UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 28-CTR/TU NGÀY 08/7/2013 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XV)THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW NGÀY 10/4/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬPQUỐC TẾ

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;

Căn cứ Chương trình hành động số 28-CTr/TUngày 08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV) thực hiện Nghị quyết số22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắtlà Chương trình hành động số 28-CTr/TU),

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thựchiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quảChương trình hành động số 28-CTr/TU; nâng cao nhận thức của các ngành, các cấpvà cán bộ, đảng viên, nhân dân về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng về hộinhập quốc tế; tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị cao; xác định nhiệm vụtrọng tâm của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở nhằm thúc đẩyphát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữvững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc; tráchnhiệm của các cấp, các ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chươngtrình hành động số 28-CTr/TU;

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; sựphối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong việc tổ chức triển khai thựchiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tuyêntruyền, phổ biến Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 28-CTr/TU của BanThường vụ Tỉnh uỷ

- Triển khai đồng bộ, đầy đủ, nghiêm túc tinhthần của Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhậpquốc tế và Chương trình hành động số 28-CTr/TU nhằm nâng cao nhận thức và ýthức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vềhội nhập quốc tế.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền,nâng cao nhận thức và ý thức về hội nhập quốc tế, các chính sách thu hút đầutư, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội , văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòngcho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2.Duy trì, đẩy mạnhvà mở rộng quan hệ đối ngoại

Củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với các tổchức, địa phương nước ngoài mà tỉnh đã thiết lập quan hệ nhằm đưa các quan hệhợp tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Đồng thời, phát triển quan hệ hợptác với tất cả các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới và các tổ chức quốc tếcó tiềm năng như: Nhật Bản, Nga, các nước trong khối ASEAN...

Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, tranh thủsự ủng hộ của nhân dân các nước, các địa phương mà tỉnh đã có quan hệ hữu nghị,truyền thống, đồng thời thúc đẩy, tăng cường đối ngoại nhân dân với các nướclớn, các đối tác quan trọng, tích cực ủng hộ các lực lượng tiến bộ trên thếgiới nhằm góp phần hình thành và từng bước mở rộng mạng lưới bạn bè thế giới,đối tác quốc tế; tranh thủ được nguồn lực quốc tế góp phần vào phát triển kinhtế - xã hội của tỉnh.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung các biênbản ghi nhớ với các tổ chức, địa phương nước ngoài, các chương trình, dự án sửdụng các nguồn vốn nước ngoài thực hiện trên địa bàn tỉnh, đồng thời mở rộngthêm nhiều lĩnh vực hợp tác mới.

3. Hợp tác, phát triển về giáo dục, y tế, vănhóa, xã hội, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác

Chủ động hợp tác song phương và đa phương về vănhóa, xã hội, giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ; tập trung phát triển nguồnnhân lực đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư về giáo dục và đào tạo.

Tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, tiếp thutri thức, đặc biệt là tri thức về quản lý và khoa học công nghệ, tiếp thu tinhhoa văn hóa của nhân loại. Thu hút nguồn lực và sự hỗ trợ của người Việt Nam ởnước ngoài tham gia các dự án phát triển khoa học kỹ thuật, chuyển giao, ứngdụng công nghệ cao…

Xây dựng kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡngcho đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế, nhất là đào tạo về ngoại ngữ,kỹ năng xây dựng cơ chế, chính sách ở địa phương.

Bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyềnthống của các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; tích cực đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, quảng bá, giới thiệu về truyền thống, văn hóa, lịch sử, con người TuyênQuang đến với bạn bè quốc tế.

4. Đẩy mạnh hội nhập kinh tếquốc tế

- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiệntốt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trìnhhành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện Nghị quyết Hội nghịlần thứ tư ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chínhsách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viêncủa Tổ chức Thương mại Thế giới ban hành kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;gắn với việcthực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, tíchcực, chủ động quan hệ hợp tác với Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên BangNga,... hướng tới ký kết các thỏa thuận hợp tác với một số tỉnh, thành phố, nhàđầu tư chiến lược; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án nướcngoài phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chươngtrình mục tiêu; đổi mới hình thức, biện pháp thu hút các nguồn lực từ bênngoài, tạo đột phá nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình nông nghiệp, nông dânvà nông thôn; nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng nông, lâm, thủy sản;đẩy mạnh công tác phát triển thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủysản.

- Rà soát các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư,cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốnquốc tế; thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, cơ chế quản lý, quytrình tác nghiệp, chống phiền hà, nhũng nhiễu, tạo điều kiện thuận lợi chodoanh nghiệp và nhà đầu tư.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, loại bỏcác thủ tục, giấy tờ không cần thiết, không đúng quy định, nhất là trong cáclĩnh vực như: đất đai, xây dựng, lao động, đầu tư, xuất nhập khẩu,...

