ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/KH-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1110/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơsở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020và tầm nhìn đến năm 2013; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủtướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháyvà chữa cháy; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cácQuyết định này như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.Cụ thể hóa nội dung, yêucầu, nhiệm vụ của Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg;tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ(PCCC&CNCH) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

2.Tổ chức quán triệt cácquan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những yêu cầu đối với việctổ chức thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg vàQuyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đềán “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữacháy (PCCC) giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020” đến các cấp, cácngành, các đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ,công công chức, viên chức đối với công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành và Ủyban nhân dân huyện, thành phố phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cầntập trung trong từng giai đoạn của Đề án đảm bảo việc triển khai thực hiện Đềán được thuận lợi, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TRỌNGTÂM

1.Tăng cường công tác tuyêntruyền Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg cho các cơquan, tổ chức và toàn thể nhân dân biết, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm đốivới công tác PCCC&CNCH; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vựcPCCC&CNCH.

2. Tập trung triển khai thựchiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các Quyết định trên, định kỳ sơ kết, tổng kết rútkinh nghiệm, thực hiện đảm bảo các chế độ thông tin báo cáo.

3. Xây dựng, triển khai thựchiện Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sátPCCC&CNCH”; tăng cường đầu tư trang bị, phương tiện; hoàn thiện mô hình tổchức, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa doanh trại cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCHtheo lộ trình của Đề án.

4. Tổ chức thực hiện nhiệmvụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; thống nhất phối hợpgiữa các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộtrên địa bàn tỉnh, thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đảm bảo sẵnsàng về người và phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lýthông tin các sự cố, tai nạn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộtheo quy định.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1.Sở Thông tin và Truyềnthông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp. Công an tỉnh,Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, Ủy ban nhân dân huyện, thànhphố… tăng cường công tác tuyên truyền Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết địnhsố 44/2012/QĐ-TTg bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đạichúng, đến mọi tầng lớp nhân dân.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính căn cứ vào nguồn tài chính bảo đảm cho công tác cứu nạn, cứu hộ củalực lượng phòng cháy, chữa cháy hàng năm theo quy định.

3. Sở Lao động – Thương binhvà Xã hội phối hợp Công an tỉnh nghiên cứu, tham mưu đề xuất về chế độ chínhsách đối với lực lượng làm công tác PCCC&CNCH theo các Quyết định trên.

4. Sở Xây dựng, Sở Giaothông vận tải tổ chức thực hiện đảm bảo hệ thống giao thông, điều động phươngtiện, các dự án về cấp nước chữa cháy đô thị để đáp ứng nhu cầu phục vụ chữacháy trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân huyện,thành phố:

a. Chỉ đạo các đơn vị chức năngtăng cường công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH, đặc biệt là Quyết định số1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg thông qua các phương tiện thông tintruyền thông để nhân dân biết và thực hiện. Chỉ đạo việc thành lập và duy trìhoạt động của lực lượng PCCC dân phòng và cơ sở, đảm bảo 100% đơn vị cấp xã,phường, thị trấn có đội PCCC dân phòng, 100% các cơ sở thuộc diện quản lý vềPCCC có đội PCCC cơ sở; chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tổchức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng.

b. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiếnđộ thực hiện Đề án, phải bố trí quỹ đất và đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở cácđội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực:

- Năm 2015, có 4 đội chữa cháy vàcứu nạn, cứu hộ ở các huyện: Quỳnh phụ, Hưng Hà, Tiền Hải và Thái Thụy;

- Năm 2020, đảm bảo các huyện,thành phố đều có 01 đội cảnh sát PCCC&CNCH nhằm rút ngắn bán kính bảo vệ vànâng cao hiệu quả của việc tổ chức chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

c. Tiếp tục đầu tư kinh phí, trangbị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy,chữa cháy cơ sở và dân phòng tại địa phương theo quy định.

6. Ban Quản lý các khu côngnghiệp:

- Phối hợp với Công an tỉnh và cáccơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về các Quyết định trêncho người đứng đầu cơ sở và toàn thể cán bộ, công nhân viên đang làm việc trongcác khu công nghiệp, cụm, công nghiệp; tăng cường tổ chức huấn luyện chuyên sâunghiệp vụ PCCC&CNCH đối với lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và cán bộ,công nhân viên đồng thời tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ theo quy định;

- Tiếp tục đôn đốc các cơ sở, doanhnghiệp duy trì việc đầu tư kinh phí hoạt động cho lực lượng PCCC tại cơ sở vàtrang bị các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ đảm bảo chấtlượng, đạt hiệu quả.

7. Công an tỉnh:

a. Tham mưu cho Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Chủ trì phối hợp với các sở, ban,ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 1539/QĐ-UBND .

b. Phối hợp với các lực lượng cứunạn, cứu hộ của các ngành trên địa bàn tỉnh và lực lượng thường trực cấp cứu củacác trung tâm y tế, bệnh viện để thống nhất công tác tham gia xử lý các sự cố,tai nạn trên địa bàn quản lý. Cùng với việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCCđịnh kỳ hàng năm tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCCcơ sở, lực lượng dân phòng và lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp.

c. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện các nội dung trongQuyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg để trình Ủy ban nhândân tỉnh xem xét quyết định.

d. Thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứuhộ của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH theo Quyết định 44/2012/QĐ-TTg Hoànthiện mô hình tổ chức của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, trong đó tập trungthành lập mới các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực tại các huyện để đảmbảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếpnhận, xử lý thông tin các sự cố, tai nạn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứunạn, cứu hộ theo quy định.

e. Lập Dự án để cấp đất xây dựngđội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực, đề xuất Bộ Công an bố trí biên chế vàtrang bị phương tiện, kinh phí xây dựng đội chữa cháy khu vực theo Quyết địnhsố 1539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; đến năm 2015 có 04 đội; đến năm 2020các huyện, thành phố có đội chữa cháy khu vực.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, cácsở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch,triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dântỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả vềỦy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố
- Lưu VT, NC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh