ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNHSỐ 34/2013/QĐ-TTG NGÀY 04/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHÍNH SÁCHPHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhànước; Công văn số 6134/BKHĐT-TCTK ngày 22/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưhướng dẫn triển khai thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước,Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đánh giá thực trạng công tác phổ biến thôngtin thống kê Nhà nước trên địa bàn

Trên cơ sở các hoạt động phổ biến thông tin thốngkê đã và đang thực hiện, đồng thời nghiên cứu, đối chiếu với Chính sách phổbiến thông tin thống kê Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, giao CụcThống kê tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo đánh giáthực trạng công tác phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; trong đó, cần tậptrung làm rõ kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập trong thực hiện thờigian qua.

Thời gian thực hiện: Gửi dự thảo báo cáo cho Ủy bannhân dân tỉnh trước ngày 30/11/2013.

2. Xác định nhu cầu và lượng thông tin thống kêNhà nước phổ biến tới các tổ chức, cá nhân sử dụng

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu về số lượng, chủng loạivà chất lượng thông tin thống kê Nhà nước của các tổ chức, cá nhân sử dụng, tổchức thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê Nhà nước và các cơ quan, tổ chứckhác có chức năng, nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê Nhà nước có trách nhiệm:

a) Lập danh mục về lượng thông tin thống kê Nhànước phổ biến tới các đối tượng sử dụng theo 03 nhóm đối tượng sau:

- Nhóm lãnh đạo Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành,đoàn thể các cấp ở địa phương. Lượng thông tin thống kê phổ biến đến nhóm nàyphải bảo đảm phản ánh toàn diện tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, phụcvụ việc hoạch định, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện đường lối, chính sách,chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nhóm doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đơn vị, cơsở sản xuất kinh doanh khác trong nước và nước ngoài. Lượng thông tin thống kêphổ biến đến nhóm này chủ yếu là những chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật chi tiết,chuyên sâu, phục vụ việc xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư và sản xuất, kinhdoanh của các đơn vị.

- Nhóm cơ quan thông tin đại chúng, các trường,viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân khác. Lượng thông tinthống kê phổ biến đến nhóm này chủ yếu là những chỉ tiêu thống kê phản ánh kháiquát tình hình kinh tế - xã hội vĩ mô, một số chỉ tiêu kinh tế vi mô cơ bản,phục vụ cho công tác tuyên truyền, nghiên cứu, giảng dạy, học tập hoặc cập nhậttình hình kinh tế - xã hội.

Danh mục về lượng thông tin thống kê Nhà nước phổbiến phải xác định cụ thể thời hạn và thời điểm phổ biến.

b) Tăng cường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sửdụng thông tin thống kê Nhà nước chủ động thu thập thông tin.

Giao Cục Thống kê tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổchức khác có chức năng, nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê Nhà nước xác địnhnhu cầu và lượng thông tin thống kê Nhà nước phổ biến tới các tổ chức, cá nhânsử dụng để lập thành danh mục hàng năm.

Thời gian thực hiện: Quý IV hàng năm.

3. Xây dựng biểumẫu báo cáo; cập nhật thông tin trong các hệ thống chỉ tiêu thống kê đã banhành

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được Thủtướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010; hệthống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư banhành tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011. Riêng hệ thống chỉ tiêuthống kê Bộ, ngành đang được các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện.

Giao Cục Thống kê tỉnh xây dựng hệ thống biểu mẫuthực hiện chế độ báo cáo theo hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp đã được banhành.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm2013.

Các sở, ngành triển khai thực hiệnhệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc phạm vi quản lý và chế độ báo cáo thống kê củasở, ngành được ban hành tại Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Xây dựng hệ thống sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước

a) Hệ thống sản phẩm thông tinthống kê Nhà nước, gồm:

- Các sản phẩm thông tin thống kêbiên soạn và phổ biến định kỳ, như: báo cáo thống kê ngắn hạn (tháng, quý, 6tháng, 9 tháng và năm); niên giám thống kê tổng hợp hoặc chuyên ngành; kết quảđiều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia, các cuộc điềutra, tổng điều tra định kỳ được giao chủ trì.