5. Triển khai thực hiện chiến lược hội nhậpquốc phòng, an ninh

Đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng, an ninh với cácnước có quan hệ truyền thống hữu nghị, các nước trong khối ASEAN, từng bước đưahợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả; chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bạimọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng hội nhập quốc tế để xâmphạm an ninh quốc gia.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn giao lưu vớimột số địa phương các nước láng giềng bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạtnhư thăm song phương, gặp gỡ tại các diễn đàn đa phương, đồng thời tăng cườngphối hợp có hiệu quả trong các lĩnh vực bảo vệ biên giới quốc gia, phòng ngừavà tấn công các hoạt động vi phạm pháp luật, tội phạm quốc tế vàxuyên biên giới.

6. Thực hiện nghiêm túc Quy định thốngnhất quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ giữahoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạothành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

7. Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máycơ quan ngoại vụ địa phương; thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực,trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụtrong tình hình mới.

8. Nâng cao hiệu quả công tác thông tinđối ngoại trên địa bàn tỉnh; huy động các nguồn lực tham gia công tác thông tinđối ngoại; đổi mới nội dung, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các luậnđiểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội; đa dạng hóa và nângcao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các Sở, Ban, ngành, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức quán triệt sâu rộng, thống nhất nhậnthức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân vềNghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Chỉthị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháptriển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Chương trình hànhđộng số 28-CT/TU ngày 08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đường lối đối ngoại,các cơ hội cũng như thách thức đặt ra đối với tiến trình hội nhập trong giaiđoạn mới của đất nước nói chung và đối với tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

- Rà soát, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế,chính sách, thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; củngcố, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều phối, phối hợp, thực thi, giám sát thực hiệncác hoạt động hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi, thu hútnhân lực có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về công việc; tạo điều kiệnthuận lợi cho cán bộ tham gia các khoá đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước.

2. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Côngthương và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốctế từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

- Làm đầu mối tổng hợp và cung cấpthông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, phối hợp hoạt động giữa các Sở, Ban,ngành, doanh nghiệp; phát hiện kịp thời các vướng mắc khó khăn và đề xuất vớiỦy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết hoặc phản ánh, kiến nghị với Chínhphủ và các Bộ, ngành Trung ương những vấn đề vượt quá thẩm quyền của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan liênquan, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh cáchoạt động giới thiệu, quảng bá về các chủ trương, chính sách, tiềm năng,thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang dưới nhiều hình thức như: thông qua các bài viết,phóng sự trên báo, đài của tỉnh và Trung ương, cổng thông tin điện tử của tỉnh,các trang thông tin điện tử, qua Bản tin đối ngoại củatỉnh, đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế,...

-Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cườngvà mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang với một số địa phương, tổchức, doanh nghiệp nước ngoài đảm bảo thiết thực, hiệu quả để phục vụ nhiệm vụphát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đối với các mối quan hệ hữu nghị truyềnthống, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào cần có những hoạt động cụthể để giữ vững và phát triển mối quan hệ đó lên tầm cao mới.

- Phối hợp với Công an tỉnh và cáccơ quan liên quan thống kê số lượng người Tuyên Quang hiện đang sinh sống, địnhcư ở nước ngoài; rà soát, tổng hợp thông tin về chuyên gia, trí thứckiều bào về nước làm việc, hợp tác.

- Thammưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, Ngành Trungương định kỳ hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ đốingoại, ngoại ngữ và hợp tác quốc tế cho cán bộ, công chức ở địa phương và cáckhóa tập huấn kiến thức về thỏa thuận quốc tế, vận động xúc tiến đầu tư, phápluật của các nước đối tác, sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ....

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầutư tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án viện trợ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan nghiên cứu và dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoàinước có tác động đến tỉnh.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ thẩmtra, lựa chọn các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên kết, đầu tư tại tỉnh.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ đề nghịBộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài giúptìm hiểu các thông tin về đối tác.

- Phối hợp với các ngành liên quannghiên cứu, hoàn thiện, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chínhsách khuyến khích, ưu đãi đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triểnkhai trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát các dự án ưutiên kêu gọi đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư vào tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính bố trívốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị để thựchiện chương trình dự án đã cam kết với nhà tài trợ theo đúng quy định của phápluật.

- Chủ trì, phối hợp với các ngànhliên quan nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân tỉnh về công tác vận động, thu hút,điều phối, quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi chính phủ; hướng dẫncác ngành, địa phương xây dựng danh mục và nội dung các chương trình, dự án sửdụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi chính phủ; tổng hợp, trình Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư danh mục các chươngtrình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi chính phủ.

- Thực hiện quản lý hoạt động đầutư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định củapháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch được Ủy ban nhân dântỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

4. Sở Công Thương

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp vớiBộ Công thương tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoàinước; tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, chương trình hỗ trợ các doanh nghiệpxây dựng và phát triển thương hiệu tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tưxây dựng đề án tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh xúc tiến đầu tư vàxúc tiến thương mại, trên cơ sở đó mở rộng xuất khẩu và đẩy mạnh thu hút đầu tư.

- Xây dựng cơ chế, chính sách nâng cao năng lựcvà hiệu quả các dịch vụ phục vụ xuất khẩu.

- Nghiên cứu, xác định một số lĩnh vực, ngành,nghề, hàng hoá, dịch vụ của tỉnh thuộc thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh cao hoặccó điều kiện thuận lợi để phát triển; tập trung phát triển các ngành, nghề, sảnphẩm có hiệu quả kinh tế, có tính cạnh tranh cao trên thị trường nội địa vàquốc tế.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giớithiệu về truyền thống văn hóa, lịch sử, con người Tuyên Quang với các nướctrong khu vực và thế giới. Tăng cường và đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn nhữngtác động tiêu cực về xã hội, văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong quátrình hội nhập quốc tế.

- Chủ động quản lý và khai thác có hiệu quả cáchình thức thông tin đối ngoại; xây dựng kế hoạch phát hành một số ấn phẩm tuyêntruyền quảng bá cho các khu du lịch lịch sử, du lịch sinh thái của tỉnh để cungcấp cho các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trưng bày, giới thiệu; nghiêncứu học tập cách quảng bá văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương qua phim ảnh,âm nhạc, ẩm thực…

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông của địaphương và các cơ quan truyền thông Trung ương, các cơ quan đại diện của ViệtNam ở nước ngoài…trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, xúc tiến đầu tư tạiđịa phương nhằm quảng bá kịp thời, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đểthu hút đầu tư bảo đảm thiết thực, có hiệu quả.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

- Xây dựng Kế hoạch hành động thựchiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị giatăng và phát triển bền vững”.

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốcgia xây dựng nông thôn mới.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chếchính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển nông lâm nghiệp theohướng sản xuất hàng hóa.

7. Sở Lao động, Thương binh vàXã hội

- Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghềtrên địa bàn tỉnh. Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thịtrường lao động, nhu cầu việc làm và hội nhập quốc tế.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan,Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao độngvà công tác quản lý người lao động nước ngoài tại địa phương.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quannâng cao hiệu quả tham gia hợp tác quốc tế và tranh thủ hỗ trợ của các đối tácnhằm phục vụ triển khai các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệmôi trường, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an ninhnguồn nước; đề xuất định hướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường và tàinguyên thiên nhiên.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơquan liên quan xây dựng Kế hoạch về thông tin tuyên truyền đối ngoại và văn hoáđối ngoại nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Tuyên Quangvới bạn bè quốc tế.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liênquan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng chiến lược thông tin đối ngoạicủa tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địaphương, từ đó hàng năm xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại để các ngành, cáccấp, các địa phương chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả.

10. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các ngànhchức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hội nhập quốc tế tới cán bộ vànhân dân trên địa bàn tỉnh; tiến hành rà soát những văn bản quy phạm pháp luậtdo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, trên cơ sở đókịpthời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những văn bản không còn phùhợp với những quy định của các văn bản quy phạm pháp luật mới của Nhà nước cũngnhư các cam kết quốc tế; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hànhchính, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, cản trở quá trình hộinhập quốc tế và thu hút đầu tư.

11. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quantham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xử lý tốt các vấn đề về an ninh phátsinh trong quá trình hội nhập quốc tế; phối hợp với các cơ quan liên quan quảnlý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các dự án đầu tư nướcngoài tại tỉnh.

- Thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nướctrong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và các thủ tục có liên quan củangười nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của nhà nước; thực hiệncác quy định về nhập cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoànthể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố lập kế hoạch và triển khai các biệnpháp nâng cao cảnh giác bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trongđiều kiện hội nhập quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất, nhập cảnh vàotỉnh và xuất nhập khẩu hàng hoá, thu hút đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá; đồngthời nắm chắc tình hình và thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đấu tranh làmthất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch xâm phạm đến an ninh quốcgia, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quá trình hội nhập quốc tế đạt hiệu quả.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cáchuyện, thành phố có kế hoạch phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan liênquan triển khai thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địabàn; sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng kịp thời giải quyết tình huống phức tạp xảy ratrong điều kiện hội nhập quốc tế.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc và các đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia tổ chức triển khaithực hiện Kế hoạch, lồng ghép các nội dung của Kế hoạch với các chương trình,đề án có liên quan; phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyêntruyền trong đoàn viên, hội viên về hội nhập quốc tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệmvụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệuquả Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnhủy và Kế hoạch này tại đơn vị, địa phương; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnhvề tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch (gửi qua Sở Ngoại vụ để tổng hợp).

2. Giao Sở Ngoại vụ:

- Chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 28- CTr/TU ngày08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV) và Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trongviệc triển khai thực hiện; hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT (HP).

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm