ các đơn vị.

4. Công tác kiểmtra, báo cáo

Ban Vì sự tiến bộ Sở Y tế xây dựng kếhoạch kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016 và tổchức kết hợp cùng đoàn kiểm tra của Sở Y tế đối với các đơn vị trực thuộc và cơsở y tế trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị báo cáo 6 tháng và năm gửivề Văn phòng Sở Y tế áo năm trước ngày 05/12/2016).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm2016, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:- Ban VSTBPN BYT (biết);
- Ban VSTBPN tnh (Sở LĐTB&XH);Sở Y tế;- Đăng Website SYT;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Văn Huynh