- Các sản phẩm thông tin thống kêbiên soạn và phổ biến không định kỳ, như: các báo cáo thống kê ngắn hạn độtxuất; báo cáo thống kê chuyên đề; kết quả các cuộc điều tra, tổng điều trathống kê không thường xuyên; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốcgia,...

b) Lập danh mục sản phẩm thông tinthống kê chủ yếu (mỗi sản phẩm phải có các thông tin: tên sản phẩm, nội dungchủ yếu, nguồn thông tin biên soạn, mức độ hoàn chỉnh của thông tin, dạng sảnphẩm, ngôn ngữ, chu kỳ biên soạn, hình thức phổ biến, đơn vị chịu trách nhiệmphổ biến, đơn giá sản phẩm (nếu có), các thông tin cơ bản khác). Danh mục sảnphẩm thông tin thống kê phải được thông báo công khai, rộng rãi đến các tổ chức,cá nhân có nhu cầu sử dụng.

Giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì,phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hàng năm hệ thống và lập danh mụcsản phẩm thông tin thống kê Nhà nước chủ yếu và kế hoạch biên soạn, phổ biếncho năm kế tiếp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khaithực hiện.

Thời gian thực hiện: Tháng 9 hàngnăm.

Hàng năm, sau 6 tháng đầu năm thựchiện sẽ tiến hành rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch; nếu có điều chỉnh, bổsung phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo kịp thời cho cáctổ chức, cá nhân sử dụng.

5. Xây dựng và công bố Lịch phổbiến thông tin thống kê Nhà nước

Hàng năm, tổ chức thống kê thuộchệ thống tổ chức thống kê Nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác có chức năng,nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê Nhà nước có trách nhiệm xây dựng Lịch phổbiến thông tin thống kê Nhà nước thuộc phạm vi phụ trách (các thông tin thốngkê Nhà nước được phổ biến thuộc phạm vi, trách nhiệm của tổ chức thống kê Nhànước, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại Điều 5 của Quyếtđịnh số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ) với đầy đủ cácthông tin cơ bản sau: nội dung thông tin và những sản phẩm thông tin thống kêchủ yếu sẽ phổ biến; thời gian và hình thức phổ biến; đơn vị chịu trách nhiệmphổ biến. Lịch phổ biến thông tin thống kê phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vịphê duyệt; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời báo cáo với Bộ, ngành chủquản.

Ngoài các thông tin phổ biến đãquy định trong Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chínhphủ, các sở, ngành, địa phương phải xây dựng và công bố các thông tin thống kêNhà nước khác trong Lịch phổ biến thông tin thống kê nhằm đáp ứng tốt nhất nhucầu sử dụng thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Thời gian thực hiện: Quý IV hàngnăm.

6. Xây dựng các văn bản hướngdẫn và đánh giá kết quả thực hiện

Trong năm 2014, sau khi có các Quychế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộchuyên ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo cụ thể Cục Thống kê tỉnh, các cơquan, đơn vị, địa phương về việc xây dựng, ban hành Quy chế và hệ thống giảipháp phổ biến thông tin thống kê Nhà nước của tỉnh áp dụng thống nhất trên địabàn tỉnh để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có hoạt động phổ biến thông tin thốngkê Nhà nước thực hiện.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Quyết định số34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổbiến thông tin thống kê Nhà nước; Công văn số 6134/BKHĐT-TCTK ngày 22/8/2013của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai thực hiện Chính sách phổ biếnthông tin thống kê Nhà nước và nội dung Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ngànhchức năng có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốcó trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thực hiện của sở, ngành, địa phương mình;hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý triển khai phổ biếnChính sách; báo cáo đánh giá thực trạng công tác phổ biến thông tin thống kêNhà nước thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhtheo quy định.

2. Giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì,phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra,đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạchnày; định kỳ (hàng quý, 6 tháng, năm) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư.

Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những nội dung không phù hợp với tình hìnhthực tế, các sở, ngành, địa phương kịp thời đề xuất sửa đổi, gửi Cục Thống kêtổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT
.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp